FY Nghymuned

Datblygu

Heol Persondy, Bettws

 

 

 

 

 

 

Mae Cymoedd i’r Arfordir yn falch o gyhoeddi bod eu datblygiad Heol Persondy yn Bettws wedi ei gwblhau.

Adeiladwyd y prosiect gan CJ Construction ac mae'n gymysgedd o 8 cartref yn cynnwys 4 fflat 2 berson ag 1 ystafell wely a 4 tŷ 4 person â 2 ystafell wely.

 

Mae gan bob un o'r fflatiau eu mynedfa bersonol, ar wahân.

 

Mae gan y 4 tŷ pâr, sy'n gyfagos i'r fflatiau, erddi cefn mawr a pharcio o'u blaen.  Mae gan yr holl gartrefi geginau modern sy'n cyfannu'r dyluniad, gyda mannau bwyta cyffyrddus, a lolfeydd ac ystafelloedd gwely eang.

 

Mae'r tai yn cynnwys ystafell gawod/toiled ar y llawr gwaelod.  Mae gan bob eiddo Sgôr Effeithlonrwydd Ynni uchel a fydd yn lleihau’r costau gwresogi.

 

Bydd pob cartref wedi ei gwblhau ac yn barod i'w feddiannu erbyn canol Mawrth 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Cyllid Tai Arloesol

Mae V2C wedi llwyddo i gael Cyllid Tai Arloesol gan Lywodraeth Cymru i gynllunio ac adeiladu cyfanswm o 12 o gartrefi. Mae'r rhain ar dri safle a byddant yn cael eu hadeiladu dan 2 gontract.

 

Barnhouse Construction

4 tŷ 3 ystafell wely ym Mhlas Morlais, Gogledd Corneli

Caiff 4 eu hadeiladu yn defnyddio system inswleiddio paneli SIPS a dau yn defnyddio inswleiddio byrnau gwellt. Mae’r prosiect yn golygu cyfnod adeiladu byrrach, gan ddarparu cartrefi ynni fforddiadwy i’r preswylwyr.

Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ym mis Mawrth 2018

 

Adeiladu Modiwlaidd

4 x tŷ 3 ystafell wely ar safle'r hen garej ym Maes Glas, Tondu.

4 x tŷ 2 ystafell wely ar safle'r hen garej yn Heol Ynysawdre, Sarn

Rhagwelir y bydd y cyfnodau adeiladu ar y ddau safle yn sylweddol fyrrach, a byddant yn darparu cartrefi fforddiadwy, effeithlon o ran ynni, i'r preswylwyr. Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ym mis Mawrth 2018

Bydd yn cynnwys mathau arloesol newydd o adeiladu. Caiff y cynlluniau eu cyflwyno gan Wernick Construction yn defnyddio eu system fodiwlaidd oddi ar y safle, sy'n golygu y bydd y cartrefi’n cael eu llunio mewn ffatri a'u rhoi yn eu lle ar ôl gosod yr holl sylfeini.

 

 

 

 

 

14 o Gartrefi Newydd yng Nghefn Glas

Rydym wedi adeiladu 14 o gartrefi newydd yn Ysgol Bryn Castell, Heol Llangewydd, Bryntirion. Bydd pob un yn barod yn Awst/Medi.

 

I'w rhentu, mae gennym:

6 x Fflat un ystafell wely i 2 berson

4 x Fflat dwy ystafell wely i deulu o 3 pherson. 

 

Bydd y meddiannau hyn yn cael eu henwebu yn bennaf gan Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr trwy'r Gofrestr Tai Cyffredin. Os hoffech fynd ar Gofrestr Tai Cyffredin Pen-y-bont ar Ogwr cysylltwch â nhw ar 01656 643 643, ac wedyn byddan nhw'n trefnu cyfweliad.

 Bydd unrhyw feddiannau sydd ar ôl yn cael eu hysbysebu wedyn trwy MyChoice. Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth: www.mychoice.wales.

 

Ar Werth, mae gennym:

2 x Fflat dwy ystafell wely i 3 pherson. 

2 x Dŷ un ystafell wely i 2 berson.

 

Bydd y rhain ar werth dan y Cynllun Tai Cost Isel. I gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn, ewch i'n gwefan, dan Fy Nghymuned yna cliciwch ar Datblygiad

 

Cynllun Perchentyaeth Cost Isel

Mae’r Cynllun Perchentyaeth Cost Isel yn helpu i wneud bod yn berchen ar gartref yn fwy fforddiadwy. Mae’r cynllun yn ceisio targedu pobl sy’n gallu cael a fforddio morgais ond sy’n cael anhawster i ddechrau dringo’r ysgol eiddo. Gellir cael eiddo am brisiau wedi’u disgowntio, fel arfer tua 30% yn is na gwerth y farchnad. Mae’r meini prawf cymhwystra ar gyfer Perchentyaeth Cost Isel yn ystyried eich statws cyflogaeth, eich cyflog a faint o gynilion sydd gennych ar gyfer y blaendal.

 

Yn nodweddiadol, byddai angen cyfanswm incwm o dros £20,000 arnoch i fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Perchentyaeth Cost Isel.

 

 

Galwad i'r holl Ddatblygwyr a Thirfeddianwyr

 

 

Ydych chi'n berchen ar dir yr hoffech ei werthu i Fwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr?

 

 

 

Rydym yn chwilio am safleoedd i'w prynu ar gyfer datblygiadau preswyl i'w gwerthu neu ar gyfer rhanberchenogaeth.

 

 

Mae gennym ddiddordeb mewn:

Safleoedd datblygu preswyl ar gyfer gwerthiant preifat a thai fforddiadwy, gyda neu heb ganiatâd cynllunio.

Pecyn arbennig ar gyfer cartrefi fforddiadwy.

Cyfleoedd Adran 106.

 

 

Cyllid

 

 

 

 

Mae'r cyllid gennym yn barod, ynghyd â phroses gymeradwyo gyflym.

Person cyswllt:

 

 

 

 

Darrin Davies Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Datblygu ac Adfywio

 

 

01656 762538 Darrin.davies@v2c.org.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clos Yr Hen Blwyf, Maesteg

Mae'n bleser gan gwmni Cymoedd i'r Arfordir gyhoeddi eu bod wedi cwblhau eu Datblygiad Stryd Bethania ym Maesteg. Cafodd y prosiect ei adeiladu gan CJ Construction ac mae'n gymysgedd o 18 uned anghenion cyffredinol, yn cynnwys fflatiau ag 1 ystafell wely a thai â 2 ystafell wely. Mae'r mynediad i bob un o'r 15 fflat drwy fynedfeydd cymunedol diogel. Mae gan y fflatiau systemau mynediad drwy ffonau camera modern i ddarparu diogelwch ychwanegol. Lleolir y fflatiau ar y llawr gwaelod, cyntaf a'r ail lawr, gyda garejys a storfeydd allanol y tu ôl iddynt ar lefel yr islawr. Mae gan y 3 tŷ teras, sy'n gyfagos i'r fflatiau, erddi cefn mawr a pharcio o'u blaen. Mae gan yr holl gartrefi geginau modern sy'n cwblhau'r dyluniad, gyda mannau bwyta cyffyrddus a lolfeydd mawr. Mae'r tai yn cynnwys ystafell gawod/toiled ar y llawr gwaelod. Mae pob eiddo wedi cael Sgôr Effeithlonrwydd Ynni uchel a fydd yn lleihau'r costau gwresogi.

 

 

Cafodd y cynllun ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy Grant Tai Cymdeithasol

 

 

 

Gwybodaeth Prosiect

 

Enw’r Prosiect: Clos Yr Hen Blwyf, Maesteg
   
Cyfanswm yr Unedau: 18
   
Cyfeiriad: 1-15 Clos Yr Hen Blwyf
  Maesteg
  CF34 9BF
   
  54 – 56 Ffordd Ewenni
  Maesteg
  CF34 9TR     
   
Dyddiad Cwblhau: Tachwedd 2016
   
Cymysgedd: 15 Fflat ag 1 ystafell   wely/3 Tŷ â 2 Ystafell Wely
   
Contractwr: CJC Construction
   
Daliadaeth: Rhent Cymdeithasol