Newyddion a Gwybodaeth

Diogelwch tân gyda Chymoedd i'r Arfordir - Gwnewch eich rhan i atal tanau yn y cartref!

Fel y gwyddom, gall offer trydan achosi tanau yn y cartref. Mae V2c wedi dysgu bod rhai tanau trydanol yn debygol o gael eu hachosi gan wefrwyr ffonau symudol – a gallai eitemau ailwefradwy eraill fod yn gyfrifol hefyd.

 

 

Mae Pennaeth Tân wedi rhybuddio na ddylai gwefrwyr ffonau symudol gael eu plygio i mewn dros nos a bod tanau wedi digwydd pan fod gwefrwyr ffonau wedi cael eu gadael yn y plwg wedi'u troi ymlaen – hyd yn oed pan nad oeddent wedi'u plygio i mewn i ffôn symudol.

Aeth y Pennaeth Tân yn ei flaen i ddweud, “Mae'r achosion hyn yn amlygu'r perygl o danau trydanol – gallant ddigwydd unrhyw bryd, yn unrhyw le. Peidiwch fyth â gadael eitemau yn cael eu gwefru, neu heb neb yno, am gyfnodau hir – a gwnewch yn siŵr bod y plwg i'r gwefrydd wedi ei ddiffodd hyd yn oed os nad yw wedi ei gysylltu â'ch ffôn/eitem drydanol.” Ychwanegodd, “Peidiwch fyth â chyfnewid gwefrwyr – defnyddiwch yr un cywir bob tro a dilynwch gyfarwyddiadau a chanllawiau'r gwneuthurwr bob amser wrth ddefnyddio eitemau trydan. Diffoddwch nhw a datgysylltu'r plwg cyn i chi fynd i'r gwely.” Os bydd tân, yn digwydd, “Ein cyngor yw eich paratoi eich hunan cystal â phosibl ar gyfer achos tân – trwy sicrhau bod larymau mwg sy’n gweithio wedi'u gosod yn eich cartref a bod gennych lwybrau dianc clir fel y gallwch chi a'ch teulu adael eich cartref cyn gynted â phosibl.”

 

Dywedodd yr arbenigwr mewn materion defnyddwyr, Dominic Littlewood, hefyd y gall gadael unrhyw beth ar y gwefrydd am amser hir fod yn hynod o beryglus gan ei fod yn achosi perygl tân.

Meddai Mr Littlewood, “Nid dim ond y ffaith ein bod yn gwefru ein ffonau am oriau sy’n destun pryder, ond hefyd ble rydym yn eu gadael.’’

Mae Dom yn awgrymu'n gryf na ddylai pobl gysgu gyda'u ffonau yn y gwely – mae pobl yn rhoi eu dyfeisiau dan eu clustog fel y byddant yn clywed eu cloc larwm yn y bore.

Gallai gwneud hyn fod yn berygl tân – gyda batri’r ffôn yn cynhesu wrth iddo wefru a chreu'r posibilrwydd o roi'r dillad gwely ar dân.

Yn lle hynny, meddai Dom, dylem osod ein ffôn ar soser, oherwydd os bydd yn poethi wedyn, ni fydd y tsieni'n mynd ar dân ac rydym yn fwy diogel.

Ond mae'r arbenigwr defnyddwyr hefyd yn dweud y gallai gwefru eich ffôn dros nos achosi difrod tymor hir i'r batri.

 

Yn ôl PC Advisor, dylech chi fyth wefru'r batri'r holl ffordd i 100 y cant. Mae hyn oherwydd bod ailwefru'n llawn drwy'r amser yn byrhau oes y batri. Mae hefyd yn bwysig nad ydych yn defnyddio gwefrwyr ffonau ffug – er ei bod yn aml yn rhatach i brynu gwefrwyr answyddogol, wedi'u mewnforio, gall y gost fod llawer yn uwch yn y tymor hir. Yn aml, mae gwefrwyr ffonau symudol ffug wedi'i gwneud o gydrannau o safon isel sydd ddim yn cydymffurfio a rheoliadau diogelwch y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn golygu y gallant achosi anaf, siociau trydan a hyd yn oed tanau.

 

I'ch helpu i aros yn ddiogel, ewch i'r hypergyswllt isod am gyfarwyddyd

 

https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guides-and-advice/electrical-items/mobile-phone-chargers/

3767