Chwilio am Gartref

Trosglwyddo tenantiaeth

 

 

 

Gall tenantiaid drosglwyddo o un eiddo O’r Cymoedd i’r Arfordir i un arall. Fel arfer byddwn yn gwneud hyn os oes gennych chi reswm da dros gael eich ailgartrefu yn unig fel os yw’r Ddeddf Diwygio Lles yn effeithio arnoch chi, os yw’ch cartref yn rhy fawr neu’n rhy fach* ar gyfer eich teulu.

 

Cyn y gallwn ystyried cais i drosglwyddo mae’n rhaid:

 

Bod gennych chi gofnod rhentu boddhaol.

 

Bod dim atgyweiriadau y codir ffi amdanynt yn dilyn arolwg.

 

Eich bod heb gynnal unrhyw addasiadau i’ch cartref sydd heb eu hawdurdodi.

 

Bod dim tystiolaeth eich bod wedi achosi niwsans yn eich cartref presennol.

Beth os nad oes modd i mi ddiwallu’r gofynion hyn ond mae wir angen i mi symud cartref?

 

O dan amgylchiadau eithriadol, efallai y byddwn yn caniatáu i chi drosglwyddo hyd yn oed os nad ydych chi’n diwallu’r amodau uchod. Siaradwch â’ch Swyddog Tai O’r Cymoedd i’r Arfordir am eich amgylchiadau a bydd yn eich cynghori chi ynghylch hyn.

 

Nid oes modd i ni helpu pawb a hoffai drosglwyddo cartref felly cadwch hyn mewn cof os ydych chi’n disgwyl i faint eich teulu gynyddu. Mae’n rhaid i ni wneud y defnydd gorau o’r eiddo sydd gennym ni er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid newydd a’n cwsmeriaid presennol.

 

Efallai y byddwch chi’n ei chael yn gyflymach i symud cartref trwy gyfnewid â thenant arall. Am wybodaeth bellach ar gydgyfnewid gwasgwch yma.

 

*Y meini prawf meddiannaeth sydd wedi’u gosod gan Lywodraeth y DU: Disgwylir i ddau blentyn o ddau ryw gwahanol rannu ystafell wely nes bod y plentyn hŷn yn troi’n 10 oed. Disgwylir i ddau blentyn o’r un rhyw rannu ystafell wely nes bod y plentyn hŷn yn troi’n 16 oed. Noder: Nid yw hyn yn effeithio ar bobl sy’n hŷn na’r oedran credyd pensiwn.