Newyddion a Gwybodaeth

Coronavirus

Mae diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr o'r pwys mwyaf i ni ac rydym wedi addasu ein gwasanaethau i’r sefyllfa hon.

 

Mae'r Gweinidog Tai, Julie James, wedi amlinellu'r cymorth sydd ar gael i'r holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru – gallwch ddarllen amdano yma.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw hefyd, yn disgrifio'r mathau o gymorth ariannol y gall tenantiaid ei gyrchu, y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac i ble gallwch fynd i gael cymorth a chyngor. Mae hefyd yn esbonio pa gymorth argyfwng y gall pobl ei gyrchu os ydynt yn wynebu heriau ariannol difrifol. Gallwch gyrchu'r canllaw yma

 

Diweddariad ar ein gwasanaethau hyd yma:

 

Gwaith Atgyweirio Brys

 

Diolch am fod mor amyneddgar a goddefgar – rydym yn dal i ymateb i geisiadau am waith atgyweirio brys, yn cynnwys pethau fel gollyngiadau nwy, toriadau pŵer, lifftiau wedi torri ac ati.

 

Byddwn yn parhau i ofyn p'un ai fod gennych unrhyw symptomau COVID-19 cyn yr ymweliad fel y gallwn ymbaratoi cyn dod.

 

Rhowch wybod i ni os gwelwch unrhyw beth sy'n anniogel neu'n beryglus yn eich cartref, ar y stad ac yn eich cymuned fel y gallwn sicrhau bod pawb yn cadw'n ddiogel.

 

Ffoniwch ni i roi gwybod am waith atgyweirio brys, ond os nad yw'n argyfwng awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni ar-lein:

  • Trwy ein gwe-sgwrs ar ein gwefan: www.v2c.org.uk
  • Anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook: me/ValleystoCoast
  • Anfonwch neges uniongyrchol atom trwy Twitter: com/ValleysToCoast
  • Ffoniwch ni ar 0300 123 2100.

 

Casglu Rhent

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu talu am ein defnyddiau ar gyfer gwaith atgyweirio brys, talu ein hanfonebau i gontractwyr am eu gwaith a chyflogau cydweithwyr, bydd rhaid i ni barhau i dderbyn rhent.

 

Gallwch dalu eich rhent dros y ffôn ac ar-lein os ydych wedi cofrestru gydag Allpay. I wneud tâl ar-lein, ewch i www.v2c.org.uk/my-home/pay a gwnewch yn siŵr bod gennych eich rhif cyfeirnod Allpay wrth law.

 

Rydym yn ymwybodol y bydd rhai cwsmeriaid wedi colli eu gwaith dros dro, ac mewn trafferthion ariannol os ydyn nhw'n hunangyflogedig. Fel bob amser, byddwn yn ymateb yn hyblyg i'r rhai sy'n cael anhawster i dalu eu rhent i ni ac yn ceisio dod o hyd i’r ateb gorau, yn cynnwys eu cynghori ar y budd-daliadau gallant eu hawlio. 

 

 

 

Darparu Cartrefi.

 


Byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi i'r rhai sydd eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chefnogi'r rhai hynny sydd â lle i fyw, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu.
I wneud cais am ymweliad tai: https://www.bridgend.gov.uk/residents/housing/housing-register/

 

Camau Eraill:


Cau'r Swyddfa: Rydym wedi cau ein swyddfa i leihau'r risg y bydd pobl wedi'u heintio yn dod â'r haint i mewn i'r swyddfa. Byddwn yn parhau i ateb unrhyw ymholiadau dros y ffôn ac ar ein platfformau digidol hyd y gellir ei ragweld. Rydym hefyd wedi gofyn i'n cydweithwyr weithio o gartref, unwaith eto i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

 

Stopio Galwadau Diwahoddiad: Rydym wedi stopio'n cydweithwyr rhag galw yn nhai cwsmeriaid i drafod ein gwasanaethau fel cartrefi newydd, eu rhent ac unrhyw faterion atgyweirio.  Os yw cyfarfodydd yn hanfodol, rydym yn cynllunio'r rhain ymlaen llaw gan gynnal gwiriadau ar iechyd cwsmeriaid.


Blaenoriaethu Gwaith Atgyweirio: Rydym wedi categoreiddio ein gwaith atgyweirio gan roi blaenoriaeth i waith brys. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gwaith atgyweirio yn cael ei gyflawni.


Llety Gwarchod: Rydym yn helpu pobl i hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol yn ein llety gwarchod i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed a thros 70 mlwydd oed. Rydym yn bwriadu cysylltu â'n cwsmeriaid i weld a fydden nhw'n hoffi cael galwad rheolaidd gennym i leddfu unigrwydd ac unigedd.


Digwyddiadau wedi'u Canslo: Yn cynnwys unrhyw ddigwyddiadau, cyfarfodydd neu gynadleddau ar gyfer nifer o bobl oni bai fod y busnes yn hanfodol. Os ystyrir bod busnes yn hanfodol, bydd asesiad risg yn cael ei gynnal.


Cyfarfodydd Digidol: Mae cydweithwyr yn cael eu cynghori i ddefnyddio technoleg fel tele- neu fideo-gynadledda yn lle cyfarfodydd wyneb yn wyneb.


Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: Mae cydweithwyr sydd â chyflyrau sylfaenol yn gweithio o gartref, ynghyd â'r rhai sy'n feichiog a thros 70 oed.


Symptomau: Cynghorir cydweithwyr sydd ag unrhyw symptomau i hunanynysu am hyd at 7 diwrnod ar ôl y diwrnod cyntaf hysbys o symptomau mewn ymdrech i fynd i'r afael â'r pandemig coronafeirws.


Glanhau: Rydym wedi cynyddu nifer y contractwyr glanhau yn ein swyddfeydd ac yn ein llety gwarchod i sicrhau bod y rhain yn aros yn lân ac wedi'u diheintio. 

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn anelu at ddarparu gwasanaethau fel y gallwn. Gwiriwch yma neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu LinkedIn am ddiweddariadau.


Yn y cyfamser daliwch ati i ddilyn y cyngor gan https://phw.nhs.wales/.

 

Diweddarwyd 6 Ebrill 2020

4293