Newyddion a Gwybodaeth

Newidiadau pwysig i ailgylchu gwastraff y cartref yr haf hwn

O 5 Mehefin 2017 ymlaen, bydd gwasanaeth newydd gwell i gasglu deunydd ailgylchadwy oddi ar ochr y ffordd yn cael ei gyflwyno i aelwydydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd hyn yn caniatáu i ni gyrraedd y targedau ailgylchu newydd a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Y targed ar gyfer 2015-16 oedd 58 y cant, ond bydd yn 64 y cant erbyn 2020, ac yna’n 70 y cant erbyn 2025. Mae targed hefyd wedi’i osod i beidio â chynhyrchu gwastraff tirlenwi o gwbl erbyn 2050.

 

Bydd y newidiadau i ailgylchu gwastraff y cartref yn cynnwys y canlynol:

 

Cynhwysyddion ailgylchu newydd

 

 

Bydd sach oren newydd yn cael ei gyflwyno i ailgylchu cardbord, a sach gwyn newydd ar gyfer papur. Byddwch hefyd yn cael cadi du newydd, sy’n debyg i’r cadi gwastraff bwyd mawr, ar gyfer ailgylchu gwydr. Bydd y cynhwysyddion newydd hyn yn disodli’r ddau flwch du, na fydd yn cael eu defnyddio mwyach. Rhagor o gyngor ar beth i’w wneud gyda’ch bocsys du maes o law.

 

Bydd y cynhwysyddion a ddefnyddir i ailgylchu gwastraff bwyd yn aros yr un fath - un cadi brown bychan (gyda bagiau gwyrdd y gellir eu compostio) ar gyfer y tu mewn i’r cartref, ac un cadi brown mawr a gesglir oddi ar ochr y ffordd. Bydd eich sach glas ar gyfer storio plastig a metel hefyd yn aros yr un fath. Caiff aelwydydd roi faint bynnag o ddeunydd ailgylchu ag y dymunant allan i’w gasglu, a gallwch gael mwy o sachau a blychau wrth ofyn amdanynt.

 

Cyfyngiad newydd o ddau fag ar gyfer gwastraff

Bydd cartrefi â hyd at bum preswylydd yn cael eu cyfyngu i daflu hyd at ddau fag gwastraff bob pythefnos. Ni fydd bagiau du yn cael eu defnyddio mwyach, oherwydd bydd yr holl drigolion yn cael cyflenwad o fagiau o liwiau a brandiau penodol ar gyfer cael gwared â’u gwastraff.

 

Pan fo chwech neu saith preswylydd ar un aelwyd, ceir gofyn am un bag gwastraff ychwanegol bob pythefnos, a bydd aelwydydd ag wyth unigolyn neu fwy yn cael gofyn am ddau fag gwastraff ychwanegol bob pythefnos.

 

Bydd un bag ychwanegol hefyd yn cael ei ddarparu i gartrefi lle y defnyddir tanau glo sy’n cynhyrchu lludw fel y brif ffynhonnell o wres, a bydd deiliaid tai cymwys yn parhau i gael gwasanaeth casglu â chymorth.

 

I gofrestru ar gyfer y dosbarthiadau ychwanegol, ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

 

Gwasanaeth casglu newydd ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol

Bydd cartrefi sy’n cynhyrchu cewynnau neu gynhyrchion gwastraff amsugnol eraill (nid cynhyrchion misglwyf) yn cael cofrestru i gael casgliad ar wahân ar gyfer y math hwn o wastraff, sy’n golygu na fydd angen eu rhoi yn eu bagiau gwastraff na ellir eu hailgylchu.

 

Yn ogystal â chewynnau, bydd y gwasanaeth yn ymdrin â chlytiau golchi dwylo a hancesi papur. Bydd y manylion am sut i gofrestru yn cael eu cyhoeddi’n fuan. I wneud cais ar gyfer y casgliad Cynhyrchion Hylendid Amsugnol (a fydd yn defnyddio bagiau porffor) ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

 

Newidiadau i Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol

O 5 Mehefin 2017 ymlaen, bydd angen gwahanu unrhyw wastraff a gludir i safleoedd Brynmenyn, Llandudwg a Maesteg fel bod yr holl ddeunyddiau a ailgylchir yn cael eu rhoi yn y biniau cywir yn gyntaf  - ni fyddwch yn cael rhoi popeth mewn bag du a’i daflu i’r sgip mwyach.

 

Bydd cynhwysyddion ailgylchu newydd, bagiau gwastraff, calendr casglu newydd, a chyfarwyddiadau llawn yn cael eu darparu cyn mis Mehefin.

 

I gael rhagor o fanylion am y gwasanaeth newydd, a gweld rhestr lawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch www.recycleforbridgend.wales

2651