Newyddion a Gwybodaeth

Sut fyddwn ni'n gweithredu yn ystod cyfnod atal Llywodraeth Cymru

Ar ôl i'r Prif Weinidog gyhoeddi'n gynharach yr wythnos hon y byddwn yn mynd i mewn i gyfnod clo cenedlaethol, neu ‘gyfnod atal’ fel y'i galwodd, rydyn ni'n awyddus i'ch diweddaru ar sut fydd hyn yn effeithio ar ein gwasanaethau.

 

Bydd y cyfnod clo 17 diwrnod yn dechrau ddydd Gwener 23 Hydref am 18:00, tan ddechrau dydd Llun 9 Tachwedd. Yn ystod y cyfnod hwn bydd cyfres o reolau yn eu lle i arafu cyfradd heintio'r coronafeirws.

 

Fel rhan o'r rheolau hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i gymdeithasau tai gynnal ymweliadau a gwaith atgyweirio argyfwng a brys yn unig yn ystod y 17 diwrnod hyn.

 

Mae hyn yn golygu:

 

Gallwch ein ffonio o hyd i ofyn am waith atgyweirio ond bydd ceisiadau am waith atgyweirio newydd yn cael eu bwcio ar ôl y cyfnod clo, o 9 Tachwedd ymlaen;

 

Bydd gwaith atgyweirio argyfwng a brys newydd yn cael ei fwcio cyn gynted ag y gallwn; a

 

Byddwn yn adolygu'r holl apwyntiadau presennol ac yn penderfynu a ydyn nhw'n rhai brys.

 

Os oes gennych apwyntiad y teimlwn nad yw'n un brys bellach, ac a all aros tan ar ôl y cyfnod atal, byddwn yn cysylltu â chi cyn hir i drefnu slot newydd.

 

Hefyd, os nad ydych yn teimlo'n gyffyrddus i ni ddod i mewn i'ch cartref yn ystod y cyfnod hwn ac rydych yn teimlo y gall eich gwaith atgyweirio neu apwyntiad aros tan ar ôl 9 Tachwedd, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 rhwng 09:00 a 17:00 a byddwn yn gweithio gyda chi i drefnu apwyntiad arall.

 

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich dealltwriaeth wrth i ni geisio gweithio o fewn ysbryd y cyfnod atal a dilyn neges y Prif Weinidog i chwarae ein rhan yn helpu i arafu'r gyfradd heintio.

 

Bydd unrhyw gamau a gymerwn nawr o fudd mawr i ni wrth i ni nesáu at fisoedd y gaeaf a thymor y Nadolig. Ein blaenoriaeth yw sicrhau ein bod yn eich cadw chi a'ch cartrefi yn hapus ac yn ddiogel.

 

Yn olaf, rydw i eisiau diolch i bob un ohonoch am eich cydweithrediad wrth i ni ymaddasu ac ymateb i'r cyngor diweddaraf.  Mae'r gwaith paratoi yn golygu y gallwn barhau â'r rhan fwyaf o'n gwasanaethau mewn ffordd ddiogel, ac rwy'n gwybod y bydd hyn o gymorth i chi a'ch cymunedau sy'n dibynnu ar y gwasanaethau pwysig a gyflenwn.

 

Joanne Oak

Prif Weithredwr

4394