Home CY


 • Rydym wedi penodi Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd

  Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd.  Byddwn yn croesawu Jo i'r tîm ar ddechrau mis Mai i gymryd lle ein Prif Weithredwr dros dro, Duncan Forbes, sydd wedi arwain y sefydliad yn ystod y 6 mis diwethaf.

   

  Wrth ddarparu a rheoli bron 6,000 o gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, ein gweledigaeth yw helpu i adeiladu Cymru well. Bydd y penodiad newydd hwn yn sicr o'n helpu i gyflawni hyn.

   

  Mae Jo yn gyfrifydd cymwysedig gyda dros ddau ddegawd mewn rolau uwch arweinyddiaeth ar draws y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae hi'n brofiadol mewn arweinyddiaeth, rheoli newid, cynllunio strategol, rheolaeth ariannol a llywodraethu.

   

  Mae'n dod atom o Ofal Cymdeithasol Cymru lle mae'n Gyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol. Mae ganddi'r rôl hanfodol o ysgogi'r sefydliad trwy gyfnod o dwf a thrawsnewid gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid yn y sector a chydweithwyr.  Ar hyn o bryd mae Jo yn aelod o Fwrdd Tai Cymunedol Bron Afan ac yn Ymddiriedolwr i’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau.

   

  Mae Jo yn ymrwymedig ac yn llawn brwdfrydedd dros wneud gwahaniaeth er mwyn cael canlyniadau gwell i bobl Cymru. Mae wrth ei bodd o gael gweithio dros sefydliad sydd â gwerthoedd cadarn ac ymrwymiad i godi ansawdd a safonau yn y sector tai a'r gymuned ehangach.

   

  Wrth sylwi ar ei rôl newydd, dywedodd Jo, “Rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi i arwain Cymoedd i'r Arfordir ar gyfnod cyffrous, i hyrwyddo’r uchelgais i adeiladu cartrefi newydd o safon, ac i ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n cwsmeriaid. Rwy'n angerddol dros wneud gwahaniaeth, gan sicrhau bod pawb yn cael mynediad at gartref boddhaol a'n bod yn adeiladu cymunedau llewyrchus. Rydw i wir yn edrych ymlaen at ymuno â thîm anhygoel Cymoedd i'r Arfordir, a chael gweithio gyda chwsmeriaid a phartneriaid i sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu mwy o gartrefi a chefnogi'r gymuned leol.”

   

  Meddai Anthony Whittaker, Cadeirydd Bwrdd Cymoedd i'r Arfordir, “Rydym yn falch iawn bod Jo yn ymuno â ni fel ein Prif Weithredwr newydd. Edrychwn ymlaen at  weithio gyda hi a gweddill y tîm i gyflawni ein cynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol i gefnogi ein cwsmeriaid a darparu cartrefi newydd mawr eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

  Darllen mwy
 • Cartrefi canolog a fydd yn helpu i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

  Mae'r gwaith o ailddatblygu 15 fflat fodern yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei gwblhau bellach ac maen nhw'n barod i gael eu troi’n gartrefi.

   

  Lleolir y fflatiau modern hyn ychydig eiliadau i ffwrdd oddi wrth yr orsaf drenau a munud ar gerdded oddi wrth y siopau. Maent hefyd mewn safle canolog unigryw rhwng Caerdydd ac Abertawe ac yn ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr neu sy’n teithio i'r gwaith gan fod yr amserau cymudo'n fyr.

   

  Cafodd y fflatiau hyn eu hwyluso trwy'r Grant Cartrefi yn y Dref sy'n ceisio annog pobl i fyw yng nghanol y dref, delio â lleoedd gwag yng nghanol y dref a chynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy mewn hybiau allweddol er mwyn helpu i adfywio canol y dref. 

   

  Rydym yn rhentu'r rhain ar sail ganolradd sy'n golygu y bydd y rhent a bennir yn is na rhenti cyfartalog y farchnad.

   

  Meddai Darrin Davies, ein Cyfarwyddwr Datblygu, Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid, landlordiaid preifat ac unrhyw gyfranogwyr eraill i ddarparu cartrefi dymunol i'n cwsmeriaid. Dyma gychwyn ar y prosiect adfywio a fydd yn rhoi hwb i ganol y dref ac i fusnesau, a'u helpu i gynhyrchu cyfoeth, creu swyddi, denu buddsoddiad, gwella sgiliau ac annog ymwelwyr”.

   

  Sylwodd Huw David, Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, “Mae'r fflatiau hyn yn ychwanegiad gwych at ganol ein tref, ac rwy'n siŵr y byddan nhw'n cael eu cipio cyn pen dim. Rwy'n edrych ymlaen at weld y cynnig nesaf a fydd yn helpu i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.”

  Darllen mwy
 • Rydym yn croesawu pedwar aelod newydd i'r Bwrdd

  Rydym wedi penodi Lisa Griffiths, Jason Evans, Caroline Jones a Sophie Taylor i ymuno â ni fel aelodau'r Bwrdd yr wythnos hon.

   

  Roedd angen recriwtio ar gyfer y rolau hyn gan fod yr aelodau Bwrdd, Sarah Hay, Cheryl Tracey a Liam Bevan wedi ymddiswyddo o'u rolau oherwydd ymrwymiadau eraill yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi 2019.

   

  Mae Lisa Griffiths yn Gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig a Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio mewn llywodraethu corfforaethol ac yn gweithredu fel Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer nifer o gwmnïau yn y sector dur.

   

  Mae Jason Evans yn bartner yn Gambit Corporate Finance, sef cwmni cynghorol arobryn ar gyllid corfforaethol a leolir yng Nghaerdydd. Mae'n arwain ar wasanaethau cynghori ar ddyled a'r sector tai cymdeithasol. Mae hefyd yn eistedd ar Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI).

   

  Mae Caroline Jones yn Gyfarwyddwr Cysylltiol yn Savilles ynghyd â syrfëwr siartredig a phrisiwr RICS cofrestredig. Mae'n gweithio yn yr adran ddatblygu, yn cynghori ar ddatblygu ac adfywio eiddo. Mae Caroline wedi cydweithio'n agos gyda'r sector tai fforddiadwy yng Nghymru, yn darparu cyngor prisio ac ymgynghori ar asedau a rhaglenni adeiladu newydd.

   

  Mae Sophie Taylor yn gyfrifydd siartredig ICAEW cymwysedig sydd ar hyn o bryd yn bennaeth cyllid yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'n gyfrifol am reolaeth o ddydd i ddydd y tîm cyllid, ynghyd â sicrhau amgylchedd rheoli cyllid cadarn a chefnogi'r sefydliad trwy gyfnod o dwf a newid cyflym.

   

  Meddai ein Prif Weithredwr, Duncan Forbes: “Rwyf wrth fy mod yn croesawu'r pedwar aelod Bwrdd newydd i'r tîm. Maent bob un yn dod â chyfoeth o brofiad perthnasol a sgiliau cryf i'n helpu i barhau i fod yn sefydliad llwyddiannus. Mae ganddynt empathi cryf â’n gwerthoedd ac maent yn ymrwymedig i helpu ein cwsmeriaid i fyw yn ddiogel ac yn ddedwydd yn eu cartrefi eu hunain. Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos gydag phob un ohonynt.”

  “Ar ran y Bwrdd, hoffwn hefyd estyn diolch i Sarah Hay, Cheryl Tracey a Liam Bevan am eu cymorth amhrisiadwy a’u cyfraniad sylweddol i Gymoedd i'r Arfordir ar hyd y blynyddoedd ‒ dymunwn yn dda iddynt am y dyfodol.”

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau