Home CY

 • Cymoedd i'r Arfordir i arwain ar fframwaith caffael Cymreig sy'n canolbwyntio ar y dyfodol

  Mae cymdeithas dai Cymoedd i'r Arfordir yn arwain ar ddatblygu fframwaith caffael Cymru gyfan, a ddyluniwyd i fod o fudd i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol ledled y wlad.

   

  Mae'r fframwaith newydd hwn yn rhan o'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio gwerth bron £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Bydd hon yn gweld consortiwm o gymdeithasau tai a Chynghorau’n cydweithio ar brosiectau a fydd yn helpu i uwchraddio o leiaf 1,000 o gartrefi cymdeithasol presennol yng Nghymru trwy gymysgedd o ddeunyddiau a thechnolegau newydd sy'n effeithlon o ran ynni.

   

  Mae'r fframwaith newydd yn agored i’r holl gymdeithasau tai, awdurdodau lleol a chyrff sector cyhoeddus, a bydd yn rhoi mwy o gyfleoedd i fusnesau ar draws Cymru ymelwa ar y buddsoddiad hwn ac yn sicrhau bod y cyllid yn gyrru'r economi sylfaenol ac yn cefnogi busnesau a chyfleoedd cyflogaeth yng Nghymru.

   

  Bydd buddiannau llawer ehangach a mwy pellgyrhaeddol i economi Cymru hefyd. Wrth i'r rhaglen gael ei chyflwyno ar draws tai cymdeithasol yng Nghymru yn y blynyddoedd nesaf, gobeithir y bydd hyn yn arwain at fwy o swyddi lleol, cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaethau, a chadwyni cyflenwi fel rhan o ddiwydiant newydd i'r Wlad.

   

  Wrth sôn am y cyfle, dywedodd David Bolton, y Rheolwr Buddsoddi mewn Asedau yng Nghymoedd i'r Arfordir: “Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru ac yn ddatganiad pwysig yn nhermau ei ffocws ar leihau allyriadau carbon a helpu'r economi i ymadfer ar ôl Covid. Rydym ninnau yng Nghymoedd i'r Arfordir yn falch iawn o gael ein gwahodd i arwain ar y rhwydwaith caffael a fydd yn cefnogi hyn. Mae'r buddiannau arfaethedig i gwsmeriaid a chymunedau’n aruthrol ac mae’n gychwyn da o ran creu diwydiant ôl-osod newydd yng Nghymru sy'n gyffrous dros ben.”

   

  Ar gyfer cwsmeriaid Cymoedd i'r Arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, bydd hyn yn golygu buddsoddiad cychwynnol mewn tua 100 o gartrefi a fydd yn elwa drwy weithiau gwella’r defnydd o ynni gan helpu i leihau eu biliau ynghyd â gwella mesurau effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi, fel inswleiddio waliau allanol a ffenestri newydd. Mae'r cartrefi cyntaf a fydd yn elwa ar hyn yn ardaloedd Gogledd Corneli a Wildmill ym Mhen-y-bont ar Ogwr a byddant yn rhan o'r cynlluniau gan Gymoedd i'r Arfordir i ennill A ar y raddfa TPY ar gymaint o'u cartrefi â phosibl erbyn 2030.

   

  Wrth sôn am y buddsoddiad, ychwanegodd Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi mewn Asedau: “Mae hwn yn gyfle anhygoel i ni a'r partneriaid sydd ynghlwm wrth y consortiwm hwn chwarae rhan bwysig i wneud Cymru'n wyrddach. Byddwn yn dysgu llawer drwy hyn yn y blynyddoedd i ddod ac mae'n dyst i gryfder y sector tai yng Nghymru ein bod yn gallu gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â'r mater hwn a sicrhau bod manteision y buddsoddiad yn cael eu mwynhau'n lleol.”

  Ceir gwybodaeth lawn am Raglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

  Darllen mwy
 • Helpwch ni i benderfynu ar flaenoriaethau ein cwsmeriaid ar gyfer 2021 a thu hwnt

  Rydym yn gofyn i gwsmeriaid, tenantiaid a chymunedau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr am help i archwilio sut y gallwn ddeall ein pwrpas yng Nghymoedd i'r Arfordir. 

   

  Ein pwrpas yw darparu cartrefi lle mae pobl yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel. Mae hyn yn disgrifio'n gwaith ni fel sefydliad ac rydym yn awyddus i wella'n dealltwriaeth o'r geiriau ‘diogel’ a ‘hapus’ a ddewisoch chi, ein cwsmeriaid, y llynedd.

   

  Os cymerwch ran ac ateb ychydig o gwestiynau byr, bydd cyfle i chi ennill un o bedair taleb stryd fawr gwerth £50 – mewn union bryd ar gyfer y Nadolig eleni. 

   

  Gallwch atebwch y cwestiynau yn ein harolwg byr yma. Bydd yn cymryd ychydig funudau’n unig a byddwn yn defnyddio'r canlyniadau i'n helpu i ddewis ein blaenoriaethau, i sicrhau bod pob un o’n cwsmeriaid yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus.

   

  Meddai'r Prif Weithredwr, Joanne Oak: “Mae eich barn a'ch syniadau mor bwysig i ni ac rydym wir eisiau sicrhau bod ein cwsmeriaid yn rhan hanfodol o'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cysylltu â chi'n fwy aml dros y 6 mis nesaf i ofyn cwestiynau, a gobeithiaf y byddwch yn croesawu'r cyfle hwn i gael dweud eich dweud a'n helpu i gadw ar y trywydd iawn wrth flaenoriaethu'r pethau sydd orau i chi a'ch cymunedau.”

   

  Os ydych yn byw mewn cymuned lle mae gan Gymoedd i'r Arfordir eiddo, rydym eisiau clywed gennych chi hefyd. Byddwch cystal â llenwi'r arolwg a dweud wrthon ni a ydych yn gwsmer neu'n breswyliwr


  Gallwch weld y cynllun corfforaethol presennol yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn i lywio ein cynllun corfforaethol newydd, y byddwn yn ei lansio ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf.

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir yn dathlu ei lwyddiannau yn ystod blwyddyn o heriau digynsail

  Prif Weithredwr newydd, ecogartrefi arobryn, a'n hymateb i'r pandemig: Cymoedd i'r Arfordir yn myfyrio ar flwyddyn weddnewidiol.

   

  Wrth fyfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf yn ein Hadolygiad Blynyddol, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi edrych nôl ar flwyddyn a welodd Brif Weithredwr newydd yn ymuno â ni, tenantiaid yn symud i mewn i gartrefi newydd arloesol, buom yn helpu cwsmeriaid drwy gyfnod ariannol anodd, ac yn delio â'r ffaith fod y pandemig coronafeirws wedi newid ein ffordd o fyw a gweithion llwyr.

   

  Rydym wedi cipio'r flwyddyn ddigynsail hon yn ein datganiadau ariannol ac mewn fideo Adolygiad Blynyddol byr (Saesneg yn unig), sy'n dangos uchafbwyntiau allweddol y flwyddyn a staff Cymoedd i'r Arfordir yn rhannu eu profiadau o sut rydym wedi gorfod addasu ein gwasanaethau ers y cyfnod clo ym mis Mawrth. 

   

   

  Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019/20. 

   

  Yn bwysicach nag erioed, mae Cymoedd i'r Arfordir yn ymrwymedig i gefnogi ei gwsmeriaid a'i gydweithwyr, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae wedi sicrhau ei fod yn darparu cartrefi lle gall pobl deimlo'n hapus ac yn ddiogel.

   

  Dyma'r casgliadau allweddol o'n Hadolygiad Blynyddol a'n Datganiadau Ariannol:

   

  Cefnogi cwsmeriaid

   

  Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi ymaddasu drwy gydol y pandemig fel y gallwn barhau i ddarparu cefnogaeth i'n cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at ein gwasanaethau o hyd pan fod eu hangen. Newidiwyd yr holl wasanaethau i gwsmeriaid, heblaw am y rhai wyneb yn wyneb, yn llwyddiannus i weithio o gartref ac roeddent ar gael o 9 i 5 fel arfer.

   

  Mae ein timau wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn darparu gwerth am arian – mae ein timau Materion Ariannol a Dŵr Cymru wedi arbed tua £1.26m i gwsmeriaid yn ystod y flwyddyn. A hefyd, helpom gwsmer 99 oed i adennill £5,000 mewn pryd ar gyfer eu pen-blwydd yn 100.

   

  Am i ni gadw mewn cysylltiad â'n cwsmeriaid a pharhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol, adroddodd mwy nag 81% eu bod yn fodlon ar ein gwasanaethau ar ddiwedd y flwyddyn. Mae Cymoedd i'r Arfordir yn falch o ddarparu cartrefi a gwasanaethau o safon i'n cwsmeriaid, sydd wrth galon ein sefydliad.

   

  Adeiladu cartrefi diogel a dymunol

   

  Mae'r amser cyfartalog a gymerwyd i gwblhau gwaith atgyweirio yn ein meddiannau wedi rhagori'n sylweddol ar ein targedau perfformiad, gyda gwaith atgyweirio brys yn cael ei gwblhau o fewn 4 diwrnod a hanner, a gwaith atgyweirio argyfwng yn cael ei gyflawni o fewn 9 awr.

   

  Ym mis Awst, gwelsom y tenantiaid Cymoedd i'r Arfordir cyntaf yn symud i mewn i'w cartrefi carbon isel, newydd sbon. Enillodd y meddiannau ‘Barnhaus’, yn arddull cabanau sgïo, y gystadleuaeth

  Grand Designs genedlaethol, Self-Build on a Shoestring, am eu dyluniad ecogyfeillgar, arloesol.

   

  Drwy weithio mewn partneriaeth â Pentan Architects a SEER Construction i adeiladu'r ecogartrefi hyn, rydym wedi sicrhau bod tai fforddiadwy, sy'n arbed ynni, yn dod yn realiti i deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Meddai Darrin Davies, ein Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi mewn Asedau:

   

  “Ein nod yw darparu cartrefi sy'n hapus ac yn ddiogel i’n tenantiaid, ond ar ben hynny rydym eisiau iddynt fod yn dda i'r amgylchedd hefyd. Byddwn yn defnyddio'r pethau a ddysgom wrth ddylunio a chyflenwi'r tai hyn i ddatblygu’r fanyleb ar gyfer ein cartrefi yn y dyfodol, gyda'r nod o gyflawni effeithlonrwydd ynni o safon uchel, ôl traed carbon isel a chartrefi sy'n rhatach i'w rhedeg.”

   

  Gyda £6.9m yn ychwanegol wedi'i fuddsoddi i wneud gwaith atgyweirio a gwelliannau cynlluniedig i'n tai, rydym yn cefnogi ein huchelgais o greu cartrefi diogel a dymunol i'n cwsmeriaid.

   

  Blwyddyn weddnewidiol

   

  Yn ôl ym mis Chwefror, penodom Brif Weithredwr newydd, gan groesawu Joanne Oak. Wrth siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi, dywedodd:

   

  “Yr unig air sy’n addas i ddisgrifio'r llynedd yw digynsail rwy'n meddwl bod llawer ohonom wedi clywed y gair hwn dro ar ôl tro. Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi bod ar daith sy'n parhau i fynd yn ei blaen, ac rydym wedi bod yn canolbwyntio i raddau helaeth ar ein busnes craidd. Fel llawer o fusnesau eraill, mae'r pandemig wedi cael effaith arnom. Er gwaethaf yr heriau hyn, rwy'n falch iawn o'm cydweithwyr a'n timau a sut maent wedi gweithio'n galed dros ben i wneud eu gorau dan amgylchiadau mor anodd. Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n cwsmeriaid am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth.”

   

  Yn ystod y flwyddyn, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi croesawu penodiadau newydd i'r Bwrdd a'r Pwyllgor Archwilio hefyd, yn sgil ymddeoliad y Cadeirydd hirsefydlog John Kinder. Ymunodd Joanne Smith â ni fel Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd, a Sophie Taylor fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio. Mae'r ddwy yn dod â chyfoeth o brofiad a dealltwriaeth o'r sector tai.

   

  Edrychwn ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn ystod y flwyddyn nesaf, ond yma yng Nghymoedd i'r Arfordir, teimlwn ei bod yr un mor bwysig neilltuo amser i ddathlu popeth a gyflawnwyd gennym yn ystod blwyddyn a fu’n heriol i bob un ohonom.

   

  Gobeithio y bydd y flwyddyn nesaf yn flwyddyn o adeiladu Cymru well, o gefnogi ein cydweithwyr, a darparu cartrefi lle mae ein cwsmeriaid yn gallu teimlo'n hapus ac yn ddiogel.

   

  Darllen mwy