Home CY

 • Diweddariad Gwasanaeth


  Yn y fideo canlynol, mae Cyfarwyddwr Cymoedd i'r Arfordir, Steve Gopal, yn diweddaru cwsmeriaid ar  y sefyllfa bresennol o ran ein gwasanaethau atgyweirio yn ystod Covid-19 ar gyfer mis Awst. (Saesneg y unig)

  Rhoddir rhestr lawn o'r pethau sy'n cael eu hystyried yn waith atgyweirio brys yma 

   

  Diolch am eich adborth ar ein harolwg diweddar, ‘Adeiladu ein dyfodol gyda'n gilydd’. Rydym wedi gwrando ar eich adborth ac rydym wrthi'n ailgyflwyno rhai o'n gwasanaethau.

   

  Dywedoch mai'r ffordd orau o rannu gwybodaeth â chi yw trwy e-bost, neges testun, llythyr a thrwy ddiweddariadau ar ein gwefan. Dros y misoedd nesaf byddwn yn cyflwyno gwasanaethau allweddol yn raddol a byddwn yn eich diweddaru trwy'r sianeli sydd orau i chi.

   

  Ni fyddwn yn ailgyflwyno gwasanaeth nes bydd yn ddiogel gwneud hynny. Iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr yw'r peth pwysicaf.

   

  Er mwyn eich helpu i ddeall pa wasanaethau sydd ar gael, byddwn yn defnyddio system goleuadau traffig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

   

  Mae ein system goleuadau traffig yn golygu:

   

  Coch: Nid yw'r gwasanaeth ar gael

  Ambr: Gallwn ddarparu rhan o'r gwasanaeth

  Gwyrdd: Gallwn ddarparu'r gwasanaeth llawn - efallai bydd hwn yn edrych yn wahanol i'n gwasanaeth ‘normal’

   

   

  Ein swyddfeydd

  Mae ein swyddfa ar Heol Tremains ar gau i'r cyhoedd.

   

  Apwyntiadau yn y cartref / ymweliadau wyneb yn wyneb 

  Mae ymweld â'ch cartref yn anodd ar hyn o bryd ac rydym eisiau cyfyngu ar yr amser a dreuliwn yn eich cartref er eich diogelwch chi a diogelwch ein cydweithwyr. Yr unig adeg y bydd angen i ni ddod i'ch cartref yw i wneud gwaith a fydd yn cadw eich cartref yn ddiogel. Bydd pob apwyntiad neu ymholiad arall yn cael ei gynnal dros y ffôn neu drwy e-bost.

   

  Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu ymweld â'n cynlluniau bob dydd ac ni fyddwn yn gallu cwrdd â chwsmeriaid ond gallwch gysylltu â ni dros y ffôn.

   

  Gwaith ac atgyweirio mewnol

  Ni allwn wneud unrhyw waith atgyweirio neu waith wedi’i gynllunio yn eich cartref os nad yw'n waith brys. 

    

   

  Gwaith ac atgyweirio allanol

  Byddwn ddim ond yn gallu gwneud gwaith allanol a oedd wedi'i gynllunio cyn COVID-19. Byddwn yn cysylltu â'r cwsmeriaid yr effeithir arnynt, nid oes angen i chi gysylltu â ni.

   

  Ein cartrefi gwag

  Efallai byddwch yn ein gweld yn gweithio ar un o'n cartrefi gwag, ond dim ond un person sy'n gallu gweithio ar eiddo ar y tro.

   

  Gosodiadau

  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr i osod cartrefi gyda mesurau diogelwch yn eu lle pan fyddan nhw'n dod ar gael. Byddwch hefyd yn dechrau gweld hysbysebu unwaith eto ar HomeHunt.  

   

   

  Cysylltu â ni

  Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu we-sgwrs. Os ydych yn cysylltu â ni ynglŷn â gwaith atgyweirio nad yw'n waith brys, gofynnwn i chi roi gwybod am y rhain drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu drwy anfon e-bost. 

   

  Talu eich rhent

  Gallwch dalu eich rhent drwy ein ffonio ni, neu ar-lein os ydych wedi cofrestru gydag Allpay: http://www.v2c.org.uk/my-home/pay. Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu neges testun am gymorth gyda'ch rhent.

   

  Cartrefi newydd

  Rydym wrthi'n barhaus yn adeiladu cartrefi newydd o gwmpas y fwrdeistref ond gallai fod cyfyngiadau ar rai ymweliadau â'r safleoedd.

   

  Cyngor ariannol

  Gall ein tîm Materion Ariannol gynnig cyngor a chymorth ariannol i chi dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy alwad fideo.

   

  Gwasanaethau ystad

  Byddwn yn parhau i ddarparu gwiriadau iechyd a diogelwch ar draws ein hystadau a'n cynlluniau.

   

  Efallai byddwch yn ein gweld allan o gwmpas yn torri gwair yn ein cymunedau.

   

  Lles cwsmeriaid

  Byddwn yn parhau i ffonio a holi am les cwsmeriaid, os oes angen.

   

  Gwaith atgyweirio argyfwng

  Byddwn yn parhau i ymateb i geisiadau am waith atgyweirio argyfwng yn eich cartref i sicrhau ein bod yn cadw eich cartref yn ddiogel.

   

  Gwiriadau nwy a thrydan

  Byddwn yn parhau i gynnal gwasanaeth blynyddol ar eich boeler nwy a phrofi'r cylchedau trydanol o gwmpas eich cartref i sicrhau bod eich cartref yn aros yn ddiogel. 

   

  Cyfnewid cartrefi â thenant arall

  Byddwn yn caniatáu i bobl gyfnewid cartrefi unwaith eto o 5ed Awst.  Bydd hyn yn cynnwys ceisiadau newydd a rhai presennol.

   

   

  Byddwn yn rhoi diweddariadau am ein gwasanaethau ar y dudalen hon yn rheolaidd, neu gallwch weld ein diweddariadau ar Facebook, Twitter neu LinkedIn.

  Darllen mwy
 • Furlough

  Mae'r coronafeirws yn golygu bod llawer o bobl yn y DU yn methu gweithio. I helpu i achub economi'r DU, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun grant sy’n helpu cyflogwyr i dalu cyflogau a diogelu swyddi.

  I'n galluogi i gadw pobl yn ddiogel ac i sicrhau hyfywdra ariannol parhaol Cymoedd i'r Arfordir, rydym wedi penderfynu defnyddio Cynllun Cadw Swyddi'r Llywodraeth. Ein bwriad yw cyflwyno absenoldeb seibiant ar gyfer rhai aelodau staff o'r wythnos yn dechrau 20 Ebrill a hyd at 31 Mai pan fod Cynllun presennol y Llywodraeth i fod i ddod i ben.

   

   

  Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

  Eich diogelwch chi a'ch teuluoedd, a diogelwch ein staff yw ein prif flaenoriaeth ac ni fydd hyn yn newid. Rydym wedi asesu ein llwyth gwaith i sicrhau y gallwn gyflenwi gwasanaethau allweddol yn ystod y cyfnod hwn, ac ni fydd y gwasanaethau brys a gyflenwn ar hyn o bryd yn newid.

  Byddwn yn parhau i:
   

  • Gyflawni gwaith atgyweirio brys yng nghartrefi ein cwsmeriaid: mae hyn yn cynnwys pethau fel gollyngiadau nwy, toriadau pŵer, lifftiau wedi torri ac ati.
  • Casglu rhent: i'n galluogi i dalu am ein defnyddiau ar gyfer gwaith atgyweirio brys, talu ein hanfonebau i gontractwyr am eu gwaith, a thalu cyflogau cydweithwyr.
  • Darparu cartrefi: byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi i'r rhai sydd eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chefnogi'r rhai hynny sydd â lle i fyw, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu.


  Cysylltu â ni

  Efallai byddwch yn ceisio cysylltu ag aelod staff sydd ar seibiant. Dylech gael neges peiriant ateb neu ateb i'ch e-bost yn esbonio â phwy allwch chi siarad tra bod y rhain yn absennol. Os ydych yn cael unrhyw anhawster i gysylltu ag unigolyn, ffoniwch Yr Hyb ar 0300 123 2100 a byddan nhw'n eich cyfeirio at y person cywir.

  Gallwch sgwrsio â ni o hyd am eich sefyllfa, a byddwn yn esbonio sut gallwn eich cefnogi yn ystod y cyfnod hwn. Awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni ar-lein:

   

  • Trwy ein gwe-sgwrs ar ein gwefan: v2c.org.uk
  • Anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook: m.me/ValleystoCoast
  • Anfonwch neges uniongyrchol atom trwy Twitter: twitter.com/ValleysToCoast
  • Ffoniwch ni ar 0300 123 2100.

   

  Gallwch hefyd dalu eich rhent dros y ffôn ac ar-lein. I wneud tâl, ewch i www.v2c.org.uk/my-home/pay a gwnewch yn siŵr bod gennych eich rhif cyfeirnod Allpay wrth law.

   

   

  Byddwn yn adolygu ein sefyllfa yn rheolaidd ac yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich sefyllfa'n newid.

  Darllen mwy
 • Coronavirus

  Mae diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr o'r pwys mwyaf i ni ac rydym wedi addasu ein gwasanaethau i’r sefyllfa hon.

   

  Mae'r Gweinidog Tai, Julie James, wedi amlinellu'r cymorth sydd ar gael i'r holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru – gallwch ddarllen amdano yma.

   

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw hefyd, yn disgrifio'r mathau o gymorth ariannol y gall tenantiaid ei gyrchu, y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac i ble gallwch fynd i gael cymorth a chyngor. Mae hefyd yn esbonio pa gymorth argyfwng y gall pobl ei gyrchu os ydynt yn wynebu heriau ariannol difrifol. Gallwch gyrchu'r canllaw yma

   

  Diweddariad ar ein gwasanaethau hyd yma:

   

  Gwaith Atgyweirio Brys

   

  Diolch am fod mor amyneddgar a goddefgar – rydym yn dal i ymateb i geisiadau am waith atgyweirio brys, yn cynnwys pethau fel gollyngiadau nwy, toriadau pŵer, lifftiau wedi torri ac ati.

   

  Byddwn yn parhau i ofyn p'un ai fod gennych unrhyw symptomau COVID-19 cyn yr ymweliad fel y gallwn ymbaratoi cyn dod.

   

  Rhowch wybod i ni os gwelwch unrhyw beth sy'n anniogel neu'n beryglus yn eich cartref, ar y stad ac yn eich cymuned fel y gallwn sicrhau bod pawb yn cadw'n ddiogel.

   

  Ffoniwch ni i roi gwybod am waith atgyweirio brys, ond os nad yw'n argyfwng awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni ar-lein:

  • Trwy ein gwe-sgwrs ar ein gwefan: www.v2c.org.uk
  • Anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook: me/ValleystoCoast
  • Anfonwch neges uniongyrchol atom trwy Twitter: com/ValleysToCoast
  • Ffoniwch ni ar 0300 123 2100.

   

  Casglu Rhent

   

  Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu talu am ein defnyddiau ar gyfer gwaith atgyweirio brys, talu ein hanfonebau i gontractwyr am eu gwaith a chyflogau cydweithwyr, bydd rhaid i ni barhau i dderbyn rhent.

   

  Gallwch dalu eich rhent dros y ffôn ac ar-lein os ydych wedi cofrestru gydag Allpay. I wneud tâl ar-lein, ewch i www.v2c.org.uk/my-home/pay a gwnewch yn siŵr bod gennych eich rhif cyfeirnod Allpay wrth law.

   

  Rydym yn ymwybodol y bydd rhai cwsmeriaid wedi colli eu gwaith dros dro, ac mewn trafferthion ariannol os ydyn nhw'n hunangyflogedig. Fel bob amser, byddwn yn ymateb yn hyblyg i'r rhai sy'n cael anhawster i dalu eu rhent i ni ac yn ceisio dod o hyd i’r ateb gorau, yn cynnwys eu cynghori ar y budd-daliadau gallant eu hawlio. 

   

   

   

  Darparu Cartrefi.

   


  Byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi i'r rhai sydd eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chefnogi'r rhai hynny sydd â lle i fyw, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu.
  I wneud cais am ymweliad tai: https://www.bridgend.gov.uk/residents/housing/housing-register/

   

  Camau Eraill:


  Cau'r Swyddfa: Rydym wedi cau ein swyddfa i leihau'r risg y bydd pobl wedi'u heintio yn dod â'r haint i mewn i'r swyddfa. Byddwn yn parhau i ateb unrhyw ymholiadau dros y ffôn ac ar ein platfformau digidol hyd y gellir ei ragweld. Rydym hefyd wedi gofyn i'n cydweithwyr weithio o gartref, unwaith eto i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

   

  Stopio Galwadau Diwahoddiad: Rydym wedi stopio'n cydweithwyr rhag galw yn nhai cwsmeriaid i drafod ein gwasanaethau fel cartrefi newydd, eu rhent ac unrhyw faterion atgyweirio.  Os yw cyfarfodydd yn hanfodol, rydym yn cynllunio'r rhain ymlaen llaw gan gynnal gwiriadau ar iechyd cwsmeriaid.


  Blaenoriaethu Gwaith Atgyweirio: Rydym wedi categoreiddio ein gwaith atgyweirio gan roi blaenoriaeth i waith brys. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gwaith atgyweirio yn cael ei gyflawni.


  Llety Gwarchod: Rydym yn helpu pobl i hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol yn ein llety gwarchod i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed a thros 70 mlwydd oed. Rydym yn bwriadu cysylltu â'n cwsmeriaid i weld a fydden nhw'n hoffi cael galwad rheolaidd gennym i leddfu unigrwydd ac unigedd.


  Digwyddiadau wedi'u Canslo: Yn cynnwys unrhyw ddigwyddiadau, cyfarfodydd neu gynadleddau ar gyfer nifer o bobl oni bai fod y busnes yn hanfodol. Os ystyrir bod busnes yn hanfodol, bydd asesiad risg yn cael ei gynnal.


  Cyfarfodydd Digidol: Mae cydweithwyr yn cael eu cynghori i ddefnyddio technoleg fel tele- neu fideo-gynadledda yn lle cyfarfodydd wyneb yn wyneb.


  Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: Mae cydweithwyr sydd â chyflyrau sylfaenol yn gweithio o gartref, ynghyd â'r rhai sy'n feichiog a thros 70 oed.


  Symptomau: Cynghorir cydweithwyr sydd ag unrhyw symptomau i hunanynysu am hyd at 7 diwrnod ar ôl y diwrnod cyntaf hysbys o symptomau mewn ymdrech i fynd i'r afael â'r pandemig coronafeirws.


  Glanhau: Rydym wedi cynyddu nifer y contractwyr glanhau yn ein swyddfeydd ac yn ein llety gwarchod i sicrhau bod y rhain yn aros yn lân ac wedi'u diheintio. 

  Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn anelu at ddarparu gwasanaethau fel y gallwn. Gwiriwch yma neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu LinkedIn am ddiweddariadau.


  Yn y cyfamser daliwch ati i ddilyn y cyngor gan https://phw.nhs.wales/.

   

  Diweddarwyd 6 Ebrill 2020

  Darllen mwy