Home CY

 • Furlough

  Mae'r coronafeirws yn golygu bod llawer o bobl yn y DU yn methu gweithio. I helpu i achub economi'r DU, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun grant sy’n helpu cyflogwyr i dalu cyflogau a diogelu swyddi.

  I'n galluogi i gadw pobl yn ddiogel ac i sicrhau hyfywdra ariannol parhaol Cymoedd i'r Arfordir, rydym wedi penderfynu defnyddio Cynllun Cadw Swyddi'r Llywodraeth. Ein bwriad yw cyflwyno absenoldeb seibiant ar gyfer rhai aelodau staff o'r wythnos yn dechrau 20 Ebrill a hyd at 31 Mai pan fod Cynllun presennol y Llywodraeth i fod i ddod i ben.

   

   

  Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

  Eich diogelwch chi a'ch teuluoedd, a diogelwch ein staff yw ein prif flaenoriaeth ac ni fydd hyn yn newid. Rydym wedi asesu ein llwyth gwaith i sicrhau y gallwn gyflenwi gwasanaethau allweddol yn ystod y cyfnod hwn, ac ni fydd y gwasanaethau brys a gyflenwn ar hyn o bryd yn newid.

  Byddwn yn parhau i:
   

  • Gyflawni gwaith atgyweirio brys yng nghartrefi ein cwsmeriaid: mae hyn yn cynnwys pethau fel gollyngiadau nwy, toriadau pŵer, lifftiau wedi torri ac ati.
  • Casglu rhent: i'n galluogi i dalu am ein defnyddiau ar gyfer gwaith atgyweirio brys, talu ein hanfonebau i gontractwyr am eu gwaith, a thalu cyflogau cydweithwyr.
  • Darparu cartrefi: byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi i'r rhai sydd eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chefnogi'r rhai hynny sydd â lle i fyw, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu.


  Cysylltu â ni

  Efallai byddwch yn ceisio cysylltu ag aelod staff sydd ar seibiant. Dylech gael neges peiriant ateb neu ateb i'ch e-bost yn esbonio â phwy allwch chi siarad tra bod y rhain yn absennol. Os ydych yn cael unrhyw anhawster i gysylltu ag unigolyn, ffoniwch Yr Hyb ar 0300 123 2100 a byddan nhw'n eich cyfeirio at y person cywir.

  Gallwch sgwrsio â ni o hyd am eich sefyllfa, a byddwn yn esbonio sut gallwn eich cefnogi yn ystod y cyfnod hwn. Awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni ar-lein:

   

  • Trwy ein gwe-sgwrs ar ein gwefan: v2c.org.uk
  • Anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook: m.me/ValleystoCoast
  • Anfonwch neges uniongyrchol atom trwy Twitter: twitter.com/ValleysToCoast
  • Ffoniwch ni ar 0300 123 2100.

   

  Gallwch hefyd dalu eich rhent dros y ffôn ac ar-lein. I wneud tâl, ewch i www.v2c.org.uk/my-home/pay a gwnewch yn siŵr bod gennych eich rhif cyfeirnod Allpay wrth law.

   

   

  Byddwn yn adolygu ein sefyllfa yn rheolaidd ac yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich sefyllfa'n newid.

  Darllen mwy
 • Coronavirus

  Mae diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr o'r pwys mwyaf i ni ac rydym wedi addasu ein gwasanaethau i’r sefyllfa hon.

   

  Mae'r Gweinidog Tai, Julie James, wedi amlinellu'r cymorth sydd ar gael i'r holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru – gallwch ddarllen amdano yma.

   

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw hefyd, yn disgrifio'r mathau o gymorth ariannol y gall tenantiaid ei gyrchu, y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac i ble gallwch fynd i gael cymorth a chyngor. Mae hefyd yn esbonio pa gymorth argyfwng y gall pobl ei gyrchu os ydynt yn wynebu heriau ariannol difrifol. Gallwch gyrchu'r canllaw yma

   

  Diweddariad ar ein gwasanaethau hyd yma:

   

  Gwaith Atgyweirio Brys

   

  Diolch am fod mor amyneddgar a goddefgar – rydym yn dal i ymateb i geisiadau am waith atgyweirio brys, yn cynnwys pethau fel gollyngiadau nwy, toriadau pŵer, lifftiau wedi torri ac ati.

   

  Byddwn yn parhau i ofyn p'un ai fod gennych unrhyw symptomau COVID-19 cyn yr ymweliad fel y gallwn ymbaratoi cyn dod.

   

  Rhowch wybod i ni os gwelwch unrhyw beth sy'n anniogel neu'n beryglus yn eich cartref, ar y stad ac yn eich cymuned fel y gallwn sicrhau bod pawb yn cadw'n ddiogel.

   

  Ffoniwch ni i roi gwybod am waith atgyweirio brys, ond os nad yw'n argyfwng awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni ar-lein:

  • Trwy ein gwe-sgwrs ar ein gwefan: www.v2c.org.uk
  • Anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook: me/ValleystoCoast
  • Anfonwch neges uniongyrchol atom trwy Twitter: com/ValleysToCoast
  • Ffoniwch ni ar 0300 123 2100.

   

  Casglu Rhent

   

  Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu talu am ein defnyddiau ar gyfer gwaith atgyweirio brys, talu ein hanfonebau i gontractwyr am eu gwaith a chyflogau cydweithwyr, bydd rhaid i ni barhau i dderbyn rhent.

   

  Gallwch dalu eich rhent dros y ffôn ac ar-lein os ydych wedi cofrestru gydag Allpay. I wneud tâl ar-lein, ewch i www.v2c.org.uk/my-home/pay a gwnewch yn siŵr bod gennych eich rhif cyfeirnod Allpay wrth law.

   

  Rydym yn ymwybodol y bydd rhai cwsmeriaid wedi colli eu gwaith dros dro, ac mewn trafferthion ariannol os ydyn nhw'n hunangyflogedig. Fel bob amser, byddwn yn ymateb yn hyblyg i'r rhai sy'n cael anhawster i dalu eu rhent i ni ac yn ceisio dod o hyd i’r ateb gorau, yn cynnwys eu cynghori ar y budd-daliadau gallant eu hawlio. 

   

   

   

  Darparu Cartrefi.

   


  Byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi i'r rhai sydd eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chefnogi'r rhai hynny sydd â lle i fyw, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu.
  I wneud cais am ymweliad tai: https://www.bridgend.gov.uk/residents/housing/housing-register/

   

  Camau Eraill:


  Cau'r Swyddfa: Rydym wedi cau ein swyddfa i leihau'r risg y bydd pobl wedi'u heintio yn dod â'r haint i mewn i'r swyddfa. Byddwn yn parhau i ateb unrhyw ymholiadau dros y ffôn ac ar ein platfformau digidol hyd y gellir ei ragweld. Rydym hefyd wedi gofyn i'n cydweithwyr weithio o gartref, unwaith eto i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

   

  Stopio Galwadau Diwahoddiad: Rydym wedi stopio'n cydweithwyr rhag galw yn nhai cwsmeriaid i drafod ein gwasanaethau fel cartrefi newydd, eu rhent ac unrhyw faterion atgyweirio.  Os yw cyfarfodydd yn hanfodol, rydym yn cynllunio'r rhain ymlaen llaw gan gynnal gwiriadau ar iechyd cwsmeriaid.


  Blaenoriaethu Gwaith Atgyweirio: Rydym wedi categoreiddio ein gwaith atgyweirio gan roi blaenoriaeth i waith brys. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gwaith atgyweirio yn cael ei gyflawni.


  Llety Gwarchod: Rydym yn helpu pobl i hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol yn ein llety gwarchod i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed a thros 70 mlwydd oed. Rydym yn bwriadu cysylltu â'n cwsmeriaid i weld a fydden nhw'n hoffi cael galwad rheolaidd gennym i leddfu unigrwydd ac unigedd.


  Digwyddiadau wedi'u Canslo: Yn cynnwys unrhyw ddigwyddiadau, cyfarfodydd neu gynadleddau ar gyfer nifer o bobl oni bai fod y busnes yn hanfodol. Os ystyrir bod busnes yn hanfodol, bydd asesiad risg yn cael ei gynnal.


  Cyfarfodydd Digidol: Mae cydweithwyr yn cael eu cynghori i ddefnyddio technoleg fel tele- neu fideo-gynadledda yn lle cyfarfodydd wyneb yn wyneb.


  Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: Mae cydweithwyr sydd â chyflyrau sylfaenol yn gweithio o gartref, ynghyd â'r rhai sy'n feichiog a thros 70 oed.


  Symptomau: Cynghorir cydweithwyr sydd ag unrhyw symptomau i hunanynysu am hyd at 7 diwrnod ar ôl y diwrnod cyntaf hysbys o symptomau mewn ymdrech i fynd i'r afael â'r pandemig coronafeirws.


  Glanhau: Rydym wedi cynyddu nifer y contractwyr glanhau yn ein swyddfeydd ac yn ein llety gwarchod i sicrhau bod y rhain yn aros yn lân ac wedi'u diheintio. 

  Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn anelu at ddarparu gwasanaethau fel y gallwn. Gwiriwch yma neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu LinkedIn am ddiweddariadau.


  Yn y cyfamser daliwch ati i ddilyn y cyngor gan https://phw.nhs.wales/.

   

  Diweddarwyd 6 Ebrill 2020

  Darllen mwy
 • Rydym wedi penodi Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd

  Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd.  Byddwn yn croesawu Jo i'r tîm ar ddechrau mis Mai i gymryd lle ein Prif Weithredwr dros dro, Duncan Forbes, sydd wedi arwain y sefydliad yn ystod y 6 mis diwethaf.

   

  Wrth ddarparu a rheoli bron 6,000 o gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, ein gweledigaeth yw helpu i adeiladu Cymru well. Bydd y penodiad newydd hwn yn sicr o'n helpu i gyflawni hyn.

   

  Mae Jo yn gyfrifydd cymwysedig gyda dros ddau ddegawd mewn rolau uwch arweinyddiaeth ar draws y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae hi'n brofiadol mewn arweinyddiaeth, rheoli newid, cynllunio strategol, rheolaeth ariannol a llywodraethu.

   

  Mae'n dod atom o Ofal Cymdeithasol Cymru lle mae'n Gyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol. Mae ganddi'r rôl hanfodol o ysgogi'r sefydliad trwy gyfnod o dwf a thrawsnewid gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid yn y sector a chydweithwyr.  Ar hyn o bryd mae Jo yn aelod o Fwrdd Tai Cymunedol Bron Afan ac yn Ymddiriedolwr i’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau.

   

  Mae Jo yn ymrwymedig ac yn llawn brwdfrydedd dros wneud gwahaniaeth er mwyn cael canlyniadau gwell i bobl Cymru. Mae wrth ei bodd o gael gweithio dros sefydliad sydd â gwerthoedd cadarn ac ymrwymiad i godi ansawdd a safonau yn y sector tai a'r gymuned ehangach.

   

  Wrth sylwi ar ei rôl newydd, dywedodd Jo, “Rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi i arwain Cymoedd i'r Arfordir ar gyfnod cyffrous, i hyrwyddo’r uchelgais i adeiladu cartrefi newydd o safon, ac i ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n cwsmeriaid. Rwy'n angerddol dros wneud gwahaniaeth, gan sicrhau bod pawb yn cael mynediad at gartref boddhaol a'n bod yn adeiladu cymunedau llewyrchus. Rydw i wir yn edrych ymlaen at ymuno â thîm anhygoel Cymoedd i'r Arfordir, a chael gweithio gyda chwsmeriaid a phartneriaid i sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu mwy o gartrefi a chefnogi'r gymuned leol.”

   

  Meddai Anthony Whittaker, Cadeirydd Bwrdd Cymoedd i'r Arfordir, “Rydym yn falch iawn bod Jo yn ymuno â ni fel ein Prif Weithredwr newydd. Edrychwn ymlaen at  weithio gyda hi a gweddill y tîm i gyflawni ein cynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol i gefnogi ein cwsmeriaid a darparu cartrefi newydd mawr eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

  Darllen mwy