Newyddion a Gwybodaeth

Rydym yn chwilio am gwsmeriaid i wneud tai Cymoedd i'r Arfordir yn fwy ynni-effeithlon

Oes diddordeb gennych chi mewn newid hinsawdd ac arbed ynni?

 

Ydych chi'n gwybod faint o ynni mae eich cartref yn ei ddefnyddio? Ydych chi'n ei wresogi ar y tymheredd cywir i gael gwerth eich arian? 

 

Bwriwch olwg ar y prosiect newydd cyffrous hwn ‒ rydym yn chwilio am gwsmeriaid i ymuno â ni yn:

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd angen i ni sicrhau bod gan ein holl gartrefi Dystysgrif Perfformiad Ynni gyda dosbarthiad Band A erbyn 2030. Ynghyd â sefydliadau tai eraill ar draws Cymru, rydym yn rhan o brosiect cyffrous sy’n dysgu am y mesurau mae angen i ni eu rhoi ar waith i wneud eich cartref yn lle cynnes, clyd a rhatach i'w redeg. Ond allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hun, mae angen eich cymorth chi arnom.

 

Rydym yn chwilio am gwsmeriaid a fyddai'n fodlon i ni osod System Ynni Ddeallus yn eu cartref i gofnodi eu defnydd o ynni. Bydd y data a ddefnyddir yn ein helpu i ddeall pa mor effeithlon yw eich cartref a pha fesurau y gellid eu rhoi ar waith i redeg pethau'n rhatach, a’i wneud yn fwy clyd i fyw ynddo. Bydd hefyd yn ein helpu i ddeall pa gyllid fydd ei angen arnom dros y blynyddoedd nesaf a sut ddylen ni wario ein harian fel y byddwch yn arbed cymaint o ynni â phosibl.

 

Ar hyn o bryd yr unig waith i’w wneud yw gosod y System Ynni Ddeallus ond byddwn yn parhau i gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw weithiau eraill a allai fod yn fuddiol i'ch cartref.

 

I gymryd rhan...

 

  1. Rhowch wybod bod diddordeb gennych mewn cymryd rhan drwy e-bostio marie.kiff@v2c.org.uk neu ffonio 01656 762487

 

2- Byddwn yn trefnu galwad gyda chi a bydd y tîm yn esbonio'r prosiect ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych

 

 

3- Byddwn yn galw heibio i gynnal arolwg o'r tŷ i gyd fel y byddwn yn gwybod beth sydd yn eich cartref yn barod (ni ddylai hyn gymryd mwy na 2 awr)

 

4- Byddwn yn gosod System Ynni Ddeallus yn eich cartref ‒ bydd hyn yn cymryd tua hanner diwrnod

 

5- Bydd y system yn casglu data ynni am 12 mis a byddwn yn defnyddio'r rhain i gynllunio sut fyddwn yn gwario arian i wella eich cartref chi. 

 

Rydym yn gwneud y gwaith hwn ar y cyd â'r Grŵp SERO a leolir yn Ne Cymru ac sy'n arbenigo mewn gwneud cartrefi yn fwy effeithlon o ran ynni. Maen nhw'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithasau Tai fel ninnau i helpu i sicrhau bod eich cartrefi yn barod ar gyfer y dyfodol.

 

Nid yw'r prosiect hwn yn effeithio ar eich cyflenwad ynni; eich dewis o gwmni cyfleustodau; neu unrhyw waith atgyweirio sydd ei angen yn eich cartref, a dydyn ni ddim yn gwybod yr holl atebion eto gan fod hon yn daith ddysgu i ni i gyd. 

 

Ni allwn ddod i ddeall beth sydd ei angen arnoch chi a'ch cartref oni bai y gallwn wneud y darn hwn o waith.

 

Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi derbyn cyllid ar gyfer gosod y systemau hyn mewn 80 o gartrefi felly peidiwch â cholli allan ‒ dewch i weithio gyda ni i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

4491