Home CY


 • Gweinidog yn Ymweld â'n Prosiect Tai Arloesol

  Daeth Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Cymru, Julie James AC, i Ben-y-bont ar Ogwr i weld dros ei hunan sut rydym ni, mewn partneriaeth â Wernick, yn cyflwyno tai cymdeithasol i'r ardal.

   

  Ymwelodd Julie ag un o'r ddau safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle mae cartrefi modiwlaidd bron â bod yn barod. Roedd Huw Irranca-Davies, Aelod Cynulliad Ogwr, yn bresennol hefyd ac yn ddiweddarach, trafododd yr ymweliad a photensial y prosiect yn un o gyfarfodydd Busnes Cynulliad Cymru.

   

  Cyhoeddwyd cyllid o £35m ar gyfer tai arloesol yng Nghymru gan Julie James AC ym mis Chwefror 2019. Mae’r ‘Rhaglen Tai Arloesol’ yn cynnig cymorth i gymdeithasau tai, cynghorau a sefydliadau eraill.

   

  Bydd yr arloesedd a ddatblygir trwy'r rhaglen yn helpu i lywio sut fydd cartrefi'n cael eu hadeiladu yng Nghymru yn y dyfodol. Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

   

  Cafodd y modiwlau ar gyfer yr wyth cartref newydd eu cynhyrchu yn Wernick Buildings, Mynyddcynffig cyn cael eu cydosod ar y safle i ffurfio tŷ cyfan. Cymerodd cyn lleied â thair wythnos i gynhyrchu'r modiwlau a gyrhaeddodd y safle gydag offer a systemau gwresogi a thrydanol wedi eu gosod yn barod.

   

  Ar ôl iddynt gael eu cwblhau, bydd cladin o frics a thoeon cypledig yn golygu na ellir gwahaniaethu rhwng y cartrefi newydd a thai tebyg a adeiladwyd yn draddodiadol.

   

  Meddai Julie James AC: “Mae ein Rhaglen Tai Arloesol gwerth £90m yn fainc arbrofi ar gyfer arloesedd mewn tai, ac mae'n dangos ein huchelgais i ddarparu mwy o gartrefi o ansawdd gwell i bobl, gan greu swyddi a chyfleoedd hyfforddi yn eu cymunedau ar yr un pryd.”

   

  Ychwanegodd Rheolwr-Gyfarwyddwr Wernick Buildings, Ben Wernick: “Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o fuddion adeiladu oddi ar y safle. Bydd preswylwyr yn gallu mwynhau cartrefi o safon uchel, sy'n perfformio'n uchel, gyda'r budd ychwanegol o raglen adeiladu gyflymach.”

  Darllen mwy
 • Eleni rydym ni’n noddi Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019!

   

  Mae rhaglen wobrau flaenllaw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ‘Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019’ yma unwaith eto ac maen nhw'n fwy ac yn well nag erioed!

   

  Daeth noddwyr gwobrau eleni ynghyd yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo yn ddiweddar i lansio'r gwobrau’n swyddogol.

   

  Trefnir y gwobrau mawreddog hyn gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ac fe’u noddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth ymhlith busnesau o bob maint a phob sector busnes yn y Fwrdeistref Sirol.


  Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y deg categori canlynol:

  • Myfyriwr Busnes y Flwyddyn – (i’w enwebu gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr) 
  • Busnes Twristiaeth y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr
  • Busnes Newydd y Flwyddyn
  • Entrepreneur y Flwyddyn
  • Busnes Cynhyrchu'r Flwyddyn
  • Busnes Gwasanaethau'r Flwyddyn
  • Gwobr y Diwydiannau Creadigol
  • Busnes Arloesol y Flwyddyn
  • Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn
  • Gwobr Iechyd a Diogelwch – ‘NEWYDD’

   

  Bydd y busnes buddugol ym mhob categori yn cael y cyfle i ennill y teitl tra dymunol, ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2019’, a noddir gan Tai Cymoedd i'r Arfordir.

   

  Meddai Jay Ball, Is-Gadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym ni'n llawn cynnwrf wrth lansio ein Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019! Maent bellach yn eu seithfed flwyddyn lwyddiannus, ac ethos y gwobrau yw parhau i enghreifftio rhagoriaeth mewn busnes ar lefel leol.

   

  “P'un a ydych yn sefydliad sector cyhoeddus, preifat neu drydydd sector, yn fusnes newydd neu sefydledig, mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i arddangos eich busnes, a dathlu eich amryfal lwyddiannau.

   

  “Fel enillydd blaenorol, rydw i wedi profi'r llwyddiant dros fy hunan, drwy'r cysylltiadau cyhoeddus, y stori a'r gydnabyddiaeth a ddaw yn sgil ennill gwobr. Mae ein gwobrau 2019 yn cynnwys categori newydd sbon hefyd: y ‘Wobr Iechyd a Diogelwch’ sy'n cydnabod gwaith caled busnesau wrth gydymffurfio â gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

   

  “Gan fod deg categori i roi cynnig arnynt bellach, mae'r gystadleuaeth hon yn fwy nag erioed! Felly peidiwch ag oedi, cyflwynwch eich ceisiadau heddiw!”

   

  Meddai ein Prif Weithredwr, Donna Baddley: “Rydym yn falch ac wrth ein bodd o gael bod yn brif noddwr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019.

   

  “Gan ein bod ni'n sefydliad sy'n gweithredu yn y gymuned, rydym yn credu ym mhwysigrwydd cefnogi ein hardal leol. Mae'r gwobrau hyn yn cynrychioli'r goreuon ymhlith busnesau a phobl ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – o bob sector, ar bob lefel. Mae'r gwobrau'n dathlu ac yn gwobrwyo’u hymdrechion a'u llwyddiannau ac mae Cymoedd i'r Arfordir yn falch dros ben o'u cefnogi.

   

  “Hoffem annog yr holl fusnesau i roi cynnig, mae'r broses ymgeisio'n syml, ond mae'r gwobrau a'r proffil ar gyfer eich busnes yn rhagorol!”

   

   

   

   

  Gallwch gael manylion llawn y gwobrau, yn cynnwys ffurflenni cais a chyngor ac awgrymiadau ar sut i gyflwyno cais yn www.bridgendbusinessforum.co.uk. Y dyddiad cau yw 5 Gorffennaf 2019.

   

  Gallwch hefyd ddilyn @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Bridgend Business Forum’ ar Facebook am newyddion a diweddariadau ar y gwobrau.

   

  Darllen mwy
 • Anelu’n Uchel…15 i 18 mlwydd oed?

  DIDDORDEB MEWN GYRFA YN Y GYFRAITH?

   

  Os felly rydym eisiau clywed gennych!

  Cynllun Lleoliadau Gwaith Blake Morgan - Dydd Llun 22 Gorff i ddydd Gwener 26 Gorff 2019

  Mae hwn yn gynllun unigryw sy'n rhoi cyfle i chi dreulio wythnos yn eu Swyddfa yng Nghaerdydd, cael profiad hanfodol a dysgu mwy am fyd busnes. Bydd yn gyfle i chi:

  • dreulio “diwrnod ym mywyd” cyfreithiwr
  • cwrdd â hyfforddeion a chlywed sut ddechreuon nhw eu gyrfaoedd yn y gyfraith
  • ymarfer sgiliau negodi a chyflwyno
  • cael cyngor ar dechnegau cyfweliad a llenwi ffurflenni cais gan yr arbenigwyr

   

  Mae'r lleoedd yn gyfyngedig, felly os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â ni heddiw am sgwrs. Ffoniwch Marie Kiffar 01656 762487neu e-bostiwchmarie.kiff@v2c.org.ukam fwy o wybodaeth.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau