Amdanom ni

Cwrdd â’r Bwrdd

 • Joanne Smith

  Mae Joanne Smith newydd gael ei phenodi yn Rheolwr Llywodraethu a Rheoleiddio i gymdeithas dai yn Ne Cymru yn dilyn secondiad dwy flynedd i'r tîm Rheoleiddio Tai yn Llywodraeth Cymru. Cyn hynny, bu Joanne yn gweithio am nifer o flynyddoedd ym myd rheolaeth tai gweithredol gan ennill MSc mewn Tai o Brifysgol Caerdydd ar yr un pryd. Mae Joanne yn credu'n gadarn y gall cartrefi a gwasanaethau diogel, o safon dda, ddod â buddiannau o ran gwella iechyd a lles pobl.
 • John Kinder

  Mae John yn ymgynghorydd ystadegau economaidd ac mae wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hefyd yn gyn Gyfarwyddwr ar y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac yn arbenigwr mewn Rheoli Gwybodaeth. Yn ogystal â hyn, mae gan John brofiad eang o reolaeth ariannol ac adnoddau a ganddo wybodaeth gadarn am Ystadegau Tai Cymru.
 • Mark Woloshak

  Cyfreithiwr yw Mark sy’n gweithio yng Nghaerdydd i gwmni cenedlaethol Slater & Gordon. Mae ei waith proffesiynol wedi cynnwys gweithredu ar ran Cymdeithasau Tai, ac yn flaenorol yr oedd ar Fwrdd Cymdeithas Dai yn Nyfnaint. Yn wreiddiol o Lundain, mae gan Mark ddiddordeb brwd mewn tai cymdeithasol ac yn credu’n gryf ei bod yn hanfodol bwysig i les y gymdeithas.
 • Y Cynghorydd Stuart Baldwin

  Mae Stuart wedi gweithio yn y sector tai ers 25 mlynedd, yn gweithio i Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a Llywodraeth Cymru. Yn ystod ei amser yn y sector tai, roedd Stuart yn Aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig ac yn aelod o'u bwrdd gyda chyfrifoldeb am Bolisi ac Ymarfer. Cafodd Stuart ei ethol i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn Chwefror 2016 ble mae wedi bod yn Faer ac yn Ddirprwy Faer. Ym mis Mai 2017 cafodd Stuart ei ailethol i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr a'i ethol hefyd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynrychioli Ward Morfa ar y ddau Gyngor. Mae Stuart yn angerddol dros gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a chymunedau.
 • Andrew Wallbridge

  Mae Andrew yn Ymgynghorydd Rheoli i gwmni ymgynghori ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae’n gweithio gyda Chymdeithasau Tai ledled De Cymru. Mae wedi bod yn denant ers dros 4 blynedd ac mae’n byw ym Maesteg gyda’i wraig a’i deulu.
 • Anthony Whittaker

  Mae Anthony newydd ymddeol ar ôl gyrfa 40 mlynedd yn gweithio i nifer o sefydliadau tai dielw. Yn ei swydd ddiweddaraf, roedd yn Brif Weithredwr yn un o gymdeithasau tai blaenllaw Cymru. Yn ychwanegol, mae wedi gwasanaethu fel aelod Bwrdd anweithredol i nifer o sefydliadau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yn ei amser hamdden mae’n mwynhau mynd â’i gi am dro, garddio a dilyn ei [gyn] dîm pêl-droed lleol
 • Simon Robinson

  Mae Simon yn Gyfrifydd Siartredig ac yn Gyfarwyddwr Trethi yn KPMG LLP. Mae wedi arbenigo mewn cynghori sefydliadau Dielw ar draws Cymru a De Lloegr ers bron 15 mlynedd, yn cynnwys darparwyr Tai Cymdeithasol, Prifysgolion ac Ymddiriedolaethau Iechyd. Mae gan Simon ddiddordeb penodol yn y rôl y mae Tai Cymdeithasol yn ei chwarae mewn cymuned a sut gall gwahanol sectorau gydweithio’n fwy effeithiol i gyflawni mwy.