Achrediadau

Y Ddraig Werdd

Enillom yr Achrediad Draig Werdd am y tro cyntaf yn 2011 ac rydym wedi ei gadw ers hynny.  Pwrpas Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd yw hybu rheoli amgylcheddol da mewn sefydliadau a helpu i reoli eu gweithgareddau mewn ffordd sy'n effeithio'n gadarnhaol ar yr amgylchedd.

 

Mae ennill Safon y Ddraig Werdd yn dangos ein hymrwymiad i reoli amgylcheddol, a phob blwyddyn mae'n rhaid i ni fynd trwy archwiliad trwyadl er mwy cael cadw'r ardystiad hwn. 

 

Mae’r buddion i fusnes wrth ennill y safon yn cynnwys: gwella effeithlonrwydd ynni; lleihau ein hôl-troed carbon; a gwella cynaliadwyedd amgylcheddol.

 

Yn 2019, enillom ardystiad lefel 3. I ennill a chadw hwn, rydym wedi:

  • Gwneud ymrwymiad i Reoli Amgylcheddol.
  • Adolygu effaith amgylcheddol ein hadeiladau a'n gweithgareddau.
  • Sefydlu system i fonitro ein defnydd o ynni, cynhyrchu gwastraff a'n gweithgaredd ailgylchu.
  • Dyfeisio cynllun gweithredu i wneud gwelliannau amgylcheddol parhaus.
  • Llunio cofrestr o'r ddeddfwriaeth amgylcheddol rydym yn cydymffurfio â hi.
  • Creu gweithdrefnau i ddelio ag argyfyngau amgylcheddol.
  • Casglu data ar gyfanswm ein Hallyriadau Nwyon Tŷ Gwydr.
  • Pennu amcanion a thargedau amgylcheddol.

Os hoffech gael gwybod mwy am ein hachrediad Draig Werdd, gallwch gysylltu â ni yn: GreenDragon@v2c.org.uk