Home CY


 • Gwasanaethu eich boeler

  Gwasanaethu eich boeler

   

  Mae'r clociau wedi mynd nôl; mae'r nosweithiau'n tywyllu ac mae'r tywydd yn mynd yn oerach. Felly gwnewch yn siŵr bod eich boeler mewn cyflwr da fel y byddwch yn cadw'n ddiogel ac yn gynnes y gaeaf hwn.

   

  Rydym yn gwasanaethu ein holl foeleri am ddim bob blwyddyn, mae'r gwasanaeth yn cynnwys;

   

  • Gwneud yn siŵr bod y boeler yn ddiogel.
  • Gwneud yn siŵr bod y boeler yn gweithio'n effeithlon (a all arbed arian i chi).
  • Gwirio'r holl bibellau am ollyngiadau nwy.
  • Gwirio bod y larwm mwg yn gweithio.
  • Gwirio bod y larwm CO2 yn gweithio.
  • Cynnal gwiriad gweledol ar offer eraill er eich diogelwch (fel eich cwcer).

   

   

  Dim ond rhyw hanner awr bydd y gwasanaeth yn cymryd ac mae'n bwysig iawn ar gyfer eich diogelwch chi a'ch teulu. 

  Os byddwn yn gweld bod angen gwaith atgyweirio mawr neu newid y boeler yn ystod y gwasanaeth hwn, yna byddwn yn trefnu i beiriannydd ymweld dro arall a byddwn yn bwcio hyn fel apwyntiad ar wahân.

  Os hoffech gael gwybod pryd mae'n amser i wasanaethu eich boeler, ffoniwch 0300 123 2100 neu anfonwch e-bost at comments@v2c.org.uk

   

  Darllen mwy
 • Rydym wedi penodi Cadeirydd newydd.

  Fel un o'r 10 Cymdeithas Dai Orau yng Nghymru, rydym wedi cyhoeddi apwyntiad Anthony Whittaker yn Gadeirydd newydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr, i ddilyn y Cadeirydd presennol, Neil Harries. Cafodd Anthony ei benodi'n Gadeirydd yn swyddogol ar 22 Hydref 2018.

  Bu Anthony yn Brif Weithredwr ar un o brif gymdeithasau tai Cymru, United Welsh, nes iddo ymddeol yn ddiweddar, ac mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector tai. Yn ogystal, mae wedi gwasanaethu fel Aelod Bwrdd anweithredol i nifer o sefydliadau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae Anthony yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yn ystod ei oriau hamdden mae'n mwynhau mynd â'i gi am dro, garddio, a dilyn ei [gyn] dîm pêl-droed lleol.

  Wrth sylwi ar yr apwyntiad, dywedodd Donna Baddeley, ein Prif Weithredwr: “Rwy'n falch iawn o groesawu Anthony yn Gadeirydd newydd gan fod ganddo gyfoeth o brofiad perthnasol i'w gyfrannu, a chefndir cadarn fel Gweithredwr a Chadeirydd. Yn ogystal, mae ganddo ddealltwriaeth eang o wasanaethau tai, empathi cryf â'n gwerthoedd, ac mae'n ymrwymedig i helpu ein cwsmeriaid i fyw'n ddiogel ac yn ddedwydd yn eu cartrefi eu hunain. Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos ag Anthony.”

  “Ar ran y Bwrdd, hoffwn hefyd ddiolch i Neil am ei gyfraniad sylweddol i Gymoedd i'r Arfordir a'i gefnogaeth amhrisiadwy dros y pum mlynedd diwethaf – dymunwn yn dda iddo ar gyfer y dyfodol.”

  Meddai Anthony: “Rwyf wrth fy modd o gael ymuno mewn cyfnod sy'n arbennig o gyffrous i'r busnes, ac rwy'n cefnogi'n frwd yr ethos a rennir ym mhob rhan o Gymoedd i'r Arfordir a'i ffocws cyson ar roi'r cwsmer wrth galon y mudiad. Edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda Donna, y Bwrdd a'r tîm ehangach wrth i'r sefydliad symud ymlaen at y cam nesaf yn ei ddatblygiad.” 

  Darllen mwy
 • Compliance Statement 2018

  Mae’r wybodaeth isod yn dangos sut mae Bwrdd V2C yn credu ein bod yn cwrdd â Safonau Perfformiad Llywodraeth Cymru ac yn awgrymu ble y gallwn wella.

   

  A ydych yn cytuno gyda'r Bwrdd?

  Rhannwch eich barn gyda Michael Hughes ar 01656 727948 neu e-bostiwch michael.hughes@v2c.org.uk

  Gallech ennill £50 o dalebau siopa am ddim ond rhoi eich barn!

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau