Home CY


 • Staff at V2C go for fundraising record on Jeans for Genes Day, Friday 23rd September 2016.

  Bydd staff swyddfa Cymoedd i'r Arfordir yn dangos eu denim ar ddydd Gwener y 23 Medi i helpu i godi arian ar gyfer y diwrnod Jeans for Genes blynyddol.

  Gofynnir i'r staff roddi £2 i gael gwisgo'u jîns i'r swyddfa! Ni fydd rhai o'n crefftwyr yn gallu gwisgo jîns oherwydd natur eu swydd, felly rydym yn bwriadu eu gwisgo mewn ategolion denim/glas a thynnu eu llun yn ein bwth lluniau.

  Mae Lindsey Barrett, y Swyddog Prosiectau yn V2C, yn awyddus i gefnogi'r elusen oherwydd, “Mae rhywun yn waeth eu byd na chi bob amser, pan fyddwch yn gweld plant gyda phob math o glefydau yn hollol ddi-fai, a'r pethau maent yn gorfod dioddef yn eu bywyd, rwy'n meddwl bod hynny'n rheswm digonol.”

  Os byddwch yn ymweld â swyddfa V2C ddydd Gwener 23 Medi, cofiwch y bydd y staff yn gwisgo’u denim dros yr achos da hwn. Os hoffech wneud rhodd i'r elusen, bydd blychau casglu yn y derbynfeydd.

  Darllen mwy
 • Rheoleiddio

  Bob blwyddyn, y mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i Gymoedd i’r Arfordir adolygu ei berfformiad.

  Dyma sut yr ydym yn credu ein bod yn perfformio:

  A ydych chi’n cytuno gyda ni?

  Rhannwch eich barn gyda Michael Hughes ar 01656 727948 neu e-bostiwch michael.hughes@v2c.org.uk

  Gallech ennill £50 o dalebau siopa am ddim ond rhoi eich barn!

   

  Darllen mwy
 • Residents Look Forward To Moving Into Their New Homes in Porthcawl.

  Derbyniodd tenantiaid plês eu hallweddi i un o ddeg byngalo newydd eu hadeiladu ar ddatblygiad V2C yn The Mercies, Y Porthcawl.

  Roedd preswylwyr newydd a'u teuluoedd yn bresennol yn y bore agored, gan roi cyfle i staff V2C a United Living, y contractwr datblygu, i groesawu'r tenantiaid newydd i'w cartrefi newydd. Roedd y digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i drigolion y cwmpasoedd gael cipolwg ar y meddiannau roedden wedi eu gwylio'n amyneddgar wrth iddynt gael eu hadeiladu dros y flwyddyn ddiwethaf.

  Mae'r byngalos o safon uchel yn cynnig hygyrchedd hawdd drwyddynt ac maent yn darparu gwell ansawdd bywyd i'r preswylwyr sydd â materion symudedd amrywiol, ac mae gan bob cartref ystafell wlyb a gerddi hardd y tu ôl iddynt.

  “Mae hyn yn golygu gymaint mwy na dim ond tŷ i lawer’, meddai un o denantiaid V2C, Mrs Martin. “Nawr gall fy ngŵr ddod nôl o'r ysbyty a bod yn rhan o fywyd teuluol eto ar ôl treulio blwyddyn yn yr ysbyty. Dydych chi ddim yn sylweddoli faint mae hyn yn ei olygu i mi.”

  Sylwodd Paul Sawtell, Rheolwr Datblygu V2C: “Roeddwn yn falch iawn o weld datblygiad llwyddiannus arall yn cael ei gwblhau mewn ardal ble mae mawr angen datblygiad o'r math hwn. Roedd yn wych gweld o lygad y ffynnon y teuluoedd oedd yn derbyn y meddiannau ac mae'n rhoi ymdeimlad o falchder i mi wrth weld beth mae'n ei olygu i'n cwsmeriaid.”

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau