Amdanom ni

Cwrdd â’r Tîm Rheoli

 • Donna Baddeley, Prif Weithredwr

  Ymunodd Donna â Chymoedd i’r Arfordir fel Prif Weithredwr ym mis Hydref 2017. Mae Donna wedi dal nifer o swyddi gweithredol yn canolbwyntio ar brif brosiectau blaenllaw sy'n wella gwasanaethau i gwsmeriaid drwy newid a thrawsffurfiad diwylliannol sylweddol. Fel Aelod o’r Sefydliad Siartredig Tai a Chymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, mae hi’n gallu cyfuno’i brwdfrydedd dros ddatblygu pobl â’i hangerdd hirsefydlog dros dai. Mae Donna wedi gweithio i nifer o sefydliadau, yn cynnwys North Devon Homes, Festival Housing Group, MHA, Midland Heart a Curo. Mae hefyd wedi treulio nifer o flynyddoedd fel ymgynghorydd hunangyflogedig mewn datblygu sefydliadol a rheoli newid. Ar hyn o bryd, mae Donna yn Llywodraethwr yn Ysgol y Merched Hayesfield, Caerfaddon.
 • Claire Murphy, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Corfforaethol

  Cafodd Claire ei phenodi i’w rôl bresennol ym mis Hydref 2009. Ymunodd a Chymoedd i’r Arfordir fel Uwch Swyddog Adnoddau Dynol a Gweinyddu ym mis Hydref 2003, ychydig ar ôl y trosglwyddo stoc. Mae gan Claire ychydig dros 15 mlynedd o brofiad yn y maes Adnoddau Dynol, 10 mlynedd ohonynt yn y sector tai yn Ne Cymru. Cyn ymuno a Chymoedd i’r Arfordir, gweithiodd Claire i gwmni syrfewyr siartredig rhyngwladol wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae gan Claire gymhwyster CIPD ac mae'n Aelod Siartredig o’r CIPD. Mae hefyd yn aelod o Gymdeithas Seicolegol Prydain a ganddi gymwysterau mewn Profion Galwedigaethol.
 • Rob Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Eiddo

  Cafodd Rob ei benodi i’w rôl bresennol ym mis Medi 2003 yn dilyn y trosglwyddo stoc o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr lle yr oedd yn gweithio fel Rheolwr Cyffredinol ar yr Uned Gynnal a Chadw. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector tai cymdeithasol yn Ne Cymru. A ganddo radd mewn Gwyddoniaeth, cychwynnodd Rob ei yrfa yn y maes peirianneg geotechnegol yn gweithio i gwmni ymgynghori cenedlaethol cyn ennill ei gymhwyster MBA ac ehangu ei brofiad trwy swyddi yn y meysydd rheoli, datblygu a chyngor busnes.
 • Paul Ryall-Friend, Cyfarwyddwr Gweithredu

  Ymunodd Paul â V2C fel Cyfarwyddwr Gweithredu ym mis Mawrth 2017. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio yn Curo, grŵp tai a gofal a leolir yng Nghaerfaddon ac sy'n gweithredu ledled De Orllewin Lloegr. Mae Paul wedi bod yn y Sector Tai Cymdeithasol ers 5 mlynedd ond dechreuodd ei yrfa ar ddiwedd y 1980au – gyda’r Lloyds Banking Group yn 1988, gan weithio yn Plymouth, Caerdydd, Bryste, Llundain a Chaeredin. Mae Paul yn aelod cysylltiol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr ac mae ganddo radd BSc (Anrh) mewn Gwasanaethau Ariannol. Mae Paul yn briod gyda thri o blant ac mae'n byw ym Mhencoed.
 • Anthony Hearn, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Tai)

  Ymunodd Anthony â V2C yn Ebrill 2017, ar ôl gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn y sectorau tai cymdeithasol a chymunedol ers dechrau'r 90au. Wedi iddo symud i Sussex o Gymru yn 2001, mae wedi dal swyddi rheoli gydag United Welsh, Llamau, Tai Cymunedol Cymru a Coastal Housing, gan gyflenwi amrywiaeth o wasanaethau tai a chymorth generig ac arbenigol, ynghyd â chefnogi datblygiadau busnes cymdeithasol newydd. Mae gan Anthony MSc mewn Rheolaeth gan ganolbwyntio ar arloesi mewn busnesau a mentrau cymdeithasol.
 • Darrin Davies, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Datblygu ac Adfywio Cymunedol)

  Ymunodd Darrin â V2C fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Datblygu ac Adfywio Cymunedol) yn Ebrill 2017. Mae Darrin yn Syrfëwr Siartredig gyda bron 30 mlynedd o brofiad mewn rheoli asedau yn y sector preifat a chyhoeddus. Cyn ymuno â V2C roedd gan Darrin swydd dros dro gyda'r Grŵp Pobl, ar ôl 25 mlynedd yn bennaeth ar y gwasanaethau rheoli asedau, datblygu, caffael, ac iechyd a diogelwch yn y Gymdeithas Tai Teulu Cyf.
 • Sarah Prescott, Cyfarwyddwr Adnoddau.

  Ymunodd Sarah â Chymoedd i'r Arfordir ym mis Gorffennaf 2017 fel Cyfarwyddwr Adnoddau gan barhau â'i gyrfa yn y sector tai, ac mewn sefydliadau di-elw yn benodol. Ei swydd flaenorol oedd Cyfarwyddwr Cyllid a TGCh ar gyfer Cymdeithas Dai Cymunedol Caerdydd, a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol gyda Gwalia (nawr y People Group), a hefyd yn Gyfarwyddwr Cyllid i Tenovus, yr elusen ganser. Roedd Sarah yn aelod o Fwrdd Cymoedd i'r Arfordir am gyfnod byr yn 2011 ac ar hyn o bryd mae ar Fwrdd Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro. Mae'n Gymrawd y Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig, yn meddu ar gymhwyster CIPFA mewn Rheoli Trysorlys Rhyngwladol, Tystysgrif Sylfaen mewn NLP o Brifysgol Caer a gradd mewn Economeg o Brifysgol Abertawe.
 • Polly Thompson

  Ymunodd Polly â V2C ym mis Ionawr 2018 fel Cyfarwyddwr TG yng Nghymoedd i'r Arfordir. Dechreuodd ei gyrfa yn y Southern Housing Group yn Llundain, cyn symud ymlaen i Scope ac yna Cyngor ar Bopeth, ble treuliodd 14 blynedd yn hybu'r defnydd o dechnoleg a data i helpu unigolion ac i ymgyrchu dros newid polisi. Mae ganddi MBA o'r Brifysgol Agored.