Home CY

 • Meinciau newydd fel y gall preswylwyr fwynhau mannau natur lleol

  Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi gosod tair mainc newydd ym Mhwll Y Waun, Porthcawl, fel rhan o'i ymrwymiadau budd i'r gymuned yn eu contract gydag United Living. Enillodd United Living y contract i gynnal gwaith atgyweirio adeileddol ar ein balconïau a'n llwybrau cerdded, ynghyd â gwneud gwelliannau i'r system ddraenio.

   

  Mae dwy o’r meinciau yn wynebu tua Llyn Pwll Y Waun ac un arall ger y safle bysiau ar Rodfa Woodland, a hyd yma roeddent mewn cyflwr gwael. Bydd y meinciau newydd yn rhoi cyfle i breswylwyr fwynhau mannau natur lleol.

   

   

  Meddai Jonathan Philips, Rheolwr Prosiect gydag United Living, "Mae United Living yn falch o roi rhywbeth nôl i'r gymuned sydd wedi bod yn gefnogol iawn yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf oherwydd y pandemig."

   

  Ychwanegodd y Partner Busnes Masnachol a Chymunedau, Rachel Lovell, bod gallu mwynhau mannau agored defnyddiaddwy yn hanfodol. “Mae'r llyn ym Mhwll Y Waun yn dirnod poblogaidd ym Mhorthcawl sy'n cynnig llonyddwch mewn lleoliad naturiol.

   

  “Un o nodau ein strategaeth cymunedau llewyrchus yw darparu mannau yn yr awyr agored sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r amgylchedd ac i les ein cymunedau. Mae'r meinciau newydd yn ategu’r meinciau eraill o gwmpas gweddill y llyn sy'n perthyn i'r awdurdod lleol ac a adnewyddwyd yn ddiweddar."

  Darllen mwy
 • Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn symud i adeilad newydd gyda chymorth Cymoedd i'r Arfordir a SERS

  Yn ddiweddar, mae Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr wedi symud o'u canolfan flaenorol yn Stryd Nolton i Eglwys y Bedyddwyr Hope, gyda chymorth Cymoedd i'r Arfordir a SERS.

   

  Gan fod y brif brydles ar fin terfynu ar adeilad presennol Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn Stryd Nolton, dechreuwyd trafodaethau ar symud y banc i Eglwys Hope ac ar gynlluniau i agor caffi cymunedol yno. Pwrpas y caffi yw darparu amgylchedd hamddenol i gleientiaid, a chreu man lle gall aelodau'r eglwys a'r gymuned leol ymgysylltu’n rheolaidd.

   

   

  Symudodd y Banc Bwyd i ran o Eglwys Hope oedd wedi'i hadnewyddu'n gynharach eleni. Gwnaed y rhan fwyaf o'r gwaith gan y contractwr cladin, SERS, trwy raglen budd i'r gymuned Cymoedd i'r Arfordir. Helpodd Cymoedd i'r Arfordir drwy ddarparu cymorth ac offer yn ystod yr adleoliad. Rhoddwyd cymorth hefyd gan Spring Consult a City Electrical Factors.

   

  Wrth sôn am y broses adleoli, dywedodd Steve Tucker na fyddai'r adleoliad wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth Cymoedd i'r Arfordir a SERS. “Mae'r ffaith fod yr adleoliad wedi cael ei gyflawni yn ystod cyfnod mor heriol yn dangos ymrwymiad y ddau gwmni i weithredu er budd y cymunedau lle maen nhw'n gweithio.”

   

  Esboniodd Steve fod y Banc Bwyd wedi helpu 5,669 o unigolion mewn argyfwng dros y flwyddyn ddiwethaf – 3,789 o oedolion a 1,880 o blant. “Bydd yr adeilad newydd yn ein galluogi i helpu ein cleientiaid trwy gael asiantiaid atgyfeirio wrth law i helpu gydag unrhyw faterion eraill a all ymgodi.”

   

   

  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, creodd y pandemig nifer o heriau ariannol i deuluoedd ac unigolion ar draws y wlad, sy'n golygu bod banciau bwyd yn bwysicach nag erioed. Fodd bynnag, maen nhw wedi gorfod bodloni'r galwadau hyn a sicrhau ar yr un pryd bod pobl yn gallu cyrchu eu gwasanaethau'n ddiogel, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth. Mae'r cynnydd yn y galw ar Fanc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn golygu eu bod nawr yn chwilio am storfa fwy, ac yn gobeithio symud o'r prif ddepo eleni.

   

  Dywedodd Mike Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr SERS, eu bod wrth eu bodd o gael cyfrannu at brosiect Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr pan gysylltodd Cymoedd i'r Arfordir â nhw. Mae SERS wedi gweithio i Gymoedd i'r Arfordir ers nifer o flynyddoedd.

   

  “Mae cyfleusterau fel y rhain yn bwysicach nag erioed i gymunedau lleol oherwydd y cyfnod ansicr rydym yn ei wynebu, ac roedd yn arbennig o foddhaus cael cyfrannu pan ofynnod Cymoedd i'r Arfordir a Steve Tucker i ni. Roedd Steve yn arwain y prosiect i symud y Banc Bwyd i'w leoliad newydd, Eglwys adnabyddus Hope ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

   

  Esboniodd Rachel Lovell, Partner Busnes Cymunedau a Masnachol yng Nghymoedd i'r Arfordir, bod gan Gymoedd i'r Arfordir strategaeth gymunedau sy'n mynegi bwriadau'r sefydliad i gefnogi ei gymunedau mewn meysydd fel ein stadau allanol a'r amgylchedd, economi sylfaenol, iechyd a lles, cyfoeth a chyflogadwyedd, a chydnerthedd cymunedau.

   

  “Roeddem yn falch iawn o gael y cyfle i gefnogi a hwyluso adleoliad Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, yn ystod cyfnod anodd iawn. Bydd lleoliad newydd, mwy canolog a hygyrch y Banc Bwyd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ar y cyd â'r caffi newydd, yn galluogi nifer o asiantaethau i gynnig amrywiaeth o gymorth i'n cymunedau.”

  Darllen mwy
 • Datganiad gan ein Prif Swyddog Gweithredol

  Rydym yn cydnabod yng Nghymoedd i'r Arfordir nad ydyn ni wedi ymadfer ar ôl COVID mor gyflym ac yr oeddem eisiau ac angen gwneud o ran ein blaenoriaethau pennaf, fel gwaith atgyweirio a delio â chwynion.

   

  A gan mai gwaith atgyweirio a chynnal a chadw yw ein gwasanaeth craidd fel sefydliad, a bod ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn, rydym wedi penderfynu neilltuo'r adnoddau sydd eu hangen i flaenoriaethu ac estyn ein prosiect cartrefi hapus a diogel ar unwaith.

   

  Mae hyn ar ffurf Tîm Cyflawni, dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygiad a Thwf, Darrin Davies, sy'n cynnwys arbenigwyr o bob rhan o'r busnes a fydd yn cydweithio i ddal i fyny. Fel sefydliad Un Tîm, mae ein holl gydweithwyr yng Nghymoedd i'r Arfordir yn ymrwymedig i ddod at ei gilydd i gyflawni’r holl waith sydd angen ei gyflawni. Mor gyflym â phosibl, ac i'r safonau uchaf posibl.

  Darllen mwy