Newyddion a Gwybodaeth

Mae Cymoedd i'r Arfordir yn addo rhoi cynaliadwyedd a chymuned wrth galon ei gynllunio

Yn ddiweddar, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi ymuno â'r rhestr o lofnodyddion y Siarter Creu Lleoedd gan Gomisiwn Dylunio Cymru, gan ymrwymo i gefnogi datblygu lleoedd o safon uchel ar draws Cymru er lles cymunedau.

 

Datblygwyd y Siarter gan Lywodraeth Cymru a Chomisiwn Dylunio Cymru ar y cyd â Phartneriaeth Creu Lleoedd Cymru.

 

Trwy fabwysiadu ymagwedd Creu Lleoedd at ddatblygu, byddwn yn ystyried sut gallwn lywio'r lleoedd lle mae pobl yn byw, gweithio, cymdeithasu, symud o gwmpas ac ymgysylltu, mewn ffordd gadarnhaol.

 

Mae egwyddorion y Siarter yn gyson â'r amcanion a amlinellir yn Strategaeth Gorfforaethol deng mlynedd Cymoedd i'r Arfordir a lansiwyd yn ddiweddar. Ei nod yw creu lleoedd Diogel a Hapus i'n cwsmeriaid a'n cymunedau.

 

Trwy arwyddo'r siarter hwn, rydym yn addo:

  • Cynnwys y gymuned leol wrth ddatblygu cynigion;
  • Dewis lleoliadau cynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd;
  • Blaenoriaethu cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus; 
  • Creu strydoedd a mannau cyhoeddus diffiniedig, diogel a chroesawgar; 
  • Hybu cymysgedd cynaliadwy o ddefnyddiau i greu lleoedd bywiog;
  • Gwerthfawrogi a pharchu rhinweddau cadarnhaol, unigryw, lleoedd sy'n bodoli'n barod.  

 

Bydd hyn oll yn ein helpu i greu cymdogaethau sy'n ddiogel ac yn ddymunol.

 

Wrth sôn am y Siarter Creu Lleoedd, dywedodd Darrin Davies, Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygiad a Thwf:

“Rydym yn falch iawn o gael ein hychwanegu at y rhestr o lofnodyddion, ar y cyd â sefydliadau Cymreig eraill sy'n addo creu lleoedd gwell yma yng Nghymru. Un o'r pethau rydyn ni'n ei ystyried bob amser wrth ddechrau datblygiad newydd yw ein cyfrifoldeb fel cymdeithas dai, a sut gallwn gyfrannu at adeiladu Cymru well – ac yn benodol, sut gallwn helpu i adfywio Pen-y-bont ar Ogwr.

 

“Fel crëwyr lleoedd ymrwymedig, mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn yng Nghymoedd i'r Arfordir, felly drwy fabwysiadu ymagwedd Creu Lleoedd at ddatblygu, gobeithiwn y gallwn greu cymunedau hapusach, mwy diogel y bydd ein cwsmeriaid yn teimlo'n falch o fyw ynddynt.”

 

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â'r Siarter Creu Lleoedd, ewch i wefan Comisiwn Dylunio Cymru yma

 

Cliciwch yma i ddarllen ein Strategaeth Gorfforaethol deng mlynedd.

4548