Home CY

 • Coronavirus

  Ein prif flaenoriaeth yw lles ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid. Rydym wrthi'n gweithio i ddeall a lliniaru'r bygythiad y gallai COVID-19 ei gael ar ein gallu i gyflenwi ein gwasanaethau. 

  Rydym yn cyflwyno mesurau i sicrhau ein bod ninnau – yn unol â chyngor y llywodraeth – yn atal ac yn oedi lledaeniad y feirws, ond yn mabwysiadu ymagwedd busnes fel arfer ar yr un pryd.

  Rydym yn esbonio'r camau a gymerwn ar hyn o bryd i leihau lledaenu'r feirws er mwyn cynnal diogelwch ein cydweithwyr, ein cwsmeriaid a'n partneriaid.

   

  Rydym yn gwneud gwaith atgyweirio brys yn unig yng nghartrefi cwsmeriaid.

   

  I gadw cwsmeriaid yn ddiogel ond gan ddilyn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, dim ond gwaith atgyweirio brys fydd yn cael ei wneud yn eich cartrefi. Mae hyn yn cynnwys pethau fel gollyngiadau nwy, toriadau pŵer, lifftiau wedi torri ac ati.

   

  Byddwn yn parhau i ofyn p'un ai fod gennych unrhyw symptomau COVID-19 cyn yr ymweliad fel y gallwn ymbaratoi cyn dod.

   

  Ffoniwch ni i roi gwybod am waith atgyweirio brys, ond os nad yw'n argyfwng awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni ar-lein:

   

  • Trwy ein gwe-sgwrs ar ein gwefan: v2c.org.uk 
  • Anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook: m.me/ValleystoCoast 
  • Anfonwch neges uniongyrchol atom trwy Twitter: https://twitter.com/ValleysToCoast

   

  Byddwn yn parhau i gasglu rhent.

  Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu talu am ein defnyddiau ar gyfer gwaith atgyweirio brys, talu ein hanfonebau i gontractwyr am eu gwaith a chyflogau cydweithwyr, bydd rhaid i ni barhau i dderbyn rhent.

  Gallwch dalu eich rhent dros y ffôn ac ar-lein os ydych wedi cofrestru gydag Allpay. I wneud tâl, ewch i www.v2c.org.uk/my-home/pay a gwnewch yn siŵr bod gennych eich rhif cyfeirnod Allpay wrth law.

  Rydym yn ymwybodol y bydd rhai cwsmeriaid wedi colli eu gwaith dros dro, ac mewn trafferthion ariannol os ydyn nhw'n hunangyflogedig. Fel bob amser, byddwn yn ymateb yn hyblyg i'r rhai sy'n cael anhawster i dalu eu rhent i ni ac yn ceisio dod o hyd i’r ateb gorau, yn cynnwys eu cynghori ar y budd-daliadau gallant eu hawlio.  Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a'r sector cymdeithasau tai i ddod o hyd i ateb cyffredin o ran y ffordd orau i helpu unigolion yn yr amgylchiadau hyn.

   

  Parhau i ddarparu cartrefi lle mae pobl yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel.

  Byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi i'r rhai sydd eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chefnogi'r rhai hynny sydd â lle i fyw, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu.

  I wneud cais am ymweliad tai: https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/tai/cofrestr-tai/

   

  I gefnogi'r blaenoriaethau hyn, rydym wedi cymryd y camau canlynol:

  Cau'r Swyddfa: Rydym wedi cau ein swyddfa i leihau'r risg y bydd pobl wedi'u heintio yn dod â'r haint i mewn i'r swyddfa. Byddwn yn parhau i ateb unrhyw ymholiadau dros y ffôn ac ar ein platfformau digidol hyd y gellir ei ragweld. Rydym hefyd wedi gofyn i'n cydweithwyr weithio o gartref, unwaith eto i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

  Stopio galw diwahoddiad: Rydym wedi stopio'n cydweithwyr rhag galw yn nhai cwsmeriaid i drafod ein gwasanaethau fel cartrefi newydd, eu rhent ac unrhyw faterion atgyweirio. Os yw cyfarfodydd yn hanfodol, rydym yn cynllunio'r rhain ymlaen llaw gan gynnal gwiriadau ar iechyd cwsmeriaid.

  Blaenoriaethu gwaith atgyweirio: Rydym wedi categoreiddio ein gwaith atgyweirio gan roi blaenoriaeth i waith brys. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gwaith atgyweirio hanfodol yn cael ei gyflawni.

  Llety Gwarchod: Rydym yn helpu pobl i hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol yn ein llety gwarchod i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed a thros 70 mlwydd oed. Rydym yn bwriadu cysylltu â'n cwsmeriaid i weld a fydden nhw'n hoffi cael galwad rheolaidd gennym i leddfu unigrwydd ac unigedd.

  Digwyddiadau wedi'u canslo: Yn cynnwys unrhyw ddigwyddiadau, cyfarfodydd neu gynadleddau lle mae nifer o bobl yn ymgasglu, oni bai fod y busnes yn hanfodol. Os ystyrir bod busnes yn hanfodol, bydd asesiad risg yn cael ei gynnal.

  Cyfarfodydd digidol: Mae cydweithwyr yn cael eu cynghori i ddefnyddio technoleg fel tele- neu fideo-gynadledda yn lle cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

  Cyflyrau iechyd sylfaenol: Mae'r cydweithwyr sydd â chyflyrau sylfaenol yn gweithio o gartref, ynghyd â'r rhai sy'n feichiog a thros 70 oed.

  Symptomau: Cynghorir cydweithwyr sydd ag unrhyw symptomau i hunanynysu am hyd at 7 diwrnod ar ôl y diwrnod cyntaf hysbys o symptomau mewn ymdrech i fynd i'r afael â'r pandemig coronafeirws. 

  Glanhau: Rydym wedi cynyddu nifer y contractwyr glanhau yn ein swyddfeydd ac yn ein llety gwarchod i sicrhau bod y rhain yn aros yn lân ac wedi'u diheintio. 

  Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn anelu at ddarparu gwasanaethau fel y gallwn. Gwiriwch yma neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu LinkedIn am ddiweddariadau.

   

  Yn y cyfamser daliwch ati i ddilyn y cyngor gan https://phw.nhs.wales/.

   Diweddarwyd 23.03.20

   

  Darllen mwy
 • Rydym wedi penodi Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd

  Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd.  Byddwn yn croesawu Jo i'r tîm ar ddechrau mis Mai i gymryd lle ein Prif Weithredwr dros dro, Duncan Forbes, sydd wedi arwain y sefydliad yn ystod y 6 mis diwethaf.

   

  Wrth ddarparu a rheoli bron 6,000 o gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, ein gweledigaeth yw helpu i adeiladu Cymru well. Bydd y penodiad newydd hwn yn sicr o'n helpu i gyflawni hyn.

   

  Mae Jo yn gyfrifydd cymwysedig gyda dros ddau ddegawd mewn rolau uwch arweinyddiaeth ar draws y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae hi'n brofiadol mewn arweinyddiaeth, rheoli newid, cynllunio strategol, rheolaeth ariannol a llywodraethu.

   

  Mae'n dod atom o Ofal Cymdeithasol Cymru lle mae'n Gyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol. Mae ganddi'r rôl hanfodol o ysgogi'r sefydliad trwy gyfnod o dwf a thrawsnewid gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid yn y sector a chydweithwyr.  Ar hyn o bryd mae Jo yn aelod o Fwrdd Tai Cymunedol Bron Afan ac yn Ymddiriedolwr i’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau.

   

  Mae Jo yn ymrwymedig ac yn llawn brwdfrydedd dros wneud gwahaniaeth er mwyn cael canlyniadau gwell i bobl Cymru. Mae wrth ei bodd o gael gweithio dros sefydliad sydd â gwerthoedd cadarn ac ymrwymiad i godi ansawdd a safonau yn y sector tai a'r gymuned ehangach.

   

  Wrth sylwi ar ei rôl newydd, dywedodd Jo, “Rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi i arwain Cymoedd i'r Arfordir ar gyfnod cyffrous, i hyrwyddo’r uchelgais i adeiladu cartrefi newydd o safon, ac i ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n cwsmeriaid. Rwy'n angerddol dros wneud gwahaniaeth, gan sicrhau bod pawb yn cael mynediad at gartref boddhaol a'n bod yn adeiladu cymunedau llewyrchus. Rydw i wir yn edrych ymlaen at ymuno â thîm anhygoel Cymoedd i'r Arfordir, a chael gweithio gyda chwsmeriaid a phartneriaid i sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu mwy o gartrefi a chefnogi'r gymuned leol.”

   

  Meddai Anthony Whittaker, Cadeirydd Bwrdd Cymoedd i'r Arfordir, “Rydym yn falch iawn bod Jo yn ymuno â ni fel ein Prif Weithredwr newydd. Edrychwn ymlaen at  weithio gyda hi a gweddill y tîm i gyflawni ein cynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol i gefnogi ein cwsmeriaid a darparu cartrefi newydd mawr eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

  Darllen mwy
 • Cartrefi canolog a fydd yn helpu i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

  Mae'r gwaith o ailddatblygu 15 fflat fodern yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei gwblhau bellach ac maen nhw'n barod i gael eu troi’n gartrefi.

   

  Lleolir y fflatiau modern hyn ychydig eiliadau i ffwrdd oddi wrth yr orsaf drenau a munud ar gerdded oddi wrth y siopau. Maent hefyd mewn safle canolog unigryw rhwng Caerdydd ac Abertawe ac yn ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr neu sy’n teithio i'r gwaith gan fod yr amserau cymudo'n fyr.

   

  Cafodd y fflatiau hyn eu hwyluso trwy'r Grant Cartrefi yn y Dref sy'n ceisio annog pobl i fyw yng nghanol y dref, delio â lleoedd gwag yng nghanol y dref a chynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy mewn hybiau allweddol er mwyn helpu i adfywio canol y dref. 

   

  Rydym yn rhentu'r rhain ar sail ganolradd sy'n golygu y bydd y rhent a bennir yn is na rhenti cyfartalog y farchnad.

   

  Meddai Darrin Davies, ein Cyfarwyddwr Datblygu, Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid, landlordiaid preifat ac unrhyw gyfranogwyr eraill i ddarparu cartrefi dymunol i'n cwsmeriaid. Dyma gychwyn ar y prosiect adfywio a fydd yn rhoi hwb i ganol y dref ac i fusnesau, a'u helpu i gynhyrchu cyfoeth, creu swyddi, denu buddsoddiad, gwella sgiliau ac annog ymwelwyr”.

   

  Sylwodd Huw David, Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, “Mae'r fflatiau hyn yn ychwanegiad gwych at ganol ein tref, ac rwy'n siŵr y byddan nhw'n cael eu cipio cyn pen dim. Rwy'n edrych ymlaen at weld y cynnig nesaf a fydd yn helpu i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.”

  Darllen mwy