Newyddion a Gwybodaeth

Mae pob bod dynol yn cael ei eni'n rhydd ac yn gyfartal

Mae pob bod dynol yn cael ei eni'n rhydd ac yn gyfartal

Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Biffobia

17 Mai 2018

 

Heddiw rydym yn dathlu amrywiaeth, gan annog pobl i adrodd am drosedd casineb, ac yn dangos cydlyniad â phobl Lesbiaidd Hoyw Deurywiol Trawsrywiol (LHDT) o'r 81 o Aelod Wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig sy'n parhau i ystyried rhyw cydsyniol rhwng oedolion o'r un rhyw yn drosedd.

 

Adroddwyd am 461 o droseddau casineb cysylltiedig â chyfeiriadedd rhywiol yng Nghymru yn ystod 2016-17.

 

Nid yw 50% o droseddau casineb yn cael eu hadrodd o hyd.

 

Mae'r cynnydd yn rhannol oherwydd y nifer uwch o droseddau casineb ar adeg Refferendwm yr UE ac yn sgil ymosodiadau terfysgol.

 

Mae'n cael ei ddathlu ar 17 Mai i nodi pen-blwydd y penderfyniad, yn 1990, i ddileu cyfunrywioldeb o'r Dosbarthiad Rhyngwladol o Glefydau a gyhoeddir gan Sefydliad Iechyd y Byd. Hyd yn oed heddiw, amcangyfrifir bod 81 o Aelod Wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig yn ystyried rhyw cydsyniol rhwng oedolion o'r un rhyw yn drosedd. O blith y rhain, mae saith yn dal i ystyried bod y gosb eithaf yn erfyn effeithlon ar gyfer brwydro yn erbyn yn hyn a alwant yn ‘glefyd.’

 

RHOWCH WYBOD I RYWUN AM DROSEDD CASINEB

Nid yw 4 o bob 5 trosedd casineb LHDT yn cael eu hadrodd, ond gallant gael effaith dinistriol a hirbarhaol ar bobl a chymunedau. Lleisiwch eich cwyn a gofynnwch am gymorth ymarferol ac eiriolaeth drwy gysylltu â'r heddlu lleol ar 101 (999 mewn argyfwng) neu Gymorth i Ddioddefwyr (0300 3031 982  www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/)

 

Rhowch wybod i rywun am droseddau casineb LHDT! Mae Cymorth i Ddioddefwyr Cymru yn darparu cymorth emosiynol, ymarferol ac eiriolaeth, ac maent yn cael adborth ardderchog gan y bobl maen nhw wedi eu helpu. Ffoniwch 24/7 ar 0300 30 31 982

 

Gall trosedd casineb LHDT fod ar ffurf bygythiadau geiriol, graffiti ymosodol, difrod i eiddo, ymosod, seiberfwlio, neu destunau, e-byst a galwadau ffôn sarhaus.

 

Mae'r heddlu'n cymryd pob trosedd casineb LHDT o ddifrif. Hyd yn oed os nad yw'n arwain at arestio rhywun, mae'r wybodaeth hon yn dal i fod yn hanfodol ar gyfer cynllunio gweithgareddau atal yn y dyfodol.

 

Gall plant a phobl ifanc yng Nghymru sy'n profi bwlio gwrth-LHDT gysylltu â MEIC, gwasanaeth llinell gymorth cyfrinachol, dienw ac am ddim sydd ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Gellir cysylltu â MEIC dros y ffôn, neu drwy destun SMS a negeseua gwib.

 

Mae eleni'n dynodi 70 mlynedd ers cyhoeddi'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. #CadarnDrosHawliauDynol #Standup4humanrights

 

3584