Amdanom ni

Dod yn Aelod Tenant o’r Bwrdd

Fel tenant neu lesddeiliad Cymoedd i’r Arfordir, yn gyntaf, mae’n rhaid i chi ddod yn Aelod Cyfran Cymoedd i’r Arfordir cyn bod modd i chi ymgeisio i ddod yn Aelod Tenant o’r Bwrdd.

 

Cliciwch yma am wybodaeth bellach ar ddod yn Aelod Cyfran.

 

Beth yw rôl y Bwrdd?

Y Bwrdd sy’n gyfrifol yn y pen draw am y mudiad ei hun: gan sicrhau ei fod mewn sefyllfa ariannol gadarn a bod popeth y mae’n ei wneud yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Hefyd y Bwrdd sy’n gyfrifol am benderfynu ar gyfeiriad strategol y mudiad: yr hyn y bydd rhaid iddo wneud yn y dyfodol a’r hyn sydd angen ei newid.

Nid yw’r Bwrdd yn rheoli materion o ddydd i ddydd y gymdeithas: y Prif Weithredwr a’r staff sy’n gyfrifol am hynny.

Mae’r Bwrdd yn adolygu perfformiad ar lefel uchel iawn ond nid yw’n ymwneud ag achosion unigol na materion sy’n ymwneud ag ystadau penodol.

Pa sgiliau neu brofiad fydd eu hangen arnaf?

Mae angen i’r Bwrdd sicrhau bod gan ei aelodau ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yr un mor bwysig â gwybodaeth gyfreithiol, ariannol neu reoli yw ystod eang o sgiliau bywyd da y gallech fod wedi’u datblygu yn eich gweithle, drwy gynnal cartref neu drwy fod yn aelod pwyllgor mudiad lleol.

Caiff hyfforddiant ei roi i bob Aelod Bwrdd ac mae’n rhan bwysig o fod ar y Bwrdd. Yn ogystal â helpu unigolion i ddysgu sgiliau newydd, mae’r Bwrdd cyfan yn mynychu sesiynau hyfforddiant yn rheolaidd er mwyn helpu pawb i gydweithio yn fwy effeithiol.

Mae pob Aelod Bwrdd newydd yn derbyn Hyfforddiant Anwytho i’w helpu i ymgartrefu yn y rôl a dysgu mwy am y mudiad.

Pwy yw’r Bwrdd?

 

Mae gan y Bwrdd 9 aelod sy’n cynrychioli 3 grŵp:

 

Tri thenant

Tri Chynghorydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Tri ‘Annibynnol’ (Nid cynghorwyr na thenantiaid)