Newyddion a Gwybodaeth

Parc Sgrialu newydd i Blant Oakwood

Yn gynharach yr wythnos hon, agorodd preswylwyr Oakwood ym Maesteg eu parc sgrialu newydd yn swyddogol gyda dathliad a thorri rhuban i ddynodi'r digwyddiad.

 

Roedd grŵp o breswylwyr yn pryderu am y diffyg cyfleusterau chwarae yn eu hardal ac fe gysyllton nhw ag Achubwyr Lleoedd Gwag, prosiect sy'n ceisio gwneud defnydd gwell o fannau agored. Dros y ddwy flynedd diwethaf buont yn trafod syniadau ac awgrymiadau am sut i wella'r stad gyfan. Yna cawsant eu paru â Chwarae Cymru, elusen Gymreig sy'n canolbwyntio ar helpu plant i chwarae, er mwyn troi eu syniadau yn realiti.

 

Ar ôl holi’r plant ar y stad am y math o gyfleusterau chwarae byddent yn eu defnyddio, penderfynwyd creu mini-ramp ar gyfer sgwteri a beiciau BMX. Rhoddodd Tai Cymoedd i'r Arfordir (V2C) gymorth iddynt gyda'u cynlluniau a helpodd eu contractwyr i gyflenwi ac adeiladu'r ramp.

 

Meddai'r preswyliwr o Oakwood, Teri Davies, “Does dim diwrnod yn mynd heibio pan na fydd yn cael ei ddefnyddio – ymhob tywydd. Rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniad ac am fod gan ein pobl ifanc rywle i chwarae ar eu sgwteri a'u beiciau trwy gydol y flwyddyn. Rydym mor ddiolchgar i V2C am ein cefnogi wrth ddechrau'r prosiect. Mae gennym lawer o syniadau o ran gwneud defnydd gwell o'r mannau agored o gwmpas ein stad, felly gwyliwch y gofod hwn!”

 

Meddai Rachel Lovell, Swyddog Mannau Agored V2C, “Rydym yn edmygu ymdrechion y bobl leol i wneud rhywbeth ar gyfer dyfodol eu plant ac edrychwn ymlaen at weithio gydag ardaloedd eraill yn y fwrdeistref i wneud yr un peth”.

 

 

 

3494