Chwilio am Gartref

Digartrefedd neu fygythiad o ddigartrefedd

 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddyletswydd i roi cymorth a chyngor i’r rhai sy’n ddigartref neu sydd o dan fygythiad o fod yn ddigartref. Gall hyn gynnwys dod o hyd i lety dros dro wrth chwilio am lety parhaol. Os ydych chi’n meddwl bod hyn yn berthnasol i chi mae’n rhaid i chi lenwi cais i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oherwydd bydd modd iddynt roi cyngor a chymorth priodol a chynnig llety dros dro os oes angen. Os ydych chi’n ddigartref neu eich bod o dan fygythiad o fod yn ddigartref dylech chi drefnu apwyntiad ag Ymgynghorydd Datrysiadau Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy gysylltu â nhw:

 

Cyfeiriad:

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Tai ac Adnewyddu Cymunedol Y Swyddfeydd Dinesig

Stryd Angel

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 4WB

 

Ffôn:

 

01656 643643

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio gwefan opsiynau tai a’r nod yw helpu’r rhai sy’n chwilio am gartref i wneud penderfyniadau am yr opsiynau tai mwyaf priodol sydd ar gael iddynt.

 

 

Mae’n rhoi gwybodaeth am rentu cymdeithasol, rhentu preifat, cartrefi i bobl hŷn a thai fforddiadwy yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae modd dod o hyd iddi ar www.bridgendhousing.co.uk