Newyddion a Gwybodaeth

Sut fyddwn yn gweithredu dros y Nadolig ac yn ystod y cyfyngiadau symud

Yn dilyn y datganiad annisgwyl gan y Prif Weinidog dros y penwythnos ‒ ein bod yn mynd i mewn i gyfyngiadau symud cenedlaethol wythnos gyfan yn gynharach na'r disgwyl, rydym yn awyddus i'ch diweddaru ar effaith hyn ar ein gwasanaethau.


Ar ôl ystyriaeth ofalus, rydym wedi penderfynu symud i gynnig gwasanaeth argyfwng yn unig. Byddwn yn adolygu hyn yn ofalus ac yn unol â'r cyfnodau adolygu bob tair wythnos a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd ein hadolygiad nesaf ar 8 Ionawr.


Am y tro, byddwn yn stopio'r holl waith atgyweirio arferol a byddwn yn parhau i adolygu'r holl wasanaethau eraill gan eu haddasu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.Gallwch weld rhestr lawn o beth yw gwaith atgyweirio argyfwng ar ein
tudalen diweddariadau am wasanaethau.


Os oedd gennych apwyntiad wedi'i fwcio rhwng nawr ac 8 Ionawr, ni fydd hwn yn mynd yn ei flaen. Ond byddwch yn cael galwad ffôn i ganslo'r apwyntiad hwn.


Gallwch gysylltu â ni o hyd i logio gwaith atgyweirio, ond byddwn yn gwneud apwyntiadau ar gyfer gwaith argyfwng yn unig yn ystod y cyfnod hwn. Os ydych wedi bwcio gwaith atgyweirio argyfwng ac rydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau Covid neu sydd wedi cael prawf cadarnahol, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 rhwng 09:00 a 17:00 a gallwn asesu faint o frys sydd i'r apwyntiad.


Rydym yma o 9-5 tan Noswyl y Nadolig ac yna byddwn yn ailagor ar 4 Ion am 9am. Os oes gennych argyfwng yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch 0845 600 4075 a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'n gwasanaeth y tu allan i oriau.


Ond oherwydd y cyhoeddiad, dylech nodi bod ein canolfan gyswllt gwasanaeth i gwsmeriaid yn derbyn mwy o alwadau nag arfer ar hyn o bryd, a gallai gymryd mwy o amser nag arfer i gysylltu. Rydym yn delio â'ch ymholiadau cyn gynted â phosibl, a gofynnwn i chi fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn.


Efallai yr hoffech anfon e-bost atom gydag unrhyw ymholiadau nad ydynt yn rhai brys. Gallwch anfon e-bost atom yn thehub@v2c.org.uk


Ein prif flaenoriaeth yw cadw'n cwsmeriaid yn hapus, a hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth wrth i ni geisio cael mwy o eglurderDdiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth Ein blaenoriaeth yw dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chwarae ein rhan yn helpu i arafu ymlediad yr haint ac, yn bwysicaf oll, sicrhau ein bod yn eich cadw chi a'ch cartrefi'n hapus ac yn ddiogel dros gyfnod y Nadolig. Wrth i'r achosion gynyddu, rydym yn apelio at ein holl gymunedau i wneud eich gorau glas i atal ymlediad y feirws a cheisio #CadwCymru'nDdiogel.

 

Wrth gwrs byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw addasiad i'n gwasanaethau.

 

Yn y cyfamser, dylech wybod ein bod yma i chi os oes angen, a gofynnwn i chi gadw'n ddiogel. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

 

Joanne Oak - Prif Weithredwr