Home CY


 • Banc bwyd Penybont ar Ogwr yn derbyn niferoedd o roddion dros y Nadolig a all helpu bwydo teuluoedd ar gyfer nifer o ddiwrnodau.

  Oherwydd haelioni pobl Sir Penybont a gyda chymorth o fusnesau lleol, mae banc bwyd Penybont ar Ogwr wedi cael ychydig o wythnosau brysur yn trefnu a dosbarthu bwyd dros gyfnod prysur y Nadolig.

   

  Llenwodd staff Cymoedd i'r Arfordir (V2C) dros 50 o flychau esgidiau yn llawn danteithion y Nadolig i helpu'r rheini sydd mewn cymunedau cyfagos i fwynhau'r Nadolig.

   

  Rhodd busnesau lleol a chontractwyr sy'n gweithio gyda V2C gwobrau i raffl Nadolig, gan codi swm wych o £832.07. Bydd yr arian hwn yn caniatáu gwirfoddolwyr o banc bwyd Penybont ar Ogwr i brynu eitemau bwyd taer ei angen i helpu i ddarparu diet iach a chytbwys i deuluoedd sy'n cael trafferth.

   

  Dywedodd Cadeirydd ag Ymddiriedolwr Banc Bwyd Penybont ar Ogwr Jonathan Davies, "Rydym yn hynod o ddiolchgar i Gymoedd i’r Arfordir am gyfrannu arian parod gan eu raffl Nadolig. Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth barhaus."

   

  Dywedodd Chris Randall, ymgynghorydd dyled gwasanaethau cyhoeddus o V2C, "Rydym yn hoffi i weithio mor agos â phosibl gyda banc bwyd Penybont ar Ogwr fel y gallwn weld y gwaith gwych a wnânt yn ein cymuned. Rydym yn falch y gallem helpu."

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir yn cipio dwy wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 2016.

  Llwyddodd Cymoedd i'r Arfordir (V2C) i ennill dwy wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 2016 eleni. Trefnwyd y wobr gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru, i gydnabod a dathlu creadigrwydd, brwdfrydedd ac arloesedd sefydliadau tai ac unigolion ar draws yr holl sector dai yng Nghymru.

   

  Llwyddiant cyntaf y noson oedd y Wobr Gydweithrediad, gyda'r prosiect: Dod ag Emmaus i Gymru.

   

  Roedd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar waith partneriaeth rhwng V2C ac Emmaus i ddatblygu'r gymuned Emmaus gyntaf yng Nghymru, gan gynnig 24 ystafell oedd yn rhoi cartref sefydlog i gymdeithion ar ôl cyfnod o ddigartrefedd. Roedd y weledigaeth hon yn atseinio gyda gweledigaeth V2C ei hun o greu cymunedau y mae pobl eisiau byw ynddynt.

   

  Meddai Tom Clarke, Cyfarwyddwr Emmaus, ‘Mae Nantlais yn cynnig cyfle i gymdeithion ddysgu sut i fyw'n annibynnol o fewn amgylchedd cefnogol. Mae sgiliau byw, bwyta'n iach a choginio, a rheoli cyllidebau yn cael eu haddysgu yn y cartref.’ Fel y dywedodd un cydymaith, ‘Rhoddodd Emmaus wely i mi a rheswm dros godi oddi wrtho’.

   

  Yr ail wobr a enillwyd oedd y Wobr Cynnwys a Grymuso Cymunedau a oedd yn cydnabod y gwaith partneriaeth gyda grŵp ieuenctid yn y gymuned leol: y prosiect Wildmill Youth Revival.

   

  Yn ystod haf 2014, cyhoeddwyd y byddai'r cyfleuster lleol i bobl ifanc yn Wildmill yn cau. O ganlyniad, cymerodd y gymuned y mater dan ei gofal. Roedd Debbie Bryn, gweithiwr ieuenctid Youth Works cyn iddo gau, yn gweld hyn yn gyfle ardderchog; daethant â phobl leol at ei gilydd mewn grŵp gweithredu i sicrhau nad oedd y ddarpariaeth i bobl ifanc yn cael ei cholli.

   

  Meddai Debbie Bryn, gwirfoddolwr gyda Wildmill Youth: ‘Roedd y grŵp yn awyddus i weithio gyda V2C gan ein bod wedi gweithio'n agos gyda nhw yn y gorffennol. Cysylltom â nhw i weld sut gallent ein helpu gyda'n cynllun. Roedd ein hymrwymiad, ein huchelgais a'n penderfyniad i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y cychwyniad gorau yn amlwg ac roeddwn yn dra hyderus y byddai'r grŵp yn gallu cyflawni pethau gwych ar gyfer y stad.’

   

  Roedd y noson yn llwyddiant mawr i V2C, a ddathlodd eu buddugoliaeth yng Ngwesty’r Vale ar 18 Tachwedd. Diolch i noddwyr y gwobrau, United Living a Contract Services.

   

  Darllen mwy
 • Rhoddion o Focsys Danteithion i Fanc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae staff Cymoedd i'r Arfordir (V2C) wedi cychwyn eu dathliadau gyda chlec drwy gyfrannu at apêl bocsys esgidiau'r Nadolig ar gyfer y Banc Bwyd lleol.

   

  Roedd yr eitemau derbyniol yn cynnwys siocledi, losin, bisgedi a danteithion, ynghyd ag eitemau eraill fel posau, teganau bach a brwshys dannedd.

   

  Meddai Jessica Lane, trefnydd gweithiau V2C, “Mae'n wych cael rhoi rhywbeth nôl i'r gymuned rydym yn gweithio ynddi, ac rydym yn gwybod bod Banciau Bwyd yn cael eu defnyddio'n fwy nawr nag erioed o'r blaen. Y Nadolig hwn, rydym yn gobeithio y bydd ein bocsys danteithion yn rhoi syrpréis hyfryd i deuluoedd sy'n mynd heb bethau fel arfer. Mae V2C bob amser yn chwilio am ffyrdd o gefnogi'r gymuned a rhoi help llaw i'r rhai hynny sydd ei angen.”

   

  Mae Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu tri diwrnod o fwyd argyfwng maethlon a chymorth i bobl leol sy'n cael eu hatgyfeirio atynt mewn argyfwng.

   

  Os hoffech roddi i Fanc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i'w gwefan: www.bridgend.foodbank.org.uk. Cewch wybodaeth yma am ba eitemau o fwyd sydd eu hangen ar frys a ble gallwch adael eich eitemau.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau