Home CY

 • Dywedwch wrthon ni beth ydych chi'n meddwl am y rhent a dalwch!

  Y llynedd, gofynnom am eich barn am y ffordd rydyn ni'n pennu ein taliadau rhent a'r dull newydd roedden ni'n ystyried ei fabwysiadu. Mae'r pethau a ddywedoch wedi dylanwadu ar y ffordd rydyn ni'n pennu taliadau rhent: yn defnyddio'r model ‘Rhent byw’, seiliwyd y codiad ar incwm cyfartalog preswylwyr ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Dywedoch wrthon ni y byddai hon yn ffordd deg o bennu'r rhent ar draws ein cartrefi.

   

  Yn sgil hyn, rydyn ni'n brysur yn dechrau edrych ar y taliadau rhent ar gyfer Ebrill 2021 a byddwn yn defnyddio'r un dull teg. I'n helpu gyda'n trafodaethau, byddai'n dda iawn gennym glywed eich barn am y swm rydych chi'n ei dalu a beth ydych chi'n ei ddisgwyl oddi wrth ein gwasanaethau.

  Dilynwch y ddolen i lenwi arolwg byr a rhannu eich barn: https://bit.ly/35wp5KA 

  Diolch. Edrychwn ymlaen at glywed eich barn.

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir yn cymryd camau mawr i godi arian i’w helusen y flwyddyn ddiweddaraf

  Codwyd dros £1,000 i elusen newydd y staff, The Wallich

   

  Mae staff Cymoedd i'r Arfordir wedi enwebu'r elusen ddigartrefedd yng Nghymru, The Wallich, fel eu helusen y flwyddyn ac maent wedi cicdanio'r bartneriaeth drwy godi dros £1,000 yn yr wythnos gyntaf i helpu i gefnogi ei phrosiectau.

   

  Mae The Wallich yn elusen ddigartrefedd yng Nghymru sy'n gweithredu i symud pobl oddi ar y strydoedd, cadw pobl oddi ar y strydoedd, a chreu cyfleoedd i bobl. Mae The Wallich yn rhedeg mwy na 70 o wahanol brosiectau, ar draws 19 o awdurdodau lleol. Mae'n gweithio gyda mwy na 9,000 o bobl sy'n profi digartrefedd bob blwyddyn ar draws Cymru. Cafodd ei henwebu ar y cyd â 2 elusen arall i gael ei chymeradwyo'n elusen y flwyddyn.

   

  Clywodd staff Cymoedd i'r Arfordir mai The Wallich oedd wedi cael ei dewis yn eu Cynhadledd i Gydweithwyr ym mis Medi, pan gyhoeddwyd y byddai'r bartneriaeth yn para am 18 mis tan fis Mawrth 2022. 

   

  Wrth siarad am y bartneriaeth, dywedodd Joanne Oak, Prif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir:

  “Rydym wrth ein bodd o gael sefydlu'r bartneriaeth gyda The Wallich, a gobeithiwn y bydd hon yn datblygu i fod yn fwy nag ymgyrch codi arian yn unig. Gallwn ninnau ddysgu llawer ganddyn nhw wrth i ni geisio mynd i’r afael â digartrefedd yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a gallwn ddysgu llawer oddi wrth ein gilydd mewn llawer o ffyrdd eraill hefyd. Rydw i wir yn edrych ymlaen at y 18 mis nesaf.

   

  Yn syth ar ôl y cyhoeddiad yn y gynhadledd, rhoddwyd her i staff Cymoedd i'r Arfordir sef cerdded 1,000 o filltiroedd yr wythnos honno i godi arian i'r elusen. Mewn ymateb i her #walk4thewallich, logiwyd 874 o filltiroedd a chodwyd cyfanswm o £1,064 yn ystod yr wythnos gyntaf, sy'n gychwyn gwych i'r ymgyrch codi arian. 

   

  Wrth siarad am y berthynas newydd hon gyda Chymoedd i'r Arfordir, ychwanegodd Prif Weithredwr The Wallich, Lindsay Cordery-Bruce: “Roeddem ar ben ein digon o dderbyn y neges bod Cymoedd i'r Arfordir wedi’n dewis yn elusen y flwyddyn. Mae'r synergedd mewn elusen ddigartrefedd a chymdeithas dai lwyddiannus yn cyduno i gefnogi ei gilydd yn amlwg i bawb yma, ac rydym wir yn llawn cynnwrf wrth feddwl beth allwn ni ei gyflawni gyda'n gilydd.”

   

  Cyhoeddwyd hefyd yn y Gynhadledd y bydd Cyfarwyddwr TG Cymoedd i'r Arfordir, Polly Thompson, yn ymuno â Bwrdd The Wallich ac y bydd arweinwyr o'r ddau sefydliad yn cydweithio i gasglu gwybodaeth am sut gallan nhw weithredu gyda’i gilydd i fynd i'r afael â digartrefedd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  Gallwch gael mwy o wybodaeth am The Wallich a'u gwaith yn rhoi terfyn ar ddigartrefedd ar draws Cymru drwy ymweld â'u gwefan yn: www.thewallich.com

   

  Os hoffech ddilyn y digwyddiadau yn ystod yr her Walk for The Wallich, ewch i'r hashnod #walk4thewallich ar Twitter.

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir yn camu ymlaen at ddod yn fusnes mwy gwyrdd

  Unwaith eto mae Cymoedd i'r Arfordir wedi dangos ei ymrwymiad parhaol i ddod yn fusnes mwy cynaliadwy wrth iddo ennill Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd lefel 3 am yr ail flwyddyn yn olynol.  

   

  Rhoddir Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd i sefydliadau a all ddangos rheolaeth amgylcheddol effeithiol ac sy’n gweithredu i ddeall, monitro a rheoli eu heffeithiau ar yr amgylchedd.

   

  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi sicrhau bod 91% o'r holl ddefnyddiau a ddaeth o’i safleoedd yn sgil gwaith atgyweirio a chynnal a chadw wedi cael eu harbed rhag mynd i'r safle tirlenwi ac wedi cael eu hailgylchu. At ei gilydd, mae'r sefydliad wedi ailgylchu 538 tunnell o wastraff. Mae hyn, ynghyd â lleihau ei allyriadau carbon, yn golygu ei fod wedi llwyddo i gadw'r safon.

   

  Wrth siarad am Achrediad y Ddraig Werdd, dywedodd Swyddog Iechyd a Diogelwch Cymoedd i'r Arfordir, Joshua Preece:

  “Rydym yn falch iawn o fod wedi llwyddo i gadw'r safon lefel 3 mewn blwyddyn a fu’n anodd oherwydd y pandemig. Wrth symud ymlaen, rydym eisiau edrych ar ffyrdd newydd y gallwn ostwng ein hallyriadau carbon fel busnes, yn ein swyddfeydd, wrth weithio gartref, ac wrth gwrs, yng nghartrefi ein cwsmeriaid.

   

  Mae cynlluniau’r sefydliad i wella'i gynnydd bob blwyddyn yn cynnwys edrych ar yr effaith cadarnhaol ar allyriadau carbon yn ymgodi o weithio gartref, gosod mwy o oleuadau rhad-ar-ynni yn y meddiannau, cynllunio gwell o ran teithiau masnachwyr, a chwilio am ffyrdd o wella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau a chartrefi hŷn.

   

  Wrth siarad am y cynlluniau i wella effaith amgylcheddol y busnes yn y dyfodol, ychwanegodd Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi mewn Asedau: “Mae eleni wedi'n gorfodi i feddwl yn wahanol fel busnes. Nawr rydyn ni eisiau gwneud y gorau o'r newid hwn a byddwn yn dechrau gofyn i’r staff rannu eu syniadau ar leihau ein hôl-troed carbon gyda ni. Gobeithio y byddwn yn parhau i wella, gan symud ymlaen at y lefel nesaf a dod yn fusnes mwy cynaliadwy fyth.”

   

  Gallwch gael mwy o wybodaeth am Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd drwy ymweld â gwefan Canolfan Fusnes Werdd.

  Darllen mwy