Home CY


 • Mae'r ffordd rydyn ni'n pennu eich rhent yn newid.

  Bob blwyddyn rydym yn adolygu faint o rent byddwch yn talu, ar sail chwyddiant a model rhent Llywodraeth Cymru. Eleni, daw eich tâl rhent newydd i rym ddydd Llun 6 Ebrill.

   

  Yn yr adolygiad eleni rydym eisiau mabwysiadu dull gwahanol ac ystyried incwm cyfartalog y cartrefi yn eich ardal ar sail yr ystadegau a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru a nifer yr ystafelloedd gwely yn eich cartref. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn pennu un cynnydd cyffredinol i bawb.

   

  Er enghraifft, gallai’r rhenti gael eu rhewi mewn ardaloedd ble mae incymau aelwydydd yn isel, tra gellid gweld cynnydd mewn ardaloedd lle mae incymau aelwydydd yn uwch. Daw'r dull hwn, a elwir ‘y model rhenti byw’, o Sefydliad Joseph Rowntree.

   

  Efallai bydd eich rhent yn cael ei rewi a byddwch yn talu'r un faint y flwyddyn nesaf, neu gallai eich rhent godi o hyd at 2.7% +£2 yr wythnos. Rydym yn rhoi enghreifftiau isod o beth allai codiad rhent ei olygu i chi:

   

  Os mai eich rhent presennol yw

  Gallai eich rhent godi o HYD AT

  Gallai eich rhent newydd ISAF fod yn

  Gallai eich rhent newydd UCHAF fod yn

  £80 yr wythnos

  £4.16 yr wythnos

  £80 yr wythnos

  £84.16 yr wythnos

  £90 yr wythnos

  £4.43 yr wythnos

  £90 yr wythnos

  £94.43 yr wythnos

  £100 yr wythnos

  £4.70 yr wythnos

  £100 yr wythnos

  £104.70 yr wythnos

  £110 yr wythnos

  £4.97 yr wythnos

  £110 yr wythnos

  £114.97 yr wythnos

   

  Ar ôl i ni glywed eich barn ar y dull gorau i'w fabwysiadu, byddwn yn dweud wrthych beth yn union fydd eich tâl rhent erbyn 27 Chwefror yn barod ar gyfer y newid ym mis Ebrill.

   

   

   

  Rhowch eich barn i ni, a gallech ennill taleb gwerth £100.

   

  Byddai'n dda iawn gennym gael clywed eich barn ar y dull hwn a fydd yn golygu rhenti tecach a mwy fforddiadwy. Ewch i'n harolwg yma.

   

  Bydd y raffl yn cau ddydd Mercher 19 Chwefror.

   

  Edrychwn ymlaen at dderbyn eich adborth.

  Darllen mwy
 • Trawsnewid lotment yn ennill Gwobr Cyfeillio a Mentora.

  Dechreuodd Bill Daniels wirfoddoli gyda Mirus ym mis Mai 2018 ar eu lotment yn ardal Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr. Ymgymerodd â’r rôl o fentora ar unwaith ac arweiniodd hyn at berthnasau da a ddatblygodd oherwydd eu hoffter o'r lotment. Aethant ati i drawsnewid y lotment dros y misoedd nesaf, gan dyfu perlysiau, llysiau a blodau.

   

  Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) yn cydnabod ac yn dathlu'r gwirfoddoli gwych sy’n digwydd ar draws yr ardal leol yn eu Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr blynyddol, a llwyddodd Bill Daniels i ennill y Wobr Cyfeillio a Mentora.

   

  Mae gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaethau yng nghalon ein cymunedau lleol. Maent yn ei gwneud yn haws i bobl gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt a hefyd yn gwella lles pobl eraill. Maent yn gwneud gwir wahaniaeth i elusennau, ac yn y pen draw i fywydau pobl, felly mae'n bleser mawr gan BAVO fedru cydnabod eu gwaith caled a'u llwyddiannau.

   

  Fel noddwyr y Wobr Cyfeillio a Mentora, dywedodd ein Prif Swyddog Gweithredu, Paul Ryall-Friend: “Mae bob amser yn fraint cael cefnogi'r gwobrau hyn. Mae Bill yn berson gwych ac mae hyd yn oed y rhai mae'n eu mentora yn ei ddisgrifio fel arwr, arwr go iawn. Mae'n amlwg ei fod bob amser yn rhoi ei gwsmeriaid wrth galon beth mae'n ei wneud trwy eu mentora o gwmpas eu hymrwymiad gwaith a phan fydd yn gyfleus iddyn nhw. Rydym eisiau cefnogi Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu cymunedau llewyrchus ac rydym yn credu bod Bill yn gwneud gwaith campus yn helpu i gyflawni hyn.”

   

  Gall gwirfoddoli fod yn gyffrous, yn heriol ac yn werth chweil. Mae grwpiau'n dibynnu ar wirfoddolwyr a gallwch chwithau wneud gwahaniaeth MAWR i'ch cymuned! Bwriwch olwg ar y cyfleoedd lleol yn

  https://bridgend.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm?lang=CY neu galwch heibio i'n Canolfan Gwirfoddolwyr yn Stryd y Frenhines yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Am ragor o fanylion ffoniwch BAVO, Ff: 01656 810400.

  Darllen mwy
 • 20 swydd wag newydd i'w llenwi cyn y Nadolig.

  Rydym yn recriwtio 20 ymgeisydd newydd i lenwi'r swyddi gwag sydd ar gael gennym ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Mae cael cartref yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr gorau i sicrhau bod cwsmeriaid bob amser wrth galon yr hyn a wnawn, mewn cartrefi dymunol ac yn rhan o gymunedau llewyrchus.

  Mae'r rolau sydd ar gael yn amrywio o’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Tai, Aelodau'r Bwrdd, Cynorthwywyr Gweinyddol a llawer mwy.

   

  Meddai Paul Ryall-Friend, ein Dirprwy Brif Weithredwr, “Byddwch yn ymuno â ni mewn rhaglen gyffrous iawn o newid a byddwch yn cyfrannu at gryfhau ein sylfeini fel y gallwn barhau i fod yn sefydliad llwyddiannus. Mae gennym gyfleoedd gwych ar gyfer y bobl iawn i weithio yn y rolau iawn ac rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio.”

   

  Cyhoeddir swyddi gwag ar ein gwefan bob dydd Llun ac maent yn cael eu hysbysebu trwy sianeli’r cyfryngau cymdeithasol. Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth: www.v2c.org.uk/Careers

   

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau