Newyddion a Gwybodaeth

Diweddariad Gwasanaeth


Yn y fideo canlynol, mae Cyfarwyddwr Cymoedd i'r Arfordir, Steve Gopal, yn diweddaru cwsmeriaid ar  y sefyllfa bresennol o ran ein gwasanaethau atgyweirio yn ystod Covid-19 ar gyfer mis Awst. (Saesneg y unig)

Rhoddir rhestr lawn o'r pethau sy'n cael eu hystyried yn waith atgyweirio brys yma 

 

Diolch am eich adborth ar ein harolwg diweddar, ‘Adeiladu ein dyfodol gyda'n gilydd’. Rydym wedi gwrando ar eich adborth ac rydym wrthi'n ailgyflwyno rhai o'n gwasanaethau.

 

Dywedoch mai'r ffordd orau o rannu gwybodaeth â chi yw trwy e-bost, neges testun, llythyr a thrwy ddiweddariadau ar ein gwefan. Dros y misoedd nesaf byddwn yn cyflwyno gwasanaethau allweddol yn raddol a byddwn yn eich diweddaru trwy'r sianeli sydd orau i chi.

 

Ni fyddwn yn ailgyflwyno gwasanaeth nes bydd yn ddiogel gwneud hynny. Iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr yw'r peth pwysicaf.

 

Er mwyn eich helpu i ddeall pa wasanaethau sydd ar gael, byddwn yn defnyddio system goleuadau traffig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Mae ein system goleuadau traffig yn golygu:

 

Coch: Nid yw'r gwasanaeth ar gael

Ambr: Gallwn ddarparu rhan o'r gwasanaeth

Gwyrdd: Gallwn ddarparu'r gwasanaeth llawn - efallai bydd hwn yn edrych yn wahanol i'n gwasanaeth ‘normal’

 

 

Ein swyddfeydd

Mae ein swyddfa ar Heol Tremains ar gau i'r cyhoedd.

 

Apwyntiadau yn y cartref / ymweliadau wyneb yn wyneb 

Mae ymweld â'ch cartref yn anodd ar hyn o bryd ac rydym eisiau cyfyngu ar yr amser a dreuliwn yn eich cartref er eich diogelwch chi a diogelwch ein cydweithwyr. Yr unig adeg y bydd angen i ni ddod i'ch cartref yw i wneud gwaith a fydd yn cadw eich cartref yn ddiogel. Bydd pob apwyntiad neu ymholiad arall yn cael ei gynnal dros y ffôn neu drwy e-bost.

 

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu ymweld â'n cynlluniau bob dydd ac ni fyddwn yn gallu cwrdd â chwsmeriaid ond gallwch gysylltu â ni dros y ffôn.

 

Gwaith ac atgyweirio mewnol

Ni allwn wneud unrhyw waith atgyweirio neu waith wedi’i gynllunio yn eich cartref os nad yw'n waith brys. 

 

Cyfnewid cartrefi gyda thenant arall

Mae cadw ein cwsmeriaid yn ddiogel yn flaenoriaeth i ni. I leihau unrhyw risg, ni fyddwn yn caniatáu i unrhyw denantiaid gyfnewid cartrefi ar hyn o bryd.

 

 

Gwaith ac atgyweirio allanol

Byddwn ddim ond yn gallu gwneud gwaith allanol a oedd wedi'i gynllunio cyn COVID-19. Byddwn yn cysylltu â'r cwsmeriaid yr effeithir arnynt, nid oes angen i chi gysylltu â ni.

 

Ein cartrefi gwag

Efallai byddwch yn ein gweld yn gweithio ar un o'n cartrefi gwag, ond dim ond un person sy'n gallu gweithio ar eiddo ar y tro.

 

Gosodiadau

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr i osod cartrefi pan fyddan nhw'n dod ar gael, gyda mesurau diogelwch yn eu lle.

 

 

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu we-sgwrs. Os ydych yn cysylltu â ni ynglŷn â gwaith atgyweirio nad yw'n waith brys, gofynnwn i chi roi gwybod am y rhain drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu drwy anfon e-bost. 

 

Talu eich rhent

Gallwch dalu eich rhent drwy ein ffonio ni, neu ar-lein os ydych wedi cofrestru gydag Allpay: http://www.v2c.org.uk/my-home/pay. Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu neges testun am gymorth gyda'ch rhent.

 

Cartrefi newydd

Rydym wrthi'n barhaus yn adeiladu cartrefi newydd o gwmpas y fwrdeistref ond gallai fod cyfyngiadau ar rai ymweliadau â'r safleoedd.

 

Cyngor ariannol

Gall ein tîm Materion Ariannol gynnig cyngor a chymorth ariannol i chi dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy alwad fideo.

 

Gwasanaethau ystad

Byddwn yn parhau i ddarparu gwiriadau iechyd a diogelwch ar draws ein hystadau a'n cynlluniau.

 

Efallai byddwch yn ein gweld allan o gwmpas yn torri gwair yn ein cymunedau.

 

Lles cwsmeriaid

Byddwn yn parhau i ffonio a holi am les cwsmeriaid, os oes angen.

 

Gwaith atgyweirio argyfwng

Byddwn yn parhau i ymateb i geisiadau am waith atgyweirio argyfwng yn eich cartref i sicrhau ein bod yn cadw eich cartref yn ddiogel.

 

Gwiriadau nwy a thrydan

Byddwn yn parhau i gynnal gwasanaeth blynyddol ar eich boeler nwy a phrofi'r cylchedau trydanol o gwmpas eich cartref i sicrhau bod eich cartref yn aros yn ddiogel. 

 

 

Byddwn yn rhoi diweddariadau am ein gwasanaethau ar y dudalen hon yn rheolaidd, neu gallwch weld ein diweddariadau ar Facebook, Twitter neu LinkedIn.