Newyddion a Gwybodaeth

Mae'r ffordd rydyn ni'n pennu eich rhent yn newid.

Bob blwyddyn rydym yn adolygu faint o rent byddwch yn talu, ar sail chwyddiant a model rhent Llywodraeth Cymru. Eleni, daw eich tâl rhent newydd i rym ddydd Llun 6 Ebrill.

 

Yn yr adolygiad eleni rydym eisiau mabwysiadu dull gwahanol ac ystyried incwm cyfartalog y cartrefi yn eich ardal ar sail yr ystadegau a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru a nifer yr ystafelloedd gwely yn eich cartref. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn pennu un cynnydd cyffredinol i bawb.

 

Er enghraifft, gallai’r rhenti gael eu rhewi mewn ardaloedd ble mae incymau aelwydydd yn isel, tra gellid gweld cynnydd mewn ardaloedd lle mae incymau aelwydydd yn uwch. Daw'r dull hwn, a elwir ‘y model rhenti byw’, o Sefydliad Joseph Rowntree.

 

Efallai bydd eich rhent yn cael ei rewi a byddwch yn talu'r un faint y flwyddyn nesaf, neu gallai eich rhent godi o hyd at 2.7% +£2 yr wythnos. Rydym yn rhoi enghreifftiau isod o beth allai codiad rhent ei olygu i chi:

 

Os mai eich rhent presennol yw

Gallai eich rhent godi o HYD AT

Gallai eich rhent newydd ISAF fod yn

Gallai eich rhent newydd UCHAF fod yn

£80 yr wythnos

£4.16 yr wythnos

£80 yr wythnos

£84.16 yr wythnos

£90 yr wythnos

£4.43 yr wythnos

£90 yr wythnos

£94.43 yr wythnos

£100 yr wythnos

£4.70 yr wythnos

£100 yr wythnos

£104.70 yr wythnos

£110 yr wythnos

£4.97 yr wythnos

£110 yr wythnos

£114.97 yr wythnos

 

Ar ôl i ni glywed eich barn ar y dull gorau i'w fabwysiadu, byddwn yn dweud wrthych beth yn union fydd eich tâl rhent erbyn 27 Chwefror yn barod ar gyfer y newid ym mis Ebrill.

 

 

 

Rhowch eich barn i ni, a gallech ennill taleb gwerth £100.

 

Byddai'n dda iawn gennym gael clywed eich barn ar y dull hwn a fydd yn golygu rhenti tecach a mwy fforddiadwy. Ewch i'n harolwg yma.

 

Bydd y raffl yn cau ddydd Mercher 19 Chwefror.

 

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich adborth.

4258