Home CY

 • Cymoedd i'r Arfordir yn croesawu penodiadau newydd i'r Bwrdd ac i'r Pwyllgor Archwilio

  Gan fod y Cadeirydd hirsefydlog, John Kinder, yn bwriadu cyhoeddi ei ymddeoliad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi symud yn gyflym i wneud dau benodiad newydd i'r Bwrdd ac i'r Pwyllgor Archwilio.

  Joanne Smith fydd Dirprwy Gadeirydd newydd y Bwrdd, a bydd Sophie Taylor yn ymgymryd â rôl Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio pan fydd John yn ymddeol o'r ddwy rôl ym mis Rhagfyr. Mae gan y ddwy brofiad helaeth o'r sector dai a thu hwnt.

  Mae gan y Dirprwy Gadeirydd newydd, Joanne Smith, ddealltwriaeth gadarn o'r sector tai, ac o Gymoedd i'r Arfordir ei hun, gan iddi weithio fel rheolwr rheoleiddio yn y sefydliad am chwe blynedd, ac fel aelod o'r Bwrdd am y pedair blynedd diwethaf. Ar hyn o bryd mae Jo yn Rheolwr Llywodraethu a Rheoleiddio i'r Grŵp Coastal Housing.

  Mae gan Sophie Taylor brofiad helaeth o'r sector tai hefyd, ar ôl iddi gychwyn ei gyrfa yn PwC. Yn ei rôl gyntaf yn y Sector Tai, ymunodd â thîm Cyllid Trivallis cyn dod yn Bennaeth Cyllid yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro yn 2017. Yn ei rôl ddiweddaraf, dychwelodd Sophie i'r sector yn gynharach eleni pan gafodd ei phenodi'n Bennaeth Cyllid a Chaffael i Gymdeithas Dai Bron Afon.

  Wrth sôn am ei phenodiad yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, dywedodd Sophie: “Rwy'n llawn cynnwrf ynglŷn â chymryd y rôl newydd hon. Rwy'n frwd iawn dros y sector tai, ac mae dod yn aelod o'r Bwrdd yn gynharach eleni wedi caniatáu i mi ehangu fy ngwybodaeth o'r sector a'r heriau mae’n ei wynebu. Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi cyrraedd cam cyffrous ar eu taith gorfforaethol, gyda Phrif Weithredwr newydd a chynlluniau uchelgeisiol. Rwy'n gobeithio y gall fy mhrofiad blaenorol mewn archwilio a sicrwydd helpu i'w cefnogi ar hyd y daith hon a darparu'r llywodraethu cadarn y bydd ei angen ar yr holl sefydliadau yn ystod y cyfnod heriol hwn.”

  Wrth fyfyrio ar ei ymddeoliad sydd ar ddod, dywedodd John Kinder: “Mae fy chwe blynedd yng Nghymoedd i'r Arfordir wedi bod yn brofiad diddorol, heriol a phleserus. Mae wedi bod yn foddhaus gweld sut mae'r sefydliad wedi datblygu o un oedd yn canolbwyntio ar ailwampio ei eiddo i sefydliad sydd bellach yn canolbwyntio ar wella'i wasanaeth cyffredinol i'w gwsmeriaid.

  Yn y dyfodol, rwy'n rhagweld y bydd Cymoedd i'r Arfordir yn parhau i adeiladu mwy o dai cymdeithasol ac yn helpu i leihau'r digartrefedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Rwy'n gobeithio y bydd hyn, ynghyd â ffocws ar wella’n gwasanaethau craidd i'n cwsmeriaid yn golygu y byddwn yn cael ein hystyried yn un o sefydliadau tai cymdeithasol blaenllaw Cymru.”

  Mae pawb yng Nghymoedd i'r Arfordir yn awyddus i ddiolch i John am ei ymdrechion rhagorol yn ystod ei chwe blynedd yn y sefydliad. Bydd ymddeoliad John yn cael ei gyhoeddi fel rhan o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymoedd i'r Arfordir eleni a gynhelir ar-lein am y tro cyntaf ar 23 Medi.

   

   

  Darllen mwy
 • Tenantiaid yn symud i mewn i eco-gartrefi arloesol newydd â ‘Dyluniadau Dychmygus’

  Yr wythnos ddiwethaf, symudodd tenantiaid cyntaf Cymoedd i'r Arfordir i mewn i bedwar cartref carbon isel newydd sbon y mae eu dyluniad arloesol wedi ennill y gystadleuaeth ‘Hunan-Adeiladu am Geiniog a Dimai’ gan Grand Designs.

  Bu Cymoedd i'r Arfordir yn gweithio mewn partneriaeth â Pentan Architects, a ddyluniodd y cysyniad, i ddarparu'r meddiannau ‘Barnhaus’ newydd yng Ngogledd Corneli ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Derbyniont gyllid i helpu i'w hadeiladu fel rhan o Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.

  Mae'r cartrefi newydd, ‘sydd yn arddull cabanau sgïo’, wedi eu llunio o gyfuniad o fframiau dur a phren a gellir eu codi mewn diwrnod. Maent hefyd yn defnyddio bêls gwellt a defnyddiau wedi'u hailgylchu ar gyfer inswleiddio, ynghyd â phaneli solar wedi’u gosod ar y toeon i leihau'r defnydd o drydan. Comisiynwyd Pentan Architects gan Gymoedd i'r Arfordir i ddylunio datblygiad Barnhaus peilot nôl yn 2014 gyda'r nod o droi'r cysyniad yn realiti i denantiaid tai cymdeithasol Gogledd Corneli. Lleolwyd y prosiect ar safle hen garejys, ac archwiliwyd y syniad o adeiladu cartrefi newydd sy’n fwy effeithlon o ran ynni, mewn ffrâm amser gyflymach, ac am lai o arian na thai traddodiadol.

  Croesawodd y cartrefi dwy ystafell wely, modern hyn eu tenantiaid cyntaf ar 5 Awst, ac yn eu plith roedd y fam i ddau o blant, Chloe Devereux. Meddai Chloe: “Bu'n rhaid aros tipyn oherwydd Covid-19, ond rydym mor falch o gael symud i mewn i'r cartref hyfryd hwn o'r diwedd. Mae'n gwireddu breuddwyd i mi a bydd fy efeilliaid wrth eu boddau'n byw yma hefyd”.


  Fel rhan o'r peilot, bydd Cymoedd i'r Arfordir yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru i fonitro effeithlonrwydd ynni'r meddiannau. Mae synwyryddion wedi'u gosod ym mhob un o'r pedwar cartref. Gan fod iddynt ddosbarthiad TPY o A+, disgwylir y byddant nid yn unig yn darparu cynhesrwydd a chysur parhaol i'r preswylwyr, ond y byddant hefyd yn cynnig atebion i helpu i ymdrin â thlodi tanwydd yn y sector tai cymdeithasol.

  Meddai Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi mewn Asedau Cymoedd i'r Arfordir: “Rydym yn falch iawn o gael y cyfle i gydweithio â Pentan Architects a SEER Construction a chael ychwanegu'r cartrefi arloesol hyn at ein stoc yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ein nod yw darparu cartrefi sy'n hapus ac yn ddiogel i’n tenantiaid, ond ar ben hynny rydym eisiau iddynt fod yn dda i'r amgylchedd hefyd. Byddwn yn defnyddio'r pethau a ddysgom wrth ddylunio a chyflenwi'r tai hyn i helpu i ddatblygu manyleb ein cartrefi yn y dyfodol, gyda'r nod o gyflawni effeithlonrwydd ynni o safon uchel, olion traed carbon isel a chartrefi sy'n rhatach i'w rhedeg.”

  Dymuna Cymoedd i'r Arfordir ddiolch hefyd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru am eu cymorth i gyflenwi'r cartrefi newydd hyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Darllen mwy
 • Gwybodaeth bwysig – E-byst amheus – DIWEDDARIAD

  Y mis diwethaf, derbyniom adroddiadau bod rhai o'n cwsmeriaid a'n cyflenwyr wedi derbyn e-byst yr oedd yn ymddangos bod eu cynnwys wedi ei anfon gan Gymoedd i'r Arfordir ond na anfonwyd o'n cyfeiriad e-bost ni.
  Cyn gynted ag y clywsom am y mater hwn, gweithredom ar unwaith gan ymchwilio i'r mater yn defnyddio tîm o arbenigwyr annibynnol. Maen nhw wedi gorffen eu gwaith nawr a'r casgliad yw nad oes unrhyw dystiolaeth sy'n awgrymu bod rhywun wedi cyrchu ein rhwydwaith mewnol, ac mae'n annhebygol iawn bod unrhyw ddata wedi cael eu cipio.

  Fel cwsmeriaid a chyflenwyr, does dim angen i chi wneud unrhyw beth, ond os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw e-byst a dderbyniwch yn gofyn am ddata personol neu fusnes, awgrymwn eich bod yn gofyn am gyngor cyn ymateb iddynt.

  Am ragor o wybodaeth am beth i gadw golwg amdano, ac awgrymiadau ar aros yn ddiogel ar-lein, ewch i wefan Heddlu De Cymru: https://www.south-wales.police.uk/en/advice/online-safety/

   

  Darllen mwy