FY Nghymuned

Cymerwych Ran

Rydym wedi ymrwymo i weithio â’n tenantiaid a’n preswylwyr i ddatblygu gwasanaethau a gwella cymunedau lleol. Nid yw cael lle hyfryd i fyw yn ymwneud â’ch cartref yn unig ond y mae hefyd yn cynnwys y gymuned, yr amgylchedd a’r gwasanaethau lleol sydd ar gael felly beth am gymryd rhan mewn rhannu eich syniadau a’ch barn.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

 

  • I gael dweud eich dweud am newidiadau i’r gwasanaethau rydych chi’n eu derbyn.
  • I dderbyn gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn eich cymuned a’r hyn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer eich cymuned.
  • I wella cartrefi a chymunedau.
  • I ddysgu sgiliau newydd a chael mynediad at gyfleoedd hyfforddiant – bydd hyn yn edrych yn wych ar eich CV.
  • I gwrdd â phobl newydd a chael hwyl!
  • Byddwn ni’n eich cefnogi chi i gymryd rhan trwy helpu â chludiant; costau gofal plant a gofalwyr; tâl post, hyfforddiant, lluniaeth ac anogaethau yn gyfnewid am eich barn.

 

Sut allaf gymryd rhan?

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd y gellwch chi gymryd rhan. Ffoniwch Marie neu Jo ar 0300 123 2100 neu anfonwch e-bost i tellus@v2c.org.uk os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan.

 

Grwp Clonc

 

Dewch i gyfarfod neu rhannwch eich barn ar e-bost am yr holl ffyrdd rydym yn eu defnyddio i gyfathrebu fel y cylchlythyr Voice of Change, y wefan, llyfrynnau neu lythyron.

Dywedwch eich barn wrthym ni a pha fath o wybodaeth yr hoffech chi ei derbyn gennym ni.

Grwp Cydraddoldeb

Gweithiwch gyda ni a rhannwch eich barn a’ch sylwadau ar wasanaethau rydym yn eu cynnig.

Mae hyfforddiant rhad ac am ddim ar gael.

 

 

 

Grwp Polisi

Ymunwch ag un o’n grwpiau gorchwyl a gorffen i’n helpu i adolygu polisïau sy’n nodi’r ffyrdd rydym yn cyflenwi gwasanaethau.

 

 

 

Fforwm Tai Gwarchod

Mae’r Fforwm yn cwrdd yn rheolaidd i drafod materion a gwasanaethau sy’n cael eu darparu i’r tenantiaid sy’n byw yn ein cynlluniau.

 

 

 

FreshVibez

Mae cyfle i bobl ifainc gymryd rhan yn y prosiectau rydym yn eu cynnal. Yn y gorffennol, rydym wedi cynnal prosiectau wythnos yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a chreu ffilmiau. Ewch i dudalen Facebook neu Twitter FreshVibez i ddod o hyd i’r digwyddiadau.

 

Grwp Craffu

Mae’r Grŵp yn gweithio gyda ni i’n helpu i ddeall sut y gallwn ni wella ein gwasanaethau. Mae’r Grŵp Craffu yn adrodd ei ganfyddiadau i’r Bwrdd Rheoli trwy gynllun gweithredu.

Os hoffech chi ddysgu mwy, cysylltwch â Michael Hughes ar 01656 727948 neu Michael.hughes@v2c.org.uk

Digwyddiadau Gyda’n Gilydd O’r Cymoedd i’r Arfordir

Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd mewn cymunedau ar y cyd â mudiadau partner lle y caiff tenantiaid a phreswylwyr eu gwahodd i ddod i rannu eu barn a dysgu mwy am ein gweithgarwch.

Gwasgwch yma i ddod o hyd i ble a phryd y mae ein digwyddiad yn cael ei gynnal.

 

Dyddiau lau Ar-lein

Dewch i’n sesiynau galw heibio o 9.00 tan 4.00 ar ddydd Iau yn Llys Nolton a bydd modd i chi ddefnyddio’r cyfrifiaduron a chael mynediad at WiFi rhad ac am ddim neu dderbyn cymorth o ran sut i ddefnyddio cyfrifiadur/gosod cyfeiriad e-bost ayb.

 

 

Ewch i’r dudalen Digwyddiadau yma i weld y digwyddiadau diweddaraf.