Newyddion a Gwybodaeth

Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn symud i adeilad newydd gyda chymorth Cymoedd i'r Arfordir a SERS

Yn ddiweddar, mae Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr wedi symud o'u canolfan flaenorol yn Stryd Nolton i Eglwys y Bedyddwyr Hope, gyda chymorth Cymoedd i'r Arfordir a SERS.

 

Gan fod y brif brydles ar fin terfynu ar adeilad presennol Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn Stryd Nolton, dechreuwyd trafodaethau ar symud y banc i Eglwys Hope ac ar gynlluniau i agor caffi cymunedol yno. Pwrpas y caffi yw darparu amgylchedd hamddenol i gleientiaid, a chreu man lle gall aelodau'r eglwys a'r gymuned leol ymgysylltu’n rheolaidd.

 

 

Symudodd y Banc Bwyd i ran o Eglwys Hope oedd wedi'i hadnewyddu'n gynharach eleni. Gwnaed y rhan fwyaf o'r gwaith gan y contractwr cladin, SERS, trwy raglen budd i'r gymuned Cymoedd i'r Arfordir. Helpodd Cymoedd i'r Arfordir drwy ddarparu cymorth ac offer yn ystod yr adleoliad. Rhoddwyd cymorth hefyd gan Spring Consult a City Electrical Factors.

 

Wrth sôn am y broses adleoli, dywedodd Steve Tucker na fyddai'r adleoliad wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth Cymoedd i'r Arfordir a SERS. “Mae'r ffaith fod yr adleoliad wedi cael ei gyflawni yn ystod cyfnod mor heriol yn dangos ymrwymiad y ddau gwmni i weithredu er budd y cymunedau lle maen nhw'n gweithio.”

 

Esboniodd Steve fod y Banc Bwyd wedi helpu 5,669 o unigolion mewn argyfwng dros y flwyddyn ddiwethaf – 3,789 o oedolion a 1,880 o blant. “Bydd yr adeilad newydd yn ein galluogi i helpu ein cleientiaid trwy gael asiantiaid atgyfeirio wrth law i helpu gydag unrhyw faterion eraill a all ymgodi.”

 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, creodd y pandemig nifer o heriau ariannol i deuluoedd ac unigolion ar draws y wlad, sy'n golygu bod banciau bwyd yn bwysicach nag erioed. Fodd bynnag, maen nhw wedi gorfod bodloni'r galwadau hyn a sicrhau ar yr un pryd bod pobl yn gallu cyrchu eu gwasanaethau'n ddiogel, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth. Mae'r cynnydd yn y galw ar Fanc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn golygu eu bod nawr yn chwilio am storfa fwy, ac yn gobeithio symud o'r prif ddepo eleni.

 

Dywedodd Mike Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr SERS, eu bod wrth eu bodd o gael cyfrannu at brosiect Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr pan gysylltodd Cymoedd i'r Arfordir â nhw. Mae SERS wedi gweithio i Gymoedd i'r Arfordir ers nifer o flynyddoedd.

 

“Mae cyfleusterau fel y rhain yn bwysicach nag erioed i gymunedau lleol oherwydd y cyfnod ansicr rydym yn ei wynebu, ac roedd yn arbennig o foddhaus cael cyfrannu pan ofynnod Cymoedd i'r Arfordir a Steve Tucker i ni. Roedd Steve yn arwain y prosiect i symud y Banc Bwyd i'w leoliad newydd, Eglwys adnabyddus Hope ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

 

Esboniodd Rachel Lovell, Partner Busnes Cymunedau a Masnachol yng Nghymoedd i'r Arfordir, bod gan Gymoedd i'r Arfordir strategaeth gymunedau sy'n mynegi bwriadau'r sefydliad i gefnogi ei gymunedau mewn meysydd fel ein stadau allanol a'r amgylchedd, economi sylfaenol, iechyd a lles, cyfoeth a chyflogadwyedd, a chydnerthedd cymunedau.

 

“Roeddem yn falch iawn o gael y cyfle i gefnogi a hwyluso adleoliad Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, yn ystod cyfnod anodd iawn. Bydd lleoliad newydd, mwy canolog a hygyrch y Banc Bwyd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ar y cyd â'r caffi newydd, yn galluogi nifer o asiantaethau i gynnig amrywiaeth o gymorth i'n cymunedau.”

4530