Home CY

 • Cadwch eich mannau cymunol yn glir

  Rydym yn ymrwymedig i ddarparu cartrefi i chi lle gallwch deimlo'n ddiogel a hapus. Ond ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hun – mae angen eich help a'ch cymorth arnom i wneud yn siŵr eich bod chi a'ch teulu a'ch ffrindiau'n ddiogel. 

   

  Mae rhai cartrefi yn rhannu mannau cyffredin neu gymunol, fel y fynedfa i fflatiau. I gydymffurfio â’r rheoliadau tân, mae'n rhaid cadw’r mannau hyn yn glir fel nad oes unrhyw eitemau a allai achosi perygl tân neu atal pobl rhag dianc mewn argyfwng.

   

  Rydyn ni'n cynnal gwiriadau misol i sicrhau bod y mannau cymunol hyn yn cael eu cadw'n ddi-haint h.y. yn rhydd o beryglon. 

   

  O 1 Tachwedd 2021 ymlaen, bydd sticer yn cael ei roi ar unrhyw eitemau a adewir yn y mannau cymunol (yn cynnwys llwybrau dianc o gwmpas yr adeilad).

   

   

   

   

  Os nad ydynt yn cael eu clirio mewn 7 diwrnod, byddwn yn cael gwared â nhw e.e. sachau sbwriel/bocsys cardbord, a byddwch yn gorfod talu am glirio’r eitemau hyn. Os nad oes modd adnabod y perchennog, bydd y bloc yn gorfod talu.

   

  Rhoddir 14 diwrnod i symud unrhyw eitemau o werth, fel nwyddau gwyn/beiciau. Os na fydd yr eitemau'n cael eu clirio, byddan nhw'n cael eu storio am 28 diwrnod. Os ydych eisiau cael yr eitemau yn ôl, bydd angen i chi eu casglu o'r storfa ar ddyddiad ac amser a gytunwyd, a bydd rhaid i chi dalu i gael yr eitem. Os nad oes modd adnabod y perchennog, bydd y bloc yn gorfod talu.

   

  Os na fydd yr eitemau hyn yn cael eu casglu o fewn 28 diwrnod, byddwn yn cael gwared â nhw a chodir tâl am hyn hefyd.

   

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Diogelwch yn y Cartref 

  0300 123 2100 

  homesafetyteam@v2c.org.uk

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir yn cynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol hybrid cyntaf erioed

  Ar ddydd Mercher 22 Medi, croesawodd Cymoedd i'r Arfordir gydweithwyr, cwsmeriaid, a rhanddeiliaid i Theatr Sony Coleg Penybont i'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol hybrid cyntaf yn hanes ein sefydliad.

   

  Yn 2020, cynhaliom Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol hollol rithiol oherwydd y cyfyngiadau symud cenedlaethol, ac eleni penderfynom gynnal digwyddiad hybrid, gan roi'r dewis i fynychwyr ymuno â ni'n bersonol neu ar-lein. 

   

  Roedd y panel yn cynnwys y Prif Weithredwr, Joanne Oak; Cadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker; Y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyllid, Llywodraethu, Strategaeth a Pherfformiad, Claire Marshall; a'r Cyfarwyddwr Llywodraethu, Strategaeth a Pherfformiad, Chris Mundy. 

   

  Dechreuodd y CCB gyda phleidlais unfrydol i ailbenodi Mazars yn archwilwyr allanol y Cwmni ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cyfrifwyd y pleidleisiau personol a rhai’r rhith-fynychwyr, a chymeradwywyd cofnodion y llynedd hefyd. Rhoddwyd trosolwg ar y cynnydd a wnaed yn y Rhaglen Newid Polisi hyd yma, a ddilynwyd gan grynodeb o'r flwyddyn ddiwethaf.

   

  Treuliwyd mwy o amser nag arfer ar yr Adolygiad Blynyddol eleni, gan fod y Prif Weithredwr, Joanne Oak, yn awyddus i ddathlu llwyddiannau Cymoedd i'r Arfordir drwy gydol yr heriau parhaus a ymgododd oherwydd y pandemig a'r cyfyngiadau symud dilynol. Cafodd hyn ei grynhoi yn y fideo ar yr Adolygiad Blynyddol, y gallwch ei wylio yma

   

  Yn olaf, cynhaliodd y panel sesiwn cwestiynau ac atebion, yn cynnwys cwestiynau a gyflwynwyd ymlaen llaw gan randdeiliaid a chwsmeriaid, a hefyd cwestiynau gan y gynulleidfa. Gofynnodd rai o’r cyfranddalwyr gwestiynau perthnasol am fesurau diogelwch a phryderon ynglŷn â phrosiectau adeiladu newydd; sgoriau bodlonrwydd cwsmeriaid; cymhwyso’r pethau a ddysgwyd ym mhrosiect Ffordd yr Eglwys at ddatblygiadau yn y dyfodol; ymholiad ynglŷn â lwfans car y Prif Weithredwr a chyflog cysylltiedig â pherfformiad; costau lleoliadau garejis a gwaith clirio angenrheidiol.

   

  Gellir gweld recordiad llawn o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yma, neu gwyliwch isod.

   

   

   

  Darllen mwy
 • Helpwch ni i wella ein gwefan

  Ar hyn o bryd rydyn ni'n gwella ein gwefan fel y bydd yn hawdd i'n cwsmeriaid, partneriaid a'r rhai sy'n chwilio am waith gyda ni ei defnyddio a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt.  A wnewch chi sbario munud neu ddwy i roi eich barn i ni am ein gwefan? 

   

  Bydd yr adborth yn ein helpu i greu cynllun gwelliannau i sicrhau bod ein defnyddwyr yn cael beth sydd ei angen arnynt wrth ymweld â'n gwefan.

   

  Rhowch eich adborth i ni drwy lenwi ein harolwg.

   

  Diolch am eich amser.

  Darllen mwy