Newyddion a Gwybodaeth

Diweddariad Gwasanaeth

Ar hyn o bryd rydyn ni wrthi'n ailgyflwyno gwasanaethau ac mae llythyr gan ein Prif Weithredwr, Joanne Oak, wedi cael ei anfon i'n holl gwsmeriaid yn esbonio'r graddfeydd amser ar gyfer hyn. 

 

Yn adran newyddion y wefan hon, mae datganiad ar gael gan Joanne hefyd ar yr effaith bydd y cyfnod clo lleol diweddar yn ei gael ar sut rydym yn rhedeg y gwasanaethau hyn.

 

Ni fyddwn yn ailgyflwyno gwasanaeth nes bydd yn ddiogel i ni wneud hynny. Iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr yw'r pethau pwysicaf.

 

Rydym wedi cynhyrchu fideo byr sy'n disgrifio'r 5 cam y byddwn yn eu dilyn os bydd angen i ni ddod i mewn i'ch cartref. (Saesneg yn unig)

 

 

Er mwyn eich helpu i ddeall pa wasanaethau sydd ar gael, byddwn yn defnyddio system goleuadau traffig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Mae ein system goleuadau traffig yn golygu:

 

Coch: Nid yw'r gwasanaeth ar gael

Ambr: Gallwn ddarparu rhan o'r gwasanaeth

Gwyrdd: Gallwn ddarparu'r gwasanaeth llawn - efallai bydd hwn yn edrych yn wahanol i'n gwasanaeth ‘normal’

 

 

Ein swyddfeydd

Mae ein swyddfa ar Heol Tremains ar gau i'r cyhoedd.

  

 

Gwaith atgyweirio a gweithiau allanol

Byddwn yn gwneud unrhyw waith atgyweirio allanol sydd heb ei orffen ers cyn, neu yn ystod y cyfnod clo. Byddwn yn cysylltu â'r cwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt, does dim angen i chi gysylltu â ni.

Bydd ein Hyb Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn parhau i fwcio gwaith atgyweirio brys yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond pan fyddwch yn cysylltu â ni

 

Gwaith atgyweirio a gweithiau mewnol

Bydd ein tîm atgyweirio yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiadau ar gyfer unrhyw waith atgyweirio mewnol neu allanol heb ei orffen oedd wedi'i drefnu cyn ac yn ystod y cyfnod clo. Byddwn yn cysylltu â'r cwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt, does dim angen i chi gysylltu â ni. 

 

Apwyntiadau yn y cartref / ymweliadau wyneb yn wyneb

Byddwn yn ystyried trefnu apwyntiad yn eich cartref os nad yw rhith ddulliau eraill yn addas.

 

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu ymweld â'n cynlluniau bob dydd, ac ni fyddwn yn gallu cwrdd â chwsmeriaid, ond gallwch gysylltu â ni dros y ffôn.

 

 

 

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy'r cyfryngau cymdeithasol, neu drwy we-sgwrs.  

 

Talu eich rhent

Gallwch dalu eich rhent dros y ffôn neu ar-lein os ydych wedi cofrestru gydag Allpay: http://www.v2c.org.uk/my-home/pay. Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy destun i gael cymorth gyda'ch rhent.

 

Rhoi gwybod am waith atgyweirio newydd 

Gall ein Hyb Gwasanaeth i Gwsmeriaid drefnu unrhyw waith atgyweirio newydd i chi. 

 

Cartrefi newydd

Rydyn ni'n parhau i adeiladu cartrefi newydd o gwmpas y fwrdeistref ond efallai bydd rhaid cyfyngu ar ymweliadau â'r safleoedd.

 

Cyngor ariannol

Gall ein tîm Materion Ariannol roi cyngor a chymorth ariannol i chi dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy alwad fideo.

 

Gwasanaethau stad

Byddwn yn parhau i ddarparu gwiriadau iechyd a diogelwch ar draws ein stadau a'n cynlluniau.

 

Efallai byddwch yn ein gweld allan yn torri gwair ac yn casglu sbwriel o gwmpas ein cymunedau.

 

Byddwch yn gweld ein gofalwyr ar ein stadau.  

 

Lles cwsmeriaid

Byddwn yn parhau i alw ac i wirio lles cwsmeriaid, os oes angen.

 

Gwaith atgyweirio brys

Byddwn yn parhau i ymateb i geisiadau am waith atgyweirio brys yn eich cartref i sicrhau ein bod yn cadw'ch cartref yn ddiogel.

 

Gwiriadau nwy a thrydan

Byddwn yn parhau i gynnal gwasanaeth blynyddol ar eich boeler nwy ac i brofi'r cylchedau trydanol o gwmpas eich cartref i sicrhau bod eich cartref yn aros yn ddiogel. 

 

Ein cartrefi gwag

Rydyn ni'n gweithio fel arfer yn ein meddiannau gwag.

 

Gosodiadau

Rydyn ni'n gosod meddiannau fel arfer erbyn hyn, gan weithio gyda Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl yr angen a phan fyddant ar gael.  Rydyn ni hefyd yn hysbysebu meddiannau ar HomeHunt.   

 

Cyfnewid cartrefi â thenant arall

Rydyn ni'n caniatáu i bobl gyfnewid cartrefi.

 

 

Byddwn yn parhau i wrando ar eich adborth, i asesu'r sefyllfa a byddwn yn eich diweddaru'n rheolaidd wrth i'r gwasanaethau newid. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddarun rheolaidd neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu LinkedIn i dderbyn diweddariadau gennym.

 

 

4392