Home CY


 • Compliance Statement 2018

  Mae’r wybodaeth isod yn dangos sut mae Bwrdd V2C yn credu ein bod yn cwrdd â Safonau Perfformiad Llywodraeth Cymru ac yn awgrymu ble y gallwn wella.

   

  A ydych yn cytuno gyda'r Bwrdd?

  Rhannwch eich barn gyda Michael Hughes ar 01656 727948 neu e-bostiwch michael.hughes@v2c.org.uk

  Gallech ennill £50 o dalebau siopa am ddim ond rhoi eich barn!

  Darllen mwy
 • Codwyd £100 ar gyfer Tŷ Hafan yn ystod ein diwrnod thema'r Gorllewin Gwyllt!

  Ar ddydd Gwener 3 Awst, cynhaliodd Cymoedd i'r Arfordir ddigwyddiad codi arian ar gyfer Tŷ Hafan, ein helusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, ar ôl i ni glywed am ddiwrnod agored Tŷ Hafan ei hunan ar 4 Awst. Dilynom yr un thema a throi ein swyddfeydd yn Tremains yn lleoliad Gorllewin Gwyllt gyda phropiau a décor wedi'u hailgylchu a wnaethom ein hunain. Roedd croeso i gydweithwyr ddod i'r gwaith mewn dillad hamdden am rodd o £1 ond byddai unrhyw wisg ffansi yn dderbyniol iawn ac aeth nifer o bobl ati i geisio rhagori ar wisgoedd ei gilydd.

   

  Cynhaliom amrywiol weithgareddau drwy'r dydd yn cynnwys siop fwyd, helfa darnau aur siocled, tŵr mawr Jenga a bwth lluniau carchar yn gyfnewid am roddion. Cafodd nifer o aelodau staff eu dal mewn cyffion tra bod sbyngau gwlyb yn cael eu taflu atynt (a chyrhaeddodd rhai'r targed yn wych!).

   

  Yn ystod y diwrnod llwyddom i godi £100.31 ac rydym wedi ychwanegu'r swm hwn at ein cyfanswm blaenorol sydd nawr dros £600! Byddwn yn parhau i gefnogi Tŷ Hafan a'r gwaith anhygoel a wneir yno gyda

   

  Darllen mwy
 • Rydym wedi cadw Achrediad y Ddraig Werdd am eleni eto!

  Mae ennill Safon y Ddraig Werdd yn dangos ein hymrwymiad i wella effeithlonrwydd ynni, lleihau ein hôl-troed carbon a gwella cynaliadwyedd amgylcheddol.

  Rydym wedi cadw'r achrediad hwn ers nifer o flynyddoedd bellach ac mae rhai o'r manteision cadarnhaol yn cynnwys:

   

  1. Cynyddu'r lefel o ailgylchu gwastraff yn ein Gwasanaeth Atgyweirio Tai. 

  Cafodd 92% o'n holl wastraff ei ailgylchu yn 2017-18.

   

  2. Defnyddio mesurau sy’n arbed ynni ac arian yn ein swyddfeydd.

  Mae'r rhain yn cynnwys gosod golau LED sy’n arbed ynni; gosod mesurau i leihau’r defnydd o ddŵr, defnyddio inc du a gwyn a llungopïo ar y ddwy ochr.  Mae'r holl fesurau hyn wedi arbed arian gan ganiatáu i ni ail-fuddsoddi’r arian ar bethau eraill.

   

  3. Buddsoddi mewn technolegau cynaliadwy i helpu ein cwsmeriaid i arbed arian yn eu cartrefi

  Mae'r rhain yn cynnwys gosod systemau ffotofoltaig solar a thermol solar a thechnoleg Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer.

   

  4. Buddsoddi mewn mesurau Inswleiddio Waliau Allanol.

  Mae'r rhain wedi gwella’r dosbarthiadau SAP ar ein cartrefi gan helpu i ostwng biliau ynni ein cwsmeriaid.

   

  5. Datblygu cofrestri a chynlluniau gweithredu ar faterion Ecolegol.

  Mae'r rhain yn cynnwys diogelu rhywogaethau fel ystlumod a rheoli planhigion mewnwthiol fel Canclwm Japan.

   

   

  MEDDYLIWCH YN WYRDD

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau