Newyddion a Gwybodaeth

Sut fyddwn yn gweithredu yn ystod y cyfnod clo yn y flwyddyn newydd

Blwyddyn Newydd Dda…

Yn dilyn y diweddariad diwethaf gan y Prif Weinidog ar statws y cyfnod clo cenedlaethol, rydw i eisiau diweddaru ein cwsmeriaid ar rai newidiadau i'n gwasanaethau.

 

Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a'r lefel o ansicrwydd yn y cyfnod cyn y Nadolig, penderfynom symud i gynnig gwasanaeth argyfwng yn unig er mwyn diogelu ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid. 

Ar ôl ystyriaeth ofalus a sgyrsiau gyda'n timau rheng flaen, byddwn yn ailgychwyn ein gwasanaethau gyda rhai cymwysiadau. Bydd hyn yn cynnwys gwaith atgyweirio argyfwng a brys, ymateb i'r ôl-groniad presennol o waith atgyweirio, ac ailgydio mewn gwasanaethau eraill fel gosod meddiannau, trosglwyddo cartrefi, ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol, a materion rheoli tai eraill.

 

Bydd hyn tan gyhoeddiad mis Chwefror gan Lywodraeth Cymru a dim ond yn ystod y cyfnod hwn y byddwn yn derbyn ceisiadau newydd am atgyweiriadau brys. Bydd hyn yn berthnasol i'n cynlluniau byw gwarchod ac â chymorth hefyd, er y bydd gwaith atgyweirio mewn mannau cymunol yn mynd yn ei flaen fel arfer. 

 

Mae rhestr lawn o'r hyn sy'n waith atgyweirio argyfwng ar gael ar ein tudalen diweddariadau ar wasanaethau.

Er ein bod yn deall y bydd y rhai ohonoch sydd â gwaith atgyweirio arferol newydd yn teimlo'n rhwystredig, gofynnwn i'n cwsmeriaid fod yn amyneddgar wrth i ni weithio ar ein hôl-groniad o waith atgyweirio. Gwelwyd cynnydd anferth yn y ceisiadau am waith atgyweirio, ac rydym yn cyfaddef ein bod yn araf yn ymateb i'r rhain, ond gofynnwn i chi ystyried a yw eich gwaith atgyweirio'n hanfodol cyn cysylltu â ni fel y gallwn gyfyngu ar gysylltu, a chwarae ein rhan i reoli lledaeniad y feirws. Dymunwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn i adfer ein gwasanaethau i'w cyflwr arferol ac rydym wedi enwi tîm penodedig i'n helpu i ymateb i'ch gwaith atgyweirio a'ch pryderon. 

 

Yn ystod y cyfnod hwn, mae'n bwysig ein bod hefyd yn gwneud ein gorau i'ch cadw chi a'n gweithwyr yn ddiogel, felly rwy'n apelio at y rhai ohonoch sydd wedi bwcio gwaith atgyweirio gyda ni i ddilyn y canllawiau ynghylch cadw pellter diogel. 

 

Rydym wedi paratoi fideo byr sy'n amlinellu'r 5 Cam a gymerwn i'ch cadw'n ddiogel, a gofynnwn i chi ei wylio cyn i ni ddod i'ch cartref i wneud gwaith atgyweirio. Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn dilyn y canllawiau wrth i ni geisio arafu lledaeniad y feirws. 

 

Gallwch weld y fideo ar ein sianel Youtube

 

Yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd angen i ni hefyd gael eich caniatâd cyn i ni fynd i mewn i'ch eiddo, felly os ydych chi'n teimlo ei fod yn anniogel ar ddiwrnod y gwaith trwsio, gallwch wrthod eich apwyntiad gyda ni a mynediad i'ch cartref. Os oes gennych chi neu rywun sy'n byw gyda chi symptomau, neu rydych wedi cael prawf positif, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl i ganslo eich apwyntiad. Rydym hefyd yn deall na fydd rhai ohonoch yn teimlo'n gyffyrddus i'n gweld yn dod i mewn i'ch cartref o gwbl yn ystod y cyfnod clo. Os felly, ac rydych yn teimlo y gall eich gwaith atgyweirio neu apwyntiad aros tan ar ôl y cyfnod clo, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 rhwng 09:00 a 17:00 a byddwn yn canslo eich apwyntiad presennol.

 

Ein prif flaenoriaeth yw cadw'n cwsmeriaid yn ddiogel ac yn hapus a hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth, a'ch parodrwydd i ddilyn y canllawiau diogelwch pan fyddwn yn ailgydio yn ein gwasanaethau. 

Wrth gwrs, byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw newidiadau wrth iddynt ddigwydd. 

 

Joanne Oak - Prif Weithredwr

4450