Home CY


 • Pop UP Blog

  Mynychodd ein prentis, Anya, yr Ysgol Fusnes Pop UP tra oeddent ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddal profiad y cwrs ac yn trosglwyddo'r wybodaeth yn ôl i chi!

  Rydym yn falch o noddwyr ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac rydym wedi bod yn falch iawn o'r ymateb.

   

  Diolch i bawb a fynychodd a gwneud y profiad yn bosib.  

   

  Darllenwch am ei bythefnos yma.

  Darllen mwy
 • Ein Taith o Ty Hafan

  Eleni rydym yn cefnogi Ty Hafan fel ein helusen.

   

  Darllenwch am y daith anhygoel gan ein Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a Phrentisiaid o Dy Hafan ar 2 Gorffennaf 2018.

  Darllen mwy
 • Wnaethoch chi helpu Cymoedd i'r Arfordir i Dyfu?

  Yr enillydd yw……….Julia o Gorneli

   

  Derbyniodd Julia'r talebau siopa buddugol gan y Dirprwy Brif Weithredwr, Paul Ryall-Friend, yr wythnos ddiwethaf yn ei chartref ble dywedodd wrthym “Cefais fy synnu'n fawr pan dderbyniais y galwad ffôn yn dweud ‘mod i wedi ennill. Y peth cyntaf rwy'n mynd i wneud yw tretio fy hunan”  

   

  Diolch o galon i bob un o'n cwsmeriaid a'n partneriaid a gymerodd yr amser i lenwi'r arolwg byr. Cymerodd dros 600 o gwsmeriaid yr amser i lenwi'r arolwg a rhannu eu barn ar beth ddylem ei flaenoriaethu dros y pum mlynedd nesaf.

  Dyma giplun o ganlyniadau'r arolwg:

  Dywedoch wrthon ni:

  • Dros y pum mlynedd nesaf dylem ganolbwyntio ar adeiladu mwy o gartrefi a gwella ein heiddo
  • I'n helpu i osod y cwsmeriaid wrth galon y sefydliad, rydych eisiau i ni gyfathrebu mwy â chi
  • Gallem wella ein cartrefi drwy ganolbwyntio ar welliannau allanol yn cynnwys gerddi a ffensys
  • Mae llawer ohonoch yn fodlon ar y gymuned rydych yn byw ynddi ond gallem wella pethau trwy greu mwy o gyfleusterau i blant, tirlunio ardaloedd gyda choed a blodau, a thrwy leihau sbwriel
  • Byddech chi'n gwneud Cymoedd i'r Arfordir yn sefydliad gwell trwy roi ffocws mwy pendant ar y cwsmer, gwrando ar gwsmeriaid a gwella cyfathrebu.

  Ar hyn o bryd rydym wrthi'n brysur yn paratoi'r cynllun terfynol y byddwn yn ei rannu ar ein gwefan ac yn Llais Newid. Felly cedwch lygad am sut rydym yn mynd i roi eich syniadau, ynghyd â rhai ein staff a'n partneriaid, ar waith.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau