Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn croesawu pedwar aelod newydd i'r Bwrdd

Mae'n dda gennym gyhoeddi ein bod wedi penodi Sharon Lee, Derek Hobbs, Joy Ogeh-Hutfield a Tara King i ymuno â'n Bwrdd. Cymeradwyodd y Bwrdd y penderfyniad ar ddiwedd mis Medi, a bydd ein haelodau newydd yn ymuno â ni o fis Tachwedd ymlaen.

 

Roedd ein cwsmeriaid ynghlwm wrth y broses recriwtio - cawsant eu gwahodd i helpu i lywio ein cwestiynau ac i ffurfio panel tenantiaid fel rhan o'r cyfweliad. Rhannodd y cwsmeriaid eu barn â'r panel recriwtio ehangach ar bwy fyddai'n fwyaf addas ar gyfer y rôl, gan chwilio am y bobl fydd yn gwrando orau ac yn sicrhau bod llais y cwsmer yn cael ei glywed o gwmpas y bwrdd.

 

Mae Cymoedd i'r Arfordir yn edrych ymlaen at groesawu aelodau newydd ein Bwrdd i'r tîm, gan fod ganddynt sgiliau a phrofiad mewn nifer o feysydd, yn cynnwys pobl a chymunedau, trawsnewid digidol, amrywiaeth a chynhwysiant, ac ynni adnewyddadwy.

 

Dyma gyflwyniad i aelodau newydd ein Bwrdd:

Ar hyn o bryd, mae Sharon Lee yn Brif Weithredwr Aelwyd Housing, sef cymdeithas dai seiliedig ar ffydd sy'n gweithredu ar draws De Cymru. Daw Sharon o Ferthyr Tudful yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ers dros 20 mlynedd. Mae’n chwarae rhan weithredol yn ei heglwys leol, ac mae'n gwirfoddoli ar amrywiaeth o brosiectau cymunedol.

 

Derek Hobbs yw Cyfarwyddwr Digital Transformation Relationships Ltd ac mae’n  byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae ganddo wybodaeth a phrofiad rhagorol yn yr agweddau cyfreithiol, technegol ac ymarferol ar farchnata digidol modern, ynghyd â thechnegau mewnwelediad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

 

Mae Joy Ogeh-Hutfield yn hyfforddwr rhyngwladol dawnus, perfformiad uchel. Mae gan Joy hanes dynamig o lwyddiant wrth gyflawni amrywiaeth a chynhwysiant, datblygu arweinyddiaeth, hyfforddi gweithredwyr, a grymuso menywod ar lefelau uwch-reolwyr mewn ystod eang o sefydliadau.

 

Mae Tara King yn Gyfarwyddwr yn KingShipp Sustainable Solutions, sef cwmni ymgynghori annibynnol ar gyfer caffael cylchol, rheoli adnoddau deunydd a phrosiectau ynni adnewyddadwy. Mae Tara hefyd yn gwirfoddoli fel Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr i elusen leol, Cymru Gynaliadwy, ym Mhorthcawl, ynghyd â'r Groes Goch.

 

Meddai'r Prif Weithredwr, Joanne Oak “Rydym wir yn edrych ymlaen at groesawu ein haelodau newydd i'r Bwrdd. Gan ein bod newydd lansio ein Strategaeth Gorfforaethol sy'n mapio ein llwybr fel sefydliad, rydym yn falch iawn o groesawu pobl â syniadau ffres a all ein helpu i gyflawni ein Hamcanion Corfforaethol – i greu cartrefi, cwsmeriaid, lleoedd a chydweithwyr Diogel a Hapus.”

4578