Newyddion a Gwybodaeth

Rownd frecwast ar gyfer pobl ddigartref Pen-y-bont ar Ogwr.

Ymunodd ein Prif Weithredwr, Donna Baddeley, â thîm Wallich i roi cymorth dyngarol, cefnogaeth a chyngor i bobl sy'n cysgu allan neu sydd mewn cartrefi anniogel ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

Yn ystod rownd frecwast y bore bach, bu staff profiadol yn cefnogi'r rhai hynny sydd mewn angen drwy roi brecwast, diodydd poeth, bagiau cysgu, dillad cynnes ac eitemau ymolchi iddyn nhw.

 

Mae'r tîm yn cynnig amrywiaeth eang o gyngor ac yn eu cyfeirio at ffyrdd o gyrchu'r gwasanaethau mwyaf addas, perthnasol, ac yn aml arbenigol. Mae'r rhain yn cynnwys cyngor ar dai, cyngor ar fudd-daliadau, ac atgyfeiriadau ar gyfer llety â chymorth, gofal iechyd a chanolfannau camddefnyddio sylweddau.

 

Lleolir y ganolfan galw heibio yn 10 Stryd y Parc ac mae'n darparu amgylchedd diogel oddi ar y stryd. Gallant gael mynediad at weithiwr atebion penodedig, peiriant golchi, sychwr dillad, cawod, banc dillad, ffôn, cyfrifiadur, a chymorth wrth lenwi ffurflenni a cheisiadau.

 

Meddai Donna: “Wrth i fwy a mwy o gyllid gael ei dynnu'n ôl oddi wrth y gwasanaethau cyhoeddus, mae'r pwysau i lenwi'r bylchau ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn syrthio'n fwyfwy ar ein hysgwyddau ni. Er mwyn cael yr effaith mwyaf, rydym yn awyddus i chwilio am bartneriaid ar draws yr holl sectorau a chydweithredu â nhw. Diolch i'r Wallich y bore yma am roi cyfle i mi gynorthwyo’u tîm ymyrraeth sy'n helpu'r rhai sy'n cysgu allan. Roedd yn wych cael gweld y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud.”

 

 

Os ydych chi’n pryderu am rywun rydych wedi eu gweld yn cysgu allan, gallwch ddefnyddio ap neu wefan Streetlink i anfon rhybudd: www.streetlink.org.uk. Bydd y manylion a roddwch yn cael eu hanfon at yr awdurdod lleol neu dîm allgymorth a fydd yn chwilio am yr unigolyn ac yn eu cysylltu â chymorth.

4145