Newyddion a Gwybodaeth

Rydym yn croesawu pedwar aelod newydd i'r Bwrdd

Rydym wedi penodi Lisa Griffiths, Jason Evans, Caroline Jones a Sophie Taylor i ymuno â ni fel aelodau'r Bwrdd yr wythnos hon.

 

Roedd angen recriwtio ar gyfer y rolau hyn gan fod yr aelodau Bwrdd, Sarah Hay, Cheryl Tracey a Liam Bevan wedi ymddiswyddo o'u rolau oherwydd ymrwymiadau eraill yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi 2019.

 

Mae Lisa Griffiths yn Gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig a Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio mewn llywodraethu corfforaethol ac yn gweithredu fel Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer nifer o gwmnïau yn y sector dur.

 

Mae Jason Evans yn bartner yn Gambit Corporate Finance, sef cwmni cynghorol arobryn ar gyllid corfforaethol a leolir yng Nghaerdydd. Mae'n arwain ar wasanaethau cynghori ar ddyled a'r sector tai cymdeithasol. Mae hefyd yn eistedd ar Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI).

 

Mae Caroline Jones yn Gyfarwyddwr Cysylltiol yn Savilles ynghyd â syrfëwr siartredig a phrisiwr RICS cofrestredig. Mae'n gweithio yn yr adran ddatblygu, yn cynghori ar ddatblygu ac adfywio eiddo. Mae Caroline wedi cydweithio'n agos gyda'r sector tai fforddiadwy yng Nghymru, yn darparu cyngor prisio ac ymgynghori ar asedau a rhaglenni adeiladu newydd.

 

Mae Sophie Taylor yn gyfrifydd siartredig ICAEW cymwysedig sydd ar hyn o bryd yn bennaeth cyllid yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'n gyfrifol am reolaeth o ddydd i ddydd y tîm cyllid, ynghyd â sicrhau amgylchedd rheoli cyllid cadarn a chefnogi'r sefydliad trwy gyfnod o dwf a newid cyflym.

 

Meddai ein Prif Weithredwr, Duncan Forbes: “Rwyf wrth fy mod yn croesawu'r pedwar aelod Bwrdd newydd i'r tîm. Maent bob un yn dod â chyfoeth o brofiad perthnasol a sgiliau cryf i'n helpu i barhau i fod yn sefydliad llwyddiannus. Mae ganddynt empathi cryf â’n gwerthoedd ac maent yn ymrwymedig i helpu ein cwsmeriaid i fyw yn ddiogel ac yn ddedwydd yn eu cartrefi eu hunain. Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos gydag phob un ohonynt.”

“Ar ran y Bwrdd, hoffwn hefyd estyn diolch i Sarah Hay, Cheryl Tracey a Liam Bevan am eu cymorth amhrisiadwy a’u cyfraniad sylweddol i Gymoedd i'r Arfordir ar hyd y blynyddoedd ‒ dymunwn yn dda iddynt am y dyfodol.”

4262