Newyddion a Gwybodaeth

Benthychiad gwerth £35m i barhau i gynyddu ein buddsoddiad mewn cartrefi

Mae ein Tîm Cyllid wedi sicrhau benthyciad gwerth £35 miliwn gan bLend Funding CCC – bydd y cyllid cost isel hwn yn ailariannu'r ddyled ddrud bresennol. Yn ei dro, bydd hyn yn helpu Cymoedd i'r Arfordir i gyflawni amcanion 10 mlynedd ei Gynllun Corfforaethol trwy sicrhau ei fod yn cael ei ariannu'n gynaliadwy, a'i fod yn cynyddu ei fuddsoddiad mewn cartrefi a chymunedau 

 

Bydd cyfran o ‘fond cymdeithasol’ cyntaf erioed y benthyciwr yn cael ei defnyddio i dalu hen ddyled etifeddol sydd â chyfradd llog llawer yn uwch ar hyn o bryd. Bydd hyn yn lleihau taliadau llog y benthyciad, gan ryddhau mwy o arian ar gyfer rhaglen ddatblygu'r sefydliad, a fydd wedyn yn gallu adeiladu mwy o gartrefi newydd.

 

Mae Arweinydd Tîm Cyllid Cymoedd i'r Arfordir, Claire Marshall, yn Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraethu, Strategaeth a Pherfformiad Corfforaethol, ac esboniodd sut fydd y benthyciad 34 blynedd gyda chost llog sefydlog isel o 2.45% yn helpu i gynnal proffil ariannol cryf y sefydliad, a hefyd i gyflawni ei weledigaeth o ddiwallu'r angen am dai cymdeithasol gwirioneddol fforddiadwy.

 

“Wrth i Gymru ymadfer ar ôl y pandemig, bydd cymdeithasau tai yn dod yn bwysicach nag erioed i gymunedau lleol. A dyna pam mae'r cyllid hwn mor hanfodol, gan ei fod yn ein galluogi i barhau i ddarparu cartrefi a lleoedd lle mae ein cwsmeriaid yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel.”

 

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol, Joanne Oak, bod y benthyciad gan y Tîm Cyllid yn llwyddiant mawr a gefnogir gan Centrus. “Trwy bartneriaethau strategol, rydym wedi sicrhau cyllid cynaliadwy tymor hir i gefnogi a chyflawni’r uchelgeisiau 10 mlynedd a nodir yn ein Cynllun Corfforaethol. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaeth o safon uchel sy'n canolbwyntio'n llwyr ar ein cwsmeriaid.”

 

Nododd Paul Stevens, Cyfarwyddwr Gweithredol a Phennaeth Tai Fforddiadwy Centrus, bod Cymoedd i'r Arfordir wedi ymuno â ‘chlwb dethol’ o Gymdeithasau Tai yng Nghymru sydd wedi llwyddo i gael at bLEND.

 

“Mae hwn yn ganlyniad ariannu ardderchog, ond rhaid cofio hefyd bod hyn yn gadarnhad allanol ychwanegol o gryfder ac ansawdd Cymoedd i'r Arfordir. Roedd Centrus yn falch iawn o ddarparu sicrwydd a chyngor ariannol annibynnol, a dylai'r tîm yng Nghymoedd i'r Arfordir ymfalchïo yn eu llwyddiant”.

 

Ychwanegodd Piers Williamson, Prif Swyddog Gweithredol bLEND, bod trosi bondiau yn fondiau cymdeithasol yn atgyfnerthu'r ffocws ar effaith cymdeithasol. “Mae'n wych gweld yr effaith gynyddol ar brisiau, sy'n ein galluogi i sicrhau cyfradd dda iawn i gymdeithasau fel Cymoedd i'r Arfordir sy'n gwneud gwaith mor bwysig dros eu cymunedau.”

4518