Home CY


 • Wnaethoch chi helpu Cymoedd i'r Arfordir i Dyfu?

  Yr enillydd yw……….Julia o Gorneli

   

  Derbyniodd Julia'r talebau siopa buddugol gan y Dirprwy Brif Weithredwr, Paul Ryall-Friend, yr wythnos ddiwethaf yn ei chartref ble dywedodd wrthym “Cefais fy synnu'n fawr pan dderbyniais y galwad ffôn yn dweud ‘mod i wedi ennill. Y peth cyntaf rwy'n mynd i wneud yw tretio fy hunan”  

   

  Diolch o galon i bob un o'n cwsmeriaid a'n partneriaid a gymerodd yr amser i lenwi'r arolwg byr. Cymerodd dros 600 o gwsmeriaid yr amser i lenwi'r arolwg a rhannu eu barn ar beth ddylem ei flaenoriaethu dros y pum mlynedd nesaf.

  Dyma giplun o ganlyniadau'r arolwg:

  Dywedoch wrthon ni:

  • Dros y pum mlynedd nesaf dylem ganolbwyntio ar adeiladu mwy o gartrefi a gwella ein heiddo
  • I'n helpu i osod y cwsmeriaid wrth galon y sefydliad, rydych eisiau i ni gyfathrebu mwy â chi
  • Gallem wella ein cartrefi drwy ganolbwyntio ar welliannau allanol yn cynnwys gerddi a ffensys
  • Mae llawer ohonoch yn fodlon ar y gymuned rydych yn byw ynddi ond gallem wella pethau trwy greu mwy o gyfleusterau i blant, tirlunio ardaloedd gyda choed a blodau, a thrwy leihau sbwriel
  • Byddech chi'n gwneud Cymoedd i'r Arfordir yn sefydliad gwell trwy roi ffocws mwy pendant ar y cwsmer, gwrando ar gwsmeriaid a gwella cyfathrebu.

  Ar hyn o bryd rydym wrthi'n brysur yn paratoi'r cynllun terfynol y byddwn yn ei rannu ar ein gwefan ac yn Llais Newid. Felly cedwch lygad am sut rydym yn mynd i roi eich syniadau, ynghyd â rhai ein staff a'n partneriaid, ar waith.

  Darllen mwy
 • Green for Grenfell

  I goffáu blwyddyn ers y Tân yn Nhŵr Grenfell, ymdawelodd gweithwyr Cymoedd i'r Arfordir am 72 eiliad i gofio pob bywyd a gollwyd yn y trasiedi erchyll hwn!

   

  Fel ffordd o gyfrannu at y gwaith anhygoel a wnaed gan ddynion a menywod y gwasanaethau, a'r gymuned a ddaeth at ei gilydd, cynhaliom achlysur 'gwisgo i lawr' #GreenforGrenfell a gofynnwyd i'r staff roddi o leiaf £1 yr un. Er gwaethaf y niferoedd isel yn y swyddfa'r diwrnod hwnnw, llwyddom i godi £110! Diolch o galon i bawb a gyfrannodd ac a ddaeth â môr o wyrdd i'r swyddfa!

   

         

  Darllen mwy
 • Cynllun Prynu Nôl

  Mae'r Cynllun Prynu Nôl yn ystyried prynu cyn-dai cyngor neu eiddo Cymoedd i'r Arfordir a werthwyd dan yr Hawl i Brynu. Mae hyn yn ein helpu i gynyddu nifer y tai fforddiadwy yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  Pa fathau o eiddo fydden ni'n ystyried eu prynu?

  Mae'n rhaid i'r mathau o eiddo rydym eisiau eu prynu fodloni'r amodau canlynol:

  • Hen eiddo’r cyngor neu Gymoedd i'r Arfordir
  • Rhaid bod y perchennog wedi gwneud eu trefniadau eu hun o ran ailgartrefu

  Byddwn hefyd yn ystyried:

  • A yw'r eiddo'n rhoi perchenogaeth fwyafrifol i ni unwaith eto yn y bloc hwnnw
  • A allwn gynnwys yr eiddo yn ein rhaglenni buddsoddi mewn tai yn y dyfodol
  • Faint fyddai'n costio i adfer yr eiddo i Safon Ansawdd Tai Cymru

  Beth sy'n digwydd os ydym yn dod o hyd i eiddo addas?

  Bydd Prisiwr Ardal yn cynnal arolwg ar yr eiddo i benderfynu beth yw ei farchnadwerth presennol a faint fydd yn costio i adfer yr eiddo i Safon Ansawdd Tai Cymru.

  Ni fyddwn yn rhoi cynnig ar bob eiddo sy’n cael ei arolygu. Bydd unrhyw gynnig a wnawn o fewn yr ystod prisiau a roddwyd gan y Prisiwr Ardal.

  Byddwn yn gweithredu fel "unrhyw brynwr arall". Mae'r gwerthwr yn gyfrifol am eu ffioedd cyfreithiol eu hun.

  Os oes diddordeb gennych yn y cynllun hwn, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 a gofynnwch am y tîm Datblygu.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau