Newyddion a Gwybodaeth

Rydym wedi cadw Achrediad y Ddraig Werdd am eleni eto!

Mae ennill Safon y Ddraig Werdd yn dangos ein hymrwymiad i wella effeithlonrwydd ynni, lleihau ein hôl-troed carbon a gwella cynaliadwyedd amgylcheddol.

Rydym wedi cadw'r achrediad hwn ers nifer o flynyddoedd bellach ac mae rhai o'r manteision cadarnhaol yn cynnwys:

 

1. Cynyddu'r lefel o ailgylchu gwastraff yn ein Gwasanaeth Atgyweirio Tai. 

Cafodd 92% o'n holl wastraff ei ailgylchu yn 2017-18.

 

2. Defnyddio mesurau sy’n arbed ynni ac arian yn ein swyddfeydd.

Mae'r rhain yn cynnwys gosod golau LED sy’n arbed ynni; gosod mesurau i leihau’r defnydd o ddŵr, defnyddio inc du a gwyn a llungopïo ar y ddwy ochr.  Mae'r holl fesurau hyn wedi arbed arian gan ganiatáu i ni ail-fuddsoddi’r arian ar bethau eraill.

 

3. Buddsoddi mewn technolegau cynaliadwy i helpu ein cwsmeriaid i arbed arian yn eu cartrefi

Mae'r rhain yn cynnwys gosod systemau ffotofoltaig solar a thermol solar a thechnoleg Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer.

 

4. Buddsoddi mewn mesurau Inswleiddio Waliau Allanol.

Mae'r rhain wedi gwella’r dosbarthiadau SAP ar ein cartrefi gan helpu i ostwng biliau ynni ein cwsmeriaid.

 

5. Datblygu cofrestri a chynlluniau gweithredu ar faterion Ecolegol.

Mae'r rhain yn cynnwys diogelu rhywogaethau fel ystlumod a rheoli planhigion mewnwthiol fel Canclwm Japan.

 

 

MEDDYLIWCH YN WYRDD

3784