Home CY


 • Codwyd £100 ar gyfer Tŷ Hafan yn ystod ein diwrnod thema'r Gorllewin Gwyllt!

  Ar ddydd Gwener 3 Awst, cynhaliodd Cymoedd i'r Arfordir ddigwyddiad codi arian ar gyfer Tŷ Hafan, ein helusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, ar ôl i ni glywed am ddiwrnod agored Tŷ Hafan ei hunan ar 4 Awst. Dilynom yr un thema a throi ein swyddfeydd yn Tremains yn lleoliad Gorllewin Gwyllt gyda phropiau a décor wedi'u hailgylchu a wnaethom ein hunain. Roedd croeso i gydweithwyr ddod i'r gwaith mewn dillad hamdden am rodd o £1 ond byddai unrhyw wisg ffansi yn dderbyniol iawn ac aeth nifer o bobl ati i geisio rhagori ar wisgoedd ei gilydd.

   

  Cynhaliom amrywiol weithgareddau drwy'r dydd yn cynnwys siop fwyd, helfa darnau aur siocled, tŵr mawr Jenga a bwth lluniau carchar yn gyfnewid am roddion. Cafodd nifer o aelodau staff eu dal mewn cyffion tra bod sbyngau gwlyb yn cael eu taflu atynt (a chyrhaeddodd rhai'r targed yn wych!).

   

  Yn ystod y diwrnod llwyddom i godi £100.31 ac rydym wedi ychwanegu'r swm hwn at ein cyfanswm blaenorol sydd nawr dros £600! Byddwn yn parhau i gefnogi Tŷ Hafan a'r gwaith anhygoel a wneir yno gyda

   

  Darllen mwy
 • Rydym wrthi’n recriwtio Cadeirydd y Bwrdd

  Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â Chymoedd i'r Arfordir gan y byddwn yn dathlu pymtheng mlynedd o ddarparu gwasanaethau o safon uchel i'n cwsmeriaid ym mis Medi.

  Rydym yn berchen ar, ac yn rheoli bron 6,000 o gartrefi ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cyflogi tua 245 o gydweithwyr, ac mae gennym drosiant o £29m. Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i dyfu ein portffolio o stoc a pharhau i drawsnewid ein cartrefi a'n busnes.  Caiff ein strategaeth pum mlynedd newydd ei lansio yn ystod hydref 2018.

  Rydym yn chwilio am berson dynamig sy'n deall gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer mewn amgylchedd masnachol, ac a fydd yn arwain y Bwrdd wrth i ni gyflwyno ein Cynllun Strategol newydd, uchelgeisiol. Os oes diddordeb gennych mewn ymgeisio, cliciwch [yma] i gael gwybod mwy.

  Darllen mwy
 • Rydym wedi cadw Achrediad y Ddraig Werdd am eleni eto!

  Mae ennill Safon y Ddraig Werdd yn dangos ein hymrwymiad i wella effeithlonrwydd ynni, lleihau ein hôl-troed carbon a gwella cynaliadwyedd amgylcheddol.

  Rydym wedi cadw'r achrediad hwn ers nifer o flynyddoedd bellach ac mae rhai o'r manteision cadarnhaol yn cynnwys:

   

  1. Cynyddu'r lefel o ailgylchu gwastraff yn ein Gwasanaeth Atgyweirio Tai. 

  Cafodd 92% o'n holl wastraff ei ailgylchu yn 2017-18.

   

  2. Defnyddio mesurau sy’n arbed ynni ac arian yn ein swyddfeydd.

  Mae'r rhain yn cynnwys gosod golau LED sy’n arbed ynni; gosod mesurau i leihau’r defnydd o ddŵr, defnyddio inc du a gwyn a llungopïo ar y ddwy ochr.  Mae'r holl fesurau hyn wedi arbed arian gan ganiatáu i ni ail-fuddsoddi’r arian ar bethau eraill.

   

  3. Buddsoddi mewn technolegau cynaliadwy i helpu ein cwsmeriaid i arbed arian yn eu cartrefi

  Mae'r rhain yn cynnwys gosod systemau ffotofoltaig solar a thermol solar a thechnoleg Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer.

   

  4. Buddsoddi mewn mesurau Inswleiddio Waliau Allanol.

  Mae'r rhain wedi gwella’r dosbarthiadau SAP ar ein cartrefi gan helpu i ostwng biliau ynni ein cwsmeriaid.

   

  5. Datblygu cofrestri a chynlluniau gweithredu ar faterion Ecolegol.

  Mae'r rhain yn cynnwys diogelu rhywogaethau fel ystlumod a rheoli planhigion mewnwthiol fel Canclwm Japan.

   

   

  MEDDYLIWCH YN WYRDD

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau