Amdanom ni

Cwrdd â’r Bwrdd

 • Joanne Smith

  Mae Joanne Smith newydd gael ei phenodi yn Rheolwr Llywodraethu a Rheoleiddio i gymdeithas dai yn Ne Cymru yn dilyn secondiad dwy flynedd i'r tîm Rheoleiddio Tai yn Llywodraeth Cymru. Cyn hynny, bu Joanne yn gweithio am nifer o flynyddoedd ym myd rheolaeth tai gweithredol gan ennill MSc mewn Tai o Brifysgol Caerdydd ar yr un pryd. Mae Joanne yn credu'n gadarn y gall cartrefi a gwasanaethau diogel, o safon dda, ddod â buddiannau o ran gwella iechyd a lles pobl.
 • Cheryl Tracy

  Mae Cheryl yn Bennaeth Cymdogaethau i gymdeithas dai yn Ne Cymru gyda chyfrifoldeb am wasanaethau rheoli tai rheng flaen. Cyn dechrau’r swydd hon, roedd yn gyfrifol am, ac yn arwain rhaglenni buddsoddi cymunedol y gymdeithas. Mae gan Cheryl MA mewn Tai ac mae'n Aelod Siartredig o’r Sefydliad Siartredig Tai. Mae hi'n angerddol dros y sector tai cymdeithasol a'r gwahaniaeth y gall ei wneud i bobl a'u cymunedau.
 • John Kinder

  Mae John yn ymgynghorydd ystadegau economaidd ac mae wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hefyd yn gyn Gyfarwyddwr ar y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac yn arbenigwr mewn Rheoli Gwybodaeth. Yn ogystal â hyn, mae gan John brofiad eang o reolaeth ariannol ac adnoddau a ganddo wybodaeth gadarn am Ystadegau Tai Cymru.
 • Sarah Hay

  Mae Sarah wedi bod yn denant O’r Cymoedd i’r Arfordir ers nifer o flynyddoedd. Mae Sarah yn cymryd rhan mewn gwaith elusennol ac y mae wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol fel codi arian tuag at ysgol ei mab.
 • Liam Bevan

  Mae Liam Bevan yn Rheolwr-Gyfarwyddwr dros gwmni Adeiladu o faint Bach/Canolig a leolir yng Nghaerdydd. Mae Liam wedi cyflawni Fframweithiau Tai Cymdeithasol ar gyfer nifer o wahanol Gymdeithasau Tai yn Ne Cymru ac mae ganddo brofiad blaenorol mewn safleoedd adeiladu tai newydd mawrion. Mae Liam yn byw ym Mro Morgannwg gyda'i wraig a'i fab ac mae hefyd yn fabolgampwr brwd.
 • Mark Woloshak

  Cyfreithiwr yw Mark sy’n gweithio yng Nghaerdydd i gwmni cenedlaethol Slater & Gordon. Mae ei waith proffesiynol wedi cynnwys gweithredu ar ran Cymdeithasau Tai, ac yn flaenorol yr oedd ar Fwrdd Cymdeithas Dai yn Nyfnaint. Yn wreiddiol o Lundain, mae gan Mark ddiddordeb brwd mewn tai cymdeithasol ac yn credu’n gryf ei bod yn hanfodol bwysig i les y gymdeithas.
 • Y Cynghorydd Stuart Baldwin

  Mae Stuart wedi gweithio yn y sector tai ers 25 mlynedd, yn gweithio i Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a Llywodraeth Cymru. Yn ystod ei amser yn y sector tai, roedd Stuart yn Aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig ac yn aelod o'u bwrdd gyda chyfrifoldeb am Bolisi ac Ymarfer. Cafodd Stuart ei ethol i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn Chwefror 2016 ble mae wedi bod yn Faer ac yn Ddirprwy Faer. Ym mis Mai 2017 cafodd Stuart ei ailethol i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr a'i ethol hefyd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynrychioli Ward Morfa ar y ddau Gyngor. Mae Stuart yn angerddol dros gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a chymunedau.
 • Andrew Wallbridge

  Mae Andrew yn Ymgynghorydd Rheoli i gwmni ymgynghori ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae’n gweithio gyda Chymdeithasau Tai ledled De Cymru. Mae wedi bod yn denant ers dros 4 blynedd ac mae’n byw ym Maesteg gyda’i wraig a’i deulu.
 • Anthony Whittaker

  Mae Anthony newydd ymddeol ar ôl gyrfa 40 mlynedd yn gweithio i nifer o sefydliadau tai dielw. Yn ei swydd ddiweddaraf, roedd yn Brif Weithredwr yn un o gymdeithasau tai blaenllaw Cymru. Yn ychwanegol, mae wedi gwasanaethu fel aelod Bwrdd anweithredol i nifer o sefydliadau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yn ei amser hamdden mae’n mwynhau mynd â’i gi am dro, garddio a dilyn ei [gyn] dîm pêl-droed lleol
 • Simon Robinson

  Mae Simon yn Gyfrifydd Siartredig ac yn Gyfarwyddwr Trethi yn KPMG LLP. Mae wedi arbenigo mewn cynghori sefydliadau Dielw ar draws Cymru a De Lloegr ers bron 15 mlynedd, yn cynnwys darparwyr Tai Cymdeithasol, Prifysgolion ac Ymddiriedolaethau Iechyd. Mae gan Simon ddiddordeb penodol yn y rôl y mae Tai Cymdeithasol yn ei chwarae mewn cymuned a sut gall gwahanol sectorau gydweithio’n fwy effeithiol i gyflawni mwy.