Newyddion a Gwybodaeth

Helpwch ni i benderfynu ar flaenoriaethau ein cwsmeriaid ar gyfer 2021 a thu hwnt

Rydym yn gofyn i gwsmeriaid, tenantiaid a chymunedau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr am help i archwilio sut y gallwn ddeall ein pwrpas yng Nghymoedd i'r Arfordir. 

 

Ein pwrpas yw darparu cartrefi lle mae pobl yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel. Mae hyn yn disgrifio'n gwaith ni fel sefydliad ac rydym yn awyddus i wella'n dealltwriaeth o'r geiriau ‘diogel’ a ‘hapus’ a ddewisoch chi, ein cwsmeriaid, y llynedd.

 

Os cymerwch ran ac ateb ychydig o gwestiynau byr, bydd cyfle i chi ennill un o bedair taleb stryd fawr gwerth £50 – mewn union bryd ar gyfer y Nadolig eleni. 

 

Gallwch atebwch y cwestiynau yn ein harolwg byr yma. Bydd yn cymryd ychydig funudau’n unig a byddwn yn defnyddio'r canlyniadau i'n helpu i ddewis ein blaenoriaethau, i sicrhau bod pob un o’n cwsmeriaid yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus.

 

Meddai'r Prif Weithredwr, Joanne Oak: “Mae eich barn a'ch syniadau mor bwysig i ni ac rydym wir eisiau sicrhau bod ein cwsmeriaid yn rhan hanfodol o'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cysylltu â chi'n fwy aml dros y 6 mis nesaf i ofyn cwestiynau, a gobeithiaf y byddwch yn croesawu'r cyfle hwn i gael dweud eich dweud a'n helpu i gadw ar y trywydd iawn wrth flaenoriaethu'r pethau sydd orau i chi a'ch cymunedau.”

 

Os ydych yn byw mewn cymuned lle mae gan Gymoedd i'r Arfordir eiddo, rydym eisiau clywed gennych chi hefyd. Byddwch cystal â llenwi'r arolwg a dweud wrthon ni a ydych yn gwsmer neu'n breswyliwr


Gallwch weld y cynllun corfforaethol presennol yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn i lywio ein cynllun corfforaethol newydd, y byddwn yn ei lansio ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf.

4419