Newyddion a Gwybodaeth

Datganiad gan ein Prif Weithredwr ar y cyhoeddiad am y cyfyngiadau symud lleol

Heddiw (dydd Llun 21 Medi), mae Llywodraeth Cymru wedi gosod cyfyngiadau symud lleol ar Ben-y-bont ar Ogwr a thair Sir arall o 6pm yfory (dydd Mawrth 22 Medi) oherwydd y cynnydd sylweddol yn yr achosion o'r coronafeirws.

 

Mae hyn wedi arwain at fwy o gyfyngiadau, er enghraifft, mae defnyddio gorchuddion wyneb yn orfodol yn yr holl fannau o dan do a lle na ellir cadw pellter cymdeithasol; gallwch gwrdd yn yr awyr agored yn unigam y tro; ac mae’n rhaid i bobl sy'n byw yn y Sir weithio gartref oni bai ei bod yn rhesymol anymarferol gwneud felly.

 

Ar ôl adolygu hyn a chanllawiau presennol y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu nad yw hyn yn effeithio ar ein hamrediad presennol o wasanaethau gan fydd ein holl gydweithwyr yn dilyn arferion gweithio diogel sydd yn eu lle yn barod i atal lledaeniad y feirws. Gan ein bod wedi cynllunio ar gyfer hyn, rydym yn hyderus y gallwn barhau i ailgyflwyno gwasanaethau fel gwaith atgyweirio, a chadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â gweithio yn eich cartrefi ar yr un pryd.  

 

Ein blaenoriaeth yw diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr, a byddwn yn parhau i adolygu'r mesurau newydd a monitro'r sefyllfa yn rheolaidd. Byddwn yn eich diweddaru ar unwaith ar unrhyw newidiadau, trwy lythyr a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 

Heddiw cyhoeddom lythyr i'n cwsmeriaid sy'n esbonio ein dull o weithredu yn hyn o beth a’r llinell amser ar gyfer ailgydio yn y gwasanaethau hyn. Mae'r llythyr hwn yn pwysleisio pwysigrwydd gofyn yr un cwestiynau Covid-19 i ni ein hunain ag y byddwn ninnau’n eu gofyn i'n cwsmeriaid wrth wneud apwyntiad. Mae hyn yn sicrhau na fyddwn yn gweithio yn eich cartrefi oni bai ein bod yn rhydd o symptomau ac mae'n ddiogel gwneud felly.

 

Os ydym wedi trefnu gwaith atgyweirio neu ymweliad gyda chi, ac rydych chi neu unrhyw aelod o'ch cartref yn dangos symptomau, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn newid y trefniadau.  

 

Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel a chadwch lygad ar ein gwefan a'n sianeli cymdeithasol am ddiweddariadau ar ein gwasanaethau

 

Joanne Oak

 

Prif Weithredwr

4319