Newyddion a Gwybodaeth

Rydym wedi penodi Cadeirydd newydd.

Fel un o'r 10 Cymdeithas Dai Orau yng Nghymru, rydym wedi cyhoeddi apwyntiad Anthony Whittaker yn Gadeirydd newydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr, i ddilyn y Cadeirydd presennol, Neil Harries. Cafodd Anthony ei benodi'n Gadeirydd yn swyddogol ar 22 Hydref 2018.

Bu Anthony yn Brif Weithredwr ar un o brif gymdeithasau tai Cymru, United Welsh, nes iddo ymddeol yn ddiweddar, ac mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector tai. Yn ogystal, mae wedi gwasanaethu fel Aelod Bwrdd anweithredol i nifer o sefydliadau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae Anthony yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yn ystod ei oriau hamdden mae'n mwynhau mynd â'i gi am dro, garddio, a dilyn ei [gyn] dîm pêl-droed lleol.

Wrth sylwi ar yr apwyntiad, dywedodd Donna Baddeley, ein Prif Weithredwr: “Rwy'n falch iawn o groesawu Anthony yn Gadeirydd newydd gan fod ganddo gyfoeth o brofiad perthnasol i'w gyfrannu, a chefndir cadarn fel Gweithredwr a Chadeirydd. Yn ogystal, mae ganddo ddealltwriaeth eang o wasanaethau tai, empathi cryf â'n gwerthoedd, ac mae'n ymrwymedig i helpu ein cwsmeriaid i fyw'n ddiogel ac yn ddedwydd yn eu cartrefi eu hunain. Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos ag Anthony.”

“Ar ran y Bwrdd, hoffwn hefyd ddiolch i Neil am ei gyfraniad sylweddol i Gymoedd i'r Arfordir a'i gefnogaeth amhrisiadwy dros y pum mlynedd diwethaf – dymunwn yn dda iddo ar gyfer y dyfodol.”

Meddai Anthony: “Rwyf wrth fy modd o gael ymuno mewn cyfnod sy'n arbennig o gyffrous i'r busnes, ac rwy'n cefnogi'n frwd yr ethos a rennir ym mhob rhan o Gymoedd i'r Arfordir a'i ffocws cyson ar roi'r cwsmer wrth galon y mudiad. Edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda Donna, y Bwrdd a'r tîm ehangach wrth i'r sefydliad symud ymlaen at y cam nesaf yn ei ddatblygiad.” 

3967