Home CY


 • Tŵr Grenfell Rydym yn eu cofio bob un ar 14 Mehefin am 12pm

  Er cof am y 72 o fywydau a gollwyd ar 14 Mehefin 2017 yn y tân yn Nhŵr Grenfell, bydd Cymoedd i'r Arfordir yn distewi am 72 eiliad.

  Ni fyddwn yn ateb galwadau neu e-byst ar ôl 12pm am 72 eiliad i ddangos ein parch at yr holl ddioddefwyr a gollodd eu bywydau a'u cartrefi yn y digwyddiad trasig ac erchyll hwn.

   

  Dymunwn gydnabod dewrder anhygoel y milwyr, y byddinwragedd a phobl y gymuned a fentrodd cymaint i helpu mewn unrhyw ffordd y gallent. Mae'r ymdeimlad aruthrol o golled a galar a deimlwyd gan deuluoedd y dioddefwyr ar yr adeg honno yr un mor gryf hyd heddiw.

  Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth!

  Darllen mwy
 • Torri Glaswellt Diweddariad

  Rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal yr holl leiniau o laswellt sy'n perthyn i ni, sef 526,000 metr sgwâr o gwmpas y Sir, sy'n cyfateb i 76 cae pêl-droed!

   

  Eleni rydym wedi hurio 6 contractwr newydd i dorri'r glaswellt hwn ar ein rhan. Cymerodd hyn ychydig yn hirach na'r disgwyl ac felly bu oedi i'r gwasanaeth. Mae'n flin gennym am hyn ac am yr effaith y gallai fod wedi ei gael ar ein cymunedau lleol.

   

  Y contractwyr torri glaswellt newydd ar gyfer pob ardal yw:

   

  John Phillips Contractors Ltd

  Porthcawl

  Pencoed, Heol Y Cyw

  Y Pîl, Mynyddcynffig, Cefn Cribwr

   

  Countrywide Grounds Maintenance Ltd

  Ardaloedd Tref Pen-y-bont ar Ogwr, Bracla

   

  Cefn Glas, Bryntirion, Pen Y Fai

  Cwm Llynfi (Llangynwyd, Maesteg, Caerau)

   

  J S Lee Facilities Services

  Sarn, Tondu, Bryncethin, Abercynffig, Brynmenyn

   

  Cwm Ogwr

  Pobl Hŷn (Rhestr Gaeedig)

   

  Glendale Services

  Cwm Garw – Pontycymer, Blaengarw

   

   

  Gerald Davies Limited

  Ardal Corneli

   

   

  APP UK

  Cynlluniau Llety Gwarchod

   

   

  Gobeithio y byddwch wedi eu gweld allan o gwmpas yn barod – dylai pob llain fod wedi cael ei thorri unwaith erbyn hyn ac mae'r contractwyr nawr ar ei ffordd o gwmpas yn torri am yr eildro. Gobeithio y bydd y gwaith hwn wedi ei orffen erbyn diwedd yr wythnos hon (15 Mehefin).

   

  Ar ôl i ni orffen torri am yr eildro, y disgwyl yw y bydd y rhan fwyaf o'r ardaloedd yn ôl ar y trac unwaith eto. Wedyn bydd y contractwyr yn torri'r glaswellt o leiaf dwywaith y mis rhwng nawr a diwedd Medi. Fel rheol byddent yn torri am y tro olaf ym mis Hydref. Caiff hyn ei asesu eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac os oes angen, byddwn yn gwneud toriadau ychwanegol ym mis Hydref.

   

  Mae pob contractwr nawr wedi arwyddo contract 5 mlynedd a gobeithio y bydd y gwasanaeth yn gwella dros y cyfnod hwn.

   

  Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â'r gwaith torri glaswellt yn eich ardal chi rhowch alwad i Clive Thomas, Swyddog Stadau, ar 01656 762529.

  Darllen mwy
 • Llais Newid : Rhifyn y Gwanwyn

  Mae eich cylchlythyr Llais Newid diweddaraf wedi cyrraedd!

   

  Cewch wybodaeth am y grant gwerth £1.8 miliwn ar gyfer cartrefi newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno ym mis Mehefin – rydym yn rhoi awgrymiadau a chyngor ar sum i reoli hwn.

   

  Y cartrefi newydd byddwn yn eu hadeiladu yn y dyfodol, a llawer, llawer mwy!

   

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau