Newyddion a Gwybodaeth

Tenantiaid yn symud i mewn i eco-gartrefi arloesol newydd â ‘Dyluniadau Dychmygus’

Yr wythnos ddiwethaf, symudodd tenantiaid cyntaf Cymoedd i'r Arfordir i mewn i bedwar cartref carbon isel newydd sbon y mae eu dyluniad arloesol wedi ennill y gystadleuaeth ‘Hunan-Adeiladu am Geiniog a Dimai’ gan Grand Designs.

Bu Cymoedd i'r Arfordir yn gweithio mewn partneriaeth â Pentan Architects, a ddyluniodd y cysyniad, i ddarparu'r meddiannau ‘Barnhaus’ newydd yng Ngogledd Corneli ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Derbyniont gyllid i helpu i'w hadeiladu fel rhan o Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.

Mae'r cartrefi newydd, ‘sydd yn arddull cabanau sgïo’, wedi eu llunio o gyfuniad o fframiau dur a phren a gellir eu codi mewn diwrnod. Maent hefyd yn defnyddio bêls gwellt a defnyddiau wedi'u hailgylchu ar gyfer inswleiddio, ynghyd â phaneli solar wedi’u gosod ar y toeon i leihau'r defnydd o drydan. Comisiynwyd Pentan Architects gan Gymoedd i'r Arfordir i ddylunio datblygiad Barnhaus peilot nôl yn 2014 gyda'r nod o droi'r cysyniad yn realiti i denantiaid tai cymdeithasol Gogledd Corneli. Lleolwyd y prosiect ar safle hen garejys, ac archwiliwyd y syniad o adeiladu cartrefi newydd sy’n fwy effeithlon o ran ynni, mewn ffrâm amser gyflymach, ac am lai o arian na thai traddodiadol.

Croesawodd y cartrefi dwy ystafell wely, modern hyn eu tenantiaid cyntaf ar 5 Awst, ac yn eu plith roedd y fam i ddau o blant, Chloe Devereux. Meddai Chloe: “Bu'n rhaid aros tipyn oherwydd Covid-19, ond rydym mor falch o gael symud i mewn i'r cartref hyfryd hwn o'r diwedd. Mae'n gwireddu breuddwyd i mi a bydd fy efeilliaid wrth eu boddau'n byw yma hefyd”.


Fel rhan o'r peilot, bydd Cymoedd i'r Arfordir yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru i fonitro effeithlonrwydd ynni'r meddiannau. Mae synwyryddion wedi'u gosod ym mhob un o'r pedwar cartref. Gan fod iddynt ddosbarthiad TPY o A+, disgwylir y byddant nid yn unig yn darparu cynhesrwydd a chysur parhaol i'r preswylwyr, ond y byddant hefyd yn cynnig atebion i helpu i ymdrin â thlodi tanwydd yn y sector tai cymdeithasol.

Meddai Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi mewn Asedau Cymoedd i'r Arfordir: “Rydym yn falch iawn o gael y cyfle i gydweithio â Pentan Architects a SEER Construction a chael ychwanegu'r cartrefi arloesol hyn at ein stoc yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ein nod yw darparu cartrefi sy'n hapus ac yn ddiogel i’n tenantiaid, ond ar ben hynny rydym eisiau iddynt fod yn dda i'r amgylchedd hefyd. Byddwn yn defnyddio'r pethau a ddysgom wrth ddylunio a chyflenwi'r tai hyn i helpu i ddatblygu manyleb ein cartrefi yn y dyfodol, gyda'r nod o gyflawni effeithlonrwydd ynni o safon uchel, olion traed carbon isel a chartrefi sy'n rhatach i'w rhedeg.”

Dymuna Cymoedd i'r Arfordir ddiolch hefyd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru am eu cymorth i gyflenwi'r cartrefi newydd hyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

4369