Chwilio am Gartref

Cydgyfnewid

Dyma ffordd o gyfnewid eich cartref â thenant O’r Cymoedd i’r Arfordir arall neu denant cymdeithas tai neu gyngor sydd hefyd yn dymuno symud. Efallai ei fod yn byw mewn rhan arall o’r fwrdeistref sirol neu o fewn ardal awdurdod lleol arall.

 

 

Cydgyfnewid

Dyma ffordd o gyfnewid eich cartref â thenant O’r Cymoedd i’r Arfordir arall neu denant cymdeithas tai neu gyngor sydd hefyd yn dymuno symud. Efallai ei fod yn byw mewn rhan arall o’r fwrdeistref sirol neu o fewn ardal awdurdod lleol arall.

Sut allaf ddod o hyd i denant i gyfnewid ag ef?

www.HomeSwapper.co.uk.

Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim ar gyfer tenantiaid O’r Cymoedd i’r Arfordir gan eich galluogi i hysbysebu eich cartref a dod o hyd i eiddo cyfatebol yn awtomatig a’ch hysbysu trwy anfon neges e-bost neu neges destun atoch chi.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gan rywun ddiddordeb mewn cyfnewid â fi?

Os ydych chi’n dod o hyd i denant sydd am gyfnewid cartrefi â chi, y cam nesaf yw llenwi’r ffurflen gydgyfnewid yma. Os nad yw’r person rydych chi’n dymuno cyfnewid cartrefi ag ef yn denant O’r Cymoedd i’r Arfordir bydd angen iddo lenwi’r ffurflen hon yma.

 

Mae’n rhaid i bob rhan o’r ffurflen gael ei llenwi, cytuno i gyfnewid eiddo yn eu cyflwr presennol ac arwyddo ffurflen i gadarnhau hyn.

 

Dylech chi e-bostio ffurflenni sydd wedi’u llenwi i: comments@v2c.org.uk

Anfonwch y ffurflenni drwy’r post i’n prif swyddfa: O’r Cymoedd i’r Arfordir, Parc Busnes Tremains, Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1TZ.

 

Byddwn yn cynnal yr holl wiriadau perthnasol ac anfon ymateb ysgrifenedig atoch chi os ydym yn rhoi caniatad i’r cyfnewid hwn fynd yn ei flaen. Arhoswch i dderbyn y caniatad hwn yn ysgrifenedig cyn i chi wneud unrhyw drefniadau.

 

Mae gan bob tenant sicr, cyflawn O’r Cymoedd i’r Arfordir (nid tenantiaid ‘cychwynnol’) yr hawl i gyflwyno cais i gydgyfnewid.

 

O dan Ddeddf Tai 1985, rydym yn gallu gwrthod cyfnewid am 10 rheswm penodol yn unig. Er enghraifft, gallwn wrthod caniatad os yw’r eiddo wedi’i adeiladu neu ei addasu ar gyfer pobl sydd ag anghenion arbennig, os yw hysbysiad ceisio meddiant wedi’i gyflwyno i’r naill berson neu’r llall, neu os oes gan y naill berson neu’r llall ôl-ddyledion rhent. Efallai y bydd angen i chi ddiwallu amodau penodol cyn i gyfnewid gael ei ganiatáu, fel talu unrhyw rent sydd heb ei dalu.