Home CY


 • 20 swydd wag newydd i'w llenwi cyn y Nadolig.

  Rydym yn recriwtio 20 ymgeisydd newydd i lenwi'r swyddi gwag sydd ar gael gennym ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

   

  Mae cael cartref yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr gorau i sicrhau bod cwsmeriaid bob amser wrth galon yr hyn a wnawn, mewn cartrefi dymunol ac yn rhan o gymunedau llewyrchus.

  Mae'r rolau sydd ar gael yn amrywio o’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Tai, Aelodau'r Bwrdd, Cynorthwywyr Gweinyddol a llawer mwy.

   

  Meddai Paul Ryall-Friend, ein Dirprwy Brif Weithredwr, “Byddwch yn ymuno â ni mewn rhaglen gyffrous iawn o newid a byddwch yn cyfrannu at gryfhau ein sylfeini fel y gallwn barhau i fod yn sefydliad llwyddiannus. Mae gennym gyfleoedd gwych ar gyfer y bobl iawn i weithio yn y rolau iawn ac rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio.”

   

  Cyhoeddir swyddi gwag ar ein gwefan bob dydd Llun ac maent yn cael eu hysbysebu trwy sianeli’r cyfryngau cymdeithasol. Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth: www.v2c.org.uk/Careers

   

  Darllen mwy
 • Coelcerthi ar dir Cymoedd i'r Arfordir

  Rydym eisiau ceisio sicrhau bod ein cartrefi a'n cymunedau yn lleoedd diogel a dymunol i bawb.

   

  Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn mwynhau cael coelcerthi ar yr adeg hon o'r flwyddyn, ond nid yw pawb yn rhannu'r mwynhad hwnnw. Gall gwneud coelcerthi a’u lleoliad achosi pryder i rai preswylwyr lleol, risg i les anifeiliaid, a risg iechyd a diogelwch naill ai o'r tân ei hun neu wrth losgi defnyddiau sy'n beryglus pan gânt eu llosgi.

   

  Nid ydym yn cymeradwyo cynnau unrhyw goelcerthi ar ein tir.

   

  Os byddwn yn clywed bod coelcerthi'n cael eu codi ar ein tir, rydym yn trin hyn yn yr un ffordd â thipio anghyfreithlon. Mae hyn yn golygu y gallem gael gwared â defnyddiau a ystyriwn yn arbennig o niweidiol neu beryglus, cyhyd â'i bod yn ddiogel i ni wneud felly. Ni allwn gael gwared â'r holl ddeunyddiau ar unwaith a byddwn yn trefnu i glirio'r safle rhywbryd yn y dyfodol.

   

  Os hoffech drafod hyn yn fwy manwl, siaradwch â Clive Thomas, ein Swyddog Stadau drwy:

  Clive.Thomas@v2c.org.uk

  0300 123 2100

  Darllen mwy
 • Cwsmeriaid yn cael profiad gwaith mewn dros 200 o rolau swydd

  Gwahoddom ein cwsmeriaid i'n swyddfeydd yn ystod mis Hydref i weld sut brofiad yw gweithio yn rhai o'n 200 o rolau swydd.

   

  Un o'n prif sbardunau yw gosod ein cwsmeriaid yn y canol. I ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwasanaeth i Gwsmeriaid, rydym wedi gwahodd cwsmeriaid i'n sefydliad i gael gweld dros eu hunain sut brofiad yw gweithio yn rhai o'n gwasanaethau rheng flaen, fel ein tîm gwasanaethau tai, ein tîm atgyweirio, ein tîm cyfathrebu a llawer mwy.

   

  Roedd y cyfle profiad gwaith blaenorol mor llwyddiannus, fel ein bod wedi gwahodd cwsmeriaid nôl am yr eildro, ar ôl cael adborth yn dweud fod hyn wedi helpu preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr i benderfynu ar eu camau gyrfa nesaf.

   

  Bydd yr wythnos yn helpu ein cwsmeriaid i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy, datblygu gwydnwch ac yn creu carreg sarn i faes gwaith nad oeddent yn gwybod ei fod yn bodoli. Bydd cwsmeriaid yn cael cyfle i dreulio amser mewn nifer o adrannau i weld yr amrywiaeth eang o rolau swydd sydd ar gael.

   

  Rydym hefyd yn cefnogi lansiad Dyma’r Sector Tai, sef ymgyrch i ddangos sut brofiad yw gweithio yn y sector tai mewn gwirionedd. Bydd hefyd yn annog mwy o bobl i ymgeisio am swyddi i'w helpu i gyflawni’r weledigaeth o adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036.

   

  Mae cymdeithasau tai nid yn unig yn darparu cartrefi i'r rhai hynny sy’n eu cael eu hun yn cysgu’n arw neu sy'n ddigartref, ond maent hefyd yn cynnig cymorth i deuluoedd ar incwm isel, yr henoed a'r rhai sy'n dianc rhag camdrin domestig. Mae 65% o'r bobl sy'n gweithio yn y sector yn mwynhau eu swyddi oherwydd eu bod yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl. Maen nhw'n cynnig cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad a datblygu sgiliau – y llynedd gwariwyd dros £3.6 miliwn ar hyfforddi staff a datblygu proffesiynol.

   

  Meddai Phillipa Knowles, y Cyfarwyddwr Adnoddau yn Cartrefi Cymunedol Cymru, y corff ambarél ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru, “Mae tai cymdeithasol yn chwarae rhan allweddol mewn siapio dyfodol Cymru: mae'r sector yn darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da a chymorth i gymunedau. Ein gweledigaeth yw sicrhau bod cartrefi da yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym yn anelu at adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036. I wneud hyn, mae angen y bobl iawn arnom, gyda'r sgiliau iawn, fel y gallwn adeiladu'r cartrefi a'r cymunedau y mae eu hangen yng Nghymru. Yn eu tro, mae cymdeithasau tai yn anelu at greu dros 15,000 o swyddi newydd i helpu i gyflawni'r weledigaeth hon.”

   

  Os oes gennych chi neu unrhyw un rydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn gweithio i gymdeithas dai, ewch i www.thisishousing.wales.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau