Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn arwyddo partneriaeth 3 blynedd gydag ASW, yr arbenigwr eiddo ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Bydd ASW Property Services yn cefnogi ac yn cynorthwyo ein tîm o grefftwyr presennol a dod â chyfleoedd prentisiaethau a lleoliadau gwaith i Ben-y-bont ar Ogwr.

 

Ar ôl 12 mis o gaffael, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi rhoi ein his-gontract Cynnal a Chadw Tai i ASW Property Services. Cafodd y cytundeb ei lofnodi'r mis hwn gan Joanne Oak, Prif Weithredwr, Cymoedd i'r Arfordir, ac Anthony Thomas, Rheolwr-Gyfarwyddwr ASW Property Services.

 

Yn sgil y cytundeb, bydd ASW yn helpu ein tîm o grefftwyr presennol i ddarparu gwasanaethau gwaith cynnal a chadw adweithiol, cynlluniedig a gwagleoedd i gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Mae swyddfeydd ASW Property Services yn Y Pîl ac maent wedi darparu gwaith atgyweirio, gwaith cynnal a chadw a gwasanaethau rheoli cyfleusterau ledled Cymru, Canolbarth Lloegr a De-Orllewin Lloegr am fwy na 35 mlynedd. 

 

O ganlyniad i'r bartneriaeth, bydd ein cwsmeriaid yn gallu ffonio llinell frys argyfwng ymatebol sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, os ydynt yn cael problemau yn eu cartrefi.

 

Bydd y cytundeb yn galluogi Cymoedd i'r Arfordir i barhau i weithredu yn ein rhanbarth a chyflogi aelodau o'r gymuned, gan greu sicrwydd swyddi i weithlu ASW, 45% ohono sy'n byw o fewn 10 milltir o Ben-y-bont ar Ogwr, ac yn ein galluogi i fuddsoddi mewn mwy o brentisiaethau hyd yn oed i bobl leol. 

 

Mae Anthony Thomas, Rheolwr-Gyfarwyddwr ASW, yn amcangyfrif y bydd hyd at 20 o brentisiaid yn gweithio ar ein meddiannau tra bydd y bartneriaeth yn parhau, a bydd llawer o gyfleoedd ar gyfer lleoliadau profiad gwaith.

 

Meddai Joanne Oak, Prif Weithredwr, Cymoedd i'r Arfordir: 

 

“Dilynom broses gaffael gynhwysfawr iawn ac rydym yn falch ein bod wedi penodi ASW Property Services i ddarparu gwasanaeth atgyweirio ymatebol o ddydd i ddydd i'n cwsmeriaid, a rheolaeth atgyweirio ar gartrefi gwag.

 

“Edrychwn ymlaen at ddatblygu ein perthynas gref bresennol gydag ASW i ddarparu gwasanaeth atgyweirio sy'n  gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ein tenantiaid ac i'r cymunedau maen nhw'n byw ynddynt.”

 

Mae'r broses weithredu barhaus ar y contract hwn wedi cael ei hwyluso gan Impart Links, sydd wedi rhoi'r strwythur yn ei le ac wedi rhoi cyfarwyddyd.

4496