Newyddion a Gwybodaeth

Gwelliannau Allanol yn Wildmill Cam 1 Fflatiau Maes Y Felin Cam 2 Cartrefi Glanffronwg Tairfelin

Diweddariad amlinellol mis Mehefin

Mae'r cartrefi ychwanegol ym Maes Y Felin, a ychwanegwyd at y rhestr eiddo wreiddiol ar gyfer contract cam 1 Wildmill, bron yn barod erbyn hyn a gellir gweld gwahaniaeth mawr mewn deufis. Wrth i gam 1 y gwelliannau allanol ddod i derfyn, mae'r ail gam ar y gweill bellach, a bydd y cartrefi cyntaf yn barod yn Nhairfelin ar ddechrau mis Gorffennaf.

 

Y Blociau Tri llawr ym Maes Y Felin yn fuan ar ôl i'r gwaith gychwyn

 

 

Yr un Blociau 3 llawr â’r gwaith bron wedi'i gwblhau ar ddiwedd Mehefin.

Ar ddiwedd Ebrill ac eto ar ddechrau mis Mai, cynhaliodd y Tîm Prosiectau ynghyd â'u cydweithwyr o'r tîm Adfywio, contractwyr ac ymgynghorwyr ddau ddigwyddiad ymgynghori yn y ganolfan gymunedol yng nghanolfan siopa Wildmill. Cynhaliwyd y digwyddiadau i roi gwybod i bobl ar y stad bod cam 2 y gwelliannau allanol yn Wildmill yn mynd i gael eu cyflawni. Roedd y ddau ddigwyddiad yn agored i'r holl breswylwyr a pherchenogion tai ar y stad a allai fod â diddordeb yn y gwaith.  Roedd presenoldeb eithaf uchel yn y ddau ddigwyddiad a chafodd y timau brynhawn a noswaith brysur yn delio â nifer o ymholiadau a cheisiadau amrywiol.

Ar ôl yr ymgynghori, rydym wedi bod yn gweithio ar y paratoadau terfynol ar gyfer Cam 2, yn cynnwys adleoli gosodiad y safle a'r cyfleusterau lles. I wneud hyn, bu'n rhaid i ni ddymchwel safle garej yn Nhairfelin ac mae adeilad newydd wedi ei godi i ddarparu storfa ddiogel a chyfleuster lles ar gyfer y contractwyr fydd yn gweithio ar Gam 2.

Mae SERS, a benodwyd yn brif gontractwr i gyflawni Cam 2, wedi bod wrthi hefyd yn gwneud y gwaith paratoi ac wedi dechrau cysylltu â chwsmeriaid er mwyn rhoi'r trefniadau angenrheidiol yn eu lle i gyflawni'r gwaith. 

Mae gennym hefyd Syrfëwr ymgynghorol, Gary Goodwin o Gsquared Surveying, sy'n gweithio ar restr o feddiannau mewn perchenogaeth breifat er mwyn rhoi cytundebau Muriau Cydrannol yn eu lle, ynghyd â rhwymedigaethau statudol eraill gyda'r perchenogion preifat sy'n byw drws nesaf i gartrefi Cymoedd i'r Arfordir. Bydd Gary ar y safle dros y misoedd nesaf yn ymweld, ac yn siarad â'r perchenogion preifat er mwyn ceisio gwneud yn siŵr y gallwn gyflawni'r gwaith yn ôl y rhaglen.

Y bwriad yw y bydd y cartrefi Cam 2 cyntaf yn dechrau yn gynnar ym mis Gorffennaf ac y bydd y sgaffaldau cyntaf wedi eu gosod a'r gwaith atgyweirio wedi dechrau.

 

 

Y sgaffald cyntaf yn cael ei osod yn Nhairfelin i gychwyn Cam 2.

 

 

 

3757