Home CY

 • Mae datblygiad newydd arloesol Cymoedd i'r Arfordir yn darparu tai fforddiadwy, effeithlon o ran ynni – o'r dechrau i'r diwedd mewn llai na 4 mis

  Byddwn yn adeiladu ein datblygiad diweddaraf yn Ffordd yr Eglwys yn defnyddio system arloesol a fydd yn gwneud tai effeithlon o ran ynni yn realiti fforddiadwy i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

  Trwy ddefnyddio Paneli wedi’u Hinswleiddio'n Adeileddol (Phau), gellir codi adeiladau yn llawer cyflymach nag wrth ddefnyddio dulliau traddodiadol. Mae'r deunyddiau ysgafn iawn yn cael eu rhoi at ei gilydd yn fecanyddol, felly does dim angen crefftau gwlyb. Mae'n golygu y gall y tai fod yn barod ar gyfer tenantiaid o fewn wythnosau, a’u bod hefyd wedi'u hadeiladu i bara.

   

  Er nad yw defnyddio Phau i adeiladu neu i ychwanegu at feddiannau yn ddull newydd, dyma'r tro cyntaf i dai cymdeithasol yng Nghymru eu defnyddio, a gallent gynnig ateb i'r argyfwng tai a wynebir ar hyn o bryd yn y DU oherwydd cyflymder a phris isel y gwaith adeiladu.

   

  Yn ogystal â'u fforddiadwyedd a'r amser adeiladu byr, bydd y meddiannau hyn yn effeithlon o ran ynni hefyd diolch i'r paneli wedi'u hinswleiddio ymlaen llaw a’r paneli solar. Gallai hyn leihau costau biliau a’n helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.

   

  Bydd y datblygiad o dai dau lawr yng Ngogledd Corneli yn cynnwys pedwar tŷ un ystafell wely. Mae gan bob un o'r cartrefi pâr ardd y tu cefn iddynt a man parcio a rennir o'u blaen.

   

  Dechreuwyd ar y gweithiau i baratoi'r safle ar gyfer adeiladu ym mis Ionawr, a’r dyddiad cwblhau rhagamcanol yw mis Ebrill. Disgwylir y bydd y broses ddatblygu gyfan yn para llai na 4 mis o'r dechrau i'r diwedd.

   

  I gael mwy o wybodaeth am y prosiect adeiladu, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.

  Darllen mwy
 • Sut fyddwn yn gweithredu yn ystod y cyfnod clo yn y flwyddyn newydd

  Blwyddyn Newydd Dda…

  Yn dilyn y diweddariad diwethaf gan y Prif Weinidog ar statws y cyfnod clo cenedlaethol, rydw i eisiau diweddaru ein cwsmeriaid ar rai newidiadau i'n gwasanaethau.

   

  Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a'r lefel o ansicrwydd yn y cyfnod cyn y Nadolig, penderfynom symud i gynnig gwasanaeth argyfwng yn unig er mwyn diogelu ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid. 

  Ar ôl ystyriaeth ofalus a sgyrsiau gyda'n timau rheng flaen, byddwn yn ailgychwyn ein gwasanaethau gyda rhai cymwysiadau. Bydd hyn yn cynnwys gwaith atgyweirio argyfwng a brys, ymateb i'r ôl-groniad presennol o waith atgyweirio, ac ailgydio mewn gwasanaethau eraill fel gosod meddiannau, trosglwyddo cartrefi, ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol, a materion rheoli tai eraill.

   

  Bydd hyn tan gyhoeddiad mis Chwefror gan Lywodraeth Cymru a dim ond yn ystod y cyfnod hwn y byddwn yn derbyn ceisiadau newydd am atgyweiriadau brys. Bydd hyn yn berthnasol i'n cynlluniau byw gwarchod ac â chymorth hefyd, er y bydd gwaith atgyweirio mewn mannau cymunol yn mynd yn ei flaen fel arfer. 

   

  Mae rhestr lawn o'r hyn sy'n waith atgyweirio argyfwng ar gael ar ein tudalen diweddariadau ar wasanaethau.

  Er ein bod yn deall y bydd y rhai ohonoch sydd â gwaith atgyweirio arferol newydd yn teimlo'n rhwystredig, gofynnwn i'n cwsmeriaid fod yn amyneddgar wrth i ni weithio ar ein hôl-groniad o waith atgyweirio. Gwelwyd cynnydd anferth yn y ceisiadau am waith atgyweirio, ac rydym yn cyfaddef ein bod yn araf yn ymateb i'r rhain, ond gofynnwn i chi ystyried a yw eich gwaith atgyweirio'n hanfodol cyn cysylltu â ni fel y gallwn gyfyngu ar gysylltu, a chwarae ein rhan i reoli lledaeniad y feirws. Dymunwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn i adfer ein gwasanaethau i'w cyflwr arferol ac rydym wedi enwi tîm penodedig i'n helpu i ymateb i'ch gwaith atgyweirio a'ch pryderon. 

   

  Yn ystod y cyfnod hwn, mae'n bwysig ein bod hefyd yn gwneud ein gorau i'ch cadw chi a'n gweithwyr yn ddiogel, felly rwy'n apelio at y rhai ohonoch sydd wedi bwcio gwaith atgyweirio gyda ni i ddilyn y canllawiau ynghylch cadw pellter diogel. 

   

  Rydym wedi paratoi fideo byr sy'n amlinellu'r 5 Cam a gymerwn i'ch cadw'n ddiogel, a gofynnwn i chi ei wylio cyn i ni ddod i'ch cartref i wneud gwaith atgyweirio. Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn dilyn y canllawiau wrth i ni geisio arafu lledaeniad y feirws. 

   

  Gallwch weld y fideo ar ein sianel Youtube

   

  Yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd angen i ni hefyd gael eich caniatâd cyn i ni fynd i mewn i'ch eiddo, felly os ydych chi'n teimlo ei fod yn anniogel ar ddiwrnod y gwaith trwsio, gallwch wrthod eich apwyntiad gyda ni a mynediad i'ch cartref. Os oes gennych chi neu rywun sy'n byw gyda chi symptomau, neu rydych wedi cael prawf positif, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl i ganslo eich apwyntiad. Rydym hefyd yn deall na fydd rhai ohonoch yn teimlo'n gyffyrddus i'n gweld yn dod i mewn i'ch cartref o gwbl yn ystod y cyfnod clo. Os felly, ac rydych yn teimlo y gall eich gwaith atgyweirio neu apwyntiad aros tan ar ôl y cyfnod clo, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 rhwng 09:00 a 17:00 a byddwn yn canslo eich apwyntiad presennol.

   

  Ein prif flaenoriaeth yw cadw'n cwsmeriaid yn ddiogel ac yn hapus a hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth, a'ch parodrwydd i ddilyn y canllawiau diogelwch pan fyddwn yn ailgydio yn ein gwasanaethau. 

  Wrth gwrs, byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw newidiadau wrth iddynt ddigwydd. 

   

  Joanne Oak - Prif Weithredwr

  Darllen mwy
 • Sut fyddwn yn gweithredu dros y Nadolig ac yn ystod y cyfyngiadau symud

  Yn dilyn y datganiad annisgwyl gan y Prif Weinidog dros y penwythnos ‒ ein bod yn mynd i mewn i gyfyngiadau symud cenedlaethol wythnos gyfan yn gynharach na'r disgwyl, rydym yn awyddus i'ch diweddaru ar effaith hyn ar ein gwasanaethau.


  Ar ôl ystyriaeth ofalus, rydym wedi penderfynu symud i gynnig gwasanaeth argyfwng yn unig. Byddwn yn adolygu hyn yn ofalus ac yn unol â'r cyfnodau adolygu bob tair wythnos a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd ein hadolygiad nesaf ar 8 Ionawr.


  Am y tro, byddwn yn stopio'r holl waith atgyweirio arferol a byddwn yn parhau i adolygu'r holl wasanaethau eraill gan eu haddasu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.  Gallwch weld rhestr lawn o beth yw gwaith atgyweirio argyfwng ar ein tudalen diweddariadau am wasanaethau.


  Os oedd gennych apwyntiad wedi'i fwcio rhwng nawr ac 8 Ionawr, ni fydd hwn yn mynd yn ei flaen. Ond byddwch yn cael galwad ffôn i ganslo'r apwyntiad hwn.


  Gallwch gysylltu â ni o hyd i logio gwaith atgyweirio, ond byddwn yn gwneud apwyntiadau ar gyfer gwaith argyfwng yn unig yn ystod y cyfnod hwn. Os ydych wedi bwcio gwaith atgyweirio argyfwng ac rydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau Covid neu sydd wedi cael prawf cadarnahol, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 rhwng 09:00 a 17:00 a gallwn asesu faint o frys sydd i'r apwyntiad.


  Rydym yma o 9-5 tan Noswyl y Nadolig ac yna byddwn yn ailagor ar 4 Ion am 9am. Os oes gennych argyfwng yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch 0845 600 4075 a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'n gwasanaeth y tu allan i oriau.


  Ond oherwydd y cyhoeddiad, dylech nodi bod ein canolfan gyswllt gwasanaeth i gwsmeriaid yn derbyn mwy o alwadau nag arfer ar hyn o bryd, a gallai gymryd mwy o amser nag arfer i gysylltu. Rydym yn delio â'ch ymholiadau cyn gynted â phosibl, a gofynnwn i chi fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn.


  Efallai yr hoffech anfon e-bost atom gydag unrhyw ymholiadau nad ydynt yn rhai brys. Gallwch anfon e-bost atom yn thehub@v2c.org.uk


  Ein prif flaenoriaeth yw cadw'n cwsmeriaid yn hapus, a hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth wrth i ni geisio cael mwy o eglurder  Ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth Ein blaenoriaeth yw dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chwarae ein rhan yn helpu i arafu ymlediad yr haint ac, yn bwysicaf oll, sicrhau ein bod yn eich cadw chi a'ch cartrefi'n hapus ac yn ddiogel dros gyfnod y Nadolig. Wrth i'r achosion gynyddu, rydym yn apelio at ein holl gymunedau i wneud eich gorau glas i atal ymlediad y feirws a cheisio #CadwCymru'nDdiogel.

   

  Wrth gwrs byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw addasiad i'n gwasanaethau.

   

  Yn y cyfamser, dylech wybod ein bod yma i chi os oes angen, a gofynnwn i chi gadw'n ddiogel. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

   

  Joanne Oak - Prif Weithredwr

  Darllen mwy