Amdanom ni

Cwrdd â’r Bwrdd

 • Anthony Whittaker

  Mae Anthony newydd ymddeol ar ôl gyrfa 40 mlynedd yn gweithio i nifer o sefydliadau tai dielw. Yn ei swydd ddiweddaraf, roedd yn Brif Weithredwr yn un o gymdeithasau tai blaenllaw Cymru. Yn ychwanegol, mae wedi gwasanaethu fel aelod Bwrdd anweithredol i nifer o sefydliadau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yn ei amser hamdden mae’n mwynhau mynd â’i gi am dro, garddio a dilyn ei [gyn] dîm pêl-droed lleol
 • John Kinder

  Mae John yn ymgynghorydd ystadegau economaidd ac mae wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hefyd yn gyn Gyfarwyddwr ar y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac yn arbenigwr mewn Rheoli Gwybodaeth. Yn ogystal â hyn, mae gan John brofiad eang o reolaeth ariannol ac adnoddau a ganddo wybodaeth gadarn am Ystadegau Tai Cymru.
 • Joanne Smith

  Mae Joanne Smith newydd gael ei phenodi yn Rheolwr Llywodraethu a Rheoleiddio i gymdeithas dai yn Ne Cymru yn dilyn secondiad dwy flynedd i'r tîm Rheoleiddio Tai yn Llywodraeth Cymru. Cyn hynny, bu Joanne yn gweithio am nifer o flynyddoedd ym myd rheolaeth tai gweithredol gan ennill MSc mewn Tai o Brifysgol Caerdydd ar yr un pryd. Mae Joanne yn credu'n gadarn y gall cartrefi a gwasanaethau diogel, o safon dda, ddod â buddiannau o ran gwella iechyd a lles pobl.
 • Mark Woloshak

  Cyfreithiwr yw Mark sy’n gweithio yng Nghaerdydd i gwmni cenedlaethol Slater & Gordon. Mae ei waith proffesiynol wedi cynnwys gweithredu ar ran Cymdeithasau Tai, ac yn flaenorol yr oedd ar Fwrdd Cymdeithas Dai yn Nyfnaint. Yn wreiddiol o Lundain, mae gan Mark ddiddordeb brwd mewn tai cymdeithasol ac yn credu’n gryf ei bod yn hanfodol bwysig i les y gymdeithas.
 • Y Cynghorydd Stuart Baldwin

  Mae Stuart wedi gweithio yn y sector tai ers 25 mlynedd, yn gweithio i Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a Llywodraeth Cymru. Yn ystod ei amser yn y sector tai, roedd Stuart yn Aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig ac yn aelod o'u bwrdd gyda chyfrifoldeb am Bolisi ac Ymarfer. Cafodd Stuart ei ethol i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn Chwefror 2016 ble mae wedi bod yn Faer ac yn Ddirprwy Faer. Ym mis Mai 2017 cafodd Stuart ei ailethol i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr a'i ethol hefyd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynrychioli Ward Morfa ar y ddau Gyngor. Mae Stuart yn angerddol dros gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a chymunedau.
 • Andrew Wallbridge

  Mae Andrew yn Ymgynghorydd Rheoli i gwmni ymgynghori ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae’n gweithio gyda Chymdeithasau Tai ledled De Cymru. Mae wedi bod yn denant ers dros 4 blynedd ac mae’n byw ym Maesteg gyda’i wraig a’i deulu.
 • Jason Evans

  Mae Jason Evans yn bartner yn Gambit Corporate Finance, sef cwmni cynghorol arobryn ar gyllid corfforaethol a leolir yng Nghaerdydd. Mae'n arwain ar wasanaethau cynghori ar ddyled a'r sector tai cymdeithasol. Mae hefyd yn eistedd ar Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI).
 • Lisa Griffiths

  Mae Lisa Griffiths yn Gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig a Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio mewn llywodraethu corfforaethol ac yn gweithredu fel Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer nifer o gwmnïau yn y sector dur.
 • Caroline Jones

  Mae Caroline Jones yn Gyfarwyddwr Cysylltiol yn Savilles ynghyd â syrfëwr siartredig a phrisiwr RICS cofrestredig. Mae'n gweithio yn yr adran ddatblygu, yn cynghori ar ddatblygu ac adfywio eiddo. Mae Caroline wedi cydweithio'n agos gyda'r sector tai fforddiadwy yng Nghymru, yn darparu cyngor prisio ac ymgynghori ar asedau a rhaglenni adeiladu newydd.
 • Sophie Taylor

  Mae Sophie Taylor yn gyfrifydd siartredig ICAEW cymwysedig sydd ar hyn o bryd yn bennaeth cyllid yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'n gyfrifol am reolaeth o ddydd i ddydd y tîm cyllid, ynghyd â sicrhau amgylchedd rheoli cyllid cadarn a chefnogi'r sefydliad trwy gyfnod o dwf a newid cyflym.