Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn dathlu ei lwyddiannau yn ystod blwyddyn o heriau digynsail

Prif Weithredwr newydd, ecogartrefi arobryn, a'n hymateb i'r pandemig: Cymoedd i'r Arfordir yn myfyrio ar flwyddyn weddnewidiol.

 

Wrth fyfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf yn ein Hadolygiad Blynyddol, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi edrych nôl ar flwyddyn a welodd Brif Weithredwr newydd yn ymuno â ni, tenantiaid yn symud i mewn i gartrefi newydd arloesol, buom yn helpu cwsmeriaid drwy gyfnod ariannol anodd, ac yn delio â'r ffaith fod y pandemig coronafeirws wedi newid ein ffordd o fyw a gweithion llwyr.

 

Rydym wedi cipio'r flwyddyn ddigynsail hon yn ein datganiadau ariannol ac mewn fideo Adolygiad Blynyddol byr (Saesneg yn unig), sy'n dangos uchafbwyntiau allweddol y flwyddyn a staff Cymoedd i'r Arfordir yn rhannu eu profiadau o sut rydym wedi gorfod addasu ein gwasanaethau ers y cyfnod clo ym mis Mawrth. 

 

 

Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019/20. 

 

Yn bwysicach nag erioed, mae Cymoedd i'r Arfordir yn ymrwymedig i gefnogi ei gwsmeriaid a'i gydweithwyr, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae wedi sicrhau ei fod yn darparu cartrefi lle gall pobl deimlo'n hapus ac yn ddiogel.

 

Dyma'r casgliadau allweddol o'n Hadolygiad Blynyddol a'n Datganiadau Ariannol:

 

Cefnogi cwsmeriaid

 

Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi ymaddasu drwy gydol y pandemig fel y gallwn barhau i ddarparu cefnogaeth i'n cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at ein gwasanaethau o hyd pan fod eu hangen. Newidiwyd yr holl wasanaethau i gwsmeriaid, heblaw am y rhai wyneb yn wyneb, yn llwyddiannus i weithio o gartref ac roeddent ar gael o 9 i 5 fel arfer.

 

Mae ein timau wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn darparu gwerth am arian – mae ein timau Materion Ariannol a Dŵr Cymru wedi arbed tua £1.26m i gwsmeriaid yn ystod y flwyddyn. A hefyd, helpom gwsmer 99 oed i adennill £5,000 mewn pryd ar gyfer eu pen-blwydd yn 100.

 

Am i ni gadw mewn cysylltiad â'n cwsmeriaid a pharhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol, adroddodd mwy nag 81% eu bod yn fodlon ar ein gwasanaethau ar ddiwedd y flwyddyn. Mae Cymoedd i'r Arfordir yn falch o ddarparu cartrefi a gwasanaethau o safon i'n cwsmeriaid, sydd wrth galon ein sefydliad.

 

Adeiladu cartrefi diogel a dymunol

 

Mae'r amser cyfartalog a gymerwyd i gwblhau gwaith atgyweirio yn ein meddiannau wedi rhagori'n sylweddol ar ein targedau perfformiad, gyda gwaith atgyweirio brys yn cael ei gwblhau o fewn 4 diwrnod a hanner, a gwaith atgyweirio argyfwng yn cael ei gyflawni o fewn 9 awr.

 

Ym mis Awst, gwelsom y tenantiaid Cymoedd i'r Arfordir cyntaf yn symud i mewn i'w cartrefi carbon isel, newydd sbon. Enillodd y meddiannau ‘Barnhaus’, yn arddull cabanau sgïo, y gystadleuaeth

Grand Designs genedlaethol, Self-Build on a Shoestring, am eu dyluniad ecogyfeillgar, arloesol.

 

Drwy weithio mewn partneriaeth â Pentan Architects a SEER Construction i adeiladu'r ecogartrefi hyn, rydym wedi sicrhau bod tai fforddiadwy, sy'n arbed ynni, yn dod yn realiti i deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

Meddai Darrin Davies, ein Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi mewn Asedau:

 

“Ein nod yw darparu cartrefi sy'n hapus ac yn ddiogel i’n tenantiaid, ond ar ben hynny rydym eisiau iddynt fod yn dda i'r amgylchedd hefyd. Byddwn yn defnyddio'r pethau a ddysgom wrth ddylunio a chyflenwi'r tai hyn i ddatblygu’r fanyleb ar gyfer ein cartrefi yn y dyfodol, gyda'r nod o gyflawni effeithlonrwydd ynni o safon uchel, ôl traed carbon isel a chartrefi sy'n rhatach i'w rhedeg.”

 

Gyda £6.9m yn ychwanegol wedi'i fuddsoddi i wneud gwaith atgyweirio a gwelliannau cynlluniedig i'n tai, rydym yn cefnogi ein huchelgais o greu cartrefi diogel a dymunol i'n cwsmeriaid.

 

Blwyddyn weddnewidiol

 

Yn ôl ym mis Chwefror, penodom Brif Weithredwr newydd, gan groesawu Joanne Oak. Wrth siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi, dywedodd:

 

“Yr unig air sy’n addas i ddisgrifio'r llynedd yw digynsail rwy'n meddwl bod llawer ohonom wedi clywed y gair hwn dro ar ôl tro. Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi bod ar daith sy'n parhau i fynd yn ei blaen, ac rydym wedi bod yn canolbwyntio i raddau helaeth ar ein busnes craidd. Fel llawer o fusnesau eraill, mae'r pandemig wedi cael effaith arnom. Er gwaethaf yr heriau hyn, rwy'n falch iawn o'm cydweithwyr a'n timau a sut maent wedi gweithio'n galed dros ben i wneud eu gorau dan amgylchiadau mor anodd. Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n cwsmeriaid am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth.”

 

Yn ystod y flwyddyn, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi croesawu penodiadau newydd i'r Bwrdd a'r Pwyllgor Archwilio hefyd, yn sgil ymddeoliad y Cadeirydd hirsefydlog John Kinder. Ymunodd Joanne Smith â ni fel Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd, a Sophie Taylor fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio. Mae'r ddwy yn dod â chyfoeth o brofiad a dealltwriaeth o'r sector tai.

 

Edrychwn ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn ystod y flwyddyn nesaf, ond yma yng Nghymoedd i'r Arfordir, teimlwn ei bod yr un mor bwysig neilltuo amser i ddathlu popeth a gyflawnwyd gennym yn ystod blwyddyn a fu’n heriol i bob un ohonom.

 

Gobeithio y bydd y flwyddyn nesaf yn flwyddyn o adeiladu Cymru well, o gefnogi ein cydweithwyr, a darparu cartrefi lle mae ein cwsmeriaid yn gallu teimlo'n hapus ac yn ddiogel.

 

4416