Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn croesawu penodiadau newydd i'r Bwrdd ac i'r Pwyllgor Archwilio

Gan fod y Cadeirydd hirsefydlog, John Kinder, yn bwriadu cyhoeddi ei ymddeoliad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi symud yn gyflym i wneud dau benodiad newydd i'r Bwrdd ac i'r Pwyllgor Archwilio.

Joanne Smith fydd Dirprwy Gadeirydd newydd y Bwrdd, a bydd Sophie Taylor yn ymgymryd â rôl Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio pan fydd John yn ymddeol o'r ddwy rôl ym mis Rhagfyr. Mae gan y ddwy brofiad helaeth o'r sector dai a thu hwnt.

Mae gan y Dirprwy Gadeirydd newydd, Joanne Smith, ddealltwriaeth gadarn o'r sector tai, ac o Gymoedd i'r Arfordir ei hun, gan iddi weithio fel rheolwr rheoleiddio yn y sefydliad am chwe blynedd, ac fel aelod o'r Bwrdd am y pedair blynedd diwethaf. Ar hyn o bryd mae Jo yn Rheolwr Llywodraethu a Rheoleiddio i'r Grŵp Coastal Housing.

Mae gan Sophie Taylor brofiad helaeth o'r sector tai hefyd, ar ôl iddi gychwyn ei gyrfa yn PwC. Yn ei rôl gyntaf yn y Sector Tai, ymunodd â thîm Cyllid Trivallis cyn dod yn Bennaeth Cyllid yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro yn 2017. Yn ei rôl ddiweddaraf, dychwelodd Sophie i'r sector yn gynharach eleni pan gafodd ei phenodi'n Bennaeth Cyllid a Chaffael i Gymdeithas Dai Bron Afon.

Wrth sôn am ei phenodiad yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, dywedodd Sophie: “Rwy'n llawn cynnwrf ynglŷn â chymryd y rôl newydd hon. Rwy'n frwd iawn dros y sector tai, ac mae dod yn aelod o'r Bwrdd yn gynharach eleni wedi caniatáu i mi ehangu fy ngwybodaeth o'r sector a'r heriau mae’n ei wynebu. Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi cyrraedd cam cyffrous ar eu taith gorfforaethol, gyda Phrif Weithredwr newydd a chynlluniau uchelgeisiol. Rwy'n gobeithio y gall fy mhrofiad blaenorol mewn archwilio a sicrwydd helpu i'w cefnogi ar hyd y daith hon a darparu'r llywodraethu cadarn y bydd ei angen ar yr holl sefydliadau yn ystod y cyfnod heriol hwn.”

Wrth fyfyrio ar ei ymddeoliad sydd ar ddod, dywedodd John Kinder: “Mae fy chwe blynedd yng Nghymoedd i'r Arfordir wedi bod yn brofiad diddorol, heriol a phleserus. Mae wedi bod yn foddhaus gweld sut mae'r sefydliad wedi datblygu o un oedd yn canolbwyntio ar ailwampio ei eiddo i sefydliad sydd bellach yn canolbwyntio ar wella'i wasanaeth cyffredinol i'w gwsmeriaid.

Yn y dyfodol, rwy'n rhagweld y bydd Cymoedd i'r Arfordir yn parhau i adeiladu mwy o dai cymdeithasol ac yn helpu i leihau'r digartrefedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Rwy'n gobeithio y bydd hyn, ynghyd â ffocws ar wella’n gwasanaethau craidd i'n cwsmeriaid yn golygu y byddwn yn cael ein hystyried yn un o sefydliadau tai cymdeithasol blaenllaw Cymru.”

Mae pawb yng Nghymoedd i'r Arfordir yn awyddus i ddiolch i John am ei ymdrechion rhagorol yn ystod ei chwe blynedd yn y sefydliad. Bydd ymddeoliad John yn cael ei gyhoeddi fel rhan o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymoedd i'r Arfordir eleni a gynhelir ar-lein am y tro cyntaf ar 23 Medi.

 

 

4373