Newyddion a Gwybodaeth

Furlough

Mae'r coronafeirws yn golygu bod llawer o bobl yn y DU yn methu gweithio. I helpu i achub economi'r DU, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun grant sy’n helpu cyflogwyr i dalu cyflogau a diogelu swyddi.

I'n galluogi i gadw pobl yn ddiogel ac i sicrhau hyfywdra ariannol parhaol Cymoedd i'r Arfordir, rydym wedi penderfynu defnyddio Cynllun Cadw Swyddi'r Llywodraeth. Ein bwriad yw cyflwyno absenoldeb seibiant ar gyfer rhai aelodau staff o'r wythnos yn dechrau 20 Ebrill a hyd at 31 Mai pan fod Cynllun presennol y Llywodraeth i fod i ddod i ben.

 

 

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

Eich diogelwch chi a'ch teuluoedd, a diogelwch ein staff yw ein prif flaenoriaeth ac ni fydd hyn yn newid. Rydym wedi asesu ein llwyth gwaith i sicrhau y gallwn gyflenwi gwasanaethau allweddol yn ystod y cyfnod hwn, ac ni fydd y gwasanaethau brys a gyflenwn ar hyn o bryd yn newid.

Byddwn yn parhau i:
 

  • Gyflawni gwaith atgyweirio brys yng nghartrefi ein cwsmeriaid: mae hyn yn cynnwys pethau fel gollyngiadau nwy, toriadau pŵer, lifftiau wedi torri ac ati.
  • Casglu rhent: i'n galluogi i dalu am ein defnyddiau ar gyfer gwaith atgyweirio brys, talu ein hanfonebau i gontractwyr am eu gwaith, a thalu cyflogau cydweithwyr.
  • Darparu cartrefi: byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi i'r rhai sydd eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chefnogi'r rhai hynny sydd â lle i fyw, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu.


Cysylltu â ni

Efallai byddwch yn ceisio cysylltu ag aelod staff sydd ar seibiant. Dylech gael neges peiriant ateb neu ateb i'ch e-bost yn esbonio â phwy allwch chi siarad tra bod y rhain yn absennol. Os ydych yn cael unrhyw anhawster i gysylltu ag unigolyn, ffoniwch Yr Hyb ar 0300 123 2100 a byddan nhw'n eich cyfeirio at y person cywir.

Gallwch sgwrsio â ni o hyd am eich sefyllfa, a byddwn yn esbonio sut gallwn eich cefnogi yn ystod y cyfnod hwn. Awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni ar-lein:

 

  • Trwy ein gwe-sgwrs ar ein gwefan: v2c.org.uk
  • Anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook: m.me/ValleystoCoast
  • Anfonwch neges uniongyrchol atom trwy Twitter: twitter.com/ValleysToCoast
  • Ffoniwch ni ar 0300 123 2100.

 

Gallwch hefyd dalu eich rhent dros y ffôn ac ar-lein. I wneud tâl, ewch i www.v2c.org.uk/my-home/pay a gwnewch yn siŵr bod gennych eich rhif cyfeirnod Allpay wrth law.

 

 

Byddwn yn adolygu ein sefyllfa yn rheolaidd ac yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich sefyllfa'n newid.

4316