Home CY

 • Mae Cymoedd i'r Arfordir yn trawsnewid tir diddefnydd yn Nhondu drwy adeiladu 10 cartref newydd arno

  Defnyddiwch ein llithrydd newydd i weld sut olwg fydd arnynt pan fyddant yn barod

   

  Bydd ein datblygiad diweddaraf ar Heol Maesteg yn Nhondu yn adfer safle sydd wedi bod yn wag am nifer o flynyddoedd, gan drawsnewid y tir yn gartrefi dymunol a dod â thai fforddiadwy mawr eu hangen i'r ardal boblogaidd hon o Ben-y-bont ar Ogwr.

   

  Defnyddiwch y llithrydd isod i weld ein datblygiad newydd yn dod yn fyw

    

  Bydd y datblygiad tri llawr yn cynnwys deg fflat un ystafell wely. Bydd mannau parcio ceir ar gael hefyd o flaen yr eiddo. Mae nifer o gyfleusterau lleol gerllaw, yn cynnwys archfarchnad, gorsaf betrol, man golchi ceir, a thafarn leol.

   

  I gael mwy o wybodaeth am y datblygiad, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir yn arwyddo partneriaeth 3 blynedd gydag ASW, yr arbenigwr eiddo ym Mhen-y-bont ar Ogwr

  Bydd ASW Property Services yn cefnogi ac yn cynorthwyo ein tîm o grefftwyr presennol a dod â chyfleoedd prentisiaethau a lleoliadau gwaith i Ben-y-bont ar Ogwr.

   

  Ar ôl 12 mis o gaffael, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi rhoi ein his-gontract Cynnal a Chadw Tai i ASW Property Services. Cafodd y cytundeb ei lofnodi'r mis hwn gan Joanne Oak, Prif Weithredwr, Cymoedd i'r Arfordir, ac Anthony Thomas, Rheolwr-Gyfarwyddwr ASW Property Services.

   

  Yn sgil y cytundeb, bydd ASW yn helpu ein tîm o grefftwyr presennol i ddarparu gwasanaethau gwaith cynnal a chadw adweithiol, cynlluniedig a gwagleoedd i gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  Mae swyddfeydd ASW Property Services yn Y Pîl ac maent wedi darparu gwaith atgyweirio, gwaith cynnal a chadw a gwasanaethau rheoli cyfleusterau ledled Cymru, Canolbarth Lloegr a De-Orllewin Lloegr am fwy na 35 mlynedd. 

   

  O ganlyniad i'r bartneriaeth, bydd ein cwsmeriaid yn gallu ffonio llinell frys argyfwng ymatebol sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, os ydynt yn cael problemau yn eu cartrefi.

   

  Bydd y cytundeb yn galluogi Cymoedd i'r Arfordir i barhau i weithredu yn ein rhanbarth a chyflogi aelodau o'r gymuned, gan greu sicrwydd swyddi i weithlu ASW, 45% ohono sy'n byw o fewn 10 milltir o Ben-y-bont ar Ogwr, ac yn ein galluogi i fuddsoddi mewn mwy o brentisiaethau hyd yn oed i bobl leol. 

   

  Mae Anthony Thomas, Rheolwr-Gyfarwyddwr ASW, yn amcangyfrif y bydd hyd at 20 o brentisiaid yn gweithio ar ein meddiannau tra bydd y bartneriaeth yn parhau, a bydd llawer o gyfleoedd ar gyfer lleoliadau profiad gwaith.

   

  Meddai Joanne Oak, Prif Weithredwr, Cymoedd i'r Arfordir: 

   

  “Dilynom broses gaffael gynhwysfawr iawn ac rydym yn falch ein bod wedi penodi ASW Property Services i ddarparu gwasanaeth atgyweirio ymatebol o ddydd i ddydd i'n cwsmeriaid, a rheolaeth atgyweirio ar gartrefi gwag.

   

  “Edrychwn ymlaen at ddatblygu ein perthynas gref bresennol gydag ASW i ddarparu gwasanaeth atgyweirio sy'n  gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ein tenantiaid ac i'r cymunedau maen nhw'n byw ynddynt.”

   

  Mae'r broses weithredu barhaus ar y contract hwn wedi cael ei hwyluso gan Impart Links, sydd wedi rhoi'r strwythur yn ei le ac wedi rhoi cyfarwyddyd.

  Darllen mwy
 • Rydym yn chwilio am gwsmeriaid i wneud tai Cymoedd i'r Arfordir yn fwy ynni-effeithlon

  Oes diddordeb gennych chi mewn newid hinsawdd ac arbed ynni?

   

  Ydych chi'n gwybod faint o ynni mae eich cartref yn ei ddefnyddio? Ydych chi'n ei wresogi ar y tymheredd cywir i gael gwerth eich arian? 

   

  Bwriwch olwg ar y prosiect newydd cyffrous hwn ‒ rydym yn chwilio am gwsmeriaid i ymuno â ni yn:

   

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd angen i ni sicrhau bod gan ein holl gartrefi Dystysgrif Perfformiad Ynni gyda dosbarthiad Band A erbyn 2030. Ynghyd â sefydliadau tai eraill ar draws Cymru, rydym yn rhan o brosiect cyffrous sy’n dysgu am y mesurau mae angen i ni eu rhoi ar waith i wneud eich cartref yn lle cynnes, clyd a rhatach i'w redeg. Ond allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hun, mae angen eich cymorth chi arnom.

   

  Rydym yn chwilio am gwsmeriaid a fyddai'n fodlon i ni osod System Ynni Ddeallus yn eu cartref i gofnodi eu defnydd o ynni. Bydd y data a ddefnyddir yn ein helpu i ddeall pa mor effeithlon yw eich cartref a pha fesurau y gellid eu rhoi ar waith i redeg pethau'n rhatach, a’i wneud yn fwy clyd i fyw ynddo. Bydd hefyd yn ein helpu i ddeall pa gyllid fydd ei angen arnom dros y blynyddoedd nesaf a sut ddylen ni wario ein harian fel y byddwch yn arbed cymaint o ynni â phosibl.

   

  Ar hyn o bryd yr unig waith i’w wneud yw gosod y System Ynni Ddeallus ond byddwn yn parhau i gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw weithiau eraill a allai fod yn fuddiol i'ch cartref.

   

  I gymryd rhan...

   

  1. Rhowch wybod bod diddordeb gennych mewn cymryd rhan drwy e-bostio marie.kiff@v2c.org.uk neu ffonio 01656 762487

   

  2- Byddwn yn trefnu galwad gyda chi a bydd y tîm yn esbonio'r prosiect ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych

   

   

  3- Byddwn yn galw heibio i gynnal arolwg o'r tŷ i gyd fel y byddwn yn gwybod beth sydd yn eich cartref yn barod (ni ddylai hyn gymryd mwy na 2 awr)

   

  4- Byddwn yn gosod System Ynni Ddeallus yn eich cartref ‒ bydd hyn yn cymryd tua hanner diwrnod

   

  5- Bydd y system yn casglu data ynni am 12 mis a byddwn yn defnyddio'r rhain i gynllunio sut fyddwn yn gwario arian i wella eich cartref chi. 

   

  Rydym yn gwneud y gwaith hwn ar y cyd â'r Grŵp SERO a leolir yn Ne Cymru ac sy'n arbenigo mewn gwneud cartrefi yn fwy effeithlon o ran ynni. Maen nhw'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithasau Tai fel ninnau i helpu i sicrhau bod eich cartrefi yn barod ar gyfer y dyfodol.

   

  Nid yw'r prosiect hwn yn effeithio ar eich cyflenwad ynni; eich dewis o gwmni cyfleustodau; neu unrhyw waith atgyweirio sydd ei angen yn eich cartref, a dydyn ni ddim yn gwybod yr holl atebion eto gan fod hon yn daith ddysgu i ni i gyd. 

   

  Ni allwn ddod i ddeall beth sydd ei angen arnoch chi a'ch cartref oni bai y gallwn wneud y darn hwn o waith.

   

  Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi derbyn cyllid ar gyfer gosod y systemau hyn mewn 80 o gartrefi felly peidiwch â cholli allan ‒ dewch i weithio gyda ni i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

  Darllen mwy