Home CY


 • Trawsnewid lotment yn ennill Gwobr Cyfeillio a Mentora.

  Dechreuodd Bill Daniels wirfoddoli gyda Mirus ym mis Mai 2018 ar eu lotment yn ardal Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr. Ymgymerodd â’r rôl o fentora ar unwaith ac arweiniodd hyn at berthnasau da a ddatblygodd oherwydd eu hoffter o'r lotment. Aethant ati i drawsnewid y lotment dros y misoedd nesaf, gan dyfu perlysiau, llysiau a blodau.

   

  Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) yn cydnabod ac yn dathlu'r gwirfoddoli gwych sy’n digwydd ar draws yr ardal leol yn eu Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr blynyddol, a llwyddodd Bill Daniels i ennill y Wobr Cyfeillio a Mentora.

   

  Mae gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaethau yng nghalon ein cymunedau lleol. Maent yn ei gwneud yn haws i bobl gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt a hefyd yn gwella lles pobl eraill. Maent yn gwneud gwir wahaniaeth i elusennau, ac yn y pen draw i fywydau pobl, felly mae'n bleser mawr gan BAVO fedru cydnabod eu gwaith caled a'u llwyddiannau.

   

  Fel noddwyr y Wobr Cyfeillio a Mentora, dywedodd ein Prif Swyddog Gweithredu, Paul Ryall-Friend: “Mae bob amser yn fraint cael cefnogi'r gwobrau hyn. Mae Bill yn berson gwych ac mae hyd yn oed y rhai mae'n eu mentora yn ei ddisgrifio fel arwr, arwr go iawn. Mae'n amlwg ei fod bob amser yn rhoi ei gwsmeriaid wrth galon beth mae'n ei wneud trwy eu mentora o gwmpas eu hymrwymiad gwaith a phan fydd yn gyfleus iddyn nhw. Rydym eisiau cefnogi Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu cymunedau llewyrchus ac rydym yn credu bod Bill yn gwneud gwaith campus yn helpu i gyflawni hyn.”

   

  Gall gwirfoddoli fod yn gyffrous, yn heriol ac yn werth chweil. Mae grwpiau'n dibynnu ar wirfoddolwyr a gallwch chwithau wneud gwahaniaeth MAWR i'ch cymuned! Bwriwch olwg ar y cyfleoedd lleol yn

  https://bridgend.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm?lang=CY neu galwch heibio i'n Canolfan Gwirfoddolwyr yn Stryd y Frenhines yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Am ragor o fanylion ffoniwch BAVO, Ff: 01656 810400.

  Darllen mwy
 • 20 swydd wag newydd i'w llenwi cyn y Nadolig.

  Rydym yn recriwtio 20 ymgeisydd newydd i lenwi'r swyddi gwag sydd ar gael gennym ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Mae cael cartref yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr gorau i sicrhau bod cwsmeriaid bob amser wrth galon yr hyn a wnawn, mewn cartrefi dymunol ac yn rhan o gymunedau llewyrchus.

  Mae'r rolau sydd ar gael yn amrywio o’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Tai, Aelodau'r Bwrdd, Cynorthwywyr Gweinyddol a llawer mwy.

   

  Meddai Paul Ryall-Friend, ein Dirprwy Brif Weithredwr, “Byddwch yn ymuno â ni mewn rhaglen gyffrous iawn o newid a byddwch yn cyfrannu at gryfhau ein sylfeini fel y gallwn barhau i fod yn sefydliad llwyddiannus. Mae gennym gyfleoedd gwych ar gyfer y bobl iawn i weithio yn y rolau iawn ac rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio.”

   

  Cyhoeddir swyddi gwag ar ein gwefan bob dydd Llun ac maent yn cael eu hysbysebu trwy sianeli’r cyfryngau cymdeithasol. Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth: www.v2c.org.uk/Careers

   

  Darllen mwy
 • Coelcerthi ar dir Cymoedd i'r Arfordir

  Rydym eisiau ceisio sicrhau bod ein cartrefi a'n cymunedau yn lleoedd diogel a dymunol i bawb.

   

  Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn mwynhau cael coelcerthi ar yr adeg hon o'r flwyddyn, ond nid yw pawb yn rhannu'r mwynhad hwnnw. Gall gwneud coelcerthi a’u lleoliad achosi pryder i rai preswylwyr lleol, risg i les anifeiliaid, a risg iechyd a diogelwch naill ai o'r tân ei hun neu wrth losgi defnyddiau sy'n beryglus pan gânt eu llosgi.

   

  Nid ydym yn cymeradwyo cynnau unrhyw goelcerthi ar ein tir.

   

  Os byddwn yn clywed bod coelcerthi'n cael eu codi ar ein tir, rydym yn trin hyn yn yr un ffordd â thipio anghyfreithlon. Mae hyn yn golygu y gallem gael gwared â defnyddiau a ystyriwn yn arbennig o niweidiol neu beryglus, cyhyd â'i bod yn ddiogel i ni wneud felly. Ni allwn gael gwared â'r holl ddeunyddiau ar unwaith a byddwn yn trefnu i glirio'r safle rhywbryd yn y dyfodol.

   

  Os hoffech drafod hyn yn fwy manwl, siaradwch â Clive Thomas, ein Swyddog Stadau drwy:

  Clive.Thomas@v2c.org.uk

  0300 123 2100

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau