Newyddion a Gwybodaeth

Dychwelyd i wasanaeth llawn

Yn dilyn y diweddariad gan y Prif Weinidog ddydd Gwener 12 Mawrth ar statws y cyfyngiadau symud cenedlaethol, rydw i eisiau diweddaru ein cwsmeriaid ar ailddechrau ein holl wasanaethau yn llawn.

 

O ystyried y gyfradd ostyngol o achosion o'r coronafeirws ar draws Cymru, ac yma yn sir Pen-y-bont ar Ogwr, a'r effaith cadarnhaol y mae'r brechiadau'n ei gael ar reoli'r feirws, dyma’r amser cywir i ni ailgydio yn y gwasanaethau a ddisgwyliwch gennym. 

 

Mae hyn yn golygu: o ddydd Llun 15 Mawrth, byddwn yn derbyn ac yn bwcio apwyntiadau unwaith eto am waith atgyweirio argyfwng a dim brys gan gwsmeriaid. Ac er bod angen i ni barhau i ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, byddwch hefyd yn gweld ein bod yn ailgydio yn ein gwasanaethau tai hefyd.

 

Os ydych wedi logio gwaith atgyweirio gyda ni yn barod, does dim angen i chi ffonio eto. Byddwn yn cysylltu â chi cyn hir i fwcio hwn. I'r rhai sydd â gwaith atgyweirio newydd i'w gofnodi, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gan fydd ein llinellau ffôn yn fwy prysur nag arfer, mae'n siŵr. Efallai bydd rhaid i chi aros yn hirach nag arfer cyn cael siarad â'n timau.

 

Gallwch hefyd roi gwybod am waith atgyweirio newydd drwy anfon e-bost at thehub@v2c.org.uk gan roi eich enw, cyfeiriad, rhif cyswllt a disgrifiad o’r gwaith atgyweirio. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl – gall lluniau fod yn ddefnyddiol hefyd.  

 

Er bod y gyfradd trosglwyddiadau’n gostwng, mae'n bwysig ein bod yn parhau i wneud ein gorau i'ch cadw chi a'n gweithwyr yn ddiogel, felly rwy'n apelio at y rhai ohonoch sydd wedi bwcio gwaith atgyweirio gyda ni i ddilyn y canllawiau ynghylch cadw pellter diogel o 2 fetr. 

 

Rydym wedi paratoi fideo byr sy'n amlinellu'r 5 Cam a gymerwn i'ch cadw'n ddiogel, a gofynnwn i chi ei wylio cyn i ni ddod i'ch cartref i wneud gwaith atgyweirio neu ymweliad cartref.  Mae'n hanfodol bwysig ein bod bob un yn dilyn y canllawiau wrth i ni geisio arafu lledaeniad y feirws. 

 

Gallwch weld y fideo ar ein sianel Youtube. (Saesneg yn unig)

 

Os oes gennych chi neu rywun sy'n byw gyda chi symptomau, neu rydych wedi cael prawf positif, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl i ganslo’ch apwyntiad. 

 

Rydym hefyd yn deall y bydd rhai ohonoch yn teimlo'n anghyffyrddus i ni ddod i mewn i'ch cartref o gwbl ar hyn o bryd. Os felly, ac rydych yn teimlo y gall eich gwaith atgyweirio neu apwyntiad aros, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 rhwng 09:00 a 17:00 a byddwn yn canslo eich apwyntiad presennol.  

 

Ein prif flaenoriaeth yw cadw'n cwsmeriaid yn ddiogel ac yn hapus, a hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth, a'ch parodrwydd i ddilyn y canllawiau diogelwch pan fyddwn yn ailgydio yn ein gwasanaethau llawn. 
 

 

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu'r gwasanaethau a ddisgwyliwch gennym, ac yn ystod y cyfnod ansicr hwn, rydym wedi bod wrthi'n gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni yn diweddaru ein cynllun corfforaethol. O ganlyniad i'r gwaith hwn, a'ch adborth chi yn ein harolwg STAR diweddar, rydym wedi gosod adolygiad o'n taith atgyweirio ar frig ein rhestr o flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.  

 

Mae hyn yn golygu y gallwch ddisgwyl gwelliannau o ran sut mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg wrth i ni anelu at ei newid o fod yn wasanaeth da i fod yn wasanaeth gwych. 

 

Wrth gwrs, byddwn yn parhau i siarad â chi i gael eich barn ar sut rydym yn gwneud, ac yn defnyddio hyn i'n helpu i lywio'r gwasanaeth rydych chi ei eisiau.

 

Yn y cyfamser, hoffwn ddiolch i'n holl gwsmeriaid am eich amynedd wrth i ni symud drwy'r cyfnod anodd hwn. Mae hyn wedi rhoi'r amser i ni wneud y penderfyniadau cywir i chi ac i'n cydweithwyr. 

 

Diolch, a chadwch yn ddiogel

 

Joanne Oak - Prif Weithredwr

4472