Home CY

 • Sut fyddwn yn gweithredu dros y Nadolig ac yn ystod y cyfyngiadau symud

  Yn dilyn y datganiad annisgwyl gan y Prif Weinidog dros y penwythnos ‒ ein bod yn mynd i mewn i gyfyngiadau symud cenedlaethol wythnos gyfan yn gynharach na'r disgwyl, rydym yn awyddus i'ch diweddaru ar effaith hyn ar ein gwasanaethau.


  Ar ôl ystyriaeth ofalus, rydym wedi penderfynu symud i gynnig gwasanaeth argyfwng yn unig. Byddwn yn adolygu hyn yn ofalus ac yn unol â'r cyfnodau adolygu bob tair wythnos a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd ein hadolygiad nesaf ar 8 Ionawr.


  Am y tro, byddwn yn stopio'r holl waith atgyweirio arferol a byddwn yn parhau i adolygu'r holl wasanaethau eraill gan eu haddasu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.  Gallwch weld rhestr lawn o beth yw gwaith atgyweirio argyfwng ar ein tudalen diweddariadau am wasanaethau.


  Os oedd gennych apwyntiad wedi'i fwcio rhwng nawr ac 8 Ionawr, ni fydd hwn yn mynd yn ei flaen. Ond byddwch yn cael galwad ffôn i ganslo'r apwyntiad hwn.


  Gallwch gysylltu â ni o hyd i logio gwaith atgyweirio, ond byddwn yn gwneud apwyntiadau ar gyfer gwaith argyfwng yn unig yn ystod y cyfnod hwn. Os ydych wedi bwcio gwaith atgyweirio argyfwng ac rydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau Covid neu sydd wedi cael prawf cadarnahol, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 rhwng 09:00 a 17:00 a gallwn asesu faint o frys sydd i'r apwyntiad.


  Rydym yma o 9-5 tan Noswyl y Nadolig ac yna byddwn yn ailagor ar 4 Ion am 9am. Os oes gennych argyfwng yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch 0845 600 4075 a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'n gwasanaeth y tu allan i oriau.


  Ond oherwydd y cyhoeddiad, dylech nodi bod ein canolfan gyswllt gwasanaeth i gwsmeriaid yn derbyn mwy o alwadau nag arfer ar hyn o bryd, a gallai gymryd mwy o amser nag arfer i gysylltu. Rydym yn delio â'ch ymholiadau cyn gynted â phosibl, a gofynnwn i chi fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn.


  Efallai yr hoffech anfon e-bost atom gydag unrhyw ymholiadau nad ydynt yn rhai brys. Gallwch anfon e-bost atom yn thehub@v2c.org.uk


  Ein prif flaenoriaeth yw cadw'n cwsmeriaid yn hapus, a hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth wrth i ni geisio cael mwy o eglurder  Ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth Ein blaenoriaeth yw dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chwarae ein rhan yn helpu i arafu ymlediad yr haint ac, yn bwysicaf oll, sicrhau ein bod yn eich cadw chi a'ch cartrefi'n hapus ac yn ddiogel dros gyfnod y Nadolig. Wrth i'r achosion gynyddu, rydym yn apelio at ein holl gymunedau i wneud eich gorau glas i atal ymlediad y feirws a cheisio #CadwCymru'nDdiogel.

   

  Wrth gwrs byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw addasiad i'n gwasanaethau.

   

  Yn y cyfamser, dylech wybod ein bod yma i chi os oes angen, a gofynnwn i chi gadw'n ddiogel. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

   

  Joanne Oak - Prif Weithredwr

  Darllen mwy
 • Cymoedd i'r Arfordir i ddod â thai hygyrch i gymuned ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy ddatblygu hen safle gwerthwr ceir

  Bydd datblygiad diweddaraf Cymoedd i'r Arfordir yn cael ei adeiladu ar Heol Eweni ym Mhen-y-bont ar Ogwr ‒ bydd y gweithiau'n dechrau yn Chwefror 2021.

   

  Lleolir y datblygiad ar y gyffordd â Stryd St Marie, sy'n arwain i ganol y dref, a bydd yn creu tai hygyrch, mawr eu hangen ar gyfer y gymuned, gan ddarparu cartrefi lle gall pobl deimlo'n ddiogel a hapus.

   

  O'r blaen, roedd hwn yn safle’r gwerthwr ceir, Leslie Griffiths Motors. Agorodd y busnes yn 1975 ac, yn eu dydd, roeddent yn noddi nifer o ddigwyddiadau pencampwriaethau rasio ceir Cymreig. Yn ddiweddarach, defnyddiwyd yr adeilad fel siop ffenestri dwbl. Trwy adfer y safle segur hwn a rhoi pwrpas newydd iddo, mae Cymoedd i'r Arfordir yn gobeithio hyrwyddo ein gweledigaeth o adeiladu Cymru well.

   

  Bydd y datblygiad yn cynnwys saith o fflatiau un ystafell wely ar dri llawr a bydd hefyd yn cynnwys tri man parcio y tu ôl i'r eiddo. 

   

  Ar gyfer y prosiect hwn, rydym yn gweithio gyda Tylux, sef cwmni adeiladu o Borthcawl. Amcangyfrifir y bydd yn cymryd blwyddyn i gwblhau’r gwaith, a disgwylir y bydd tenantiaid yn symud i mewn tua mis Ionawr 2022. 

   

  I gael mwy o wybodaeth am y prosiect adeiladu, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.


  Os hoffech rannu rai o'ch storïau am Heol Eweni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Efallai y prynoch eich beic modur cyntaf gan Leslie Griffiths Motors, neu gallai fod gennych fwy o wybodaeth am hanes y safle. Gallwch rannu eich storïau trwy anfon e-bost atom yn comms@v2c.org.uk neu drwy roi eich sylwadau ynglŷn â'r safle a'r datblygiad ar ein postiadau Facebook a Twitter.  

  Darllen mwy
 • Cymoedd i’r Arfordir yn adfer ymdeimlad o gymuned wrth iddynt ddatblygu’r hen neuadd ambiwlansys yng Nghefn Cribwr

  Bydd y gwaith ar ddatblygiad diweddaraf Cymoedd i’r Arfordir yn dechrau ym mis Rhagfyr ar safle a oedd gynt yn gartref i’r clwb athletau, ynghyd â Neuadd Ambiwlansys Sant Ioan.

   

  Mae’r safle ar y gyffordd rhwng Heol Cefn a Bedford Close yng Nghefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr ac mae iddo hanes cyfoethog. Mae Cymoedd i’r Arfordir yn awyddus i gydnabod yr hanes hwn, a gobeithiwn ei adlewyrchu wrth enwi’r datblygiad.


  Agorwyd yr hen Neuadd Ambiwlansys yn gyntaf ar 1 Ionawr, 1938, ac fel y nododd The Glamorgan Gazette ar y pryd, byddai’n ‘ganolfan ddynamig, yn lledaenu hapusrwydd drwy gymuned gyfan’.

    

  Ynghyd â dod a hyfforddiant cymorth cyntaf i aelodau o’r gymuned, cafodd y lleoliad ei hun ei ddefnyddio mewn nifer o wahanol ffyrdd: i gynnal dawnsfeydd, cyngherddau, a digwyddiadau eraill. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cafodd y neuadd ei defnyddio fel cantîn ar gyfer yr ysgol gynradd leol hyd yn oed.

   

  Roedd Adran Ambiwlans Sant Ioan Cefn Cribwr yn adnabyddus ledled De Cymru am ei medrusrwydd. Byddai cystadlaethau’n cael eu cynnal rhwng y timau Sant Ioan lleol, a daeth Cefn Cribwr yn enwog am ennill y rhan fwyaf o’r profion y byddent yn cystadlu ynddynt.

   

  Gan anrhydeddu nod cychwynnol y Neuadd Ambiwlansys, mae Cymoedd i’r Arfordir yn awyddus i gadw a gwella’r Ardd Goffa, gan greu man dymunol y bydd y gymuned gyfan yn gallu ei mwynhau.

   

   

  Wrth edrych tua’r dyfodol, mae Cymoedd i’r Arfordir yn gobeithio adfer yr ymdeimlad o gymuned i’r safle, gan adfywio rhan o Gefn Cribwr sydd wedi bod yn wag ers blynyddoedd, a chefnogi ein gweledigaeth o helpu i adeiladu Cymru well.

   

  Bydd y datblygiad hwn yn dod â chartrefi hyblyg, hygyrch, mawr eu hangen i’r ardal. Bydd y datblygiad dau lawr yn cynnwys pedwar fflat un ystafell wely, tri fflat dwy ystafell wely, a thri fflat un ystafell wely â mynediad i gadair olwyn.

   

  I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.


  Os hoffech rannu rhai o’r hanesion am Gefn Cribwr, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych. Efallai eich bod wedi gwirfoddoli yno, neu wedi bod i barti Pen-blwydd neu briodas. Gallwch rannu eich storïau drwy gysylltu â ni yn comms@v2c.org.uk neu drwy roi eich sylwadau ar ein postiadau Facebook a Twitter am y safle a’r datblygiad.

  Darllen mwy