Newyddion a Gwybodaeth

  • Cartref
  • >
  • Newyddion a Gwybodaeth
  • >
  • Cymoedd i’r Arfordir yn adfer ymdeimlad o gymuned wrth iddynt ddatblygu’r hen neuadd ambiwlansys yng Nghefn Cribwr

Cymoedd i’r Arfordir yn adfer ymdeimlad o gymuned wrth iddynt ddatblygu’r hen neuadd ambiwlansys yng Nghefn Cribwr

Bydd y gwaith ar ddatblygiad diweddaraf Cymoedd i’r Arfordir yn dechrau ym mis Rhagfyr ar safle a oedd gynt yn gartref i’r clwb athletau, ynghyd â Neuadd Ambiwlansys Sant Ioan.

 

Mae’r safle ar y gyffordd rhwng Heol Cefn a Bedford Close yng Nghefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr ac mae iddo hanes cyfoethog. Mae Cymoedd i’r Arfordir yn awyddus i gydnabod yr hanes hwn, a gobeithiwn ei adlewyrchu wrth enwi’r datblygiad.


Agorwyd yr hen Neuadd Ambiwlansys yn gyntaf ar 1 Ionawr, 1938, ac fel y nododd The Glamorgan Gazette ar y pryd, byddai’n ‘ganolfan ddynamig, yn lledaenu hapusrwydd drwy gymuned gyfan’.

  

Ynghyd â dod a hyfforddiant cymorth cyntaf i aelodau o’r gymuned, cafodd y lleoliad ei hun ei ddefnyddio mewn nifer o wahanol ffyrdd: i gynnal dawnsfeydd, cyngherddau, a digwyddiadau eraill. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cafodd y neuadd ei defnyddio fel cantîn ar gyfer yr ysgol gynradd leol hyd yn oed.

 

Roedd Adran Ambiwlans Sant Ioan Cefn Cribwr yn adnabyddus ledled De Cymru am ei medrusrwydd. Byddai cystadlaethau’n cael eu cynnal rhwng y timau Sant Ioan lleol, a daeth Cefn Cribwr yn enwog am ennill y rhan fwyaf o’r profion y byddent yn cystadlu ynddynt.

 

Gan anrhydeddu nod cychwynnol y Neuadd Ambiwlansys, mae Cymoedd i’r Arfordir yn awyddus i gadw a gwella’r Ardd Goffa, gan greu man dymunol y bydd y gymuned gyfan yn gallu ei mwynhau.

 

 

Wrth edrych tua’r dyfodol, mae Cymoedd i’r Arfordir yn gobeithio adfer yr ymdeimlad o gymuned i’r safle, gan adfywio rhan o Gefn Cribwr sydd wedi bod yn wag ers blynyddoedd, a chefnogi ein gweledigaeth o helpu i adeiladu Cymru well.

 

Bydd y datblygiad hwn yn dod â chartrefi hyblyg, hygyrch, mawr eu hangen i’r ardal. Bydd y datblygiad dau lawr yn cynnwys pedwar fflat un ystafell wely, tri fflat dwy ystafell wely, a thri fflat un ystafell wely â mynediad i gadair olwyn.

 

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.


Os hoffech rannu rhai o’r hanesion am Gefn Cribwr, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych. Efallai eich bod wedi gwirfoddoli yno, neu wedi bod i barti Pen-blwydd neu briodas. Gallwch rannu eich storïau drwy gysylltu â ni yn comms@v2c.org.uk neu drwy roi eich sylwadau ar ein postiadau Facebook a Twitter am y safle a’r datblygiad.

4431