Home CY


 • Anelu’n Uchel…15 i 18 mlwydd oed?

  DIDDORDEB MEWN GYRFA YN Y GYFRAITH?

   

  Os felly rydym eisiau clywed gennych!

  Cynllun Lleoliadau Gwaith Blake Morgan - Dydd Llun 22 Gorff i ddydd Gwener 26 Gorff 2019

  Mae hwn yn gynllun unigryw sy'n rhoi cyfle i chi dreulio wythnos yn eu Swyddfa yng Nghaerdydd, cael profiad hanfodol a dysgu mwy am fyd busnes. Bydd yn gyfle i chi:

  • dreulio “diwrnod ym mywyd” cyfreithiwr
  • cwrdd â hyfforddeion a chlywed sut ddechreuon nhw eu gyrfaoedd yn y gyfraith
  • ymarfer sgiliau negodi a chyflwyno
  • cael cyngor ar dechnegau cyfweliad a llenwi ffurflenni cais gan yr arbenigwyr

   

  Mae'r lleoedd yn gyfyngedig, felly os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â ni heddiw am sgwrs. Ffoniwch Marie Kiffar 01656 762487neu e-bostiwchmarie.kiff@v2c.org.ukam fwy o wybodaeth.

  Darllen mwy
 • Digwyddiad Cymuned Am Ddim ar gyfer ‘Cyfaill Gorau Dynion’

  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r Ymddiriedolaeth Cŵn i gynnal digwyddiadau cymuned am ddim ar gyfer cŵn a'u perchenogion yng Nghanolfan Bywyd Sarn.

  Cynhaliwyd digwyddiad ar ddydd Gwener 29 Mawrth a bydd tri digwyddiad arall yn cael eu cynnal ar 24 Mai, 21 Mehefin a 23 Awst rhwng 11am a 3pm.


  Gobeithio y bydd y digwyddiadau hyn yn helpu i fynd i'r afael â materion fel baw cŵn, a hefyd yn meithrin perthnasau gyda'r gymuned ac yn hyrwyddo perchenogaeth a lles da ar gyfer cŵn.


  Yn ystod y digwyddiadau bydd nyrs filfeddygol yn cynnal prawf iechyd sylfaenol, yn cynnwys y llygaid, clustiau, dannedd a phwysau, i sicrhau bod eich ci yn hapus, yn heini ac yn iach.


  Ar y cyd â'r prawf iechyd, bydd Yr Ymddiriedolaeth Cŵn hefyd yn rhoi cyngor ar ddeiet, hyfforddi ac ysbaddu. Maen nhw hefyd yn gosod microsglodion am ddim (mae hyn yn ofyniad cyfreithiol ers Ebrill 2016) ac yn eich cynghori ar sut i newid eich manylion os ydych wedi newid cyfeiriad neu newid eich rhif ffôn.


  Nid oes angen apwyntiad a bydd hyn yn rhedeg ar sail galw heibio felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yma gyda'ch ci i ddweud helo. Bydd rhaid i chi gadw’ch ci ar dennyn pan fyddwch yn dod i'n digwyddiadau cymuned.


  Rhaid bod cŵn bach dan 6 mis oed wedi cael yr holl frechiadau a rhaid dod â phrawf o'r brechiadau i'r digwyddiad. Os yw eich ci bach wedi cael ei frechu'n ddiweddar, mae'n rhaid iddo gael ei gario am 10 niwrnod ar ôl cael y brechiad olaf. Nid oes angen prawf brechiad ar gŵn dros 6 mis oed.


  Meddai Andy Jones, Arweinydd ein Tîm Tai “Mae'n wych cael cyfle i weithio'n agosach gyda'r Ymddiriedolaeth Cŵn a dod â'r gwasanaeth ardderchog hwn i'r gymuned leol. Rydym yn cydnabod y rhan bwysig mae anifeiliaid anwes yn ei chwarae o ran lles ein cwsmeriaid a gobeithiwn y bydd y cyfle hwn yn ein helpu bob un i barhau i feithrin perthnasau drwy gydweithio”.

  Darllen mwy
 • Dywedasoch - gwrandewais ac wedi gweithredu

  Y llynedd oedd y tro cyntaf, gofynnwyd i chi, ein cwsmeriaid, i gwblhau arolwg Boddhad Cwsmeriaid ICS. Defnyddir yr arolwg hwn gan 247 o sefydliadau, yn amrywio o Amazon i Dwr Cymru. Roedd y canlyniadau'n ardderchog.

  • Roedd y geiriau mwyaf ailadroddus yr ydych yn eu defnyddio i ddisgrifio ni yn ddefnyddiol, yn dda ac yn gyfeillgar
  • Fe wnaethoch ni ein sgorio'n uwch na chyfartaledd y DU a'n grŵp cyfoedion ar gyfer Boddhad Cwsmeriaid a Sgôr yr Hyrwyddwr Net (sef pa mor debygol y byddech yn ei argymell i ni i ffrindiau a theulu)
  • Rydych chi hefyd wedi ein sgorio i lawr (sy'n beth da!) Am faint o ymdrech y mae'n rhaid i chi ei roi i ymgysylltu â ni na chyfartaledd y DU a'n grŵp cyfoedion.

  Wrth ddileu'r canlyniadau, fe wnaethom sylwi bod eich lefelau boddhad yn gostwng pan geisiwch roi gwybod am broblem (i lawr i 65), neu i ofyn cwestiwn (i lawr i 78.5). Felly rydym wedi gwrando ac wedi bod yn gweithio'n galed i'w gwella trwy:

  • Cyflwyno atgoffa negeseuon testun ar gyfer apwyntiadau atgyweirio
  • Cyflwyno sgwrs ar y we
  • Creu tîm canolfan gyswllt sengl i'w gwneud hi'n haws i chi ateb eich ymholiadau
  • Gwneud yn haws i chi ddweud wrthym pryd mae rhywbeth wedi mynd o'i le; a sicrhau ein bod yn ymateb yn gyflymach

   

  Ar ddiwedd mis Tachwedd, bydd yr ICS yn anfon neges e-bost at arolwg 2018. Os hoffech gymryd rhan, neu ddileu allan, cysylltwch â ni i sicrhau bod gennym eich cyfeiriad e-bost cyfoes.

   

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau