Newyddion a Gwybodaeth

Gweinidog yn Ymweld â'n Prosiect Tai Arloesol

Daeth Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Cymru, Julie James AC, i Ben-y-bont ar Ogwr i weld dros ei hunan sut rydym ni, mewn partneriaeth â Wernick, yn cyflwyno tai cymdeithasol i'r ardal.

 

Ymwelodd Julie ag un o'r ddau safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle mae cartrefi modiwlaidd bron â bod yn barod. Roedd Huw Irranca-Davies, Aelod Cynulliad Ogwr, yn bresennol hefyd ac yn ddiweddarach, trafododd yr ymweliad a photensial y prosiect yn un o gyfarfodydd Busnes Cynulliad Cymru.

 

Cyhoeddwyd cyllid o £35m ar gyfer tai arloesol yng Nghymru gan Julie James AC ym mis Chwefror 2019. Mae’r ‘Rhaglen Tai Arloesol’ yn cynnig cymorth i gymdeithasau tai, cynghorau a sefydliadau eraill.

 

Bydd yr arloesedd a ddatblygir trwy'r rhaglen yn helpu i lywio sut fydd cartrefi'n cael eu hadeiladu yng Nghymru yn y dyfodol. Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Cafodd y modiwlau ar gyfer yr wyth cartref newydd eu cynhyrchu yn Wernick Buildings, Mynyddcynffig cyn cael eu cydosod ar y safle i ffurfio tŷ cyfan. Cymerodd cyn lleied â thair wythnos i gynhyrchu'r modiwlau a gyrhaeddodd y safle gydag offer a systemau gwresogi a thrydanol wedi eu gosod yn barod.

 

Ar ôl iddynt gael eu cwblhau, bydd cladin o frics a thoeon cypledig yn golygu na ellir gwahaniaethu rhwng y cartrefi newydd a thai tebyg a adeiladwyd yn draddodiadol.

 

Meddai Julie James AC: “Mae ein Rhaglen Tai Arloesol gwerth £90m yn fainc arbrofi ar gyfer arloesedd mewn tai, ac mae'n dangos ein huchelgais i ddarparu mwy o gartrefi o ansawdd gwell i bobl, gan greu swyddi a chyfleoedd hyfforddi yn eu cymunedau ar yr un pryd.”

 

Ychwanegodd Rheolwr-Gyfarwyddwr Wernick Buildings, Ben Wernick: “Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o fuddion adeiladu oddi ar y safle. Bydd preswylwyr yn gallu mwynhau cartrefi o safon uchel, sy'n perfformio'n uchel, gyda'r budd ychwanegol o raglen adeiladu gyflymach.”

4130