Fy Nghartref

Gwneud taliad

Talu eich rhent

Y rhent a dalwch am eich cartref yw ein prif ffynhonnell incwm. Defnyddir yr arian hwn i wneud gwaith atgyweirio a gwelliannau i'r cartrefi a reolwn, ac mae'n caniatáu i ni barhau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd da.

 

 

 

Talu eich rhent ar amser

Mae'r cytundeb tenantiaeth yn dweud bod rhaid talu eich rhent yn wythnosol ac ymlaen llaw. Fodd bynnag, nid ydym yn mynnu eich bod yn talu'n wythnosol ac rydym yn fodlon i chi dalu yn y dull sydd fwyaf cyfleus i chi, ond mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr nad yw eich cyfrif rhent yn mynd i ddyled rhwng eich taliadau. Os ydych yn dewis talu'n fisol, dylai eich cyfrif fod mewn mis o gredyd pan fyddwch yn gwneud eich taliad, os ydych yn talu'n wythnosol dylai fod mewn wythnos o gredyd, ac ati.

Cymorth gyda Chyllidebu

Gall fod yn anodd cadw cyfrif o'ch arian o wythnos i wythnos ac o fis i fis. Pan ddaw’r Credyd Cynhwysol i rym, bydd unrhyw daliadau a dderbyniwch yn cael eu gwneud yn fisol. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi reoli eich arian fesul mis. Bydd ein Ffurflen Gyllidebu yn eich helpu i weld a yw eich derbyniadau yn fwy na'ch alldaliadau, ac os nad ydynt, cysylltwch â'n Tîm Materion Ariannol ar 01656762582 am gymorth.

Budd-dal Tai

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd yn ariannol ac rydych yn derbyn Budd-dal Tai, efallai bydd hawl gennych i gael cymorth gyda'r diffyg yn eich rhent. Llenwch y Ffurflen DHP a'i hanfon at Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y cyd â'r dystiolaeth ofynnol – mae mor syml â hynny. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd hyn am gyfnod byr yn unig ac nid yn barhaus.

 

Talu trwy ddebyd uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i gadw i'r funud gyda'ch rhent yw sefydlu Debyd Uniongyrchol. Gallwch dalu eich rhent yn syth o'ch cyfrif banc bob wythnos, bob pythefnos, bob 4 wythnos neu bob mis. Ffoniwch ni ar 0300 123 2100 (opsiwn 2) i sefydlu eich debyd uniongyrchol dros y ffôn. Mae mor syml â hynny!

Talu ar-lein

Gallwch dalu'r rhent ar unrhyw adeg o'r nos neu'r dydd drwy gerdyn debyd neu gredyd. Cofrestrwch unwaith a bydd eich manylion yn cael eu cadw i wneud taliadau yn y dyfodol yn gyflymach, yn haws ac yn fwy cyfleus.

 

Wedi cofrestru'n barod? Talwch nawr

Talu drwy ap

Gallwch hefyd lawrlwytho'r rhaglen ffôn symudol allpay (ap) sy'n eich galluogi i dalu eich biliau yn defnyddio eich ffôn smart unrhyw bryd ac yn unrhyw le. Gallwch lawrlwytho'r ap yn ddiogel o'r Apple App Store, Windows Phone Store ac ar Google Play a bydd yn eich galluogi i storio’ch rhifau cyfeirnod talu, manylion banc a symiau’r taliadau yn ddiogel.

Talu drwy linell ffôn awtomataidd

Gallwch ddefnyddio'r llinell ffôn awtomataidd allpay i dalu eich rhent ar unrhyw adeg o'r dydd. Ffoniwch allpay ar 0844 557 8321. Gwnewch yn siŵr bod gennych eich cerdyn debyd/credyd a'ch rhif cyfeirnod talu wrth law.