Home CY

 • Helpwch ni i wella ein gwefan

  Ar hyn o bryd rydyn ni'n gwella ein gwefan fel y bydd yn hawdd i'n cwsmeriaid, partneriaid a'r rhai sy'n chwilio am waith gyda ni ei defnyddio a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt.  A wnewch chi sbario munud neu ddwy i roi eich barn i ni am ein gwefan? 

   

  Bydd yr adborth yn ein helpu i greu cynllun gwelliannau i sicrhau bod ein defnyddwyr yn cael beth sydd ei angen arnynt wrth ymweld â'n gwefan.

   

  Rhowch eich adborth i ni drwy lenwi ein harolwg.

   

  Diolch am eich amser.

  Darllen mwy
 • Mae Cymoedd i'r Arfordir yn addo rhoi cynaliadwyedd a chymuned wrth galon ei gynllunio

  Yn ddiweddar, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi ymuno â'r rhestr o lofnodyddion y Siarter Creu Lleoedd gan Gomisiwn Dylunio Cymru, gan ymrwymo i gefnogi datblygu lleoedd o safon uchel ar draws Cymru er lles cymunedau.

   

  Datblygwyd y Siarter gan Lywodraeth Cymru a Chomisiwn Dylunio Cymru ar y cyd â Phartneriaeth Creu Lleoedd Cymru.

   

  Trwy fabwysiadu ymagwedd Creu Lleoedd at ddatblygu, byddwn yn ystyried sut gallwn lywio'r lleoedd lle mae pobl yn byw, gweithio, cymdeithasu, symud o gwmpas ac ymgysylltu, mewn ffordd gadarnhaol.

   

  Mae egwyddorion y Siarter yn gyson â'r amcanion a amlinellir yn Strategaeth Gorfforaethol deng mlynedd Cymoedd i'r Arfordir a lansiwyd yn ddiweddar. Ei nod yw creu lleoedd Diogel a Hapus i'n cwsmeriaid a'n cymunedau.

   

  Trwy arwyddo'r siarter hwn, rydym yn addo:

  • Cynnwys y gymuned leol wrth ddatblygu cynigion;
  • Dewis lleoliadau cynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd;
  • Blaenoriaethu cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus; 
  • Creu strydoedd a mannau cyhoeddus diffiniedig, diogel a chroesawgar; 
  • Hybu cymysgedd cynaliadwy o ddefnyddiau i greu lleoedd bywiog;
  • Gwerthfawrogi a pharchu rhinweddau cadarnhaol, unigryw, lleoedd sy'n bodoli'n barod.  

   

  Bydd hyn oll yn ein helpu i greu cymdogaethau sy'n ddiogel ac yn ddymunol.

   

  Wrth sôn am y Siarter Creu Lleoedd, dywedodd Darrin Davies, Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygiad a Thwf:

  “Rydym yn falch iawn o gael ein hychwanegu at y rhestr o lofnodyddion, ar y cyd â sefydliadau Cymreig eraill sy'n addo creu lleoedd gwell yma yng Nghymru. Un o'r pethau rydyn ni'n ei ystyried bob amser wrth ddechrau datblygiad newydd yw ein cyfrifoldeb fel cymdeithas dai, a sut gallwn gyfrannu at adeiladu Cymru well – ac yn benodol, sut gallwn helpu i adfywio Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  “Fel crëwyr lleoedd ymrwymedig, mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn yng Nghymoedd i'r Arfordir, felly drwy fabwysiadu ymagwedd Creu Lleoedd at ddatblygu, gobeithiwn y gallwn greu cymunedau hapusach, mwy diogel y bydd ein cwsmeriaid yn teimlo'n falch o fyw ynddynt.”

   

  I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â'r Siarter Creu Lleoedd, ewch i wefan Comisiwn Dylunio Cymru yma

   

  Cliciwch yma i ddarllen ein Strategaeth Gorfforaethol deng mlynedd.

  Darllen mwy
 • Ein gweledigaeth ‘diogel a hapus’ deng mlynedd

  Rydym wedi lansio ein Strategaeth Gorfforaethol! 

   

  Mae hon yn mapio ein llwybr fel sefydliad am y deng mlynedd nesaf. Cafodd ei drafftio'n wreiddiol cyn cyfyngiadau symud y pandemig ac rydym wedi defnyddio'r amser hwn i fyfyrio, adolygu ac adnewyddu ein strategaeth ar gyfer y byd newydd rydyn ni'n byw ac yn gweithio ynddo gan sicrhau ei bod yn ddigon hyblyg i ddelio ag unrhyw heriau yn y dyfodol.

   

  Mae'r strategaeth yn atgyfnerthu ein pwrpas, gan ddisgrifio ein gweledigaeth, ein gwerthoedd a'n blaenoriaethau strategol. Mae hefyd yn esbonio'r tri cham yn ein strategaeth, yn cynnwys y cam presennol sy'n canolbwyntio ar yr 'Elfennau Sylfaenol Syfrdanol' ac yn sicrhau bod ein gwaith atgyweirio a'n gwasanaethau cynnal a chadw craidd yn cyrraedd y safonau y dylent, ac mae'n rhaid iddynt, eu cyflawni ar ôl COVID. Bydd hyn yn gosod sylfaen gadarn y gallwn adeiladu arni i fynd i'r afael â'r argyfwng tai cenedlaethol a helpu i adfywio Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  Mae hefyd yn ymrwymo i'n pedwar amcan corfforaethol, sef sicrhau bod ein cwsmeriaid, eu cartrefi, y mannau lle mae ein cymunedau wedi’u lleoli, a'n cydweithwyr, yn ddiogel ac yn hapus. Wrth symud ymlaen, bydd y rhain wrth galon popeth a wnawn.

   

  Nododd Joanne Oak, ein Prif Weithredwr, mor galonogol oedd gweld bod ein strategaeth ar hyn o bryd yn gwbl briodol. 

  “Roedd angen i ni addasu'n ffordd o weithio ar ôl y pandemig i fodloni anghenion newidiol ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr. Drwy ddefnyddio eu hadborth, roeddem yn siŵr ein bod yn gwneud y pethau cywir, yn y ffordd gywir, ac am y rhesymau cywir. Bydd hyn yn ein galluogi i gyflawni mwy, ac yna arloesi a thyfu, gan barhau i gyflwyno'r gwasanaethau gwych mae ein cwsmeriaid yn eu haeddu.”

   

  Esboniodd Cadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker, bod y strategaeth wedi helpu Cymoedd i'r Arfordir i gyflawni ei botensial anferth.

  “Ym mhob rhan o'r busnes, rwy'n gweld pobl o'r un meddylfryd sydd eisiau gwneud y gorau dros y cymunedau lle mae ein cwsmeriaid yn byw. Ynghyd â chryfhau partneriaethau gyda sefydliadau o'r un meddylfryd i weithio gyda'n gilydd i helpu i adfywio pob rhan o Ben-y-bont ar Ogwr.”

   

  Darllenwch Strategaeth Gorfforaethol Cymoedd i'r Arfordir 2021-2031 yma.

  Darllen mwy