Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn cipio dwy wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 2016.

Llwyddodd Cymoedd i'r Arfordir (V2C) i ennill dwy wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 2016 eleni. Trefnwyd y wobr gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru, i gydnabod a dathlu creadigrwydd, brwdfrydedd ac arloesedd sefydliadau tai ac unigolion ar draws yr holl sector dai yng Nghymru.

 

Llwyddiant cyntaf y noson oedd y Wobr Gydweithrediad, gyda'r prosiect: Dod ag Emmaus i Gymru.

 

Roedd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar waith partneriaeth rhwng V2C ac Emmaus i ddatblygu'r gymuned Emmaus gyntaf yng Nghymru, gan gynnig 24 ystafell oedd yn rhoi cartref sefydlog i gymdeithion ar ôl cyfnod o ddigartrefedd. Roedd y weledigaeth hon yn atseinio gyda gweledigaeth V2C ei hun o greu cymunedau y mae pobl eisiau byw ynddynt.

 

Meddai Tom Clarke, Cyfarwyddwr Emmaus, ‘Mae Nantlais yn cynnig cyfle i gymdeithion ddysgu sut i fyw'n annibynnol o fewn amgylchedd cefnogol. Mae sgiliau byw, bwyta'n iach a choginio, a rheoli cyllidebau yn cael eu haddysgu yn y cartref.’ Fel y dywedodd un cydymaith, ‘Rhoddodd Emmaus wely i mi a rheswm dros godi oddi wrtho’.

 

Yr ail wobr a enillwyd oedd y Wobr Cynnwys a Grymuso Cymunedau a oedd yn cydnabod y gwaith partneriaeth gyda grŵp ieuenctid yn y gymuned leol: y prosiect Wildmill Youth Revival.

 

Yn ystod haf 2014, cyhoeddwyd y byddai'r cyfleuster lleol i bobl ifanc yn Wildmill yn cau. O ganlyniad, cymerodd y gymuned y mater dan ei gofal. Roedd Debbie Bryn, gweithiwr ieuenctid Youth Works cyn iddo gau, yn gweld hyn yn gyfle ardderchog; daethant â phobl leol at ei gilydd mewn grŵp gweithredu i sicrhau nad oedd y ddarpariaeth i bobl ifanc yn cael ei cholli.

 

Meddai Debbie Bryn, gwirfoddolwr gyda Wildmill Youth: ‘Roedd y grŵp yn awyddus i weithio gyda V2C gan ein bod wedi gweithio'n agos gyda nhw yn y gorffennol. Cysylltom â nhw i weld sut gallent ein helpu gyda'n cynllun. Roedd ein hymrwymiad, ein huchelgais a'n penderfyniad i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y cychwyniad gorau yn amlwg ac roeddwn yn dra hyderus y byddai'r grŵp yn gallu cyflawni pethau gwych ar gyfer y stad.’

 

Roedd y noson yn llwyddiant mawr i V2C, a ddathlodd eu buddugoliaeth yng Ngwesty’r Vale ar 18 Tachwedd. Diolch i noddwyr y gwobrau, United Living a Contract Services.

 

2289