Home CY


 • Cwsmeriaid yn cael profiad gwaith mewn dros 200 o rolau swydd

  Gwahoddom ein cwsmeriaid i'n swyddfeydd yn ystod mis Hydref i weld sut brofiad yw gweithio yn rhai o'n 200 o rolau swydd.

   

  Un o'n prif sbardunau yw gosod ein cwsmeriaid yn y canol. I ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwasanaeth i Gwsmeriaid, rydym wedi gwahodd cwsmeriaid i'n sefydliad i gael gweld dros eu hunain sut brofiad yw gweithio yn rhai o'n gwasanaethau rheng flaen, fel ein tîm gwasanaethau tai, ein tîm atgyweirio, ein tîm cyfathrebu a llawer mwy.

   

  Roedd y cyfle profiad gwaith blaenorol mor llwyddiannus, fel ein bod wedi gwahodd cwsmeriaid nôl am yr eildro, ar ôl cael adborth yn dweud fod hyn wedi helpu preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr i benderfynu ar eu camau gyrfa nesaf.

   

  Bydd yr wythnos yn helpu ein cwsmeriaid i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy, datblygu gwydnwch ac yn creu carreg sarn i faes gwaith nad oeddent yn gwybod ei fod yn bodoli. Bydd cwsmeriaid yn cael cyfle i dreulio amser mewn nifer o adrannau i weld yr amrywiaeth eang o rolau swydd sydd ar gael.

   

  Rydym hefyd yn cefnogi lansiad Dyma’r Sector Tai, sef ymgyrch i ddangos sut brofiad yw gweithio yn y sector tai mewn gwirionedd. Bydd hefyd yn annog mwy o bobl i ymgeisio am swyddi i'w helpu i gyflawni’r weledigaeth o adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036.

   

  Mae cymdeithasau tai nid yn unig yn darparu cartrefi i'r rhai hynny sy’n eu cael eu hun yn cysgu’n arw neu sy'n ddigartref, ond maent hefyd yn cynnig cymorth i deuluoedd ar incwm isel, yr henoed a'r rhai sy'n dianc rhag camdrin domestig. Mae 65% o'r bobl sy'n gweithio yn y sector yn mwynhau eu swyddi oherwydd eu bod yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl. Maen nhw'n cynnig cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad a datblygu sgiliau – y llynedd gwariwyd dros £3.6 miliwn ar hyfforddi staff a datblygu proffesiynol.

   

  Meddai Phillipa Knowles, y Cyfarwyddwr Adnoddau yn Cartrefi Cymunedol Cymru, y corff ambarél ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru, “Mae tai cymdeithasol yn chwarae rhan allweddol mewn siapio dyfodol Cymru: mae'r sector yn darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da a chymorth i gymunedau. Ein gweledigaeth yw sicrhau bod cartrefi da yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym yn anelu at adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036. I wneud hyn, mae angen y bobl iawn arnom, gyda'r sgiliau iawn, fel y gallwn adeiladu'r cartrefi a'r cymunedau y mae eu hangen yng Nghymru. Yn eu tro, mae cymdeithasau tai yn anelu at greu dros 15,000 o swyddi newydd i helpu i gyflawni'r weledigaeth hon.”

   

  Os oes gennych chi neu unrhyw un rydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn gweithio i gymdeithas dai, ewch i www.thisishousing.wales.

  Darllen mwy
 • Ymadawiad Donna

  Ar ôl dwy flynedd brysur fel ein Prif Weithredwr, mae Donna Baddeley wedi penderfynu gadael Cymoedd i’r Arfordir.

  Yn y tymor byr, mae Cadeirydd ein Bwrdd, Anthony Whittaker, wedi penodi Prif Weithredwr dros dro. Bydd Duncan Forbes yn dechrau gweithio yng Nghymoedd i’r Arfordir ddydd Mawrth 10 Medi fel Prif Weithredwr dros dro tra phrofiadol.

  Estynnwn ddiolch i Donna am y mentrau cadarnhaol niferus mae hi wedi’u cyflwyno yng Nghymoedd i’r Arfordir a dymunwn yn dda iddi.

  Darllen mwy
 • Rownd frecwast ar gyfer pobl ddigartref Pen-y-bont ar Ogwr.

  Ymunodd ein Prif Weithredwr, Donna Baddeley, â thîm Wallich i roi cymorth dyngarol, cefnogaeth a chyngor i bobl sy'n cysgu allan neu sydd mewn cartrefi anniogel ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Yn ystod rownd frecwast y bore bach, bu staff profiadol yn cefnogi'r rhai hynny sydd mewn angen drwy roi brecwast, diodydd poeth, bagiau cysgu, dillad cynnes ac eitemau ymolchi iddyn nhw.

   

  Mae'r tîm yn cynnig amrywiaeth eang o gyngor ac yn eu cyfeirio at ffyrdd o gyrchu'r gwasanaethau mwyaf addas, perthnasol, ac yn aml arbenigol. Mae'r rhain yn cynnwys cyngor ar dai, cyngor ar fudd-daliadau, ac atgyfeiriadau ar gyfer llety â chymorth, gofal iechyd a chanolfannau camddefnyddio sylweddau.

   

  Lleolir y ganolfan galw heibio yn 10 Stryd y Parc ac mae'n darparu amgylchedd diogel oddi ar y stryd. Gallant gael mynediad at weithiwr atebion penodedig, peiriant golchi, sychwr dillad, cawod, banc dillad, ffôn, cyfrifiadur, a chymorth wrth lenwi ffurflenni a cheisiadau.

   

  Meddai Donna: “Wrth i fwy a mwy o gyllid gael ei dynnu'n ôl oddi wrth y gwasanaethau cyhoeddus, mae'r pwysau i lenwi'r bylchau ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn syrthio'n fwyfwy ar ein hysgwyddau ni. Er mwyn cael yr effaith mwyaf, rydym yn awyddus i chwilio am bartneriaid ar draws yr holl sectorau a chydweithredu â nhw. Diolch i'r Wallich y bore yma am roi cyfle i mi gynorthwyo’u tîm ymyrraeth sy'n helpu'r rhai sy'n cysgu allan. Roedd yn wych cael gweld y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud.”

   

   

  Os ydych chi’n pryderu am rywun rydych wedi eu gweld yn cysgu allan, gallwch ddefnyddio ap neu wefan Streetlink i anfon rhybudd: www.streetlink.org.uk. Bydd y manylion a roddwch yn cael eu hanfon at yr awdurdod lleol neu dîm allgymorth a fydd yn chwilio am yr unigolyn ac yn eu cysylltu â chymorth.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau