Amdanom ni

Cwrdd â’r Tîm Rheoli

 • Duncan Forbes, Prif Weithredwr

  Mae Duncan Forbes yn gyfreithiwr cymwysedig. Gweithiodd mewn canolfannau'r gyfraith yn Llundain cyn symud i Gymru yn 1987, a rhwng 1987 a 1998 rhedodd ei gwmni cyfreithiol ei hun yn arbenigo mewn cyfraith tai. Roedd yn un o gyfreithwyr tai blaenllaw'r wlad, yn darparu cyngor cyfreithiol i fwy na hanner y cymdeithasau tai yng Nghymru ac yn gweithredu fel cynghorydd cyfreithiol i lawer o gymdeithasau tenantiaid, Ffederasiwn Tenantiaid Cymru ac i TPAS Cymru.
 • Sarah Prescott, Cyfarwyddwr Adnoddau.

  Ymunodd Sarah â Chymoedd i'r Arfordir ym mis Gorffennaf 2017 fel Cyfarwyddwr Adnoddau gan barhau â'i gyrfa yn y sector tai, ac mewn sefydliadau di-elw yn benodol. Ei swydd flaenorol oedd Cyfarwyddwr Cyllid a TGCh ar gyfer Cymdeithas Dai Cymunedol Caerdydd, a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol gyda Gwalia (nawr y People Group), a hefyd yn Gyfarwyddwr Cyllid i Tenovus, yr elusen ganser. Roedd Sarah yn aelod o Fwrdd Cymoedd i'r Arfordir am gyfnod byr yn 2011 ac ar hyn o bryd mae ar Fwrdd Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro. Mae'n Gymrawd y Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig, yn meddu ar gymhwyster CIPFA mewn Rheoli Trysorlys Rhyngwladol, Tystysgrif Sylfaen mewn NLP o Brifysgol Caer a gradd mewn Economeg o Brifysgol Abertawe.
 • Paul Ryall-Friend, Cyfarwyddwr Gweithredu

  Ymunodd Paul â V2C fel Cyfarwyddwr Gweithredu ym mis Mawrth 2017. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio yn Curo, grŵp tai a gofal a leolir yng Nghaerfaddon ac sy'n gweithredu ledled De Orllewin Lloegr. Mae Paul wedi bod yn y Sector Tai Cymdeithasol ers 5 mlynedd ond dechreuodd ei yrfa ar ddiwedd y 1980au – gyda’r Lloyds Banking Group yn 1988, gan weithio yn Plymouth, Caerdydd, Bryste, Llundain a Chaeredin. Mae Paul yn aelod cysylltiol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr ac mae ganddo radd BSc (Anrh) mewn Gwasanaethau Ariannol. Mae Paul yn briod gyda thri o blant ac mae'n byw ym Mhencoed.
 • Polly Thompson, Cyfarwyddwr TG

  Ymunodd Polly â V2C ym mis Ionawr 2018 fel Cyfarwyddwr TG yng Nghymoedd i'r Arfordir. Dechreuodd ei gyrfa yn y Southern Housing Group yn Llundain, cyn symud ymlaen i Scope ac yna Cyngor ar Bopeth, ble treuliodd 14 blynedd yn hybu'r defnydd o dechnoleg a data i helpu unigolion ac i ymgyrchu dros newid polisi. Mae ganddi MBA o'r Brifysgol Agored.
 • Anthony Hearn, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Tai)

  Ymunodd Anthony â V2C yn Ebrill 2017, ar ôl gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn y sectorau tai cymdeithasol a chymunedol ers dechrau'r 90au. Wedi iddo symud i Sussex o Gymru yn 2001, mae wedi dal swyddi rheoli gydag United Welsh, Llamau, Tai Cymunedol Cymru a Coastal Housing, gan gyflenwi amrywiaeth o wasanaethau tai a chymorth generig ac arbenigol, ynghyd â chefnogi datblygiadau busnes cymdeithasol newydd. Mae gan Anthony MSc mewn Rheolaeth gan ganolbwyntio ar arloesi mewn busnesau a mentrau cymdeithasol.
 • Claire Marshall, Cyfarwyddwr Ariannol

  Ymunodd Claire â Chymoedd i'r Arfordir fel Cyfarwyddwr Ariannol. Mae Claire yn Gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig ac mae ganddi gyfoeth o brofiad, o weithio mewn rolau cyllid craidd, archwilio, cyllid corfforaethol a rheoli risg. Mae ganddi MBA o Brifysgol Warwig. Yn fwyaf diweddar, mae Claire wedi gweithio fel Cynghorydd i Grant Thornton, ond mae ganddi brofiad yn y maes tai hefyd gan ei bod yn Gadeirydd y Cadarn Housing Group ar hyn o bryd, ac wedi gweithio i'r Pobl Group a Coastal Housing cyn hynny.
 • Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi Asedau

  Ymunodd Darrin â V2C fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Datblygu ac Adfywio Cymunedol) yn Ebrill 2017. Mae Darrin yn Syrfëwr Siartredig gyda bron 30 mlynedd o brofiad mewn rheoli asedau yn y sector preifat a chyhoeddus. Cyn ymuno â V2C roedd gan Darrin swydd dros dro gyda'r Grŵp Pobl, ar ôl 25 mlynedd yn bennaeth ar y gwasanaethau rheoli asedau, datblygu, caffael, ac iechyd a diogelwch yn y Gymdeithas Tai Teulu Cyf.
 • Steve Gopal, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo

  Ymunodd Steve â Chymoedd i'r Arfordir fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo yn 2019. Ymunodd Steve â ni o Pan Macmillan UK. Cyn hynny bu Steve yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, ac yna fel Cyfarwyddwr Busnes a Strategaeth i Honda Logisitics UK, ac yn fwy diweddar yn McLaren Automotive. Hyfforddodd Steve fel bargyfreithiwr yn Llundain, mae ganddo gymhwyster MBA ac o bryd i'w gilydd mae'n darlithio mewn Economeg.
 • Claire Murphy, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Corfforaethol

  Cafodd Claire ei phenodi i’w rôl bresennol ym mis Hydref 2009. Ymunodd a Chymoedd i’r Arfordir fel Uwch Swyddog Adnoddau Dynol a Gweinyddu ym mis Hydref 2003, ychydig ar ôl y trosglwyddo stoc. Mae gan Claire ychydig dros 15 mlynedd o brofiad yn y maes Adnoddau Dynol, 10 mlynedd ohonynt yn y sector tai yn Ne Cymru. Cyn ymuno a Chymoedd i’r Arfordir, gweithiodd Claire i gwmni syrfewyr siartredig rhyngwladol wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae gan Claire gymhwyster CIPD ac mae'n Aelod Siartredig o’r CIPD. Mae hefyd yn aelod o Gymdeithas Seicolegol Prydain a ganddi gymwysterau mewn Profion Galwedigaethol.