Home CY

 • Cymoedd i'r Arfordir yn arwyddo partneriaeth 3 blynedd gydag ASW, yr arbenigwr eiddo ym Mhen-y-bont ar Ogwr

  Bydd ASW Property Services yn cefnogi ac yn cynorthwyo ein tîm o grefftwyr presennol a dod â chyfleoedd prentisiaethau a lleoliadau gwaith i Ben-y-bont ar Ogwr.

   

  Ar ôl 12 mis o gaffael, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi rhoi ein his-gontract Cynnal a Chadw Tai i ASW Property Services. Cafodd y cytundeb ei lofnodi'r mis hwn gan Joanne Oak, Prif Weithredwr, Cymoedd i'r Arfordir, ac Anthony Thomas, Rheolwr-Gyfarwyddwr ASW Property Services.

   

  Yn sgil y cytundeb, bydd ASW yn helpu ein tîm o grefftwyr presennol i ddarparu gwasanaethau gwaith cynnal a chadw adweithiol, cynlluniedig a gwagleoedd i gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  Mae swyddfeydd ASW Property Services yn Y Pîl ac maent wedi darparu gwaith atgyweirio, gwaith cynnal a chadw a gwasanaethau rheoli cyfleusterau ledled Cymru, Canolbarth Lloegr a De-Orllewin Lloegr am fwy na 35 mlynedd. 

   

  O ganlyniad i'r bartneriaeth, bydd ein cwsmeriaid yn gallu ffonio llinell frys argyfwng ymatebol sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, os ydynt yn cael problemau yn eu cartrefi.

   

  Bydd y cytundeb yn galluogi Cymoedd i'r Arfordir i barhau i weithredu yn ein rhanbarth a chyflogi aelodau o'r gymuned, gan greu sicrwydd swyddi i weithlu ASW, 45% ohono sy'n byw o fewn 10 milltir o Ben-y-bont ar Ogwr, ac yn ein galluogi i fuddsoddi mewn mwy o brentisiaethau hyd yn oed i bobl leol. 

   

  Mae Anthony Thomas, Rheolwr-Gyfarwyddwr ASW, yn amcangyfrif y bydd hyd at 20 o brentisiaid yn gweithio ar ein meddiannau tra bydd y bartneriaeth yn parhau, a bydd llawer o gyfleoedd ar gyfer lleoliadau profiad gwaith.

   

  Meddai Joanne Oak, Prif Weithredwr, Cymoedd i'r Arfordir: 

   

  “Dilynom broses gaffael gynhwysfawr iawn ac rydym yn falch ein bod wedi penodi ASW Property Services i ddarparu gwasanaeth atgyweirio ymatebol o ddydd i ddydd i'n cwsmeriaid, a rheolaeth atgyweirio ar gartrefi gwag.

   

  “Edrychwn ymlaen at ddatblygu ein perthynas gref bresennol gydag ASW i ddarparu gwasanaeth atgyweirio sy'n  gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ein tenantiaid ac i'r cymunedau maen nhw'n byw ynddynt.”

   

  Mae'r broses weithredu barhaus ar y contract hwn wedi cael ei hwyluso gan Impart Links, sydd wedi rhoi'r strwythur yn ei le ac wedi rhoi cyfarwyddyd.

  Darllen mwy
 • Rydym yn chwilio am gwsmeriaid i wneud tai Cymoedd i'r Arfordir yn fwy ynni-effeithlon

  Oes diddordeb gennych chi mewn newid hinsawdd ac arbed ynni?

   

  Ydych chi'n gwybod faint o ynni mae eich cartref yn ei ddefnyddio? Ydych chi'n ei wresogi ar y tymheredd cywir i gael gwerth eich arian? 

   

  Bwriwch olwg ar y prosiect newydd cyffrous hwn ‒ rydym yn chwilio am gwsmeriaid i ymuno â ni yn:

   

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd angen i ni sicrhau bod gan ein holl gartrefi Dystysgrif Perfformiad Ynni gyda dosbarthiad Band A erbyn 2030. Ynghyd â sefydliadau tai eraill ar draws Cymru, rydym yn rhan o brosiect cyffrous sy’n dysgu am y mesurau mae angen i ni eu rhoi ar waith i wneud eich cartref yn lle cynnes, clyd a rhatach i'w redeg. Ond allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hun, mae angen eich cymorth chi arnom.

   

  Rydym yn chwilio am gwsmeriaid a fyddai'n fodlon i ni osod System Ynni Ddeallus yn eu cartref i gofnodi eu defnydd o ynni. Bydd y data a ddefnyddir yn ein helpu i ddeall pa mor effeithlon yw eich cartref a pha fesurau y gellid eu rhoi ar waith i redeg pethau'n rhatach, a’i wneud yn fwy clyd i fyw ynddo. Bydd hefyd yn ein helpu i ddeall pa gyllid fydd ei angen arnom dros y blynyddoedd nesaf a sut ddylen ni wario ein harian fel y byddwch yn arbed cymaint o ynni â phosibl.

   

  Ar hyn o bryd yr unig waith i’w wneud yw gosod y System Ynni Ddeallus ond byddwn yn parhau i gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw weithiau eraill a allai fod yn fuddiol i'ch cartref.

   

  I gymryd rhan...

   

  1. Rhowch wybod bod diddordeb gennych mewn cymryd rhan drwy e-bostio marie.kiff@v2c.org.uk neu ffonio 01656 762487

   

  2- Byddwn yn trefnu galwad gyda chi a bydd y tîm yn esbonio'r prosiect ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych

   

   

  3- Byddwn yn galw heibio i gynnal arolwg o'r tŷ i gyd fel y byddwn yn gwybod beth sydd yn eich cartref yn barod (ni ddylai hyn gymryd mwy na 2 awr)

   

  4- Byddwn yn gosod System Ynni Ddeallus yn eich cartref ‒ bydd hyn yn cymryd tua hanner diwrnod

   

  5- Bydd y system yn casglu data ynni am 12 mis a byddwn yn defnyddio'r rhain i gynllunio sut fyddwn yn gwario arian i wella eich cartref chi. 

   

  Rydym yn gwneud y gwaith hwn ar y cyd â'r Grŵp SERO a leolir yn Ne Cymru ac sy'n arbenigo mewn gwneud cartrefi yn fwy effeithlon o ran ynni. Maen nhw'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithasau Tai fel ninnau i helpu i sicrhau bod eich cartrefi yn barod ar gyfer y dyfodol.

   

  Nid yw'r prosiect hwn yn effeithio ar eich cyflenwad ynni; eich dewis o gwmni cyfleustodau; neu unrhyw waith atgyweirio sydd ei angen yn eich cartref, a dydyn ni ddim yn gwybod yr holl atebion eto gan fod hon yn daith ddysgu i ni i gyd. 

   

  Ni allwn ddod i ddeall beth sydd ei angen arnoch chi a'ch cartref oni bai y gallwn wneud y darn hwn o waith.

   

  Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi derbyn cyllid ar gyfer gosod y systemau hyn mewn 80 o gartrefi felly peidiwch â cholli allan ‒ dewch i weithio gyda ni i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

  Darllen mwy
 • Diffoddwch eich goleuadau ar gyfer awr y Ddaear ddydd Sadwrn hwn

  Ddydd Sadwrn hwn, rydym yn gofyn i holl gydweithwyr a chwsmeriaid Cymoedd i'r Arfordir ymuno â'r Awr y Ddaear fyd-eang i godi ymwybyddiaeth o'r materion amgylcheddol sy'n effeithio ar ein planed. 

   

  Mae colli natur a'r newid yn yr hinsawdd yn cyflymu a thrwy ddiffodd ein goleuadau nos Sadwrn, gallwn chwarae ein rhan a dechrau sgwrs fyd-eang ynglŷn â'r camau y gallwn bob un eu cymryd. 

   

  Gyda'n cydweithwyr yng Nghymoedd i'r Arfordir rydym eisoes wedi dechrau ein hymgyrch ‘Torri Eich Carbon’, a fydd yn ystyried sut gallwn leihau ein heffaith amgylcheddol fel busnes. Rydym yn awyddus i chwarae ein rhan yn Awr y Ddaear ac i chi rannu eich lluniau o ddiffodd eich goleuadau a throi eich ffrydiau cyfryngau cymdeithasol i ffwrdd am awr o 20:30 ‒ a gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol.

   

  Felly dyma syniadau am beth allech ei wneud i sicrhau bod Awr y Ddaear yn arbennig:

   

  1. Diffodd goleuadau - Diffoddwch yr holl oleuadau anhanfodol a chynnau canhwyllau i greu awyrgylch dymunol yn eich cartref. Gallai canhwyllau persawrus fod yn neis hefyd.

  2. Cinio yn y tywyllwch - Defnyddiwch olau cannwyll a chreu prydau blasus ac iach a fydd yn rhoi gwefr i'ch blasbwyntiau!

  3. Gemau bwrdd - Beth sy'n well na gêm o Scrabble neu Trivial Pursuit. Defnyddiwch eich awr i chwarae gêm fwrdd gyda'ch gilydd

  4. Cynnal sesiwn jam - Na, nid jam mefus ond y miwsig. Os ydych yn griw cerddorol, beth am chwarae tiwniau hen ffasiwn ar eich gitâr neu'r piano a chael sesiwn o gyd-ganu.

  5. Helfa drysor yn y tŷ - Rhowch drêt i'r plant gyda helfa drysor gyffrous! Diffoddwch y goleuadau a chuddio eitemau o gwmpas y tŷ. (Mae losin a siocled yn gymhellion gwych 😂). Heriwch y rhai ifanc i ffeindio'r holl eitemau cudd o fewn terfyn amser penodol, yn defnyddio dim ond tortsh

   

  Gallwch gael mwy o wybodaeth ar Awr y Ddaear a sut gallwch chwithau gymryd rhan yn https://www.earthhour.org/ 

   

  Ddydd Sadwrn gobeithiwn y byddwch bob un yn rhannu eich lluniau o weithgareddau Awr y Ddaear gan ddefnyddio'r hashnodau #EarthHour a #CutYourCarbon i gefnogi'r ymgyrch hwn, a hefyd copïo ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i mewn fel y gallwn eu rhannu.

   

  Diolch am gymryd rhan a mwynhewch Awr y Ddaear.

  Darllen mwy