Home CY


 • Preswylwyr yn Edrych Ymlaen at Symud i Mewn I'w Cartrefi Newydd ym Mhorthcawl.

  Derbyniodd tenantiaid plês eu hallweddi i un o ddeg byngalo newydd eu hadeiladu ar ddatblygiad V2C yn The Mercies, Y Porthcawl.

  Roedd preswylwyr newydd a'u teuluoedd yn bresennol yn y bore agored, gan roi cyfle i staff V2C a United Living, y contractwr datblygu, i groesawu'r tenantiaid newydd i'w cartrefi newydd. Roedd y digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i drigolion y cwmpasoedd gael cipolwg ar y meddiannau roedden wedi eu gwylio'n amyneddgar wrth iddynt gael eu hadeiladu dros y flwyddyn ddiwethaf.

  Mae'r byngalos o safon uchel yn cynnig hygyrchedd hawdd drwyddynt ac maent yn darparu gwell ansawdd bywyd i'r preswylwyr sydd â materion symudedd amrywiol, ac mae gan bob cartref ystafell wlyb a gerddi hardd y tu ôl iddynt.

  “Mae hyn yn golygu gymaint mwy na dim ond tŷ i lawer’, meddai un o denantiaid V2C, Mrs Martin. “Nawr gall fy ngŵr ddod nôl o'r ysbyty a bod yn rhan o fywyd teuluol eto ar ôl treulio blwyddyn yn yr ysbyty. Dydych chi ddim yn sylweddoli faint mae hyn yn ei olygu i mi.”

  Sylwodd Paul Sawtell, Rheolwr Datblygu V2C: “Roeddwn yn falch iawn o weld datblygiad llwyddiannus arall yn cael ei gwblhau mewn ardal ble mae mawr angen datblygiad o'r math hwn. Roedd yn wych gweld o lygad y ffynnon y teuluoedd oedd yn derbyn y meddiannau ac mae'n rhoi ymdeimlad o falchder i mi wrth weld beth mae'n ei olygu i'n cwsmeriaid.”

  Darllen mwy
 • Rydym yn chwilio am cyfethol i’n Bwrdd.

  Ydych chi’n wneuthurwr-penderfyniad profiadol, wedi ymrwymo i lywodraethu corfforaethol rhagorol, ac yn angerddol am y rôl allweddol mai tai yn chwarae yn ein heconomi a’n cymunedau lleol? 

  Rydym yn chwilio yn benodol am ddiddordeb gan bobl sydd â sgiliau Ariannol a Llywodraethu Cymdeithasau Tai, Rheoli a Cynnal a Chadw tai, neu sgiliau Cyfreithiol ac Adnoddau Dynol. 

   

  Ydych chi’n credu bod gennych y sgiliau perthnasol neu yn adnabod rhywun a allai fod â diddordeb?  Yna cysylltwch â ni am becyn cais.

   

  Darllen mwy
 • Prosiect Cyfeillion Cymunedol yn edrych am wirfoddolwyr ym Maesteg

  Mae’r cynllun ffrindiau Cyfeillion Cymunedol i bobl 50+ a gefnogir gan Y Loteri Fawr yn edrych am gyfeillion wirfoddol yn yr ardal Maesteg

  Am fwy o fanylion cysylltwch â BAVO, tel:01656 810400 ebost: bavo@bavo.org.uk

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau