Home CY


 • Arwyr sbwriel yn ymuno â Gwanwyn Glân Cymru.

  Mae'r bryn uwchben Caerau yn edrych yn lanach ac yn harddach heddiw, ar ôl sesiwn casglu sbwriel fawr fel rhan o ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru gan Cadwch Gymru'n Daclus.

   

  Cliriodd tîm mawr o wirfoddolwyr dros ddwy dunnell o wastraff o’r nant, y man chwarae a thu hwnt i’r ymylon o gwmpas Parc Caerau, mewn ardal o harddwch naturiol arbennig. Cafodd staff V2C gymorth gan aelodau o Wasanaeth Tân Maesteg a thrigolion yr ardal.

   

  Roedd yr ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru cyntaf erioed yn rhan o Wanwyn Glân Prydain, a gefnogir gan y naturiaethwr teledu a'r ysgrifennwr, Steve Backshall, cyflwynydd Deadly 60 ac enillydd BAFTA. Ar draws y DU, mae hyd at hanner miliwn o bobl wedi bod allan o gwmpas fel rhan o ymgyrch ehangach i gael gwared â sbwriel ledled y wlad.

   

  Meddai Rachel Morton o Gymoedd i'r Arfordir:

  “Cawsom ddiwrnod ardderchog yn glanhau ochr y mynydd, ac roedd y gwirfoddolwyr wrth eu boddau. Roedd yn wych gweld pawb o V2C, y Gwasanaeth Tân a thrigolion yno. Mae V2C yn rhedeg digwyddiadau gwirfoddol drwy gydol y flwyddyn i helpu i gadw ein cymunedau a'r amgylchedd yn lân, ac mae'n gwerthfawrogi'r bartneriaeth gyda Cadwch Gymru'n Daclus, sy'n eiriolwyr dros yr amgylchedd.”

   

  Meddai Brian Jones, Swyddog Prosiect Cadwch Gymru'n Daclus dros Ben-y-bont ar Ogwr:

  “Roedd yn wych gweld cymaint o bobl o'r ardal yn dod at ei gilydd i gymryd rhan yn Gwanwyn Glân Cymru. Mae'n hanfodol bob pawb yn gwneud eu rhan dros ein hamgylchedd lleol ac mae'r digwyddiad hwn yn enghraifft berffaith o'r hyn y gall cymunedau lleol ei gyflawni wrth gydweithio.

  “Hoffem ddiolch i noddwr ein digwyddiad, Cymoedd i'r Arfordir, am eu cyfraniad at wneud y digwyddiad mor llwyddiannus.”

   

  I gael mwy o wybodaeth am weithgareddau Cadwch Gymru'n Daclus ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â'r Swyddog Prosiect, Brian Jones, ar 07824 504819.  

  Darllen mwy
 • Ysgol Gyfun Maesteg yn ymuno â Chymoedd i'r Arfordir i gyflwyno'r rhaglen Dosbarth Busnes.

  Mae Ysgol Gyfun Maesteg a Chymoedd i'r Arfordir (V2C) wedi ymuno i lansio partneriaeth Dosbarth Busnes tair blynedd i roi hwb i gyfleoedd gyrfa pobl ifanc.

   

  Mae Dosbarth Busnes, sef cydweithrediad rhwng Gyrfa Cymru a Busnes yn y Gymuned (BITC), yn fenter genedlaethol sydd â'r nod o gryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion a chyflogwyr i ddatblygu'r pwll sgiliau o weithwyr y dyfodol yng Nghymru.

   

  Nod y rhaglen Dosbarth Busnes yw gwella dealltwriaeth disgyblion ysgol o fyd gwaith a dewisiadau gyrfa drwy eu cysylltu â busnesau ar gyfer cyfleoedd cydweithredu a chyfranogi.

   

  Meddai Tania Hill, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Gyfun Maesteg: “Rydym yn hynod ddiolchgar bod ein myfyrwyr wedi cael y cyfle hwn i ddysgu sgiliau newydd a chael eu hysbrydoli gan V2C. Bydd ein myfyrwyr yn cael budd mawr o'r wybodaeth fusnes ynghyd â dysgu sgiliau trosglwyddadwy y gobeithiwn fydd yn eu paratoi ar gyfer byd gwaith. Mae'r staff a'r myfyrwyr yn edrych ymlaen at weld beth fydd y bartneriaeth yn ei gyfrannu i'r ysgol.”

   

  Siaradodd Claire Murphy, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Corfforaethol V2C yn y lansiad: “Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu cysylltiadau cryfach â'r gymuned a helpu i roi'r sgiliau i ddisgyblion y bydd eu hangen arnynt yn y gweithle. Rydym yn arbennig o awyddus i ymgysylltu â merched er mwyn tanio'u brwdfrydedd dros swyddi neu yrfaoedd annhraddodiadol nad ydynt wedi eu hystyried efallai.”

   

  “Dros y 3 blynedd nesaf, byddwn yn cyflwyno sesiynau mentora a chyflwyniadau ysgogiadol gan ddefnyddio modelau rôl benywaidd, lleoliadau profiad gwaith a sesiynau i drafod pa sgiliau rydym yn chwilio amdanynt wrth recriwtio gweithwyr newydd.”

   

  “Mae V2C yn falch o fod yn rhan hanfodol o'r cymunedau ar draws ardal Pen-y-bont ar Ogwr a gobeithiwn y bydd y cynllun hwn yn codi dyheadau pobl ifanc yr ardal ymhellach ac yn rhoi blas iddynt ar fywyd gwaith go iawn cyn iddynt fynd i mewn i'r gweithle.”

   

  Meddai Hannah Stephens, Cynghorydd Ymgysylltu Busnes Gyrfa Cymru: “Mae'n anhygoel gweld cwmni Cymreig mor bwysig, V2C, yn ymgysylltu â Dosbarth Busnes ac yn helpu i feithrin cysylltiadau cynaliadwy rhwng ysgolion, pobl ifanc a chyflogwyr lleol. Trwy gydweithio yn y ffordd hon, gall pob un ohonom helpu pobl ifanc ar draws Cymru i wireddu eu potensial.”

   

  Lluniau o'r chwith i'r dde:-

  Hannah Stephens – Gyrfa Cymru Tania Hill – Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Gyfun Maesteg Steve Curry – Rheolwr Adfywio Cymunedol V2C Claire Murphy – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Corfforaethol V2C

  Darllen mwy
 • Safon aur am waith Cymoedd i'r Arfordir ar iechyd a lles corfforaethol

  Mae Cymoedd i'r Arfordir yn dathlu derbyn ei safon aur am iechyd corfforaethol – y marc safon am iechyd a lles yn y gweithle yng Nghymru.

   

  Cyflwynir y safon iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae iddi gategorïau efydd, arian, aur a phlatinwm ar gyfer sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector sy'n rhedeg arferion i hybu iechyd a lles eu gweithwyr. 

   

  Mae dyddiadur blynyddol o weithgareddau'n cael ei drefnu ar draws y sefydliad, yn cynnwys cymelliadau iechyd fel y collwr mwyaf, diwrnod ffrwythau, cinio cerdded, aelodaeth o gampfeydd wedi'i disgowntio a gwiriwch eich lefelau, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn.

   

  Mae'r grŵp yn sicrhau bod ymgyrchoedd iechyd a lles cenedlaethol fel ‘Diwrnod dim ysmygu’ ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth alcohol cenedlaethol yn cael eu hysbysebu i'r staff. Mae'r calendr digwyddiadau hefyd yn cynnwys mentrau penodol seiliedig ar adborth gan staff: eleni rydym yn rhedeg cwrs 8 wythnos ar ymwybyddiaeth ofalgar.

   

  Wrth siarad am y wobr, dywedodd y partner Busnes Iechyd a Diogelwch, Sue Jones: “Rydym yn falch dros ben o glywed bod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cydnabod gwaith diflino V2C bob dydd i wella iechyd a lles ein xxx o aelodau staff sy'n gweithio mewn amrywiaeth eang iawn o rolau. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r grŵp iechyd a lles am eu cyfraniad i raglen waith mor llwyddiannus.”

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau