Fy Nghartref

Gwneud taliad

Talu eich rhent

Y rhent a dalwch am eich cartref yw ein prif ffynhonnell incwm. Defnyddir yr arian hwn i wneud gwaith atgyweirio a gwelliannau i'r cartrefi a reolwn, ac mae'n caniatáu i ni barhau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd da.

 

 

 

Talu eich rhent ar amser

Mae'r cytundeb tenantiaeth yn dweud bod rhaid talu eich rhent yn wythnosol ac ymlaen llaw. Fodd bynnag, nid ydym yn mynnu eich bod yn talu'n wythnosol ac rydym yn fodlon i chi dalu yn y dull sydd fwyaf cyfleus i chi, ond mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr nad yw eich cyfrif rhent yn mynd i ddyled rhwng eich taliadau. Os ydych yn dewis talu'n fisol, dylai eich cyfrif fod mewn mis o gredyd pan fyddwch yn gwneud eich taliad, os ydych yn talu'n wythnosol dylai fod mewn wythnos o gredyd, ac ati.

Cymorth gyda Chyllidebu

Gall fod yn anodd cadw cyfrif o'ch arian o wythnos i wythnos ac o fis i fis. Pan ddaw’r Credyd Cynhwysol i rym, bydd unrhyw daliadau a dderbyniwch yn cael eu gwneud yn fisol. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi reoli eich arian fesul mis. Bydd ein Ffurflen Gyllidebu yn eich helpu i weld a yw eich derbyniadau yn fwy na'ch alldaliadau, ac os nad ydynt, cysylltwch â'n Tîm Materion Ariannol ar 01656762582 am gymorth.

Budd-dal Tai

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd yn ariannol ac rydych yn derbyn Budd-dal Tai, efallai bydd hawl gennych i gael cymorth gyda'r diffyg yn eich rhent. Llenwch y Ffurflen DHP a'i hanfon at Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y cyd â'r dystiolaeth ofynnol – mae mor syml â hynny. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd hyn am gyfnod byr yn unig ac nid yn barhaus.

 

Ffyrdd o dalu

Trwy Ddebyd Uniongyrchol

Mae hon yn ffordd gyflym a hawdd i’n talu. Bydd arian yn cael ei dalu i ni yn uniongyrchol o'ch banc ar y dyddiad sy'n eich siwtio chi orau. Mae'n syml – ffoniwch ni gyda manylion eich banc: 0300 123 2100

Mae eich taliadau wedi'u diogelu gan y Warant Debyd Uniongyrchol.

Trwy dâl cerdyn rheolaidd

Mae hyn yn ein galluogi i gasglu eich rhent drwy ddefnyddio manylion eich cerdyn banc pan fyddwch yn rhoi eich caniatâd i ni. Mae'n syml – ffoniwch ni gyda manylion eich cerdyn: 0300 123 2100

Byddwch yn derbyn e-bost neu neges testun i gadarnhau eich tâl.

Ar-lein

Gallwch wneud tâl ar-lein ar ein gwefan: http://www.v2c.cymru/my-home/make-a-payment-online-transactions

Bydd angen eich rhif cyfeirnod Allpay arnoch.

Ap Allpay

Lawrlwythwch yr Ap Allpay yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol a gwneud taliadau yn unrhyw le. Mae'n syml – chwiliwch am ‘Allpay’ yn eich Apple Store, Windows Phone Store neu Google Play.

TextPay

Gallwch dalu drwy anfon neges testun cyflym. Bydd angen i chi gofrestru eich rhif ffôn ar-lein yma yn gyntaf: www.allpayments.net/TexPay

Drwy ein ffonio ni

Gallwch wneud tâl cerdyn debyd neu gredyd drwy ein ffonio ni: 0300 123 2100

Os ydych yn ffonio ar ôl 5pm neu ar y penwythnos, dewiswch opsiwn 2

Mewn unrhyw barth PayPoint neu gallwch dalu ag arian parod yn ein swyddfa.