Newyddion a Gwybodaeth

Rydym yn cefnogi'r gweithwyr yn Ford Pen-y-bont ar Ogwr.

Byddwn yn helpu'r awdurdod lleol a'r gymuned ehangach ym Mhen-y-bont ar Ogwr i gefnogi'r gweithwyr yn ffatri Ford. Rydym yn bwriadu cael yr effaith mwyaf drwy chwilio am bartneriaid ar draws yr holl sectorau a chydweithredu â nhw. Wrth wneud hynny, byddwn yn gweithio gyda gwahanol fathau o sefydliadau ac asiantaethau.

 

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi'r Ganolfan Byd Gwaith. Maen nhw wedi sefydlu tîm ymateb cyflym sy'n helpu i ddelio â sefyllfaoedd dileu swyddi ar raddfa fawr fel yr un yn Ford. Fel rhan o'r broses, maen nhw wedi neilltuo aelod o'r tîm i Ford yn barhaol.

 

Rydym hefyd yn cydweithio'n agos â Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr ar fentrau tai a chymorth sy’n gysylltiedig â thai, ynghyd ag ystyried dulliau gweithredu tymor byr a hir ar gyfer ailddatblygu canol y dref – bydd hyn yn helpu i leddfu'r effeithiau ehangach ar yr economi leol.

 

Rydym wedi ymrwymo i fod yn bresennol yn yr holl ddigwyddiadau cefnogi a drefnir yn y ffatri ac rydym yn barod i chwilio am ffyrdd mwy creadigol o ddarparu canlyniadau gwell i’n cwsmeriaid a'r gymuned.

 

I'r rhai sy’n teimlo effaith cau’r ffatri , mae cyfle i ymweld â'n swyddfa yng Nghwrt Nolton, Stryd Nolton bob dydd Mawrth rhwng 10am a 4pm lle bydd ein tîm ar gael i helpu unrhyw un sy'n ei chael hi’n anodd cadw i fyny â'u taliadau. Byddwn hefyd yn cynnig cyngor ynghylch sut i reoli arian, ac yn helpu pobl i wneud cais am y budd-daliadau y gallai fod ganddyn nhw hawl iddynt.

 

Meddai Donna Baddeley, Prif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir, “Rydym yn ymrwymedig i gyfrannu at seilwaith y gymuned a'r economi leol. Fel y landlord mwyaf ac un o'r cyflogwyr mwyaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rydym yn deall mor bwysig yw bod yn uchelgeisiol dros ein cwsmeriaid a'n cymunedau. Byddwn yn hybu'r ardal leol yn eofn er mwyn denu buddsoddiad, meithrin hyder, creu cyfleoedd a chyflawni canlyniadau hirbarhaol yn y rhanbarth. Byddwn yn gwneud popeth y gallwn – rydym eisiau i bawb lwyddo.”

4142