Newyddion a Gwybodaeth

Cartrefi canolog a fydd yn helpu i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r gwaith o ailddatblygu 15 fflat fodern yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei gwblhau bellach ac maen nhw'n barod i gael eu troi’n gartrefi.

 

Lleolir y fflatiau modern hyn ychydig eiliadau i ffwrdd oddi wrth yr orsaf drenau a munud ar gerdded oddi wrth y siopau. Maent hefyd mewn safle canolog unigryw rhwng Caerdydd ac Abertawe ac yn ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr neu sy’n teithio i'r gwaith gan fod yr amserau cymudo'n fyr.

 

Cafodd y fflatiau hyn eu hwyluso trwy'r Grant Cartrefi yn y Dref sy'n ceisio annog pobl i fyw yng nghanol y dref, delio â lleoedd gwag yng nghanol y dref a chynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy mewn hybiau allweddol er mwyn helpu i adfywio canol y dref. 

 

Rydym yn rhentu'r rhain ar sail ganolradd sy'n golygu y bydd y rhent a bennir yn is na rhenti cyfartalog y farchnad.

 

Meddai Darrin Davies, ein Cyfarwyddwr Datblygu, Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid, landlordiaid preifat ac unrhyw gyfranogwyr eraill i ddarparu cartrefi dymunol i'n cwsmeriaid. Dyma gychwyn ar y prosiect adfywio a fydd yn rhoi hwb i ganol y dref ac i fusnesau, a'u helpu i gynhyrchu cyfoeth, creu swyddi, denu buddsoddiad, gwella sgiliau ac annog ymwelwyr”.

 

Sylwodd Huw David, Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, “Mae'r fflatiau hyn yn ychwanegiad gwych at ganol ein tref, ac rwy'n siŵr y byddan nhw'n cael eu cipio cyn pen dim. Rwy'n edrych ymlaen at weld y cynnig nesaf a fydd yn helpu i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.”

4268