Home CY


 • Rownd frecwast ar gyfer pobl ddigartref Pen-y-bont ar Ogwr.

  Ymunodd ein Prif Weithredwr, Donna Baddeley, â thîm Wallich i roi cymorth dyngarol, cefnogaeth a chyngor i bobl sy'n cysgu allan neu sydd mewn cartrefi anniogel ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Yn ystod rownd frecwast y bore bach, bu staff profiadol yn cefnogi'r rhai hynny sydd mewn angen drwy roi brecwast, diodydd poeth, bagiau cysgu, dillad cynnes ac eitemau ymolchi iddyn nhw.

   

  Mae'r tîm yn cynnig amrywiaeth eang o gyngor ac yn eu cyfeirio at ffyrdd o gyrchu'r gwasanaethau mwyaf addas, perthnasol, ac yn aml arbenigol. Mae'r rhain yn cynnwys cyngor ar dai, cyngor ar fudd-daliadau, ac atgyfeiriadau ar gyfer llety â chymorth, gofal iechyd a chanolfannau camddefnyddio sylweddau.

   

  Lleolir y ganolfan galw heibio yn 10 Stryd y Parc ac mae'n darparu amgylchedd diogel oddi ar y stryd. Gallant gael mynediad at weithiwr atebion penodedig, peiriant golchi, sychwr dillad, cawod, banc dillad, ffôn, cyfrifiadur, a chymorth wrth lenwi ffurflenni a cheisiadau.

   

  Meddai Donna: “Wrth i fwy a mwy o gyllid gael ei dynnu'n ôl oddi wrth y gwasanaethau cyhoeddus, mae'r pwysau i lenwi'r bylchau ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn syrthio'n fwyfwy ar ein hysgwyddau ni. Er mwyn cael yr effaith mwyaf, rydym yn awyddus i chwilio am bartneriaid ar draws yr holl sectorau a chydweithredu â nhw. Diolch i'r Wallich y bore yma am roi cyfle i mi gynorthwyo’u tîm ymyrraeth sy'n helpu'r rhai sy'n cysgu allan. Roedd yn wych cael gweld y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud.”

   

   

  Os ydych chi’n pryderu am rywun rydych wedi eu gweld yn cysgu allan, gallwch ddefnyddio ap neu wefan Streetlink i anfon rhybudd: www.streetlink.org.uk. Bydd y manylion a roddwch yn cael eu hanfon at yr awdurdod lleol neu dîm allgymorth a fydd yn chwilio am yr unigolyn ac yn eu cysylltu â chymorth.

  Darllen mwy
 • Rydym yn cefnogi'r gweithwyr yn Ford Pen-y-bont ar Ogwr.

  Byddwn yn helpu'r awdurdod lleol a'r gymuned ehangach ym Mhen-y-bont ar Ogwr i gefnogi'r gweithwyr yn ffatri Ford. Rydym yn bwriadu cael yr effaith mwyaf drwy chwilio am bartneriaid ar draws yr holl sectorau a chydweithredu â nhw. Wrth wneud hynny, byddwn yn gweithio gyda gwahanol fathau o sefydliadau ac asiantaethau.

   

  Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi'r Ganolfan Byd Gwaith. Maen nhw wedi sefydlu tîm ymateb cyflym sy'n helpu i ddelio â sefyllfaoedd dileu swyddi ar raddfa fawr fel yr un yn Ford. Fel rhan o'r broses, maen nhw wedi neilltuo aelod o'r tîm i Ford yn barhaol.

   

  Rydym hefyd yn cydweithio'n agos â Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr ar fentrau tai a chymorth sy’n gysylltiedig â thai, ynghyd ag ystyried dulliau gweithredu tymor byr a hir ar gyfer ailddatblygu canol y dref – bydd hyn yn helpu i leddfu'r effeithiau ehangach ar yr economi leol.

   

  Rydym wedi ymrwymo i fod yn bresennol yn yr holl ddigwyddiadau cefnogi a drefnir yn y ffatri ac rydym yn barod i chwilio am ffyrdd mwy creadigol o ddarparu canlyniadau gwell i’n cwsmeriaid a'r gymuned.

   

  I'r rhai sy’n teimlo effaith cau’r ffatri , mae cyfle i ymweld â'n swyddfa yng Nghwrt Nolton, Stryd Nolton bob dydd Mawrth rhwng 10am a 4pm lle bydd ein tîm ar gael i helpu unrhyw un sy'n ei chael hi’n anodd cadw i fyny â'u taliadau. Byddwn hefyd yn cynnig cyngor ynghylch sut i reoli arian, ac yn helpu pobl i wneud cais am y budd-daliadau y gallai fod ganddyn nhw hawl iddynt.

   

  Meddai Donna Baddeley, Prif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir, “Rydym yn ymrwymedig i gyfrannu at seilwaith y gymuned a'r economi leol. Fel y landlord mwyaf ac un o'r cyflogwyr mwyaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rydym yn deall mor bwysig yw bod yn uchelgeisiol dros ein cwsmeriaid a'n cymunedau. Byddwn yn hybu'r ardal leol yn eofn er mwyn denu buddsoddiad, meithrin hyder, creu cyfleoedd a chyflawni canlyniadau hirbarhaol yn y rhanbarth. Byddwn yn gwneud popeth y gallwn – rydym eisiau i bawb lwyddo.”

  Darllen mwy
 • Gweinidog yn Ymweld â'n Prosiect Tai Arloesol

  Daeth Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Cymru, Julie James AC, i Ben-y-bont ar Ogwr i weld dros ei hunan sut rydym ni, mewn partneriaeth â Wernick, yn cyflwyno tai cymdeithasol i'r ardal.

   

  Ymwelodd Julie ag un o'r ddau safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle mae cartrefi modiwlaidd bron â bod yn barod. Roedd Huw Irranca-Davies, Aelod Cynulliad Ogwr, yn bresennol hefyd ac yn ddiweddarach, trafododd yr ymweliad a photensial y prosiect yn un o gyfarfodydd Busnes Cynulliad Cymru.

   

  Cyhoeddwyd cyllid o £35m ar gyfer tai arloesol yng Nghymru gan Julie James AC ym mis Chwefror 2019. Mae’r ‘Rhaglen Tai Arloesol’ yn cynnig cymorth i gymdeithasau tai, cynghorau a sefydliadau eraill.

   

  Bydd yr arloesedd a ddatblygir trwy'r rhaglen yn helpu i lywio sut fydd cartrefi'n cael eu hadeiladu yng Nghymru yn y dyfodol. Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

   

  Cafodd y modiwlau ar gyfer yr wyth cartref newydd eu cynhyrchu yn Wernick Buildings, Mynyddcynffig cyn cael eu cydosod ar y safle i ffurfio tŷ cyfan. Cymerodd cyn lleied â thair wythnos i gynhyrchu'r modiwlau a gyrhaeddodd y safle gydag offer a systemau gwresogi a thrydanol wedi eu gosod yn barod.

   

  Ar ôl iddynt gael eu cwblhau, bydd cladin o frics a thoeon cypledig yn golygu na ellir gwahaniaethu rhwng y cartrefi newydd a thai tebyg a adeiladwyd yn draddodiadol.

   

  Meddai Julie James AC: “Mae ein Rhaglen Tai Arloesol gwerth £90m yn fainc arbrofi ar gyfer arloesedd mewn tai, ac mae'n dangos ein huchelgais i ddarparu mwy o gartrefi o ansawdd gwell i bobl, gan greu swyddi a chyfleoedd hyfforddi yn eu cymunedau ar yr un pryd.”

   

  Ychwanegodd Rheolwr-Gyfarwyddwr Wernick Buildings, Ben Wernick: “Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o fuddion adeiladu oddi ar y safle. Bydd preswylwyr yn gallu mwynhau cartrefi o safon uchel, sy'n perfformio'n uchel, gyda'r budd ychwanegol o raglen adeiladu gyflymach.”

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau