Home CY

 • Mae gennym gartrefi ar werth am 70% o'u gwerth marchnadol

  Rydym yn rhan o gynllun cyffrous sy'n ein galluogi i gynnig cartrefi cost isel i'w prynu am 70% o'u gwerth marchnadol. 

   

  Mae saith eiddo ar gael gennym ar safle newydd Clos Derwen yng Nghoety, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r ddau gartref cyntaf yn barod ac rydym yn chwilio am ddarpar brynwyr ar gyfer y cartrefi dwy a thair ystafell wely hyn.

   

  Mae'r meini prawf ar gyfer prynu'r cartrefi hyn yn cynnwys:

  • Dros 18 blwydd oed
  • Deiliad pasbort y DU neu'r UE / AEE, neu gael ‘caniatâd amhenodol i aros’ wedi'i stampio yn eu pasbort
  • Gallu cwrdd â'r ymrwymiad ariannol tymor hir sydd ynghlwm wrth berchenogaeth tŷ
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gallu darparu adnau: fel arfer 5-15% o werth yr eiddo
  • Bodloni'r meini prawf fforddadwyedd a pheidio â mynd y tu hwnt i'r trothwy incwm mwyaf.

   

  Bydd y darpar brynwr yn prynu 100% o werth y gwerthiant. Yn ogystal, byddwn yn cofrestru buddiant ecwitïol o 30% drwy gymryd ail bridiant cyfreithiol a gofrestrir gyda'r gofrestrfa dir. Nid yw'r benthyciad hwn yn cael ei ad-dalu, a does dim llog ar y 30%. Fodd bynnag, ni fydd y prynwyr yn gallu gwerthu'r eiddo am y tair blynedd gyntaf. Darllenwch fwy am y cynllun Prynu Cartref - Cymru. 

   

  Sut allwch chi wneud ymholiad?

  Os ydych chi'n adnabod rhywun a allai fod yn gymwys ac sydd â diddordeb mewn byw yn un o'r cartrefi hyn, gofynnwch iddyn nhw gysylltu â:

   

  Shirley Thomas

  E-bost: Shirley@imperialsales.co.uk

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir yn croesawu pedwar aelod newydd i'r Bwrdd

  Mae'n dda gennym gyhoeddi ein bod wedi penodi Sharon Lee, Derek Hobbs, Joy Ogeh-Hutfield a Tara King i ymuno â'n Bwrdd. Cymeradwyodd y Bwrdd y penderfyniad ar ddiwedd mis Medi, a bydd ein haelodau newydd yn ymuno â ni o fis Tachwedd ymlaen.

   

  Roedd ein cwsmeriaid ynghlwm wrth y broses recriwtio - cawsant eu gwahodd i helpu i lywio ein cwestiynau ac i ffurfio panel tenantiaid fel rhan o'r cyfweliad. Rhannodd y cwsmeriaid eu barn â'r panel recriwtio ehangach ar bwy fyddai'n fwyaf addas ar gyfer y rôl, gan chwilio am y bobl fydd yn gwrando orau ac yn sicrhau bod llais y cwsmer yn cael ei glywed o gwmpas y bwrdd.

   

  Mae Cymoedd i'r Arfordir yn edrych ymlaen at groesawu aelodau newydd ein Bwrdd i'r tîm, gan fod ganddynt sgiliau a phrofiad mewn nifer o feysydd, yn cynnwys pobl a chymunedau, trawsnewid digidol, amrywiaeth a chynhwysiant, ac ynni adnewyddadwy.

   

  Dyma gyflwyniad i aelodau newydd ein Bwrdd:

  Ar hyn o bryd, mae Sharon Lee yn Brif Weithredwr Aelwyd Housing, sef cymdeithas dai seiliedig ar ffydd sy'n gweithredu ar draws De Cymru. Daw Sharon o Ferthyr Tudful yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ers dros 20 mlynedd. Mae’n chwarae rhan weithredol yn ei heglwys leol, ac mae'n gwirfoddoli ar amrywiaeth o brosiectau cymunedol.

   

  Derek Hobbs yw Cyfarwyddwr Digital Transformation Relationships Ltd ac mae’n  byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae ganddo wybodaeth a phrofiad rhagorol yn yr agweddau cyfreithiol, technegol ac ymarferol ar farchnata digidol modern, ynghyd â thechnegau mewnwelediad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

   

  Mae Joy Ogeh-Hutfield yn hyfforddwr rhyngwladol dawnus, perfformiad uchel. Mae gan Joy hanes dynamig o lwyddiant wrth gyflawni amrywiaeth a chynhwysiant, datblygu arweinyddiaeth, hyfforddi gweithredwyr, a grymuso menywod ar lefelau uwch-reolwyr mewn ystod eang o sefydliadau.

   

  Mae Tara King yn Gyfarwyddwr yn KingShipp Sustainable Solutions, sef cwmni ymgynghori annibynnol ar gyfer caffael cylchol, rheoli adnoddau deunydd a phrosiectau ynni adnewyddadwy. Mae Tara hefyd yn gwirfoddoli fel Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr i elusen leol, Cymru Gynaliadwy, ym Mhorthcawl, ynghyd â'r Groes Goch.

   

  Meddai'r Prif Weithredwr, Joanne Oak “Rydym wir yn edrych ymlaen at groesawu ein haelodau newydd i'r Bwrdd. Gan ein bod newydd lansio ein Strategaeth Gorfforaethol sy'n mapio ein llwybr fel sefydliad, rydym yn falch iawn o groesawu pobl â syniadau ffres a all ein helpu i gyflawni ein Hamcanion Corfforaethol – i greu cartrefi, cwsmeriaid, lleoedd a chydweithwyr Diogel a Hapus.”

  Darllen mwy
 • Plant ysgol yn diogelu hanes Pen-y-bont ar Ogwr wrth enwi safle datblygu

  Yn ddiweddar, cafodd plant o ysgol leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Ysgol Gynradd, Hengastell, gyfle i helpu i ddewis enw ein datblygiad diweddaraf ar Heol Ewenni ger canol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Dewison nhw ‘Tŷ Moduron’, yr enw Cymraeg am Motor House, i gydnabod hanes y safle fel busnes gwerthu ceir adnabyddus yn y gorffennol.

   

       

   

  Gan weithio mewn partneriaeth â Tylux Construction, mae'r adeilad yn cynnwys saith fflat un ystafell wely ar dri llawr, a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn Ionawr 2022.

   

  Yn ystod y gwaith adeiladu, datguddiwyd darn bach o hanes pan gafwyd arwydd gwreiddiol wedi'i guddio yn yr atig ar y safle. Taniwyd dychymyg y plant ysgol ac roeddent yn awyddus i gysylltu enw'r datblygiad â'i orffennol.

       

   

  Roedd y geiriau Leslie Griffith’s Motors ar yr arwydd, enw'r busnes gwerthu ceir a agorodd ar y safle yn 1975. Roedd y gwerthwyr yn aelodau poblogaidd o'r gymuned leol, gan noddi nifer o ddigwyddiadau pencampwriaethau rasio ceir yng Nghymru. Yn fwy diweddar, defnyddiwyd yr adeilad fel siop ffenestri dwbl.

   

  Mae’r adeilad wedi bod yn wag ers 2017, felly rydym yn falch o roi defnydd newydd iddo, gan hyrwyddo ein gweledigaeth o adeiladu Cymru well. A thrwy adfer y safle segur hwn, rydyn ni’n dod â chartrefi mawr eu hangen i'r ardal leol gan gefnogi adfywiad Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  I gael mwy o wybodaeth am y datblygiad, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.

  Darllen mwy