Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir i arwain ar fframwaith caffael Cymreig sy'n canolbwyntio ar y dyfodol

Mae cymdeithas dai Cymoedd i'r Arfordir yn arwain ar ddatblygu fframwaith caffael Cymru gyfan, a ddyluniwyd i fod o fudd i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol ledled y wlad.

 

Mae'r fframwaith newydd hwn yn rhan o'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio gwerth bron £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Bydd hon yn gweld consortiwm o gymdeithasau tai a Chynghorau’n cydweithio ar brosiectau a fydd yn helpu i uwchraddio o leiaf 1,000 o gartrefi cymdeithasol presennol yng Nghymru trwy gymysgedd o ddeunyddiau a thechnolegau newydd sy'n effeithlon o ran ynni.

 

Mae'r fframwaith newydd yn agored i’r holl gymdeithasau tai, awdurdodau lleol a chyrff sector cyhoeddus, a bydd yn rhoi mwy o gyfleoedd i fusnesau ar draws Cymru ymelwa ar y buddsoddiad hwn ac yn sicrhau bod y cyllid yn gyrru'r economi sylfaenol ac yn cefnogi busnesau a chyfleoedd cyflogaeth yng Nghymru.

 

Bydd buddiannau llawer ehangach a mwy pellgyrhaeddol i economi Cymru hefyd. Wrth i'r rhaglen gael ei chyflwyno ar draws tai cymdeithasol yng Nghymru yn y blynyddoedd nesaf, gobeithir y bydd hyn yn arwain at fwy o swyddi lleol, cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaethau, a chadwyni cyflenwi fel rhan o ddiwydiant newydd i'r Wlad.

 

Wrth sôn am y cyfle, dywedodd David Bolton, y Rheolwr Buddsoddi mewn Asedau yng Nghymoedd i'r Arfordir: “Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru ac yn ddatganiad pwysig yn nhermau ei ffocws ar leihau allyriadau carbon a helpu'r economi i ymadfer ar ôl Covid. Rydym ninnau yng Nghymoedd i'r Arfordir yn falch iawn o gael ein gwahodd i arwain ar y rhwydwaith caffael a fydd yn cefnogi hyn. Mae'r buddiannau arfaethedig i gwsmeriaid a chymunedau’n aruthrol ac mae’n gychwyn da o ran creu diwydiant ôl-osod newydd yng Nghymru sy'n gyffrous dros ben.”

 

Ar gyfer cwsmeriaid Cymoedd i'r Arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, bydd hyn yn golygu buddsoddiad cychwynnol mewn tua 100 o gartrefi a fydd yn elwa drwy weithiau gwella’r defnydd o ynni gan helpu i leihau eu biliau ynghyd â gwella mesurau effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi, fel inswleiddio waliau allanol a ffenestri newydd. Mae'r cartrefi cyntaf a fydd yn elwa ar hyn yn ardaloedd Gogledd Corneli a Wildmill ym Mhen-y-bont ar Ogwr a byddant yn rhan o'r cynlluniau gan Gymoedd i'r Arfordir i ennill A ar y raddfa TPY ar gymaint o'u cartrefi â phosibl erbyn 2030.

 

Wrth sôn am y buddsoddiad, ychwanegodd Darrin Davies, Cyfarwyddwr Datblygu a Buddsoddi mewn Asedau: “Mae hwn yn gyfle anhygoel i ni a'r partneriaid sydd ynghlwm wrth y consortiwm hwn chwarae rhan bwysig i wneud Cymru'n wyrddach. Byddwn yn dysgu llawer drwy hyn yn y blynyddoedd i ddod ac mae'n dyst i gryfder y sector tai yng Nghymru ein bod yn gallu gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â'r mater hwn a sicrhau bod manteision y buddsoddiad yn cael eu mwynhau'n lleol.”

Ceir gwybodaeth lawn am Raglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

4424