Fy Nghartref

Cyngor Ariannol

Mae’r Tîm Money Matters/Cyngor Cyllidebu yn cynnig cyngor cyfrinachol, am ddim i’n cwsmeriaid ar unrhyw faterion sy’n ymwneud ag arian.

Mae gan ein cynghorwyr gyfoeth o brofiad mewn helpu pobl i gyllidebu, cynilo, delio â dyled a hawlio’r Budd-daliadau Lles cywir.

 

Os ydych yn gwsmer Cymoedd i’r Arfordir a hoffech gael cyngor neu gymorth gyda’ch materion ariannol, cysylltwch â’r Tîm Cyngor Cyllidebu:

 

Ffôn: 0300 123 2100

 

E-bost: moneymatters@v2c.org.uk

 

Galw Heibio: Dydd Mawrth  9am i 4pm a Dydd Iau 9am i 12pm – Cymoedd i’r Arfordir, Tremains Road, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1TZ

Rydyn ni eisiau:

 

  • Gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn barod yn ariannol cyn i chi symud i’ch cartref newydd.

 

  • Eich helpu chi o’r diwrnod eich bod yn symud i mewn, sydd fel arfer yn gyfnod costus, a’ch cefnogi chi i atal problemau rhag codi yn y dyfodol.

 

  • Trefnu cymorth penodol ar gyfer ein cwsmeriaid sy’n agored i niwed.

 

  • Eich cefnogi chi os ydych chi’n profi trafferthion o ran talu eich rhent, eich costau dŵr a gwasanaethau.

 

  • Helpu’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan y Diwygiad Lles a newidiadau eraill i fudd-daliadau gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf a’r cyngor mwyaf priodol.

 

  • Rhoi cymorth a mynediad at y gwasanaethau ariannol sydd eu hangen arnynt i bob cwsmer newydd a phresennol er mwyn gwella eu lles ariannol.

 

  • Rhoi cyngor ar y ffordd orau i ddefnyddio’r we gan eich helpu chi i wneud hyn fel y gellwch gael mynediad at y cynigion gorau sydd ar gael ar-lein.

 

  • Credyd Cynhwysol – Beth sydd angen i mi ei wneud nesaf? Llenwch yr arolwg byr yma i weld a ydych chi’n barod am Gredyd Cynhwysol.

Dolenni Defnyddiol:

 

Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol

www.moneyadviceservice.org.uk

 

Money Saving Expert      

www.moneysavingexpert.com

 

Gov.uk                              

www.gov.uk