Newyddion a Gwybodaeth

Cartrefi'r Dyfodol ar y ffordd i Ben-y-bont ar Ogwr.

Mae V2C, ar y cyd â'r arbenigwr adeiladau modiwlaidd, Wernick Buildings, wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i adeiladu wyth cartref modiwlaidd yn Sarn a Thondu.

 

Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau yn 2018 yn safle cynhyrchu arbenigol Wernick Buildings ar Stad Ddiwydiannol Mynyddcynffig. Bydd y cartrefi modiwlaidd yn cael eu ffurfio o fodiwlau unigol sy’n cael eu hadeiladu yn y ffatri, ac sy’n cynnwys offer cegin gosod, system wresogi a system drydanol. Bydd y rhain wedyn yn cael eu cydosod ar y safle adeiladu i ffurfio tŷ gorffenedig. O gymharu â dulliau adeiladu traddodiadol, gellir cyflenwi cartrefi modiwlaidd hyd at 50% yn gyflymach, gan leihau’r costau a'r effeithiau amgylcheddol.

 

Darparwyd cyllid ar gyfer y cartrefi hyn drwy'r Rhaglen Tai Arloesol sydd â’r nod o helpu i hysbysu Llywodraeth Cymru, Cymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol am y mathau o gartrefi y dylid eu cefnogi yn y dyfodol. Bydd y prosiect yn cyfrannu at y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Dywedodd yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant “Mae'r sector tai yng Nghymru yn wynebu llawer o heriau. Ymhlith y rhai amlycaf, mae cynyddu nifer y cartrefi sydd ar gael, y gyfradd gyflenwi a'u fforddiadwyedd, ac ar yr un pryd lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Bydd y prosiectau a ariennir gan y Rhaglen Tai Arloesol yn ein helpu i ddysgu beth sy'n gweithio orau a pham, o ran pa adeiladau ddylen ni eu hadeiladu a sut rydym yn eu hadeiladu. Bydd y prosiectau hyn hefyd yn dangos sut gallwn ddefnyddio'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru i ddatgloi'r cyfleoedd anferth ar gyfer twf ac arloesedd mewn tai.”

 

Meddai Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu Cynorthwyol V2C, “Fel y landlord cymdeithasol mwyaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rydym yn hynod falch o dderbyn y cyllid gan y bydd yn ein helpu i ddarparu cartrefi fforddiadwy mawr eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Wernick, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y prosiect”

3289