Amdanom ni

Cwrdd â’r Tîm Rheoli

 • Joanne Oak, Prif Weithredwr

  Ymunodd Jo â ni ym mis Mai 2020 ac mae'n gyfrifydd cymwysedig sydd â dros ugain mlynedd o brofiad mewn uwch rolau arweinyddiaeth yn y sectorau cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae ganddi brofiad o arweinyddiaeth, rheoli newid, cynllunio strategol, rheolaeth ariannol a llywodraethu. Roedd ei rôl flaenorol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol. Mae ganddi'r rôl hollbwysig o arwain y sefydliad trwy gyfnod o dwf a thrawsnewid gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid yn y sector, a chydweithwyr. Ar hyn o bryd mae Jo yn aelod o Fwrdd Tai Cymunedol Bron Afan ac yn Ymddiriedolwr i’r Ymddiriedolaeth Cymunedau Adeiladau.
 • Sarah Prescott, Prif Swyddog Cyllid

  Ymunodd Sarah ym mis Gorffennaf 2017 fel Prif Swyddog Cyllid gan barhau â'i gyrfa yn y sector tai, ac mewn sefydliadau nid-er-elw yn benodol. Ei swydd flaenorol oedd Cyfarwyddwr Cyllid a TGCh ar gyfer Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol gyda Gwalia (nawr y Pobl Group), a hefyd yn Gyfarwyddwr Cyllid i Tenovus, yr elusen ganser. Roedd Sarah yn aelod o Fwrdd Cymoedd i'r Arfordir am gyfnod byr yn 2011 ac ar hyn o bryd mae ar Fwrdd Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro. Mae'n Gymrawd y Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig, yn meddu ar gymhwyster CIPFA mewn Rheoli Trysorlys Rhyngwladol, Tystysgrif Sylfaen mewn NLP o Brifysgol Caer a gradd mewn Economeg o Brifysgol Abertawe.
 • Paul Ryall-Friend, Prif Swyddog Gweithredu

  Ymunodd Paul fel Prif Swyddog Gweithredu ym mis Mawrth 2017. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio yn Curo, sef grŵp tai a gofal a leolir yng Nghaerfaddon ac sy'n gweithredu ar draws De Orllewin Lloegr. Mae Paul wedi bod yn y Sector Tai Cymdeithasol ers 5 mlynedd ond dechreuodd ei yrfa ar ddiwedd y 1980au – roedd yn y Lloyds Banking Group o 1988 ymlaen yn gweithio yn Plymouth, Caerdydd, Bryste, Llundain a Chaeredin. Mae Paul yn aelod cysylltiol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr ac mae ganddo radd BSc (Anrh) mewn Gwasanaethau Ariannol. Mae Paul yn briod gyda thri o blant ac mae'n byw ym Mhencoed
 • Polly Thompson, Cyfarwyddwr TG

  Ymunodd Polly â V2C ym mis Ionawr 2018 fel Cyfarwyddwr TG yng Nghymoedd i'r Arfordir. Dechreuodd ei gyrfa yn y Southern Housing Group yn Llundain, cyn symud ymlaen i Scope ac yna Cyngor ar Bopeth, ble treuliodd 14 blynedd yn hybu'r defnydd o dechnoleg a data i helpu unigolion ac i ymgyrchu dros newid polisi. Mae ganddi MBA o'r Brifysgol Agored.
 • Claire Marshall, Cyfarwyddwr Ariannol

  Ymunodd Claire â Chymoedd i'r Arfordir fel Cyfarwyddwr Ariannol. Mae Claire yn Gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig ac mae ganddi gyfoeth o brofiad, o weithio mewn rolau cyllid craidd, archwilio, cyllid corfforaethol a rheoli risg. Mae ganddi MBA o Brifysgol Warwig. Yn fwyaf diweddar, mae Claire wedi gweithio fel Cynghorydd i Grant Thornton, ond mae ganddi brofiad yn y maes tai hefyd gan ei bod yn Gadeirydd y Cadarn Housing Group ar hyn o bryd, ac wedi gweithio i'r Pobl Group a Coastal Housing cyn hynny.
 • Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi Asedau

  Ymunodd Darrin â V2C fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Datblygu ac Adfywio Cymunedol) yn Ebrill 2017. Mae Darrin yn Syrfëwr Siartredig gyda bron 30 mlynedd o brofiad mewn rheoli asedau yn y sector preifat a chyhoeddus. Cyn ymuno â V2C roedd gan Darrin swydd dros dro gyda'r Grŵp Pobl, ar ôl 25 mlynedd yn bennaeth ar y gwasanaethau rheoli asedau, datblygu, caffael, ac iechyd a diogelwch yn y Gymdeithas Tai Teulu Cyf.
 • Steve Gopal, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo

  Ymunodd Steve â Chymoedd i'r Arfordir fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo yn 2019. Ymunodd Steve â ni o Pan Macmillan UK. Cyn hynny bu Steve yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, ac yna fel Cyfarwyddwr Busnes a Strategaeth i Honda Logisitics UK, ac yn fwy diweddar yn McLaren Automotive. Hyfforddodd Steve fel bargyfreithiwr yn Llundain, mae ganddo gymhwyster MBA ac o bryd i'w gilydd mae'n darlithio mewn Economeg.
 • Emma Howells, Cyfarwyddwr Tai a Gwasanaeth Cwsmeriaid

  Ymunodd Emma â ni ym mis Ionawr 2020 ar ôl gweithio yn y sector tai yng Nghymru a Lloegr am dros 20 mlynedd. Mae wedi bod mewn rolau rheoli yn Trivallis, United Welsh a Bwrdeistref Llundain Camden gan gyflenwi amrywiaeth o wasanaethau cysylltiedig â thai. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn llais y cwsmer, gweithio adferol a dylunio gwasanaethau arloesol.