Home CY


 • Right to Buy Abolition

  Yn ddiweddar, mae'r llywodraeth wedi pasio cyfraith gan arwain at orffen yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael. Mae postio yn cael ei anfon at bob tenant sy'n cael ei effeithio gan y penderfyniad hwn erbyn 17 Mawrth 2018, i egluro'r sefyllfa

   

  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

  Darllen mwy
 • Tai Cymoedd i'r Arfordir yn rhoi Cyfle Cyntaf i 10 Prentis.

  Tai Cymoedd i'r Arfordir yn rhoi Cyfle Cyntaf i 10 Prentis.

   

  Mae deg unigolyn lleol wedi cael eu troed ar y gris isaf yn eu gyrfaoedd dewisol, diolch i'r Gymdeithas Dai ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Cymoedd i'r Arfordir.

   

  Mae'r prentisiaethau'n cwmpasu amrywiaeth eang o rolau swydd fel plymio, peintio a phapuro, peirianwyr nwy a gwresogi, ynghyd â swyddi gweinyddu busnes yn yr adrannau datblygu, tai ac adnoddau dynol.

   

  Meddai'r Prentis o Blymwr, Cory Seldon “Rwy'n teimlo'n lwcus i gael y brentisiaeth hon. Rwy'n gweithio gyda pheirianwyr crefftus a phrofiadol sy'n fy addysgu am ochr ymarferol plymio – rwy'n cael y cyfle i “wneud” y tasgau ac nid dim ond gwylio, sy'n wych.”

   

  Dywedodd Corrina Fiddler, Partner Busnes Adnoddau Dynol V2C “I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yr wythnos hon, rydym yn symud y prentisiaid i rolau swydd gwahanol – bydd y bechgyn, sydd â rolau crefft yn draddodiadol, yn gweithio yn y swyddfa a bydd y merched yn cael profiad o ddefnyddio offer, gan roi cyfle iddynt roi cynnig ar rywbeth newydd.”

   

  Os oes diddordeb gennych chi neu gan rywun rydych yn eu hadnabod mewn dod yn brentis Cymoedd i'r Arfordir yn y dyfodol, gwiriwch eu gwefan: http://www.v2c.cymru/about-us#Careers

  Darllen mwy
 • Parc Sgrialu newydd i Blant Oakwood

  Yn gynharach yr wythnos hon, agorodd preswylwyr Oakwood ym Maesteg eu parc sgrialu newydd yn swyddogol gyda dathliad a thorri rhuban i ddynodi'r digwyddiad.

   

  Roedd grŵp o breswylwyr yn pryderu am y diffyg cyfleusterau chwarae yn eu hardal ac fe gysyllton nhw ag Achubwyr Lleoedd Gwag, prosiect sy'n ceisio gwneud defnydd gwell o fannau agored. Dros y ddwy flynedd diwethaf buont yn trafod syniadau ac awgrymiadau am sut i wella'r stad gyfan. Yna cawsant eu paru â Chwarae Cymru, elusen Gymreig sy'n canolbwyntio ar helpu plant i chwarae, er mwyn troi eu syniadau yn realiti.

   

  Ar ôl holi’r plant ar y stad am y math o gyfleusterau chwarae byddent yn eu defnyddio, penderfynwyd creu mini-ramp ar gyfer sgwteri a beiciau BMX. Rhoddodd Tai Cymoedd i'r Arfordir (V2C) gymorth iddynt gyda'u cynlluniau a helpodd eu contractwyr i gyflenwi ac adeiladu'r ramp.

   

  Meddai'r preswyliwr o Oakwood, Teri Davies, “Does dim diwrnod yn mynd heibio pan na fydd yn cael ei ddefnyddio – ymhob tywydd. Rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniad ac am fod gan ein pobl ifanc rywle i chwarae ar eu sgwteri a'u beiciau trwy gydol y flwyddyn. Rydym mor ddiolchgar i V2C am ein cefnogi wrth ddechrau'r prosiect. Mae gennym lawer o syniadau o ran gwneud defnydd gwell o'r mannau agored o gwmpas ein stad, felly gwyliwch y gofod hwn!”

   

  Meddai Rachel Lovell, Swyddog Mannau Agored V2C, “Rydym yn edmygu ymdrechion y bobl leol i wneud rhywbeth ar gyfer dyfodol eu plant ac edrychwn ymlaen at weithio gydag ardaloedd eraill yn y fwrdeistref i wneud yr un peth”.

   

   

   

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau