Amdanom ni

AM Y GWAITH I'R ARFORDIR

 

 Sefydliad di-elw yw Valleys to Coast Housing Limited (V2C) a weinyddir gan fwrdd rheoli gwirfoddol. Mae'n darparu gwasanaethau rheoli, cynnal a chadw a gwella i 5,835 o dai rhent, i gyd o fewn ffin weinyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC).

 

Mae V2C hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau prydlesol, mae ganddo bortffolio o 50 o siopau ac eiddo di-breswyl eraill sy'n cael ei osod ar delerau masnachol, ac mae'n rheoli 1,129 o garejis.

 

Sefydlwyd V2C trwy drosglwyddo stoc o BCBC ym Medi 2003 gyda'r nod o wella cartrefi ein cwsmeriaid a gweithio gyda sefydliadau eraill i gefnogi'r gymuned ehangach

Ein cenhadaeth yw darparu cartrefi o fewn cymunedau sy’n ffynnu lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac eisiau byw yno.

Gyrfaoedd

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno a Chymoedd i’r Arfordir. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned.

 

Ein nod yw denu a chadw cyflogeion sy’n llawn angerdd tuag at gyflenwi safon ardderchog o wasanaeth i’n cwsmeriaid ac i’r gymuned ehangach. 

 

 

 

 

 Cyn gwneud cais am unrhyw un o'n swyddi gwag, darllenwch ein dogfen wybodaeth bwysig a fydd yn rhoi arweiniad i chi ar gwblhau eich cais. Efallai y byddwch am argraffu neu arbed y ddogfen hon gan y bydd hefyd yn eich cefnogi trwy gydol ein proses recriwtio

Cwrdd â’r Tîm Rheoli

Y Tîm Rheoli Gweithredol sy’n gyfrifol am y busnes o ddydd i ddydd; sef y grŵp o uwch weithredwyr sy’n cael eu talu i redeg Cymoedd i’r Arfordir.
Cwrdd â’r Tîm Rheoli 

Cysylltwch â ni

 • Oriau agor: 

  Dydd Llun i Ddydd Gwener

  9am tan 5pm

 • Ffoniwch ni ar:

  0300 123 2100

  Gellwch chi hefyd ddefnyddio’r rhif hwn i adrodd am atgyweiriadau brys y tu allan i oriau swyddfa

 • Manylion y swyddfeydd

  Tai O’r Cymoedd i’r Arfordir Cyf, Parc Busnes Tremains, Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TZ