Newyddion a Gwybodaeth

Rydym wedi penodi Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Joanne Oak fel ein Prif Weithredwr newydd.  Byddwn yn croesawu Jo i'r tîm ar ddechrau mis Mai i gymryd lle ein Prif Weithredwr dros dro, Duncan Forbes, sydd wedi arwain y sefydliad yn ystod y 6 mis diwethaf.

 

Wrth ddarparu a rheoli bron 6,000 o gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, ein gweledigaeth yw helpu i adeiladu Cymru well. Bydd y penodiad newydd hwn yn sicr o'n helpu i gyflawni hyn.

 

Mae Jo yn gyfrifydd cymwysedig gyda dros ddau ddegawd mewn rolau uwch arweinyddiaeth ar draws y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae hi'n brofiadol mewn arweinyddiaeth, rheoli newid, cynllunio strategol, rheolaeth ariannol a llywodraethu.

 

Mae'n dod atom o Ofal Cymdeithasol Cymru lle mae'n Gyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol. Mae ganddi'r rôl hanfodol o ysgogi'r sefydliad trwy gyfnod o dwf a thrawsnewid gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid yn y sector a chydweithwyr.  Ar hyn o bryd mae Jo yn aelod o Fwrdd Tai Cymunedol Bron Afan ac yn Ymddiriedolwr i’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau.

 

Mae Jo yn ymrwymedig ac yn llawn brwdfrydedd dros wneud gwahaniaeth er mwyn cael canlyniadau gwell i bobl Cymru. Mae wrth ei bodd o gael gweithio dros sefydliad sydd â gwerthoedd cadarn ac ymrwymiad i godi ansawdd a safonau yn y sector tai a'r gymuned ehangach.

 

Wrth sylwi ar ei rôl newydd, dywedodd Jo, “Rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi i arwain Cymoedd i'r Arfordir ar gyfnod cyffrous, i hyrwyddo’r uchelgais i adeiladu cartrefi newydd o safon, ac i ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n cwsmeriaid. Rwy'n angerddol dros wneud gwahaniaeth, gan sicrhau bod pawb yn cael mynediad at gartref boddhaol a'n bod yn adeiladu cymunedau llewyrchus. Rydw i wir yn edrych ymlaen at ymuno â thîm anhygoel Cymoedd i'r Arfordir, a chael gweithio gyda chwsmeriaid a phartneriaid i sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu mwy o gartrefi a chefnogi'r gymuned leol.”

 

Meddai Anthony Whittaker, Cadeirydd Bwrdd Cymoedd i'r Arfordir, “Rydym yn falch iawn bod Jo yn ymuno â ni fel ein Prif Weithredwr newydd. Edrychwn ymlaen at  weithio gyda hi a gweddill y tîm i gyflawni ein cynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol i gefnogi ein cwsmeriaid a darparu cartrefi newydd mawr eu hangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

4281