Home CY


 • Rhoi sglein ar Ysgol Iau Llangewydd.

  Aeth gwirfoddolwyr ati gyda'u brwshys paent a'u hoferôls i dwtio ysgol iau yng Nghefn Glas, Pen-y-bont ar Ogwr

   

  Agorodd Ysgol Iau Llangewydd ei drysau i Dai Cymoedd i'r Arfordir (V2C) a Jistcourt De Cymru ar gyfer ‘Diwrnod Rhoi ac Ennill’ 2017. Roedd gwaith y prynhawn yn cynnwys rhoi côt o baent i'r ffensys, addurno'u ‘stiwdio radio’ newydd ac ychwanegu at y waliau o flodau sy'n amgylchynu’r ysgol.

   

  Meddai Neil Clode, Pennaeth Ysgol Iau Llangewydd “Roedd pob un ohonom yn  Ysgol Iau Llangewydd wrth ein bodd o gael manteisio ar y ‘Diwrnod Rhoi ac Ennill’ a drefnwyd gan V2C a Jistcourt. Gwnaethant gymaint o waith ac roedd yn ymddangos bod pawb wedi mwynhau'r awyrgylch hamddenol yn yr ysgol.”

   

  Dywedodd Emma Norman o Jistcourt, ‘Roedd yn bleser llwyr cael cymryd rhan yn niwrnod Rhoi ac Ennill V2C. Buom yn gweithio fel tîm i wneud gwelliannau i'r gatiau, ffensys a'r waliau yn yr iard, a llwyddom i beintio Bwth Radio newydd Blwyddyn 6 hefyd!’

   

  Meddai Rachel Morton o Adfywio Cymunedol V2C, “Roedd yn hyfryd cael ychwanegu rhywbeth at y gwaith gwych mae'r rhiant wirfoddolwyr a Jan o Bethesda Arts yn ei wneud yn barod yn yr ysgol. Mae V2C yn buddsoddi llawer o amser ac egni yn ein cymunedau, ac mae cael gweithio gyda'n contractwyr er budd ysgol leol yn elfen gadarnhaol dros ben.”

   

  Mae’r digwyddiad rhyngwladol blynyddol hwn yn rhoi cyfle i fusnesau weithio ar broject lleol sydd o fudd i'r gymuned. Mae Jistcourt yn gweithio ar adnewyddu fflatiau i Gymoedd i'r Arfordir yng Nghefn Glas ac roedd eisiau rhoi buddion ychwanegol i Ysgol Llangewydd. 

  Darllen mwy
 • Pet Week Success


   

  Wythnos Anifeiliaid Anwes yn helpu ffrindiau blewog Pen-y-bont ar Ogwr i ddod yn iach ac yn hapus.

   

  Mae Cymoedd i'r Arfordir (V2C) wedi cynnal Wythnos Anifeiliaid Anwes lwyddiannus unwaith eto gan weithio gyda gweithwyr proffesiynol lles anifeiliaid ar draws Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor i'r trigolion am eu hannwyl anifeiliaid anwes.

   

  Mewn cydweithrediad â'r PDSA, Dogs Trust, Cats Protection a Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr, ymwelodd V2C â thrigolion yn Wildmill, Cefn Glas, Caerau a'r Pîl i roi cyngor am ddim ar anifeiliaid anwes, ynghyd â gosod microsglodion am ddim, a rhoi cyfle i bobl fynegi eu barn ar bolisi anifeiliaid anwes V2C hefyd. Manteisiodd llawer o drigolion ar y cyfle hwn a dod yn eu blaen gyda'u ffrindiau blewog.

   

   

  Meddai Laura Ballard, Swyddog Digwyddiadau Milfeddygol y PDSA, ‘‘Mae ein rhaglen Gwirio Anifeiliaid Anwes yn addysgu perchenogion anifeiliaid anwes i ddeall sut gall eu hanifeiliaid fod mor iach a hapus â phosibl. Gan weithio ar y cyd ag elusennau anifeiliaid a grwpiau cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, roedd ymdeimlad gwir gymunedol i'n digwyddiadau a gwelsom y nifer fwyaf o gŵn erioed yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr! Hoffwn ddiolch i V2C am gydlynu'r fenter iechyd anifeiliaid anwes hon ac edrychwn ymlaen at gwrdd â mwy ohonoch pan ddown yn ôl ym mis Gorffennaf.’’

   

   

  Dywedodd Malcolm Stagg, Nyrs Milfeddygol yr Ymddiriedolaeth Cŵn, “Yn ystod ein pedwar diwrnod gydag Wythnos Anifeiliaid Anwes V2C, rydym wedi gosod microsglodion yn llwyddiannus ar 22 o gŵn ac, yr un mor bwysig, wedi helpu bron 100 o berchenogion i wirio a diweddaru manylion microsglodion eu cŵn. Cawsom hefyd gyfle gwych i roi cyngor i berchenogion ar ysbaddu, ymddygiad a pherchnogaeth cŵn cyfrifol cyffredinol, ynghyd â dosbarthu cannoedd o fagiau baw ci am ddim. Trefnwyd y digwyddiadau fel bod pob elusen/mudiad oedd yn bresennol yn gweithio i ategu ei gilydd, ac rydym yn edrych ymlaen yn barod at y digwyddiadau dilynol sydd ar ddod a pharhau â'r gwaith da.

   

   

   

  Meddai Amy Jones, Swyddog Ymgysylltu â Chwsmeriaid V2C, “Trwy greu'r digwyddiadau cymunedol hyn, rydym wedi llwyddo i gyrraedd mwy a mwy o berchenogion anifeiliaid anwes yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr ers i ni ddechrau'r project partneriaeth hwn yn 2008. Rydym yn wir ddiolchgar am ymrwymiad anhygoel yr holl sefydliadau i'r digwyddiadau ac edrychwn ymlaen at fwy o lwyddiant yn yr wythnos ddilynol ym mis Gorffennaf.”

   

   

   

  Dilynol dyddiadau:
  Dydd Mawrth 11 Gorffennaf: Cymuned Gorllewin 11 6

   

  Dydd Mercher 12 Gorffennaf: Canolfan Gymunedol Wildmill 11-6

   

  Dydd Iau 13 Gorffennaf: Pwll nofio Pîl 11-6

   

  Dydd Gwener 14 Gorffennaf: Ymddiriedolaeth gymunedol Caerau 9-4
  Darllen mwy
 • Asesiad Lles

  Fel rhan o’n hymrwymiad ehangach i’r cymunedau y gweithiwn ynddynt, mae V2C yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr.

  Mae’n rhaid i’r bwrdd gyhoeddi Asesiad Lles ar gyfer y fwrdeistref a gellir gweld copi o’r adroddiad hwn yma.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau